dekoder stb, tuner naziemnej telewizji cyfrowej dvb-t mpeg...

of 32/32
Instrukcja obsługi Dekoder STB, Tuner Naziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T MPEG-4 & Full HD Media Player Przed podłączaniem, użyciem lub regulacją tego urządzenia prosimy uważnie przeczytać całą instrukcję. WIWA HD80

Post on 01-Mar-2019

233 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Instrukcja obsugiDekoder STB,

Tuner Naziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T MPEG-4

& Full HD Media Player

Przed podczaniem, uyciem lub regulacj tego urzdzenia prosimy uwanie przeczyta ca instrukcj.

WIWA HD80

Bezpieczestwo i ochrona rodowiska

2

UWAGA !PRZECZYTAJ UWANIE NINIEJSZY PODRCZNIK UYTKOWNIKA I POSTPUJ ZGODNIE Z JEGO

INSTRUKCJAMI. PAMITAJ POSTPOWANIE NIEZGODNE DO ZALECE NARUSZA TWOJE PRAWO DO ROSZCZE GWARANCYJNYCH.

OSTRZEENIE !OTWARCIE OBUDOWY GROZI PORAENIEM PRDEM.

OSTRZEENIE !

UWAGA !

NAPRAWY

USUWANIE WYEKSPLOATOWANYCH URZDZE ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

CE

Aby poprawnie uytkowa sprzt naley dokadnie zapozna si z treci podrcznika uytkownika. Prosimy zachowa niniejszy podrcznik, by mc korzysta z zawartych w nim instrukcji i wskazwek rwnie w przyszoci. W razie zaistnienia koniecznoci naprawy sprztu naley skontaktowa si z autoryzowanym punktem serwisowym.

Nie wolno pod grob poraenia prdem zdejmowa obudowy lub tylniej pokrywy z urzdzenia. Nawet gdy urzdzenie jest wyczone, wewntrz obudowy moe wystpi niebezpiecznie wysokie napicie. W rodku nie ma adnych czci, ktre uytkownik moe wymienia lub naprawia we wasnym zakresie. W razie stwierdzenia uszkodzenia, naprawy mog by dokonywane wycznie przez autoryzowany punkt serwisowy. Wymiany przewodu zasilajcego moe dokona tylko specjalistyczny warsztat serwisowy. Baterie i urzdzenia z zainstalowanymi bateriami naley chroni przed nadmiernym ciepem pochodzcym od soca, ognia itp.

Aby unikn niebezpieczestwa poaru lub poraenia prdem, nie wolno wystawia sprztu na dziaanie wody (np. deszczu) i naley chroni go przed wilgoci. Nie wolno umieszcza sprztu w miejscach naraajcych go na zroszenie (np. w pobliu azienek, saun), umieszcza na odtwarzaczu przedmiotw zawierajcych pyny (np. wazony).

Nie wolno blokowa otworw wentylacyjnych. Naley zainstalowa zgodnie z zaleceniami producenta. Otwory znajdujce si w obudowie zostay wykonane dla zapewnienia wentylacji, prawidowego dziaania i zabezpieczenia przed przegrzaniem. Otwory te nie mog by zasaniane przez pooenie urzdzenia na ku, sofie, dywanie lub na podobnej powierzchni. Urzdzenia nie wolno umieszcza w powierzchni zabudowanej np. pkach na ksiki lub w szafkach, chyba e zapewniona jest waciwa wentylacja lub przestrzegane s zalecenia producenta.

Wszystkie czynnoci serwisowe musz by dokonywane przez punkt serwisowy. Urzdzenie naley zgosi do serwisu, jeli upado, zosta naruszony kabel zasilajcy, do rodka dostaa si jakakolwiek ciecz, byo trzymane na deszczu, nie pracuje prawidowo lub sycha znaczce pogorszenie w jakoci brzmienia.

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, e produkt nie powinien by zaliczany do odpadw domowych i nie wolno wyrzuca razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo zabrania pod kar grzywny czenia zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Naley go przekaza do odpowiedniego punktu, ktry zajmuje si zbieraniem i recyklingiem urzdze elektrycznych i elektronicznych. Dbajc o pozbycie si produktu w naleyty sposb, mona zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogyby wynikn z niewaciwego postpowania z odpadami powstaymi ze zuytego sprztu elektronicznego. Recykling materiaw pomaga w zachowaniu surowcw naturalnych. Aby uzyska szczegowe informacje o recyklingu tego produktu, naley si skontaktowa z wadzami lokalnymi, firm wiadczc usugi oczyszczania lub sklepem, w ktrym produkt ten zosta kupiony.

Logo to informuje, e odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczcej przestrzegania przez kraje czonkowskie przepisw zgodnoci elektromagnetycznej oraz warunkami dyrektyw 73/23/EEC i 93/68/EEC dotyczcych przestrzegania przez kraje czonkowskie przepisw niskiego napicia i bezpieczestwa zwizanego z obsug urzdze elektrycznych.

LokalizacjaUrzdzenie powinno sta na paskiej, stabilnej powierzchni, z dala od innych urzdze elektronicznych jak

odtwarzacze video, odbiorniki radiowe czy goniki, od ktrych zakcenia elektromagnetyczne mog wpywa na jako odtwarzanego obrazu i dwiku. Umieszczajc odbiornik w zamykanym regale musimy zadba o woln przestrze wok niego, gwarantujc prawidow wentylacj, a take w miejscu o maej wilgotnoci powietrza, z dala od soca i innych rde ciepa. Chro urzdzenie przed zalaniem.Zasilanie Jeli odtwarzacz nie bdzie uywany przez duszy czas, naley go wyczy z gniazdka sieciowego. W celu wyczenia przewodu chwyci za wtyczk, nie cign za sam przewd. Nie dotyka przewodu zasilajcego ani zasilacza sieciowego mokrymi rkami. Grozi to poraeniem prdem. Prosz uywa tylko zasilaczy zalecanych przez producenta urzdzenia i dostarczonych wraz z urzdzeniem. Nie umieszcza zasilacza sieciowego w zamknitej przestrzeni, takiej jak rega czy szafka AV. Chroni urzdzenie przed upuszczeniem i wstrzsem. UWAGI dotyczce kabla zasilania

Od czasu do czasu naley sprawdza kabel urzdzenia i jeeli wykazuje on oznaki uszkodzenia lub zniszczenia odczy go i przerwa korzystanie z urzdzenia, nastpnie wymieni kabel na dokadnie taki sam w autoryzowanym serwisie. Chroni kabel przed fizycznym i mechanicznym uszkodzeniem, takim jak skrcenie, zaptlenie, cinicie, zgniecenie w drzwiach lub nadepnicie. Zwrci szczegln uwag na wtyczki, gniazdka oraz miejsce, gdzie kabel wychodzi z urzdzenia. Aby odczy zasilanie, naley wycign wtyczk z gniazdka. Podczas instalacji urzdzenia naley zapewni swobodny dostp do wtyczki zasilania.KWADRATY

Symbol ten informuje, e odbiornik jest urzdzeniem bezpiecznym pod wzgldem elektrycznym, o ile wykorzystywany jest zgodnie z zaleceniami okrelonymi w rozdziale dotyczcym bezpieczestwa.Wyadowania atmosferyczne

Dla wikszego bezpieczestwa, podczas burzy i przed zostawieniem urzdzenia na duszy czas naley wyczy urzdzenie z gniazdka sieciowego. Pozwoli to na uniknicie uszkodze spowodowanych przez burz i skoki napicia w sieci energetycznej.Czyszczenie

Obudow i elementy sterujce naley czyci mikk ciereczk zwilon roztworem agodnegorodka myjcego. Nie uywa wszelkiego rodzaju ciereczek ani proszkw do szorowania, a takerozpuszczalnikw, takich jak spirytus czy benzyna.Ochrona suchu

Korzystanie ze suchawek przy duej gonoci moe spowodowa uszkodzenie suchu. Ten produkt moe generowa dwiki o nateniu grocym uszkodzenie suchu uytkownikowi ze zdrowym suchem. Wysze natenie dwiku jest przeznaczone dla osb z czciowo uszkodzonym suchem. Nie suchaj zbyt dugo. Dugotrwae suchanie dwiku, nawet na bezpiecznym poziomie, rwnie moe powodowa uszkodzenie suchu. Korzystaj z urzdzenia w sposb umiarkowany oraz rb odpowiednie przerwy. Zachowaj ostrono przy zmianie gonoci dwiku ze wzgldu na dostosowywanie si suchu. Nie zwikszaj gonoci do takiego poziomu, przy ktrym nie sycha otoczenia.Baterie

Wyjmuj baterie z pilota, jeli s zuyte lub gdy pilot nie bdzie uywany przez duszy czas. Uywaj tylko nowych baterii. Nie naley stosowa baterii czciowo zuytych, pochodzcych od rnych producentw, czy starych z nowymi itd.. Baterie zawieraj szkodliwe substancje chemiczne, dlatego powinny by w odpowiedni sposb utylizowane; nie wolno baterii adowa, zwiera, podgrzewa ani wkada ich do ognia. Nie upuszczaj pilota gdy grozi to uszkodzeniem pilota lub wyciekiem. Jeli stwierdzie wyciek lub wylanie baterii natychmiast wyjmij uszkodzone baterie, aby uchroni pilota przed uszkodzeniem, a nastpnie oczy pilota z resztek elektrolitu i ewentualnej korozji. Czas pracy baterii wynosi zwykle okoo 1 roku przy czym ywot baterii jest zaleny od wielu czynnikw, rwnie stopnia intensywnoci ich eksploatacji. UWAGA ! NIEWACIWE UYWANIE BATERII GROZI WYCIEKIEM ELEKTROLITU, KOROZJ A NAWET ICH EKSPLOZJ.

