digitaalisen ajan uudet kriminalisoinnit 29112018 melander...

Download Digitaalisen ajan uudet kriminalisoinnit 29112018 Melander ¢â‚¬¢Digitaalinen aika ja henkil£¶tietojen

Post on 11-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Oikeustieteellinen tiedekunta

  DIGITAALISEN AJAN UUDET KRIMINALISOINNIT

  Kriminologian ja rikosseuraamusalan tutkimuspäivät 28.–29.11.2018

  Professori Sakari Melander, Helsingin yliopisto

  29.11.2018 1Digitaalisen ajan uudet kriminalisoinnit / Sakari Melander

 • Oikeustieteellinen tiedekunta

  ESITYKSEN SISÄLTÖ

  1. Rangaistavaksi säätämistä koskevat periaatteet 2. Tieto- ja viestintärikokset rikoslain kokonaisuudistuksessa

  3. Uusien kriminalisointien säätämistarve 4. Viestintärauhan rikkominen

  5. Datavahingonteko 6. Vainoaminen

  7. Identiteettivarkaus 8. Lopuksi + tulevaisuudennäkymiä

  29.11.2018Digitaalisen ajan uudet kriminalisoinnit / Sakari Melander 2

 • Oikeustieteellinen tiedekunta

  • Oikeushyvien suojelun periaate • Ultima ratio -periaate • Hyöty–haitta-punninnan periaate

  • Periaatteiden kytkeminen perusoikeusjärjestelmään ja perusoikeuksien rajoitusedellytyksiin (PeVL 23/1997 vp) • Kriminalisoinnin taustalla oltava painava yhteiskunnallinen tarve ja

  perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä peruste • Painava yhteiskunnallinen tarve ja yhteiskunnan kehitys

  29.11.2018Digitaalisen ajan uudet kriminalisoinnit / Sakari Melander 3

  RANGAISTAVAKSI SÄÄTÄMISTÄ KOSKEVAT PERIAATTEET

 • Oikeustieteellinen tiedekunta

  • Rikoslain 38 luku: Tieto- ja viestintärikoksista (578/1995) • Uudistettiin rikoslain kokonaisuudistuksen II vaiheessa (HE 94/1993 vp)

  ‒ Tavoite saattaa näitä rikoksia koskeva sääntely nopean teknisen kehityksen tasalle ‒ Uudistus kuvastaa hyvin asiaa koskevan sääntelyn riippuvaisuutta teknisestä kehityksestä ja

  toisaalta tästä johtuvaa sääntelyn ”haavoittuvuutta” ‒ Uudistusta toteutettaessa pohdittiin ”elektronisen postin” rikosoikeudellisen suojan tarvetta

  ‒ Hakkerointia ja sen rangaistavuutta koskeva kysymys ‒ Ennen uudistusta rikosoikeudellinen suoja oli osin puutteellista ja asiaa koskeva sääntely

  epäjohdonmukaisesti sijoitettua

  29.11.2018Digitaalisen ajan uudet kriminalisoinnit / Sakari Melander 4

  TIETO- JA VIESTINTÄRIKOKSET RIKOSLAIN KOKONAISUUDISTUKSESSA

 • Oikeustieteellinen tiedekunta

  • Rikoslain 38 luvun uudistaminen • Uudistuksen jälkeenkin asiaan liittyvää sääntelyä osin rikoslain eri luvuissa

  • Esim. rikoslain 35 luvun datavahingontekoa koskeva sääntely (RL 35:3a–3b) ja rikoslain vaaran aiheuttamista tietojenkäsittelylle koskeva sääntely (RL 34:9a)

  • Myös rikoslain 38 luku sisältää muuta kuin varsinaisesti tietoverkkorikoksia koskevaa sääntelyä

  ‒ Salassapitorikoksia koskeva sääntely (RL 38:1–2)

  ‒ Henkilörekisteririkosta koskeva sääntely (RL 38:9)

  • ”ATK-rikoksia” koskevan sääntelyn keskittämistä yhteen lukuun koskevat näkemykset

