dmp - am-agro.comam-agro.com/files/e-dmp-2018.pdf · dmp 160 dmp 160 je herbicid vo iorme...

Download DMP - am-agro.comam-agro.com/files/e-dmp-2018.pdf · DMP 160 DMP 160 je herbicid vo iorme s[spenzncj…

Post on 01-Dec-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Llil(e!a scll!llenltr 12' I2 201l

  Priplavok na ochr-anu l-astlir pl,3 prot'csiolllilnych pou)ivatel'ov

  DMP 160DMP 160 je herbicid vo iorme s[spenzncj emulzje urdeni na ochtanu proti jednoro'nimdvojklianoiistovim bulinAfi vrAtane ldskavca ohnuteho v rep,3 clrlrrovej' rcpe kimnej a cvikle-

  utrNNA lArrnrDesmedipham 1610 gll,

  (15,51% hm)

  L6tky nebezpedn6 pre zdravie, ktor6 prispieYairi ku klasifikicii pripravku: desmedipham(CAS:13684-56-5)

  OZNAdENIE PRiPRA.\'KU:

  GHSO9

  vt5

  \ i\train6 slovol nepo2adlric s0HJ11 Itrrickj prc rodni organiznl!. s dlhodobinri iriinliarni'ELH l0l Dodriiar:ajte nivod na pouiivanic, aby ste zabrl[ili vzniku rizik pre zdravie I'udi

  a Zivotn6 Prostredie.P2?i Zib.iiitc uvol'neniu do Zivotn6ho proshedia'I'391 Zozbic|ajteuniknutyprodukt.P50l Zncikoclnirc obsah/nridobu v zbcrniach nebezpc'nho alebo speciAlncho odpadu'

  SPI Ncznedist'ujte vodu ptip|avkom alebo.jeho obalonl (Nedistile allikxi 6 zaliadcnie vblizkosti povrchovycli v6d,/Zabrditc l(o tarni icii prostrednicNorn odlokovichkan6lo! z pol'nohospodlirskych dvorov a vozoviek)'

  SPcS Z d6vodu ochroliy vodrlch olgJllllllo\ udrTl:l\djie tnedzl osefovauou plochou ap.r'r.lr-rrj'rr: ronrrnioroiltatttto.''rrrnrr pc' /'1le \ tl'7Le

 • PITIPRAVOI{ V I OMTO VELKOSPOTREtsI'IEI:SKOM I]ALF,Ni NESMIF- BYf PONI,KANiA.I-EBO PR]]I)AV,\Ni SIROKE,I VER]]JNOSI'I!

  tislo povolenia UKSUP I7-00163-PO

  Drtum droby:iislo qirobnej Barie:Balenie:

  1Ll,edena na obaleu!edeua na obaleIIF-HDI,Eflasa:5I IIDPL'P^ kanisrer.l0I F-IIDPE kanislcr

  Etiketa schvrlenr: I2 l2 ?0ll

  P6SOBENIE PRiPRAVkI IPrjpr a\,ok D\TP I60 obsahuje irainnLi I6tku desrncdlpham. Desmcdipham patr.i do chemicl

 • tjstredn! kontmln! a sklicbn! GtevpolnohosJrodirsLy v Erdlisl i!e833 16Er:!:5va, I'htlSlic\e21

  $1

  Eliketa schvalenh: 12.12 2017

  LepSic vysledky dosiahnelc rovnomernim pokrytirn ccllio poYlchu buriny posr.ekonr, kcd brLr.inyakti\,ne rastil a su r skorollt rastovoll Stidiu tzn. vo f6ze klidnl,ch listov Ak sa objavia o," 6 bur-iny,lak \, pripade potrebyje rno2ne aplik6ciu zopakor,at'.DN,fP 160 nieje Vhodnc pouzivat'v ponstoch. klord sir v nepr.iaznivich/slresovich podnricnkachnapr'. po pouZiti irriclt pcsticido\,. poskoden6 vcrr.om. tr.pia ncdostatkom vrpnika ai inich ;ivin. srinapadnut6 ijvoiiinlalli ikodcami alebo iiubovinli chor-obami a podobne, nakol,ko takto by molilivznikntl' ncnapla\.itclirt ikody na iuode.

  Pripravok odporridame aplikoraf pri vonkajsich teplodch ned +21.C ai vo vetc licli hodinech.Ncpostrekuitc pri mrazoch alebo kcd' sa nlrazy oiakivajir.Mitroriadnu pozornosf je potrcbn6 \'enovat' intervalotr aplik.rrcic, ndslecln-vch aqrotccLniclifntuocririir rr.. Iah(). rJnCajh"rrIr r lrtl,orrr poca.r.Pomst nevalcujte alebo ncoielrujtc hrinamj 7 clni pred a po aplik6cii pripra!kLr. \-cpostrekujtc,kcd sa odakhva diiZd', kcd'sil listy mokJe. pr.ii alebo mr.holi.