Zalecenia eksploatacyjne

3

Spis treci

4

Bezpieczestwo i ochrona rodowiska 2Zalecenia eksploatacyjne 3Spis treci 4Funkcje panelu odtwarzacza 5Funkcje pilota zdalnego sterowania 6Uytkowanie pilota zdalnego sterowania 7Informacje o uytkowaniu odtwarzacza 8Poczenie odtwarzacza 9Podczenie do odbiornika TV 10Podczenie do zewntrznego wzmacniacza 12Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T MPEG-4 12Uruchomienie trybu HD-TV 12Szukanie kanaw DVB-T 13Funkcja INFO 13EPG - przewodnik po programach 14Nagrywanie PVR 15Funkcja Time Shift 16Plan nagrania 17Edycja planu nagrania 18Programowanie nagrywania 19Funkcje MENU TV 20Szukanie rczne programw 21Edycja programw 21Sortowanie programw 22Podstawowe funkcje odtwarzacza 23Ustawienia obrazu 23Ustawienie USB/CARD 24Tryby pracy odtwarzacza 25Odtwarzanie filmw 25Odtwarzanie zdj 26Odtwarzanie muzyki 26Poczenie odtwarzania muzyki i zdj 26Aktualizacja oprogramowania 27Specyfikacja techniczna 28Realizacja gwarancji 29Warunki gwarancji 30Uwagi serwisu 31Gwarancja 32

Funkcje paneli odtwarzacza

5

87653 4

1 2

9 - STEREO - Analogowe wycie stereo.

3 - RF IN - ANT IN - wejcie anteny (75),

4 - L / R - LOOP OUT - wyjcie antenowe dla innego odbiornika TV.

- COAXIAL- cyfrowe wyjcie dwiku.

6 - HDMI - Umoliwia podczenie cyfrowego sygnau audio / wideo.

7 - SCART-TV - Uniwersalne wyjcie audio wideo.

8 - DC IN - Zcze zasilania urzdzenia.

5 - COAXIAL

1 - POWER - Wcznik zasilania.

- Zczne USB do podczenia zewntrznych urzdze USB. 2 - USB 2.0

9

Funkcje pilota zdalnego sterowania

6

Uyj pilota zdalnego sterowania do wczenia / wyczenia odtwarzacza multimediw WIWA HD80, przegldania menu i wyboru multimediw do odtwarzania, przegldania lub suchania. Aby zapozna si funkcjami pilota zdalnego sterowania, naley zapozna si z opisem przyciskw.

POWER MUTE

V- V+

CH+

CH-

OK

VOLUME

+

-

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

A B C D

REC

PVR

INFO

TV/RADIO

AUDIO SUBT.

TTX FAV

PREV NEXT

EXITMENU

EPG

LIST

TIME SHIFT

POWER - Wczanie lub wyczanie zasilania.

TV/RADIO - Wybr TV - Radio.

LIST - Lista programw TV.

MUTE - Wczanie - wyczanie dwiku.

+ - Zwikszanie poziomu gonoci.

- - Zmniejszanie poziomu gonoci.

AUDIO - Wejcie do trybu audio - pozwala na zmian cieki dwikowej.

SUBTITLE - Wybr napisw podczas ogldania filmw.

TTX - Przycisk telegazety.

FAV - Wcza funkcj ulubionych programw.

A - czerwony - Peny podgld obrazu - dziaa w funkcji FILM.

B - zielony -

D - niebieski - Plan nagrywania - dziaa w funkcji DVB-T.

- GO TO - odtwarzanie filmu od okrelonego czasu - dziaa w funkcji FILM.

MENU - Powrt do menu gwnego - w funkcji DVB-T.

- Przejcie do katalogu - MULTIMEDIA.

EXIT - Zamykanie trybu / menu.

VL+ - Zwikszanie poziomu gonoci.

VL- - Zmniejszanie poziomu gonoci.

OK - Potwierdzenie wybranych funkcji.

- Lista programw - w funkcji DVB-T.

CH+ - Przycisk kierunku / kana do gry.

CH- - Przycisk kierunku / kana w d.

EPG - Uruchomienie przewodnika po programach.

INFO - Informacje w trakcie odtwarzania.

REC - Uruchomienie funkcji nagrywania.

STOP - Zatrzymanie odtwarzania lub nagrywania.

PLAY/PAUSE - Odtwarzanie / pauza.

FR - Szybkie cofanie.

PVR - Bezporednie wejcie w katalog z nagranym materiaem za pomoc funkcji REC.

FF - Szybkie przewijanie do przodu.

1 - 9 - Przyciski numeryczne .

PREV - Poprzednia sekwencja.

NEXT - Nastpna sekwencja.

Zmiana rozdzielczoci wywietlanego programu - dziaa w funkcji DVB-T.

- Funkcja powtarzania od A- do B - dziaa w funkcji FILM.

C - ty - Klawisz zmiany formatu wywietlanego obrazu - dziaa w funkcji DVB-T.

Instalacja baterii

1.

2. Aby wymieni zuyt bateri otwrz komor baterii pilota.

3. W do rodka dwie baterie typu AAA, stosujc si do oznacze (+/-)

umieszczonych wewntrz komory.

4. Zamknij pokryw komory pilota.

Wyjmuj baterie z pilota, jeli s zuyte lub gdy pilot nie bdzie uywany przez duszy czas;

Uywaj tylko nowych baterii. Nie naley stosowa baterii czciowo zuytych, pochodzcych od rnych producentw, czy starych z nowymi itd.;

Baterie zawieraj szkodliwe substancje chemiczne, dlatego powinny by w odpowiedni sposb utylizowane; nie wolno baterii adowa, zwiera, podgrzewa ani wkada ich do ognia;

Nie upuszczaj pilota gdy grozi to uszkodzeniem pilota lub wyciekiem baterii.

Jeli stwierdzie wyciek lub wylanie baterii natychmiast wyjmij uszkodzone baterie, aby uchroni pilota przed uszkodzeniem, a nastpnie oczy pilota z resztek elektrolitu i ewentualnej korozji;

Czas pracy baterii wynosi zwykle okoo 1 roku przy czym ywot baterii jest zaleny od wielu czynnikw, rwnie stopnia intensywnoci ich eksploatacji;

Zasady uywania pilota

Aby sterowanie zdalne odtwarzaczem funkcjonowao poprawnie naley nakierowa pilota na czujnik zdalnego sterowania, umieszczony na przednim panelu, przy czym odlego pilota od urzdzenia nie powinna by wiksza ni 5m, a kt odchylenia wizki od osi prostopadej do panela,

0 nie moe przekracza 30 w kadym z kierunkw.

Pilot powinien dziaa bez zarzutu w wikszoci pomieszcze pod warunkiem, e na drodze wizki nie ma adnych przeszkd;

Nie zastawiaj przodu odtwarzacza bowiem moe to by powodem w zakceniach pracy pilota;

Dopuszczalne parametry (max. odlego i kt odchylenia) rni si w zalenoci od zmiennoci warunkw panujcych w pomieszczeniu np.: jasno;

Unikaj sytuacji gdy pilot nakierowywany jest na rda silnego wiata takie jak wiato soneczne, lampy fluorescencyjne itp. ;

Nie naley uywa pilota jednoczenie z pilotem od innego urzdzenia.

Nie kad pilota w mokrych lub wilgotnych podoach ani w miejscach naraonych na zalanie wod lub innymi pynami

Nigdy nie demontuj pilota!

W celu uruchomienia pilota naley woy dwie baterie typu AAA.