  29.11.2018Digitaalisen ajan uudet kriminalisoinnit / Sakari Melander 5

  TIETO- JA VIESTINTÄRIKOKSET RIKOSLAIN KOKONAISUUDISTUKSESSA

 • Oikeustieteellinen tiedekunta

  • Tietojenkäsittelyrauha • Omaksuttiin suojeluobjektiksi tietokoneviruksen valmistamista ja levittämistä koskevaa

  sääntelyä rikoslakiin lisättäessä (HE 4/1999 vp) • Tietojenkäsittelyrauha – ”pax computationis” • ”Tietoturvallisuus on tavoitetila, jossa tiedot, järjestelmät ja palvelut saavat asianmukaista

  suojaa niin normaali- kuin poikkeusoloissakin lainsäädännön ja muiden toimenpiteiden avulla niiden luottamuksellisuuteen, eheyteen ja käytettävyyteen kohdistuvia laitteisto- ja ohjelmistovioista, luonnontapahtumista tai tahallisista, tuottamuksellisista ja tapaturmaisista inhimillisistä teoista johtuvia uhkia ja vahinkoja vastaan” (HE 4/1999 vp)

  • Kriminalisoinnit voivat kohdistua tietojen tuhoutumiseen tähtääviin tekoihin mutta myös tietojen eheyteen kohdistuviin tekoihin ‒ Suojataan myös datan ja informaation oikeellisuutta ja aitoutta sekä näiden ominaisuuksien

  säilyttämistä

  29.11.2018Digitaalisen ajan uudet kriminalisoinnit / Sakari Melander 6

  TIETOVERKKORIKOSTEN SUOJELUOBJEKTI

 • Oikeustieteellinen tiedekunta

  • Tietojenkäsittelyrauha • Ei välttämättä kuitenkaan käsitteenä täysin vakiintunut • Ei välttämättä kaikkien tietoverkkorikosten taustalla olevana suojeluobjektina

  ‒ Esim. tietomurtoa koskeva sääntely suojaa tietojärjestelmien loukkaamattomuutta ‒ Ylipäänsä myös tiedon suojaamiseen liittyviä näkökohtia, jotka liittyvät myös perustuslain 10 §:ssä

  tarkoitettuun luottamuksellisen viestin suojaan ja laajemmin yksityiselämän suojaan ‒ Myös muita suojeluobjekteja

  29.11.2018Digitaalisen ajan uudet kriminalisoinnit / Sakari Melander 7

  TIETOVERKKORIKOSTEN SUOJELUOBJEKTI

 • Oikeustieteellinen tiedekunta

  • Vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle (RL 34:9a) vuonna 2000 • Viruksen valmistaminen tai levittäminen itsessään ei aiemmin rangaistavaa

  ‒ Edellytti, että virus aiheuttanut vahinkoa ‒ Teko ymmärrettiin pikemmin yleistä vaaraa aiheuttavaksi teoksi

  ‒ Säännöksessä korotettu tahallisuusvaatimus: ”Joka aiheuttaakseen haittaa tai vahinkoa tietojenkäsittelylle taikka tieto- tai viestintäjärjestelmän toiminnalle tai turvallisuudelle – –”

  29.11.2018Digitaalisen ajan uudet kriminalisoinnit / Sakari Melander 8

  UUDET KRIMINALISOINNIT – SÄÄTÄMISTARVE

 • Oikeustieteellinen tiedekunta

  • EU:n tietoverkkorikospuitepäätös (2005) • EN:n tietoverkkorikollisuutta koskeva yleissopimus (CETS No. 185, SopS

  60/2007) • Tietojärjestelmän häirintää (RL 38:7a) ja sen törkeää tekomuotoa (RL 38:7b) koskevat

  säännökset rikoslakiin • Törkeää tietomurtoa koskevan säännöksen (RL 38:8a) lisääminen rikoslakiin

  • EU:n tietoverkkorikosdirektiivi (2013) • Tiettyjä pienempiä muutoksia RL 38 lukuun • Datavahingontekoa koskeva erillinen sääntely RL 34 lukuun

  • Olennaista, että tulkintavaikutus tulee ottaa huomioon sääntelyä sovellettaessa