  Pripravok sa aplikuje pozclnne posh.ckom schr'hlenyrn postrcko!aaom. postrekuitc iba za bczvetriaalcbo pri micrnom \,iinku, v toir pripade,,, srncrc po verle od d'alsich os6b. Ilipravok DMp 160 nieje povoleni prc leleckir aplikdciu.

  INFORMACIE O MOZNEJ FYTOTOXICITE, ODRODO\,TJ CITLIVOSTIvSETrafcE iArSicH pRrAMycH A NEpRL{MycH NEPRIAZMWCE udrNKocH\4 RASTLINY {LEBO RAS1 LINNE PRODUKTYii..i.rJn3 ptrT.ak\ li1oro\icir) na oselr.ovanej plodinc nie je moZnd vylirair,. Citlil,osf odtod-vo;errola|ej plodiny koizultujre s driirel'om rcgisbacie. pripravok nic je uraeni na pouiitie Vrl]no;irel'skich porastoch.

  OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIEDesmedipham patri do skupiny fenylka.rbam6tov a v rastliftich bzdi fotos],ntezu fotosyst6mu II(skupina Cl, podl'a HRAC). Pripravky s takimto tdinkom by sa mali pouZivat vobmedzelom,/kontolovarom rozsa.hu. Viacrodn6 pouZivanie prlpravkov s rovnak:im sp6sobomudintu na rovnakom pozemku m6ie viesf ku vzniku rczistentnich biotlpov burin, ktorich vj6k),t sam6ie staf dominanrrim. Vivoju rezistenhich biot).pov je moin6 predisf alebo ho oddialit'st edanim pripravkov alebo poZivanim zmesi pripravkov s odliinlfon sp6sobom tdinku.

  VPLW NA NASLEDNI, N,4HRADNf A SUSEDLACE PLODINYPestovanie n6sldnich plodinje bez obmedzenia. Pripravok nesmie zasiahnut susediace porasty.Priememj poldas rozkladu ridinnej 16tky desmedipham, v p6deje cca 60 dni. Ako n6lrradmi plodinupri zaorani je moZn6 r,ysiaf aktkol'vek plodinu.

  VPLW NA TRODUNegativny \,pllv na tuodu po aplikAcii pripravku DMp 160 nebol zaznamenanjr

  VPL},V NA UZITodNf I rNI, Nncrnxovf oRGANIZMY

  lCZ/20 tl 16261 lzn Shana 3 z 6

 • Riziko vlpljvajtice z pouZitia pripravku pri doddani predpisanej d6vky alebo.koncentr6cie je preue"ty, do-ac", horpodarske a voine Zijrice z\ierlta, vti,ky a d|idovky prijateln6 Pdpravok je pre

  ryby a ostatn6 vodn6 Zivodichyjedovatj.

  Tabul'ka ochrannlich lzdialenosti stanovenych s ohl'adom na ochranu neciel ovich

  ErikcLr sclvrl.nl: ll.l 2.201 7

  Emov

  PRiPRAVA POSTRUKOVEJ KV,,\PAI,I\Y A ZNESKODNENII' OBALOVOdrncrand mnoistvo pripl-avku vlcjte do nAdr7e postlckovaia naplnenej do polovice vodou a za

  sdleho nrieiania dopliite na pozadovani obierll. Prlzdny obal z tohto pripr-avku vypl6clnlitc vodou' rto bud ruane (3-kr'6r po sebc) alebo v plinrieiavecolll Tadadcni, ktor6 je st'asl'olL pos!1cko\a'a'V-iplachovt rodu rlejte do nidrie postrei(o\ aaa a obelodovzdajlc \''iit,tlu zmlulnirrru su[ektu ktorj',,ri,uprdut,enie,r"rberazlleskodiiovaniepr-dzdnrchobalor'1\ipra\tele takemllo2s!\''ll)ostr'ko\eikr apalin-v. ktorc spotrcbLrjetc.Zdkaz oparo\ rlaho porLZitia obalu alebo.jcho pouiilix ra irli i1'el) l

  Pred pou2ilint oaislit. a sko irolujlc \:elk) hadicc trlskr a pracovnc n6rariie Prldaite ponelrnenrnoTstlo prip,avku s ktori chcete Dlr4P 160 konbinolai a polo pridajte polrebne mno2sl\oDMP 160. Miesacie zariadenie nechajte podas apiiklicic zapllr'rt6 NcpouZivaite vodu s vyilimobsahom \ipnika clebo zeleza

  BE,ZPtr.NOS'I'NI OPATRENIAPoLLTivajle pli pliprave postlekovci kvaprliny ochranni pracovni odev' mkavice ochrannl- itlt nalvir alcho ochranne okutiarc a zastcrtl s pogLrmovaiho textilu elebo PVC'PoLr;ivrjre pri aplikicii pripravku ochlann! pracovni odcv, rtlkevice vhoche p|e ptictt s chcrnickyrnilitkami. ochtanni ilil na lvir alebo ochla n6 okuliar-e a gunrovt obur''

  trvska 907otryska 75Yoka 50%bez redukcieDMP 160Ochrannd vzdialenosf od vody !.1, lt1vodnnaadom chranuohS T olgaIrlzmovuchovel