Uwagi:

Uwagi:

UWAGA

NIEWACIWE UYWANIE BATERII GROZI WYCIEKIEM ELEKTROLITU, KOROZJ A

NAWET ICH EKSPLOZJ.

Uytkowanie pilota zdalnego sterowania

7

Uruchamianie

Uwaga !Podczas uruchamiania urzdzenia moe doj do obrae ciaa i szkd rzeczowych. W celu

uniknicia zagroe naley przestrzega poniszych wskazwek bezpieczestwaNie uywa materiaw opakowania do zabawy.Przestrzega informacji dotyczcych wymaga wobec miejsca ustawienia i podczenia elektrycznego urzdzenia, aby unikn obraenia ciaa i szkd rzeczowych.

Zawarto zestawu

Standardowo urzdzenie dostarczane jest wraz z nastpujcymi elementami.Odtwarzacz WIWA HD80Pilot zdalnego sterowaniaBaterie 2x AAA

Uwaga !Prosz sprawdzi czy opakowanie zawiera wszystkie komponenty wyszczeglnione powyej.

Jeeli brakuje ktrego z nich skontaktuj si ze sprzedawc.

Opakowanie

Uwaga !W okresie gwarancji, naley przechowywa oryginalne opakowanie w celu prawidowego

zapakowania urzdzenia w przypadku reklamacji.

Podczas rozpakowywania, naley wyj urzdzenie z kartonu i usun materia opakowaniowy. Usun materia opakowaniowy akcesoriw. cign foli ochronn z urzdzenia. Opakowanie chroni urzdzenie przed szkodami powstaymi podczas transportu. Materiay opakowania s dobrane z uwzgldnieniem aspektw ekologicznych i utylizacyjnych, i dlatego nadaj si do recyklingu. Zwrot opakowa przyczynia si do oszczdnej gospodarki surowcowej i zmniejsza iloci odpadw. Niepotrzebne materiay opakowaniowe, naley podda utylizacji zgodnie z obowizujcymi przepisami miejscowymi.

Wymagania montaowe

Dla zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej pracy urzdzenia, naley speni nastpujce wymagania w miejscu ustawienia:

Ustawi urzdzenie na rwnej i poziomej powierzchni.Nie ustawia urzdzenia w gorcym, mokrym bd bardzo wilgotnym otoczeniu.Prawidowa praca urzdzenia wymaga dostatecznej cyrkulacji powietrza.Nie ustawia wczonego urzdzenia na mikkie powierzchnie, dywany lub inne materiay, ktre mog ograniczy cyrkulacj powietrza.Zapewni swobodny dostp do gniazda wtykowego, aby w razie potrzeby mona byo atwo wycign z sieci.

Podczanie elektryczne

Aby zapewni bezpieczn i bezawaryjn prac urzdzenia, podczas podczania elektrycznego naley uwzgldni ponisze wskazwki:

Przed podczeniem urzdzenia porwna parametry przyczeniowe zasilacza sieciowego (napicie i czstotliwo) na tabliczce znamionowej z parametrami sieci elektrycznej. Parametry te musz si zgadza, aby unikn uszkodzenia urzdzenia.Chroni przewd przed gorcymi powierzchniami i ostrymi krawdziami.Przewd nie moe by mocno nacigany ani zginany.

Informacje o uytkowaniu odtwarzacza

8

Podstawowa obsuga

Uwaga!

Zanim zaczniesz podcza tuner DVB-T & Media Player WIWA HD80 upewnij si czy odtwarzacz i inne urzdzenia s wyczone z prdu.

Dokadnie zapoznaj si z instrukcjami obsugi poszczeglnych urzdze.

Nie kad adnych przedmiotw ani innych urzdze na odtwarzaczu.

Upewnij si czy waciwie dokonae podcze kabli.

Odtwarzacz naley podczy bezporednio do telewizora, gdy w przypadku innego poczenia mog nastpi zakcenia.

Urzdzenie naley ustawi na rwnej powierzchni w celu zapewnienia stabilnego ustawienia urzdzenia.

Podczenia odtwarzacza WIWA HD80

Poniej przedstawiamy kilka sposobw podcze i przycze dwiku, obrazu i urzdze zewntrznych do tunera DVB-T & Media Player WIWA HD80.

Podczenie odtwarzacza

9

Podczenie zasilania

Kabel zasilajcy podcz do gniazda sieciowego. Po podczeniu zasilania tuner WIWA HD80 uruchomi si automatycznie.

Podczanie anteny i nonikw danychPodczy standardow anten telewizyjn do gniazda antenowego RF IN w urzdzeniu, aby stosowa

odtwarzacz w funkcji telewizora cyfrowego. Drugie zcze antenowe jest wyjciem sygnau antenowego. Do urzdzenia mona podczy odpowiednie noniki danych: przenone dyski, noniki danych USB.

Podczenie odbiornika TV

Jeeli chcemy oglda i sucha naziemn telewizj cyfrow DVB-T lub materiay medialne (tzn. filmy, zdjcia i muzyk) zgromadzone na nonikach cyfrowych we wasnym telewizorze, to moemy podczy do niego odtwarzacz WIWA HD80 i cieszy si dwikiem i obrazem na duym ekranie. Moemy zrealizowa to analogowo lub cyfrowo w zalenoci od dostpnego telewizora.

Cyfrowe zcze A/V HDMIPoczenie za pomoc zcza cyfrowego HDMI OUT. Ten sposb podczenia umoliwia rwnoczesne

przesyanie jednym kablem cyfrowego dwiku oraz obrazu wysokiej rozdzielczoci HD 1080. Jest jedn z moliwoci podczenia zapewniajc wysok jako dwiku jak i obrazu. Podcz wyjcie sygnau HDMI OUT w odtwarzaczu WIWA HD80 do wejcia HDMI IN w telewizorze za pomoc kabla posiadajcego odpowiednie zcza HDMI (kabel jest opcj do kupienia w kadym sklepie RTV). Wcz telewizor oraz przecz w tryb wejcia sygnau HDMI. Podcz zasilanie do odtwarzacza WIWA HD80 i przecz w ustawieniach Setup - Obraz - Wyjcie Video na HDMI.

Kabel SCARTProstym analogowym podczeniem telewizora z odtwarzaczem WIWA HD80 jest zcze SCART. Ta

opcja poczenia pozwala czy dwik z obrazem. Za pomoc kabla SCART czymy odpowiednie gniazda w telewizorze i urzdzeniu.

Odtwarzacz WIWA HD80 posiada cyfrowe wyjcia sygnau audio - COAXIAL. Korzystajc z odpowiedniego kabla koaksjalnego naley podczy wyjcie odtwarzacza z odpowiednim wejciem wielokanaowego amplitunera kina domowego lub innego cyfrowego dekodera audio (kabel koaksjalny nie jest zawarty w komplecie z odtwarzaczem). Zcze cyfrowe pozwala na odtwarzanie stereofonicznej oraz wielokanaowej (do 5.1) cieki audio. W wypadku, gdy urzdzenie podczone jest do TV przez zcze HDMI i rwnoczenie do amplitunera podczony jest cyfrowy kabel audio- COAXIAL, zalecane jest wyczenie dwiku w odbiorniku TV, gdy przy odtwarzaniu niektrych materiaw wideo z gonikw TV moe wydobywa si szum.

Jeli posiadasz wzmacniacz z wejciem i wyjciem HDMI, ktry obsuguje dwik przesyany przez zcze HDMI podcz cao dwoma kablami HDMI. Tak aby jeden kabel poczy odtwarzacz WIWA HD80 do wzmacniacza, a drugi ze wzmacniacza do telewizoraZcze STEREOPozwala na podczenie analogowe dwiku do wzmaczniacza.

Podczenie audioJeeli chcemy odbiornik WIWA HD80 podczy do zewntrznego wzmacniacza lub amplitunera i

cieszy si cyfrowym dwikiem to moemy to wykona na trzy sposoby:Zcze COAXIAL

Zcze HDMI

Podczenie odtwarzacza

10

TV

COAXIAL - podczenie do amplitunera / wzmacniacza z wbudowanym dekoderem DOLBY DIGITAL lub/ i DTS

Gdy odtwarzane s materiay nagrane w Dolby Digital lub DTS, sygna audio jest wyprowadzany poprzez wyjcia cyfrowe typu COAXIAL. Po podczeniu do wzmacniacza/ amplitunera z wbudowanym dekoderem Dolby Digital lub/i DTS, moesz sucha dwikw cyfrowego kina domowego w swoim domu. Podcz wyjcie cyfrowego dwiku COAXIAL w odtwarzaczu WIWA HD do odpowiadajcego gniazda wejciowego COAXIAL w twoim sprzcie Audio za pomoc odpowiedniego kabla (odtwarzacz nie zawiera w komplecie kabla poczeniowego COAXIAL).Nastpnie podcz odtwarzacz WIWA HD do telewizora wykorzystujc jedno ze zcz Video: CVBS/HDMI zgodnie z opisanymi powyej instrukcjami. Po uruchomieniu odtwarzacza w menu: System -> Dwik Cyfrowy -> wybierz opcj RAW. Wykonanie tych ustawie pozwoli przesya cyfrowy sygna audio do zewntrznego dekodera, poprzez kabel COAXIAL i zapewni odsuch wielokanaowego dwiku wysokiej jakoci.