  29.11.2018Digitaalisen ajan uudet kriminalisoinnit / Sakari Melander 9

  UUDET KRIMINALISOINNIT – SÄÄTÄMISTARVE

 • Oikeustieteellinen tiedekunta

  • Muutoksille yhteisiä seikkoja • Tietojärjestelmien korostunut merkitys nyky-yhteiskunnassa • Tästä seuraava tarve rikosoikeudellisen suojan laajentamiseen sekä nykyaikaistamiseen • Teknisen kehityksen huomioon ottaminen

  ‒ Sääntely kuitenkin pyritään pitämään teknologianeutraalina, jotta vältyttäisiin usein tapahtuvalta sääntelyn muuttamiselta

  ‒ Teknisen kehityksen ja tietoverkkorikollisuuden kehitys rikosoikeudellisessa sääntelyssä ‒ Esim. bottiverkkojen käyttö tietoverkkorikollisuudessa pyritty ottamaan huomioon

  tietoverkkorikosdirektiivissä

  29.11.2018Digitaalisen ajan uudet kriminalisoinnit / Sakari Melander 10

  UUDET KRIMINALISOINNIT – SÄÄTÄMISTARVE

 • Oikeustieteellinen tiedekunta

  • Tietoverkkoihin liittyvä toiminta rangaistavaa perinteisten rikossäännösten kautta? • Esim. varkaus ja luvaton käyttö • Kouvolan HO 10.3.2011 284

  ‒ Habbo Hotel -palvelusta toteutettu virtuaalisen omaisuuden anastaminen ei ollut näpistys ‒ Varkaussääntelyä sovellettaessa irtaimeen omaisuuteen ei lueta aineetonta omaisuutta ‒ Syyte hylättiin

  • Petos- tai kavallussääntelyn soveltuvuus?

  29.11.2018Digitaalisen ajan uudet kriminalisoinnit / Sakari Melander 11

  VANHAT KRIMINALISOINNIT – EI MUUTOSTARVETTA?

 • Oikeustieteellinen tiedekunta

  • RL 24:1a (879/2013) • Joka häirintätarkoituksessa toistuvasti lähettää viestejä tai soittaa toiselle siten, että teko

  on omiaan aiheuttamaan tälle huomattavaa häiriötä tai haittaa, on tuomittava viestintärauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

  • Säätämisen taustalla kotirauhan rikkomista koskevan aiemman sääntelyn soveltumattomuus matkapuhelimiin lähetettyihin viesteihin

  • KKO 2008:86: Tekstiviestien lähettäminen ei täyttänyt kotirauhan rikkomisen tunnusmerkistöä. (Ään.) ‒ Tästä seuranneet pikaiset lainsäädäntömuutokset ‒ Uusi oikeushyvä – viestintärauha ‒ Oikeuskäytännössä tunnusmerkistön katsottu soveltuvan esim. runsaaseen tekstiviestittelyyn,

  joka sisälsi vain ”asiatonta vuodatusta”; häiritsemistarkoitus oli pääteltävissä viestien sisällön ja viestityksen intensiivisyyden perusteella”

  29.11.2018Digitaalisen ajan uudet kriminalisoinnit / Sakari Melander 12

  VIESTINTÄRAUHAN RIKKOMINEN

 • Oikeustieteellinen tiedekunta

  • Datavahingonteko – RL 35:3a (368/2015) • Joka toista vahingoittaakseen oikeudettomasti hävittää, turmelee, kätkee, vahingoittaa,

  muuttaa, saattaa käyttökelvottomaksi tai salaa tietovälineelle tallennetun tiedon tai muun tallennuksen taikka tietojärjestelmässä olevan datan, on tuomittava datavahingonteosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

  • Aiemmin sääntely oli osana vahingontekoa koskevaa perussäännöstä (RL 35:1) – sen ns. tietovahingontekoa koskenut RL 35:1.2 ‒ EU:n tietoverkkorikosdirektiivi perusteli sääntelyn eriyttämistä ‒ Tilanne oli epäjohdonmukainen sekä sääntelyn johdonmukaisuuden, suojeluobjektien, että EU-

  rikosoikeuden tulkintavaikutuksen kohdentumisen näkökulmasta ‒ Hyvä e

Recommended

View more >