  4n]4m4m4mCukrov, rcpa, kfmnarepa . cvikla

  1('./,t2A 11 i62t; | 17-111

  i'rsrIiNlE \PLIK{a'\EHo z{Rt.\DE\lAPri iiitcni piistleko\l]ia pou2ite nasleclulirci postup:L ilplnc \ ) slrickajte postr'ekovt k!afalirlu na oictrolanonl pozclllkLr'2. postrekor'^.ie zariadenic v-vaistile hned'po ukonterj posttcku aby fo:trcko\a lckLLtina \

  jednotli!ich aastiach zariadenia nezaschLal. vydlstiteiiltrc na saccj a tlakovej issllpostrekova'c a hysko\'6 filtrc Preplacho\il vodu aleiledo

  'rjC' z,' po.trc\o' ri.'.1. I6drz post|ekovaaa doplite !odou na l0% jej objenlu a d6kladne prenneiajte-5. vyplachovir kvapalinu vysn'iekl1jlc na oictl-ovanonl pozcml(u'6. krok,1

  ^ 5 eile rez zopakujte

  7. cite 1az skontrolujle a vydistite iltre od pripadnich no'ist61'V p llade ponebt na distenie aplikat 6ho zariadenia pouiitc pripravok fARM('LEAN v sirlade sjeho n,lvodom na pouZjtlc.

 • Ftlketr sclr\ilene: l2.l l.2a)17

  Poikoder6 osob|6 ochratn6 pracovrle prostricdky trapr'. roztlhnul6 rukavicel lteba aim skilrvynrenii.Podas price a po nej, aZ do vvzlcicnia pracovntho obleku a urnyliil tvire a nik tcflou l,odou an1)'dlom, neicdztc, cplte a el'ajiile.Pracovny odev a OOPI'prcd d'aliinl pouiitilr vylefle, resp. odistite. Pokial ncpouiivate ochrann!odev najedno pouzitic. potom pi acolni/ochranni odev a OOPP prcd d'aliim poLliitirrl vype e resp.otislite (tie OOPP, ktorc nie je moznd praf, d6kladne odistitc,umytc aspoli teplou vodou amydlon/pracim pr6ikom) Pri prani/oietrovani/aisteni tcxtil ),ch plostiedkov sa ljad'te podl'apiktogramovrsyrnbolo\', k10r'6 sI obydajne umiestncni priamo na \'ir-obku. Nepori2rr ajre pr i pflpr.rvraplikainci kvapalirry arli p1i postreku kontaktn6 ioiovk-v.Ddlczltc upozorne ePliplavok nic.jc horl'avou kvapalinou. Pripadni poZiar hastc hasiacou penotr- hasiacim priiikom,eventu:ilnc picskom alebo zeminou. D6leiit6 upozorncnic: Pri poiianiorn zlisahu mLrsia byf fouzitiizoladni dj,chacie pristloje, nakol'ko pIi horeni nrdZc dochidzat'kLl vzniku toxickiclt splodin.

  PRV.( POX{OCAk sa prejavia zdravotn6 t'azkosti alebo v pripade pochybnosti infollnujtc lckdra a poskytnile muinfolmiicie z rejlo etiketyrkarty bczpcanostnych tdajov.Pri nadichani acros6lu pri aplik6cii: prcru:tc cxpoziciu zabezpedte telesni aj duievni pokoj. Pozasiahnuti pol(oiky: odlo;te kontanrinovanyhasiakrluli ode\. Zasiahnut6 aasti pokoiky umyepodla rrro2rosri leploLr vodou a nrydlom. pokoiku dobre opldchnile.Po zrsidhnuti oti: naifrl orlrtririr. k.-.tnrktrii ioirrrl

 • Eriketa schvalen n: l2.l'2.21)ll

  zvysol( (uvedcoi v techoickich palametloch mecha zadn6ho prostriedku) zneSkodnite akonebezpcdrli odpad v stlade s platnou legislativou o odpadoch.

  Pozndmka pre pouiir'1ltcl'a\r!robca za[riujc vysokir kvalitu pripravku iba \, pripade. 7e ie skladovani \ originiilnychuzatvorenlrch obaloch. Ncruii za ikodv vzniknutd nespdvnym skladovanirn alebo nesprevnlnrpou2itinr. Ncobvyklc rnicsmc p6dnc a klimatickd podlrie l(y ano\d odlod! D6ZLI byt'priiinou niiiej[rdi osti pripravku alebo poikodenia plodinv. za io r'!r-obca ncprcbcr-ii zodpovcdnost'.

  lt:Zt)01'1 t6261 iztl) Smna6z6