Jesli posiadasz wzmacniacz z wejciem i wyjciem HDMI, ktory obsuguje dwik przesyany przez HDMI podcz cao dwoma kablami HDMI. Tak jak na poniszym rysunku: jeden kabel do wzmacniacza, a drugi ze wzmacniacza do telewizora.

Podczenie odtwarzacza

11

TV

HDMIkabel

HDMIkabel

TV

Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T MPEG-4

12

Pierwsza instalacja tunera telewizji cyfrowej DVB-T MPEG-4

Odtwarzacz WIWA HD dziaa w trybie naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T w standardzie MPEG4 (zgodnym take z MPEG2). Sygna taki jest od roku 2010 stopniowo wprowadzany na terenie Polski do emisji w eterze. Cakowity zasig oraz wyczenie analogowego sygnau telewizji naziemnej nastpi w Polsce do 2013 roku. Kolejne etapy wdraania telewizji cyfrowej ( czas i zasig ), mona sprawdzi na stronie

operatora tej telewizji www.emitel.pl. Urzdzenie nie posiada wbudowanego tunera telewizji analogowej.

Instrukcja instalacji

Korzystajc z instrukcji zawartych w rozdziale "Podczanie odtwarzacza" naley dokona niezbdnych do dziaania pocze. Przy pierwszym uruchomieniu odtwarzacza pojawi si ekran instalacyjny telewizji cyfrowej DVB-T. W menu Przewodnik instalacji za pomoc przyciskw / wybieramy odpowiednie ustawienia, a za pomoc przyciskw / dokonujemy wyboru wartoci ustawie. Mamy nastpujce ustawienia: Jzyk OSD - Jzyk wywietlanego OSD. Kraj - W tym miejscu wybieramy kraj w ktrym bdziemy instalowa urzdzenie. Wyszukiwanie programw - Zatwierdzamy przyciskiem OK na pilocie pojawi si okno

Wyszukiwanie programw i urzdzenie WIWA HD80 rozpocznie automatyczne programowanie dostpnych stacji telewizyjnych i radiowych (maj si pojawi w przyszoci). Po zakoczeniu operacji potwierdzi koniec wyszukiwania.

Uwaga ! Jeli menu Prostej instalacji nie wywietli si po wczeniu odbiornika, naley:

Wcisn przycisk MENU w celu wejcia do menu gwnego, za pomoc przyciskw / wybra podmenu System, gdzie naley wybra opcj Przywr ustawienia fabryczne. Teraz musimy wpisa haso ( domylne 000000"). Po dokonaniu tej operacji, haso odbiornika zostanie ustawione na domylne "000000".

Wej do menu Wyszukiwanie programw i wybra funkcj Wyszukiwanie automatyczne aby rozpocz wyszukiwanie.

Opuci wszystkie menu i za pomoc przycisku OK wywietli okno listy kanaw, gdzie za pomoc przyciskw / wybra interesujcy program.

.

Szukanie kanawNaley podczy anten zewntrzn lub otrzyman w komplecie. Po wybraniu funkcji szukanie kanaw

urzdzenie automatyczne wczy wyszukiwanie programw. Gdy wyszukiwanie zostanie zakoczone odtwarzacz przejdzie do wywietlania pierwszego programu z listy.

INFOUruchomienie funkcji INFO dostpnej na pilocie, przez jednokrotne nacinicie klawisza podczas

wywietlania programu powoduje wywietlenie krtkiej informacji - numer kanau, nazw stacji telewizyjnej, czas trwania i tytu aktualnego programu, oraz po nim bezporednio nastpujcego.

Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T MPEG-4

13

Powtrne nacinicie klawisza INFO spowoduje pokazanie caej informacji o programie, a take u dou ekranu pokae si wskanik jakoci sygnau.Wkanik ten umoliwia znalezienie najlepszego pooenia anteny. Trwaa warto wskanika powyej 70% gwarantuje prawidowy odbir programu.

FAVFunkcja ta pokazuje ulubione grupy z programami, jeeli te zostay wczeniej wybrane za pomoc

funkcji Edycja programw znajdujcej si w Menu TV.

OK.Wczenie przycisku OK lub LIST daje nam moliwo szybkiego zobaczenia listy wszystkich

dostpnych kanaw.

EPGPrzycisk EPG (Electronic Programming Guide) na pilocie otwiera okno elektronicznego przewodnika po

programach. Dostpno usugi EPG, oraz ilo zawartych w niej informacji jest zalena od stacji,i opcji emisji sygnau w danym regionie i czy operator nadaje prawidowe dane EPG. Jeli dane takie nie s nadawane okienka s puste!

Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T MPEG-4

14

W oknie przewodnika po programach EPG s dostpne informacje o biecych i nastpnych programach na poszczeglnych programach. Dziki nim poznajemy czas i dat nadania interesujcej nas audycji. Informacja ta znajduje si w okienku po lewej stronie, ktre nawigujemy strzakami gra lub d znajdujcymi si na pilocie. Dokadny opis wybranego (podwietlonego) programu znajduje si w okienku po prawej stronie przewijanie informacji uruchamiamy klawiszem tym i niebieskim na pilocie. Przewinicie informatora na inny kana odbywa si za pomoc strzaek prawo lub lewo. Przewodnik po programach posiada dodatkowe funkcje przydatne przy programowaniu nagrywania, ktre dokadniej opiszemy poniej.

NAGRYWANIE

Odtwarzacz WIWA HD w funkcji odtwarzania naziemnej telewizji cyfrowej HD-TV posiada moliwo nagrywania audycji telewizyjnych. Aby funkcja nagrywania bya aktywa, naley podczy za pomoc interfejsu USB przenony zewntrzny dysk USB lub kart pamici USB typu flash. Urzdzenie musi rozpozna zewntrzn pami i poda nastpujcy komunikat - Nonik USB podczony. Aby uywa zewntrznej pamici podczonej przez USB, pami ta musi obsugiwa standard USB 2.0. Dla prawidowego, stabilnego nagrywania i odtwarzania wymagane s pamici o prdkoci zapisu 9.0MB/s lub szybsze. Wolniejsze dyski twarde i pamici flash mog nie funkcjonowa, mie problemy z nagrywaniem objawiajce si zacinaniem obrazu lub nie dziaa w ogle!!!

PVR Nacinicie na pilocie klawisza PVR spowoduje rozpoczcie nagrywania aktualnego programu. W

zalenoci od zastosowanej pamici masowej inicjalizacja nagrywania, moe trwa do kilkunastu sekund. W tym czasie wywietlany jest komunikat Nagrywanie PVR, czekam. Gdy nagrywanie aktualnej audycji telewizyjnej si rozpocznie w lewym grnym rogu pojawi si licznik z czasem dugoci nagrania.

PVR - INFONacinicie przycisku INFO podczas nagrywania spowoduje pokazanie wielu ciekawych informacji,

takich jak ilo wolnego miejsca na noniku, system plikw, nazw powstajcego pliku, maksymaln wielko pliku, maksymalny czas nagrania i aktualn wielko pliku.

PVR - STOPPo naciniciu klawisza STOP pojawi si plansza umoliwiajca zakoczenie nagrywania, ktre

realizujemy przez nacinicie klawisza OK. Podobny komunikat pojawi si, gdy w trakcie nagrywania wciniemy klawisz POWER. Po akceptacji przyciskiem OK odtwarzacz przerwie nagrywanie i si wyczy.

Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T MPEG-4

15

TIME SHIFTFunkcja ta pozwala na zatrzymanie programu transmitowanego na ywo. Aby funkcja dziaaa musz by

spenione te same warunki, co dla nagrywania PVR.TIME SHIFT - kontrola

Po jednokrotnym naciniciu przycisku PLAY/PAUSE nastpuje aktywacja funkcji TIME SHIFT, moe to potrwa w zalenoci od nonika do kilkunastu sekund. Powtrne nacinicie klawisza PLAY/PAUSA spowoduje, e na ekranie obraz zostanie zamroony, podczas gdy odtwarzacz kontynuuje nagrywanie (buforuje). W tym momencie oprcz informacji o zatrzymaniu programu - znaczek II w prawym grnym rogu, u dou pojawi si graficzny informator buforowania. Po lewej stronie jest podany czas w ktrym zatrzymalimy odtwarzanie, a po prawej stronie jest to aktualna dugo czasu nagrania programu. Przyciski kontroli odtwarzania PLAY/ PAUSE pozwala na kontynuacj ogldania programu z przesuniciem czasowym. W trakcie dziaania funkcji TIME SHIFT aktywne s w zakresie nagranego materiau klawisze szybkiego przewijania do przodu i tyu z przesuniciem maksymalnym x32.

Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T MPEG-4

16

TIME SHIFT -funkcjeNacinicie przycisku INFO podczas nagrywania TIME SHIFT spowoduje pokazanie wielu ciekawych

informacji, takich jak ilo wolnego miejsca na noniku, system plikw, nazw powstajcego pliku, maksymaln wielko pliku, maksymalny czas nagrania i aktualn wielko pliku.

Po naciniciu klawisza STOP pojawi si plansza umoliwiajca zakoczenie dziaania funkcji TIME SHIFT, ktre realizujemy przez nacinicie klawisza OK. Podobny komunikat pojawi si gdy w trakcie nagrywania TIME SHIFT po wciniciu klawisza POWER. Po akceptacji przyciskiem OK odtwarzacz przerwie nagrywanie i si wyczy. Tak jak w przypadku dziaania funkcji PVR, materia nagrany za pomoc TIME SHIFT pozostanie do odtworzenia na noniku danych.

Plan nagrywaniaPo wciniciu niebieskiego klawisza znajdujcego si na pilocie, uzyskamy dostp do informacji

zaplanowanych zada zwizanych z nagrywaniem i automatycznym uruchamianiem si audycji telewizyjnych. Na planszy Terminarz czerwonym kkiem s wytypowane audycje do nagrania, a tym do podgldu.

Aby wykasowac zadanie nagrywania wciskamy niebieski klawisz i akceptujemy.

Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T MPEG-4

17

Edycja planu nagraniaWciskajc zielony przycisk na pilocie uruchamiamy edytor programw znajdujcych sie w funkcji

Terminarz. Mamy do dyspozycji:* Zmian kanau* Ustawienie daty rozpoczcia.* Ustalenie godziny rozpoczcia i zakoczenia nagrywania.* Funkcja Powtarzaj pozwala na wykonanie operacji Raz, Codziennie lub Tygodniowo.

Funkcja Tryb pozwala ustali parametry audycji wyszczeglnionej w Terminarz -u. Program

przeznaczony do nagrania posiada tryb - Nagrywania. Tryb Podgladu powoduje wczenie odtwarzacza o okrelonym czasie dla wybranego programu, ale nie powoduje automatycznego nagrywania.

Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T MPEG-4

18

PROGRAMOWANIE NAGRYWANIAEPG

Najprostszym sposobem zaprogramowania nagrywania jest skorzystanie z funkcji EPG. Po wywoaniu tej funkcji i podwietleniu wybranego przez siebie programu, wystarczy nacisn przycisk OK na pilocie i przejdziemy w Terminarz. W zakadce Zadanie Dodaj moemy zmieni parametry i ustawienia audycji. Powtrne potwierdzenie przyciskiem OK spowoduje wpisanie zadania do wykonania przez odtwarzacz.

Plan nagraniaInnym sposobem zaprogramowania nagrywania jest wywoanie niebieskim klawiszem Planu nagrania i

wcinicie czerwonego przycisku sucego do zdefiniowania parametrw nagrania. Teletext

W trakcie ogldania TV przycisk TTX pozwala na uruchomienie moduu teletekstu, w ktrym nawigowanie w funkcji teletext odbywa si za pomoc klawiszy numerycznych, kursorw gra/d i kolorowych przyciskw. Telegazeta funkcjonuje tylko, jeeli aktualnie odbierany program telewizyjnyoferuje informacje telegazety Teletext VBI.

Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T MPEG-4

19

AUDIOUruchomienie przycisku AUDIO uruchamia edycj dwiku. W zalenoci od udostpnionych opcji przez

nadawc programu, moemy zmieni jzyk i sposb wysyania dwiku - stereo, tylko lewy gonik, lub tylko prawy.

SUBTITLE Klawisz ten umoliwia wczenie lub wyczenie oraz wybr jzyka napisw w ramach opcji, ktre

udostpnia nadawca programu.

C - Klawisz TYKolejne naciskanie tego przycisku na pilocie w trybie pracy odtwarzacza jako tunera DVB-T powoduje

zmian proporcji wywietlanego obrazu. Do dyspozycji otrzymujemy moliwo wyboru midzy nastpujcymi formatami: AUTO, 4:3 Letter Box, 4:3 Pan&Scan, 4:3 Full, 16:9 Wide Screan, 16:9 Pillar Box, 16:9 Pan&Scan.

EXITKlawisz ten znajdujcy si na pilocie odtwarzacza WIWA HD80 w wszystkich funkcjach suy generalnie do

opuszczenia ich lub zakoczenia dziaania.

OKPrzycisk ten generalnie akceptuje nasze dziaania na funkcjach.

MENU TVNaciniety klawisz MENU w trybie pracy DVB-T odtwarzacza powoduje wczenie menu. S tu zawarte

nastpujce ustawienia systemu odtwarzacza: Program, Obraz, Wyszukiwanie programu, Czas, Opcja, System i USB.

Wyszukiwanie programw Wyszukiwanie automatyczne - pozwala na automatyczne skanowanie i wyszukanie dostpnych kanaw telewizyjnych i radiowych w caym zakresie czstotliwoci.

B - Klawisz ZIELONYKolejne naciskanie zielonego przycisku na pilocie w trybie pracy odtwarzacza jako tunera DVB-T powoduje

zmian rozdzielczoci wywietlanego obrazu miedzy: 576i, 576P, 720P, 1080i i 1080P.

D - Klawisz NIEBIESKIKlawisz pozwala na przeczenie w tryb Terminarz, ktry pozwala na zaprogramowanie nagrywania.

PVRKlawisz na pilocie PVR powoduje automatyczne wywoanie nagranego materiau.

Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T MPEG-4

20

Szukanie rczne - suy do skanowania wybranego kanau (czstotliwoci). Po ustawieniu odpowiedniego kanau za pomoc kursorw na pilocie moemy sprawdzi na znajdujcym si u dou wskaniku Jako czy mamy prawidowy sygna do skanowania lub czy na podanym kanale znajduj si jakiekolwiek stacje do odtworzenia. Im wicej niebieskich kwadracikw w wskaniku tym lepszy jest sygna.

Kraj - ta funkcja daje nam moliwo doprecyzowania ustawie regionalnych poprzez ustawienie odpowiedniego kraju w ktrym znajduje si odtwarzacz (np..Polska).

System - Ustaw haso - po wybraniu tej funkcji i jej zaakceptowaniu pojawi si proba o podanie hasa. Jak wpiszemy prawidowe haso i zatwierdzimy je przyciskiem OK, bdziemy mieli moliwo na zmian hasa. Haso w zalenoci od upodoba waciciela mona zmieni na dowolne skadajce si z szeciu cyfr. Dokonujemy tego w ustawieniach System pod zakadk Ustaw haso. Musimy najpierw wpisa stare haso (za pierwszym razem bdzie to haso fabryczne - 000000, po czym wprowadzamy dowolne przez nas wymylone i je potwierdzamy. Po zaakceptowaniu przyciskiem na pilocie OK zacznie obowizywa nowe haso.

Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T MPEG-4

21

Edycja programuZa pomoc czerwonego klawisza moemy zmieni kolejno edytowanych programw. Przyciski zielony

i ty su do pominicia lub cakowitego zablokowania wywietlania danej stacji. Niebieskim przyciskiem moemy cakowicie usun dana stacje. FAV daje nam moliwo przypisania i skatalogowania dostpnych programw. Moemy je przypisa do grup tematycznych przez nas faworyzowanych. S to grupy: Filmy, Wiadomoci, Sport, Muzyka. Podczas pracujcy odtwarzacza w trybie DVB-T, uywajc klawisza FAV na pilocie moemy te grupy wywoa. Przejcie do poszczeglnych grup odbywa sie za pomoc kursorw Prawy lub Lewy.

Po wykonanie swoich ustawie, przyciskiem EXIT akceptujemy i zapisujemy zmiany.

Sortowanie - suy do wybrania automatycznego sposobu sortowania programw.LCN - Funkcja LCN umoliwia wczenie/wyaczenie sortowania programw w kolejnoci okrelonej przez nadawc. Jesli nadawca nie nadaje informacji LCN, ale opcja LCN w odbiorniku pozostanie wczona, odbiornik posortuje programy w kolejnoci domylnej. Generalnie, odbierajc sygna od nadawcy nie nadajcego informacji LCN, funkcja LCN powinna zosta wyczona.

Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T MPEG-4

22

MENU

Wiele przydatnych ustawie WIWA HD, bd niedostpne z poziomu poszczeglnych trybw dziaania odtwarzacza - Filmy, Muzyka, Zdjcia i PVR. Dlatego naley zapozna si z moliwociami systemu odtwarzacza i za ich pomoc ustawi urzdzenie maksymalnie prawidowo do swoich potrzeb.

ObrazTa grupa ustawie pozwala na nastpujce zmiany wywietlania obrazu:

Proporcje obrazu - powoduje zmian proporcji wywietlanego obrazu. Do dyspozycji otrzymujemy moliwo wyboru midzy nastpujcymi formatami: AUTO, 4:3 Peny, 4:3 Pan&Scan, 4:3 Letter Box i 16:9 Szeroki Obraz. Uwaga! - w trybie pracy DVB-T i tylko w nim funkcj mona uruchomi bezporednio tym klawiszem.Rozdzielczo - dziaa tylko, gdy odtwarzacz jest podczony za pomoc kabla HDMI i dotyczy tylko jakoci obrazu przy takim podczeniu. Do dyspozycji dostajemy cztery tryby pracy: Normal1 - 480, Normal2 - 576, HD Ready - 720 i Full HD - 1080. Format TV - daje moliwo wyboru standardu nadawania sygnau telewizyjnego na PAL lub NTSC.Wyjcie Video - funkcja ta umoliwia wczenie obrazu lepszej jakoci RGB gdy odtwarzacz jest podczony za pomoc kabla EURO (dziaa gdy telewizor ma moliwo odbioru RGB po EURO).

SystemTa grupa ustawie pozwala na zmiany parametrw dziaania urzdzenia:

Blokada rodzicielska - po wprowadzeniu hasa (fabryczne haso to 000000), pozwala okreli wiek uytkownika odbiornika w celu zablokowania hasem kanaw oznaczonych przez nadawc jako dostpnych dla danej grupy wiekowej.Ustaw haso - umoliwia na zmian aktualnego hasa odbiornika na inne. Po wpisaniu hasa w pole Nowe haso, naley wpisa je ponownie w polu Potwierd haso, w celu potwierdzenia.Przywr ustawienia fabryczne - powoduje skasowanie wszystkich dokonanych przez uytkownika ustawie i kanaw. Funkcja ta powinna by wywoana jeli przy pierwszym uruchomieniu odbiornika, uytkownik nie zosta przywitany ekranem powitalnym prosta instalacja" oraz po kadorazowym zaktualizowaniu oprogramowania odbiornika. Informacja - po wciniciu tego klawisza pojawi si plansza informacyjna w ktrej jest wywietlona aktualna wersja zaprogramowanego oprogramowania. Aktualizacja oprogramowania - pozwala na now aktualizacj oprogramowania, ktra zostanie opisana w dalszej czci instrukcji.

po wprowadzeniu hasa (fabryczne haso to 000000)

Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T MPEG-4

23

USBTa grupa ustawie pozwala na zmiany konfiguracji wywietlania zdj, parametrw pokazywanych

napisw tekstowych i formatowania dyskw: Multimedia -

Opcje zdj - ustawienia te pozwalaj na zmian czasu prezentacji poszczeglnych zdj w trakcie pokazu. Mamy moliwo ustawienia czasu od 1sek. do 10 sek. na jedno zdjcie. Tryb prezentacji to forma graficzna przej midzy kolejnymi zdjciami. Format zdjcia to w pozycji Zachowaj oznacza wywietlanie zdjcia w proporcjach 16:9. Jeli aparat nie by zaprogramowany do robienia zdj w tym formacie, to preferowanym ustawieniem jest Odrzu - czyli optymalne dobranie proporcji zdjcia.Opcje filmw - w tej opcji mamy moliwo ustawienia wywietlania napisw dodanych do pliku z wideo. Typ napisw pozwala na ustalenie wielkoci czcionki. Moliwo ustawienia ta pod napisami daj opcje w To napisw. Kolor napisw to ostatnia moliwo personalnej edycji czcionki.Ustawienia PVR - pozwala na okrelenie parametrw dysku przewidzianego do uycia w funkcjach nagrywania, dajc moliwo sformatowania pamici USB.

wybr rodzaju danych multimedialnych (Muzyka-Zdjcia-Film-PVR) odczytywanych poprzez zcze USB.

Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T MPEG-4

24

TRYBY PRACYOdtwarzacz WIWA HD daje nam moliwo pracy w rnych trybach. Do dyspozycji mamy nastpujce

tryby:DVB-T - odtwarzanie telewizji naziemnej cyfrowej DVB-T w standardzie HD MPEG-4 i MPEG-2 (szczegowo opisane w instrukcji).Filmy - pozwalajcy na odtwarzanie materiaw filmowych w rnych formatach plikw wideo.Muzyka - odtwarzanie rnych formatw plikw muzycznych (MP3, WMA, WAV, AAC).Zdjcia - wywietlanie plikw graficznych (JPEG, BMP, PNG).PVR - odtwarzanie programw nagranych przez odtwarzacz

Po wybraniu jednej z opcji : PVR, Zdjcia, Muzyka lub Filmy zostan wyodrbnione odpowiednie dla nich typy odtwarzanych plikw. Odpowiednio po wybraniu opcji Zdjcia (widoczne bd tylko pliki graficzne obsugiwane przez odtwarzacz), Filmy (wyodrbnione zostan tylko pliki wideo), Muzyka (widoczne i odtwarzane pliki muzyczne), PVR ( rozpoznane tylko pliki nagrane z wykorzystaniem funkcji nagrywania).

FILMYNawigacja przy odtwarzaniu plikw wideo odbywa si za pomoc pilota i zgodnie z jego dostpnymi

funkcjami. Podstawowe funkcje odtwarzania wideo to:PLAY/PAUSE - nacinicie przycisku PLAY uruchamia odtwarzanie.Podczas odtwarzania nacinij klawisz PAUSE. Odtwarzanie zostanie wstrzymane (stop klatka), a dwik wyciszony. Aby ponownie wczy odtwarzanie, nacinij klawisz PLAY.FD / FF - cech niniejszego odtwarzacza jest moliwo szybkiego odgrywania do przodu i do tyu. Pliki wideo mog by odgrywane z szybkoci 2x, 4x, 8x, 16x lub 32x wiksz od normalnej. W celu aktywacji kadej z tych funkcji po prostu nacinij przycisk FD (w ty) lub FF (w przd) na pilocie. Aby powrci do trybu normalnego odtwarzania nacinij przycisk PLAY.STOP - w celu zatrzymania odtwarzania i powrotu do menu, nacinij klawisz STOP.MUTE - powoduje cakowite wyciszenie dwiku.VOL+ / VOL- przyciski su do regulacji poziomu gonoci.OK - wybr folderu / pliku i akceptacja odtwarzania.CZERWONY A przycisk - suy jako przecznik midzy podgldem a penym ekranem i odwrotnie (samo przejcie z podgldu do odtwarzania w penym ekranie mona zrealizowa za pomoc OK.).ZIELONY B przycisk - uruchamia funkcj powtarzania od punktu A do B.NIEBIESKI D przycisk - GO TO umoliwia ustawienia odpowiedniego czasu od ktrego rozpoczniemy odtwarzanie filmu. AUDIO - wybr cieki dwikowej.SUBTITLE - wcza i wycza napisy dialogowe jeeli s doczone do pliku wideo.

Tryby pracy odtwarzacza

25

Aby uruchomi plik wideo, naley wej z menu gwnego w tryb Filmy. Nastpnie wybra odpowiedni katalog z plikami wideo. Po wybraniu za pomoc kursorw na pilocie pliku z filmem wczamy podgld. W okienku podgldu i pod nim dostpne s informacje dotyczce pliku - czas cakowity do odtworzenia, nazwa pliku i jego rozmiar , a nastpnie przechodzimy do ogldania w penym ekranie.

ZDJCIAPrzed wybraniem trybu Zdjcia, naley ustawi parametry wywietlania pokazu zdj. Wczamy kolejno

Setup - USB / CARD - Konfiguracja zdj. Wybra w gwnym menu tryb Zdjcia i potwierdzi przyciskiem OK, aby otworzy menu zdjcia. Za pomoc podpowiedzi u dou ekranu, wybra katalog ze zdjciami. Po podwietleniu dowolnego pliku foto miniatura zdjcia pojawi si w oknie podgldu po prawej stronie. Pod oknem bd zawarte informacje dotyczce pliku - nazwa, rozszerzenie, rozdzielczo i rozmiar. Nawigacja przy odtwarzaniu plikw foto odbywa si za pomoc pilota i zgodnie z jego dostpnymi funkcjami. Podstawowe funkcje odtwarzania zdj to:

OK - wybr folderu / pliku i akceptacja odtwarzania.PLAY/PAUSE - nacinicie przycisku PLAY uruchamia odtwarzanie.Podczas odtwarzania nacinij klawisz PAUSE. Odtwarzanie zostanie wstrzymane. Aby ponownie wczy odtwarzanie, nacinij klawisz PLAY.STOP - w celu zatrzymania odtwarzania i powrotu do menu, nacinij klawisz STOP.FD / FF - moemy przewin do poprzedniego zdjcia FD lub nastpnego FFINFO - jednokrotne nacinicie przycisku INFO podczas wywietlania zdj powoduje wywietlenie u dou ekranu informacji o zdjciu. Powtrne wcinicie zamyka wywietlanie informacji.REPEAT - kolejne nacinicie klawisza REPEAT powoduje wybr funkcji powtarzania: Wyczenie powtarzania, Powtrz raz, Powtrz wszystko i Losowo.NIEBIESKI klawisz - wcinicie tego klawisza powoduje przejcie w podgld zdj w postaci miniatur. Ta forma podgldu uatwia szybkie znalezienie podanego zdjcia. Nawigacja po pulpicie z miniaturami odbywa si za pomoc kursorw na pilocie.TY klawisz - daje moliwo obrcenia wywietlanego zdjcia.

MUZYKAWybra w gwnym menu tryb Muzyka i potwierdzi przyciskiem OK, aby otworzy menu opcji muzyka.

Za pomoc podpowiedzi u dou ekranu, wybra katalog z plikami muzycznymi. Po podwietleniu dowolnego pliku muzycznego i wciniciu przycisku OK uruchomi si odtwarzanie wybranego utworu.Po prawej stronie pojawi si informacje dotyczce pliku i jego zawartoci (jeeli do pliku zosta doczony opis w postaci i-Tag) - cakowity czas trwania utworu, nazwa i rozszerzenie pliku, nazwa albumu z ktrego pochodzi utwr, tytu i wykonawca. Nawigacja przy odtwarzaniu plikw muzycznych odbywa si za pomoc pilota:

OK - wybr folderu / pliku i akceptacja odtwarzania.PLAY/PAUSE - nacinicie przycisku PLAY uruchamia odtwarzanie.Podczas odtwarzania nacinij klawisz PAUSE. Odtwarzanie zostanie wstrzymane. Aby ponownie wczy odtwarzanie, nacinij klawisz PLAY.STOP - w celu zatrzymania odtwarzania i powrotu do menu, nacinij klawisz STOP.FD / FF - moemy przewin do poprzedniego utworu FD lub nastpnego FFREPEAT - kolejne nacinicie klawisza REPEAT powoduje wybr funkcji powtarzania: Wyczenie powtarzania, Powtrz raz, Powtrz wszystko i Losowo.

MUZYKA + ZDJCIACiekaw dodatkow funkcj jest moliwo odtwarzania muzyki podczas przegldania zdj. Aby to

zrealizowa najpierw wchodzimy w tryb Muzyka wybieramy odpowiedni katalog z utworami i po ustawieniu opcji uruchamiamy odtwarzanie. Za pomoc dwukrotnego nacinicia klawisza MENU lub EXIT przejdziemy do gwnego menu. Teraz moemy wybra tryb Zdjcia i odszuka oraz uruchomi odpowiedni katalog z zdjciami. Funkcj jednoczesnego ogldania zdj i suchania muzyki moemy te zrealizowa na odwrt tzn. rozpoczynajc od trybu Zdjcia.

PVRWybra w gwnym menu tryb PVR i potwierdzi przyciskiem OK, aby otworzy menu PVR. Za pomoc

podpowiedzi u dou ekranu, wybra katalog z nagranymi plikami PVR (nazwa katalogu zaczyna si PVRRECORD + data utworzenia i jest tworzony nowy dla kadego miesica). Nawigacja i odtwarzanie plikw PVR odbywa si analogicznie do trybu Filmy.

Tryby pracy odtwarzacza

26

UWAGA !Przed przystpieniem do aktualizacji naley pamita o przestrzeganiu nastpujcych zasad:

do aktualizacji wykorzystujemy tylko oficjalne oprogramowanie. nie stosujemy oprogramowania, ktre zostao przerobione lub zmodyfikowane. oficjalne oprogramowanie musi by dedykowane do konkretnego modelu odtwarzacza. nie wgrywamy oprogramowania od innego modelu lub innego producenta.

Nie zastosowanie si do powyszych zasad grozi utrat gwarancji. Uszkodzenie sprztu spowodowane zym wykonaniem aktualizacji nie jest objte gwarancj i Uytkownik w tym przypadku ponosi cakowity koszt naprawy (50,-z naprawa + 40,-z koszty transportu).

Instrukcja prawidowego wykonania aktualizacjiNagraj i rozpakuj najnowsz wersj oprogramowania na zewntrzny nonik danych USB w gwnym

katalogu. Otwrz jego zawarto w trybie System- Aktualizacja oprogramowania z menu gwnego i znajd odpowiedni plik oprogramowania. Wcinij przycisk OK na pilocie sterujcym aby zatwierdzi wybr. Urzdzenie zrestartuje si i na ekranie pojawi si niebieskie to z napisem LOADING DATA. Po kilkudziesiciu sekundach pojawi si napis UPGRADING SOFTWARE, PLEASE DO NOT TURN OFF. W tym momencie rozpocznie si proces aktualizacji oprogramowania i wywietlony zostanie pasek postpu aktualizacji. WANE! Wyczenie sprztu przed ukoczeniem aktualizacji grozi uszkodzeniem odtwarzacza (uszkodzenie tego typu nie jest objte gwarancja).

Po wczytaniu przez odtwarzacz caoci oprogramowania (pasek postpu dojdzie do 100%) zostanie wywietlony napis: SOFTWARE UPGRADE COMPLETE, PLEASE RESTART. W tym momencie naley zrestartowa urzdzenie poprzez jego wyczenie i ponowne wczenie. Odtwarzacz uruchomi si ponownie i proces aktualizacji bdzie zakoczony.

UWAGA !Uaktualnienie oprogramowania to bardzo delikatna operacja, za ktr odpowiedzialno w duej

mierze bierze na siebie Uytkownik. Nawet may spadek napicia, wczenie si innego obciajcego sie urzdzenia lub nie zastosowanie si do powyszych punktw prawidowego wykonania aktualizacji oprogramowania grozi uszkodzeniem odtwarzacza. W tym przypadku koszty naprawy tego typu usterki w caoci (naprawa + transport w obie strony) ponosi waciciel sprztu.Istnieje moliwo zaprogramowania sprztu w serwisie WIWA w Warszawie. Usuga ta w okresie gwarancji jest bezpatna. Koszty transportu sprztu do serwisu i z serwisu w przypadku aktualizacji ponosi usugobiorca.

Aktualizacja oprogramowania

27

UWAGA!Firma WIWA zastrzega sobie prawo do zmiany parametrw technicznych urzdzenia bez uprzedzenia. Produkt jest poddawany staym modernizacjom, w zwizku z czym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji i zmian bez powiadomienia. Opisy obsugi i realizacji funkcji zawarte w niniejszym podrczniku nie musz 100% odpowiada rzeczywistym parametrom odtwarzacza.

Znaki handlowe i zastrzeone innych firm s ich wasnoci i zostay tutaj wymienione wycznie dla celw informacyjnych.

AC 220-240V, 50/60 Hz, 0.3 A maks.

5V DC / 2 A

10 W

ok. 190 g

190 x 100 x 30 mm

MKV, H.264 / AVC, AVI, XVID, MPEG-4, MPEG-2 TS, TP, TPR, M2TS, MPEG, Mp4, MOV.

Polskie napisy .TXT (wszystkie formaty)SRT, SUB, ASS, SSA, SAM.

*plik tekstowy musi posiada t sam nazw co plik video.

E-AC3 (Dolby Digital Plus), AC3, MP3, WMA, WAV, ACC/WMA.

* DTS - opcjonalnie (zewntrzny dekoder po zczu HDMI)

JPG, BMP, PNG.

1080P, 1080i, 720P, 576P, 576i, AUTO.

USB 2.0, obsuga pamici flash i dyskw twardych USB FAT32 i NTFS

HDMI (wersja 1.3)

Coaxial - cyfroweStereo - analogowe

SCART - analogoweHDMI - cyfrowe

1 szt.1 szt.2 szt.

25 Hz H.264/AVC HDTV video, MPEG-2 Layer 2 and E-AC-3 audio, for a Baseline IRD able to decode up

to 1920 x 1080 interlaced 25 Hz video pictures or 1280 x 720 progressive 50 Hz video pictures

Zasilanie na wejciu:

Zasilanie na wyjciu:

Pobr mocy maksymalny:

Ciar:

Wymiary zewntrzne (szer./gb./wys.):

Tuner naziemnej telewizji cyfrowej:

Odtwarzane formaty video:

Napisy:

Odtwarzane formaty audio:

Zdjcia:

Obsugiwane rozdzielczoci:

Zcze USB:

Zcze HDMI:

Wyjcie audio:

Wyjcia video:

Tuner & odtwarzacz WIWA HD80Pilot do zdalnego sterowaniaBateria

Specyfikacja techniczna

28

Realizacja gwarancji

29

PRZESANIE SPRZTU DO SERWISU

Aby przesa uszkodzone urzdzenie do naszego serwisu naley wykona nastpujce kroki:

Do paczki ze sprztem naley woy:

* dowd zakupu lub jego kserokopi* krtki opis, co si dzieje ze sprztem* podpisan kart gwarancyjn, co jest rwnoznaczne z akceptacj jej warunkw* adres zwrotny oraz numer telefonu kontaktowego !!!

Uwaga!!!Urzdzenie naley waciwie zabezpieczy i zapakowa na czas transportu (najlepiej kilka warstw folii bbelkowej i karton lub w oryginalnym opakowaniu).

Nastpnie kady klient ma dwie moliwoci:

1. odda urzdzenie do sprzedawcy

lub

2. zaadresowa paczk i wysa na swj koszt bezporednio do serwisu:

Adres wysyki: KATION Sp. z o.o. S.K.A. ul.Miedziana 1100-835 Warszawa.

Uwaga!!!Jeeli reklamacja okae si nieuzasadniona lub termin gwarancji ju min. Do kosztw naprawy doliczony zostanie koszt przesyki.

PEWNYPewno i jako usug gwarancyjnych niezalena od problemw i ograniczonych moliwoci lokalnego

sprzedawcy. Nie ma znaczenia, czy firma, od ktrej zakupisz nasz sprzt istnieje jeszcze i czy potrafi rozwiza Twj problem - na nas zawsze moesz liczy.

ODESANIE SPRZTUPo wykonaniu naprawy sprztu odsyamy sprzt kurierem na nasz koszt.

POMOC TECHNICZNAKonsultanci udzielaj porad i rozwizuj problemy przez telefon lub e-mail (preferowana forma kontaktu

z serwisem). Najczstsze pytania i odpowiedzi znajd si na stronie WWW.WIWA.INFO.PL

Sprzt mona dostarczy bezporednio na adres:

SERWIS WIWA, ul. Miedziana 11, 00-835 Warszawa

W tym przypadku serwis jest realizowany w trybie ekspresowym.

Serwis czynny od Poniedziaku do Pitku w godzinach 8.30-15.30Telefon: 22 654-76-66

Fax: 22 654-76-74

ADRES E-MAIL

- preferowana forma kontaktu z serwisem

UWAGA!W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Uytkownik ponosi koszty transportu w obie strony oraz koszty sprawdzenia sprztu w serwisie.

[email protected]

Odtwarzacze WIWA HD80 posiadaj 24 miesiczn gwarancj w autoryzowanym serwisie liczc od daty sprzeday.

Roszczenia gwarancyjne bd realizowane poprzez napraw urzdzenia. Ujawnione w czasie trwania gwarancji usterki bd naprawiane bezpatnie przez autoryzowany serwis w terminie 14 dni roboczych liczc od daty przyjcia produktu do naprawy lub 21 dni roboczych, gdy zaistnieje konieczno sprowadzenia czci z zagranicy.

Po wykryciu usterki uytkownik zobowizany jest do niezwocznego dostarczenia produktu do punktu serwisowego celem dokonania naprawy, przy czym uszkodzonego produktu nie wolno uytkowa pod rygorem utraty uprawnie gwarancyjnych.

WIWA nie gwarantuje, e produkt speni wymagania klienta oraz e jego dziaanie bdzie nieprzerwanie bezawaryjne.

Gwarant nie bdzie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia obudowy takie jak zarysowania i pknicia, wgniecenia, odbarwienia elementw obudowy i elementw wykonanych z tworzywa sztucznego ,uszkodze tego produktu spowodowanych przez jego nadmierne lub niewaciwe uytkowanie, przez naturalne zuycie lub zdarzenia losowe.

W gwarancji firmy WIWA nie uwzgldniono sprztu podczonego do odtwarzacza. Serwis ma prawo zada okazania dokumentu zakupu urzdzenia w celu weryfikacji danych

wpisanych w karcie gwarancyjnej. Jakiekolwiek zmiany, zatarcia, zamazania, braki lub niezgodnoci danych w karcie gwarancyjnej i dokumencie zakupu lub na produkcie powoduje utrat uprawnie gwarancyjnych.

W razie utraty karty gwarancyjnej nastpuje utrata uprawnie gwarancyjnych, a duplikaty karty gwarancyjnej nie bd wydawane.

Gwarant odpowiada za wady wynike z przyczyny tkwicej w sprzedanym towarze, natomiast nie s objte gwarancj uszkodzenia powstae po jego wydaniu, a w szczeglnoci spowodowane:niewaciwym przechowywaniem, transportem, przeadunkiem, niedbaoci klienta, naduywaniem produktu lub stosowania go niezgodnie z instrukcj obsugi, albo przepisami bezpieczestwa, samowolnymi prbami naprawy, modyfikacji lub jakiejkolwiek ingerencji w produkt przez nieupowanione osoby, zdarzeniami losowymi takimi jak poar, powd, uderzenie pioruna, nieprawidowym napiciem zasilajcym lub inn klsk ywioow czy nieprzewidywalnym wypadkiem oraz na wskutek uszkodzenia niezawinionego przez gwaranta, w tym uszkodzenia chemicznego i mechanicznego.

Gwarancja nie obejmuje take testw kontrolnych wykonanych na yczenie klienta oraz czynnoci, do wykonania, ktrych zgodnie z instrukcj obsugi zobowizany jest uytkownik, uszkodzenia wyposaenia dodatkowego, podstawek, kabli poczeniowych itp...

Gwarancja nie wycza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnie kupujcego wynikajcych z niezgodnoci towaru z umow.

Gwarancja traci take wano w przypadku przeniesienia prawa wasnoci na mocy jakiejkolwiek umowy lub czynw karalnych.

Wszystkie wadliwe czci, ktre wymieniono podczas naprawy staj si wasnoci punktu serwisowego.

Za normy jakoci pracy produktu przyjmuje si normy producenta. Decyzja punktu serwisowego odnonie zasadnoci zgaszanych usterek jest decyzja ostateczn. Niniejsz gwarancj stosuje si po przedstawieniu przez uytkownika w punkcie serwisowym

poprawnie wypenionej, wanej karty gwarancyjnej, wadliwego produktu, dokadnego opisu wystpujcej usterki, dokumentu zakupu na danie serwisu.

Reklamowany produkt musi by dostarczony do punktu serwisowego w oryginalnym fabrycznym opakowaniu (zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym). Naprawiony produkt bdzie odesany do klienta na koszt serwisu.

W przypadku stwierdzenia przez punkt serwisowy, e usunicie wady nie jest moliwe, klient otrzyma produkt o parametrach technicznych zblionych lub lepszych od produktu reklamowanego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami gwarancyjnymi maj zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Uszkodzenie lub zerwanie plomby gwarancyjnej skutkuje utrat gwarancji (w tym przypadku Uytkownik ponosi koszty naprawy odtwarzacza).

Warunki gwarancyjne

30

Autoryzowany serwis WIWA

KATION Sp. z o.o. S.K.A.ul.Miedziana 1100-835 Warszawatel.: 22 654-76-66fax: 22 654-76-74

REJESTRACJA NAPRAW

Lp. DATAPRZYJCIA

DATAZWROTU

OPISNAPRAWY

PODPIS IPIECZTKA

1.

2.

3.

4.

5.

Uwagi serwisu

31

WIWA HD80Numer seryjny:

Sprzedawca: (podpis i stempel)

Data zakupu towaru przez Uytkownika: