degod.biboostende.be/drdoc/2009/12/16/865612347545.pdf · 28e jaargang, nummer 48 15 centiemen het...

Click here to load reader

Post on 24-Sep-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2 8 e J a a r g a n g , N u m m e r 4 8 1 5 c e n t i e m e n h e t n u m m e r Z a t e r d a g 2 D e c e m b e r 1 9 2 2

  /'rl/>. 'van hel>-Abonnement: D E C E M B E R

  .n îit> u vereen komt lea »«tï tarief. , .. De aankondigingen. moeien1 bij de ,bc»te)-

  linçi bctnhld worden en ten Innliten den Donderdag middag toekomen . ten onzeu burecje, Kcrfeilraot 37. . De aankondigingen die bet edrw opgevco

  in on* bureel fbetaleri I fr. meer. T E L E F O O N 444

  '". jlcbecrekcning 32976 W E K E L I J K S C H B L A D V O O R O O S T E N D E E N O M L I G G E N D E . — B e s t u u r d e r : A l p h . E l l e b o u d t

  a 3

  e Feesten cn lloagwiter «S a

  S Heil igen '% moti;. | '» av. 1 v h.";Eligius " 9 51 2214 2 z h. Sylviaan 1038 2258 3 Z Auvent 1120 2338 4 m h. Barbara — 1158 5 d h. Sabaas 017 1235 6 w h. Nicolaus 055 1312 7 d h. Ambroos 134 1333 8 V Maria Ontv . 215 14 .M 9 z h. Lcocadia 25» 15IX

  10 Z h. Vnlerius 314 10 4 H m h. Fuscian. — 431 1G5K 12 d b. Damans 529 1759 13 w h. Lucia 040 1910 U d h. Nicasius 8 4 20 39 15 v h. Tbalia 921 21 50 1B z h. Adelnîda 1025 .2248

  I N S e H R W W N V O O R 1 9 2 3

  MITS V O O R A F B E T A L I N G V A N 8 FR. i W O R D T H ET B L A D GRAT IS G E Z O N D E N V A N A F D E N D A G DER INSCHRIJV ING T O T E I N D E 1922.

  INSCHRIJVINGEN Voor'Oostende: Kerkstraat, 37 cn Pau-

  lusstraat, 52. Voor. builen Oostende :; op de Postkan-

  toren.

  imhmmzEmmwïw Op zekeren dag, riep de Franschmàn

  . Floquet, die zich bezig hield met opvoeding ^en'oçderwijs, ,uit,: .

  « Laat ons scholen openen en we zullen gevangenissen mogen sluiten. » ; •?

  Dat woord klonk als eenc bel door ge->• heel de wereld cn .overal ,vond; het weer-

  klank : hèf ordewoord.was-: scholen bou-wen, scholen cn,nog scholen.

  . if En men. heeft sedert, dien.tijd scholen en ..onderwijzers vermenigvuldigd. — Dat is ••zoowaltSO 'jaren-geleden. • • •' ; ,, Eti hoe staat het met de gevangenissen j ; •ïjhoavplen ervan-,zijn;4geslqtentgewfliden )} ; • Gccne enkele helaas 1 Integendeel dié ook -.zijn'bloeien • vergroot en - vermenigvuldigd .worden. >idat'liet''moetyrechtvaardig'zijn,

  als het.te huis.ziet.dat,vader.in zijnen.hah-dcl.bcdrog;. pleegt.

  Wat baat.het dat de, opvoeder aan dc . kinderen• trachle, in • te printen, dat,zei moe-

  ien voorkomend, beleefd; • behulpzaam zijn ., .jegens .anderen- ;,.dat zc„mpeien „edelmoc-• -dig.' medelijdend,-verzoeningsgezindezijn- a|s ,. hun.te huis. de .verachting, wordt ingeboezemd

  voor de •minderen hi' fórtuin, -stand-en-be-gaafdheden — als'men'hun zegt niet.om (e,

  .vgecnumet/die-ikinderen. zo zijn te larm-.of tc gemeen ;. als men te huis .-niets dan smaad-•woordenvover,- heeft,voor -personen, mei wel-ke, men niet al tegoed bevriend is ?

  En elk weet dat- zulks maar al te veel geSeurt.

  Hoe wil incn dat de kinderen .opgroeien . ; tot, gemaligdei .menschen als, zet-hoóren 'en

  zien, hoe hevig, onrechtvaardig-en-overdre-ven, de..plaatselijke.en-andere, politieke, twis-

  ' ten zijn ;-hoc hardnekkig-de-haat'is tusschqn de familiën ; haat die ovetgezet,.,aange-

  • kweekt en aangehitst wordt door de ouders ;zelven.~

  •Het roept,wezenlijk een .glimlach op de " l ippen als men ziet hóe men.-om zoo te,zeg-

  gend in alle kringen zooveel belang .schijnt : " te hechten aan de opvoeding, door.'de school,

  terwijl er .volstrekt niets gedaan .wordt tot •verbetering der grootc 'menschen in.'de we-reld. . •:. Men -zou imoeten -beginnen >met le,werken

  om de.gezonde beginselen^ der zcdeleer tc doen heerschen in'de kringen.waar zi j . in-

  ;« vjoed uitoefenen, zoodanig'dat de grooum 1 hét voorbeeld geven aan de kleinen — het

  spreekwoord immers wil dat het voorbeeld van omhooR korae,

  Hoe wil men dat de • lagere. klassen der >• maatschappij zedelijk: zijn-als men in'de

  hoogsle kringen gcleekende verdragen « pa-metenvodden»; noemt ; — de plechtigste beloften..verbreekt, zooals die tijdens den oorlog» aan-België gedaan van ..volledig her-stel en.vergoeding,— de.bewezen diensten

  .beloont met lekonomische .-uitplundering ; vroegere bondgenooten laat steken.gelijk nu

  ide Grieken, en i-vijanden, .van,, gisteren, itoe-_ reikt; gelijk nu dé Turken.

  .Inpalming' .van .landen of „gevesten .; ; • trouweloosheid' en • woordverbreking-• worden

  tot ' in. het hoogste, der,hemelen .verheven' of-we l vervloekt, naar-gelang nwHuer.al. omniet • voordeel bij heeft.

  • .Meent men,misschien datida,ma«a,geene oogen'.heeft om Ie zien i-geene ooren'om le hooren ?

  En dan zou «men 1 het,wel den onderwijzer ten,laite.-leggen;dal.liét volk-niet,meer eqr-

  'b ied betoont ivoor, den eigendom van, ande-•ren en voorttrouw, oanvhebtg*«evwV'woord.

  • ' Menzou daorom-moetenlachen.wore het sniet' zoo,, treurig 1

  « OOSTENDSCH T O O N E E l TROUWK1JKERS

  Goê'of ilexhl uier, goê uf slecht iej toert, goede - of slechte lijd, bel trouwen is een artikel ont

  nllijdRant, Hel icboumie ,muitje van on» stad-huizen H •1 voqibolwudcn aan die plechtigheid en»

  ' om,trouwen tc lien ii er altijd volk* l'''i/,' Dc eer»tp.kjjker»,iijï> d«ej> dm vnn buiten.tUan \/ pndcr" betf nbuen-idaki monncn pin de deuro* vort

  ••tdoV|ïJtMÏft«p pppn Ie,dbcn met..degene Ijand eu oir» «n.igoïijo ,tci qntvanii6"-. WUd» Ofiitero; cu»

  ' rieuzfneuxea,'ib);20Ade/Ji;̂ 1 • lijd- bodden -*ich ,wot vopi -te* *«««n. jo£ die, dn

  'I voorbijgaan, ook •eeni Imrc. ooijen' willen opMu* ren. ' ' ' . 1 ' ,

  J}wLvfc,,4nwt4\o al pnder in . ' l . «todbui» ,. i- , Koon. ,Pioaijnnl|5nirfHeTo.s,dio ft^ern..me» d echen die de trouwers vergezellen.. '\ .

  Velen van^die er-.zijn, zijit, vriendinnen, ofwel-, die reedi getrouwd zijn' *n nog' mêe«t'*aie op het punt zijn Ie trouwen'', öf \:6it er^niior -• verlangen. De eersten staan ingang legen, dat'ile'Stoet voorbij komtï-ze zetten hun'beitc;glimlf>óbje.'op, ze knik-ken met 'bet' boofd> en; wijven niet de banden. D'te op bet punt staan te* trouwen speuren alles goed nf om tè'verbeteren wal er* te verbeteren valt aan de kleedij,.•d^houding, dé gebaren, 'den 'stap, de meelooper»,'-enz., rZe, tutten/.àltea> goed in hun ge-heugen .prenten,ĵ n-wees 'geruit"dat-zij hare er-varingen zullen Vten . nulle j-naken. op. den grooten dng van Imar'buwelïjlc; D>e er naar verlangen bezien ook wel bet-algemeen gedoe; maar ze zijn not; meest bezig roet den bruidegom; binnenwaaitt zouden ze allen zoo'n kerel .begeeren,.maar buiten-: waar.s lachen ze met zijn Irompetterneuze, zïjn koeketnond. zijn katoogen, zijn-balf boogé schoere, zijn plakvoetcn, zijn-borstel" of pammadekop; als. er niets op zijn lichaamsbouw teaeggen », vallen ze- op zijn koiluimke, zijn col, zijn handschoenen;

  • naderen, in '( hockske vertellen van ztjn aardige perten, lijn veranderlijke liefde, van wat zijn ztiïlrr. zijn moeder in den tijd gedaan .hebben of nos doen.,

  En dat ̂ pnat zoo voort binst dat de verliefden dnnf. heel serieus op de pane ppufljes van de ttpuwxnnl bet jawoord titlapreken eh ,*nmen ver-bonden worden.

  Ze ztjn getrouwd, ze moeten teekenen i zonveel rl* d?t 7- rr kvnnen'btï f.̂ ^ken droomen de kijkers

  nf»nr d*1 penne v'ordt rr.niet.veel gekeken, m-ir wel nanr aï.wnt et rond den pupiter fladdert lt Is hel beste oogenblik om '(.maaksel vnn de kleeren nn Ie gaan, de keurigheid van' de stoffen, de fijnheid .vnn de schoenen, de nieuvfigheid van. boeden en nndere .modeveniersels,, dat Jwordt al uit?rpluiïd binst dat er lachende .prpfictats en h«U'Ujkeen boLglas verholpen worden. Donders komt do- groote verdienste toe .klaarheid in deze. zaak tc hebben ge-bracht; hij heeft ook,.getoond hoe zekere ongemakken bij een-.oververziende, niet.het, •verschijnsel - vanteen erge t oogziekte • zijn. maar enkel aan de overspanning en vermoeid-heid zijn toe te schrijven. Reeds menig ge-val van hardnekkige .hoofdpijn is genezen door een-eenvou.digen• bril, en.ontelbare men-schen werdemmet*,gepaate.:glazen Weer ge-schikt gemaakt voor-hun - werk- en? medleen verlost van hunne vrees eens blind te zullen wordea. Dit moet nu toch nite overdreven werden, er zijn ook.andere ziekten '„die hoofdpijn verwekken s imeni moet niet denken dat een gepastebril alles kan-genezen.-ofwel bel tegenovergestelde. Ik las onlangi op de vijfde,bladzijde van een blad dat een slecht .verzorgd; gezicht de oprzaak is van die on-verklaarbare • hoofdpijn- en -zenuwstoomissen, waarvan -mep,- tot. nog-toe,, de. oorzaak' niet had kunnen vaststellen; Dit-was. toch-niet door een dokier of een oogarts onderschre-ven. Van .onverklaarbare, hoofdpijn of. ze-nuwstooinisscpi kent men ten andere, nog al-tijd de oorzaak-niel.

  ' Menigeen- beseft-- wel - dat- een ' bril • hem hulp zou brengen, doch hij getroost'zich de ongemakken,- omdaLhij •meent dat men niet,, moetuoageven; hij-meent dat.het, oog .weldra zoo aan den-bril zou gewend zijn^.dak hij er niet meer buiten-kan.-Maar- wanneer men

  .zoo redeneer!, kan W h er feitelijk -reeds njet meer. buiten: dat ligt niet aan den.bril,, maar aan do-oververziendheid. Anderen .mwnen den leeftijd:nog niet-te hebben, om te. gaan

  • brillen; zij • hebben• inderdaad>dan>de* leaf-.-lijd nog niet, waarop-het normaal oog-gaat brillen; maar hel-owwraieride oog moet dal eerder doen,,en het.bijziende.nog.even-zoo, -

  •Wanneer'een-kind'moet brillen, zeggen de ouders-wel eenst «Als, hij-nu-reed» begint, zal er later geen bril sterk'genoeg voor, hem .zijn » . iC^eiv-.nofld,. PvQV,«rver-ziendheidtis> slechts intgMi«^,niajei.e*n-ver-rird'rir.-fn rwlsrKevij, v«J nindïr ir.u r-'.t

  de bijziendheid bet geval is. De overver-ziende heeft alleen kwaad tc duchten als hij niet brilt. Want behalve de overspan-ning, valt ook bet scheelzien, bijzonder het scheelzien haar binnen, onder de gevolgen daarvan i verre weg de meeste onder ' de scheelzicnden naar binnen, zijn. over^erzjen-de..;Mc'.i legt het zoo u i l : Bij hetjezen, is de'lblik van\:beide oogen op het zelfde punt gericht; daartoe wórden de oogen. iets naar •binnen' gedraaid ; dit geschiedt door dc wer-king van .de uitwendige oogspieren, terwijl tegelijkertijd dc inwendige oogspieren, door de vroegere besproken inspanning, de lens boller, maken; alles is zoo ingericht, dat men de beide spieren altijd in dezelfde mate 'ge-bruiken moet; men kan dus de eene niet ge-bruiken, zonder ook de andere evenveel in te. spannen. Zooals wij gezien hebben, moet dc oververziende (zonder zijn brillen natuur-l i jk) altijd een min of meer te groot ge-bruik maken van zijn inwendige oogspieren; bijgevolg worden ook de uitwendige sterk ingespannen; hij kan daar weinig tegen doen, en weldra schiet een van de oogen naar den neus toe.- j

  Het is merkwaardig dat men bij een là* «ren graad van oververziendheid meer last heeft van overspanning, en meer kans op

  •scheelzien, dan bij een hoogen graad. De verklaring is gemakkelijk Ie begrijpen: „Ie-mand, die ' in hooge mate oververziende is, ziet geen kans'meer om duidelijk Ie zien; hem is de overspanning te groot, hij geeft het op, en .-vergenoegt zich met wazig zien. De lage graden daarentegen houden het nqrnannen jdie aan vrou-wen nooit een nieuw Inkleed df'een nieuwen hoed weigeren, —:Qvant zij\ zullen altijd vriendelijke gezichtetivjzien ;

  j 6. Gelukkig' z i jnde walen.' — want ze • kunnen minister worden, al kennen ze maar

  eene taal ; 7. Gelukkig zijn deCechtgenóóten die doof zijn, — want zij zullen het'grommen hun-ner wederhelft niet ;hobren ;* ' 8. Gelukkig zijn dezen die" geen huizen be-zitten, — want zij . /zullen geen water en bloed zwecten. ' .

  weggenomen. D r F . V . ' ('t Vervolgt)

  E E N P I N T J E GOÊ B L O E D

  Luilennnt. — Manr sergeant, waarom laat ge óiei^iiereU mikken terwijl ze mei één been op den grond - staan) :.- Sergeant; -̂ V W*l,'~nls tè iri'"dèn 'oorlog' so'ms een been worden afgeschoten, dan kunnen zij toch nog doorvechten.

  X ! Eén advoVaat vermaakte na zijn dood een som

  van twee honderd, duizend frank aan een krank-zinnigen gesticht in de stnd, waar hij geleefd hnd.

  In zün testament tuind: tk heb dit geld verdient van de gekken in de stnd, mijn erfenis i i dui niels dan e en teruggave.

  X . > — Maar Jonas, zesmaal in de weck onlmoet

  ik u- en.: telkens zijl rij dronken. ) — Ja, dan moet ge maar Inngi een andere weg

  gaan.

  OOSTENDE E N D E SPELEN

  (6de vervolg.) 9,511,250 fr. voor 't land e:i 3,297:000

  fr. voor de stad, hebben te Nice, in Frank-rijk, de spelen opgebracht, in 1921. i

  Dat is het eenige feit dat wij in ons laat-ste nummer aanhaalden, als artikel over de spelen. Dus in eene stad brachten de spe-len op ten voordeele van Staat en Stad de mooie som van 12.808.250 fr.

  In Frankrijk zijn er een tiental steden aan •wien de vergunning voor die uitbating ver-leend, werd, dus mogen de inkomsten er van op.eenJipnderdtal millioenen geschat worden.

  ' In België is die vergunning nooit verleend ^geweest, maar toch heeft-men de uitbating

  min-of meer laten begaan, zoodot nl die winsten, bijzonderlijk voor den oorlog, in den-zak. terecht gekomen zijn van inlandschc of'.buitenlandsche uitbaters, die naar de be* • sturen of-medehelpers van allen aard, eeni-ge kruimelkes toewierpen, en zich dan nog

  •aanstelden als de weldoeners van de stad, de redders van het seizoen en zich lieten bewie-

  : Tooken door.-al de groote cn kleine aanbid-' ders van het gouden kalf,

  • Hoe zijn die mannen daar in gelukt ? Daar, is een mysterie dat men kan opkla-

  ren maar niet bewijzen ; daarom is het ge-raadzaam daarop niet veel in te gaan en en-

  • keL maar te blijven bij'zekere bestatigingen. die droevig zijn cn ook de ernstige menschen .aanzetten zich zoo weinig mogelijk met.het . spel, .van de Kursaal wel te verslaan, bezig • te houden.

  In de huidige omstandigheden, immers, worden al dezen die rond eene vergunning, plichtshalve, draaien, verdacht, Zijn zij voor dien man, ' t is omdat zij.er profijt meê doen, zijn zij cr tegen, ' t is omdat zij cr beier' mêe varen.

  Dat' i i zoo en niet anders, wij houden er aan hier heel de waarheid té zeggen, zij is. immers, nooit rechtzinnig voor oogen gelegd geweest. En daaruit spruit natuurlijk dat de-

  ONZE M A R K T E N - HÉT LEÖREN

  (Eerste vervolg) ! Dc maatschappij der marktkramers van

  Oüst*Vlaandercïi heeft het volgende schrij-ven gericht naar dc Gemeenteraadsleden van Oostende : %

  « Nog onder den treurigen indruk van wat er Donderdag-tegenover onst Marktkramers te Oosten-de gebeurd is, en ten;gevolge ons\kort ônderhoud, verhaasten wij ons U-.i onderstaande schrijven te ŝturen ten-einde U onzé̂ verlangeas 'iti. doen kennen.

  Eerst cn vooral sturen': wij U onzen welgemeen-den dank voor de verzekering dnt wij; niet van on-ze,,plaati zullen verdreyeV worden/gelijk hel Don-derdag buiten uw weten[

 • HM

  De briefwisseling var» de niet vnn bet poslvrijdum.

  belanghebbenden 3e-

  B A N Q U E D E C O M M E R C fi

  „ „ „ . „ , „ • , l O O S T E N D E , O O V a n I s e g h e m l a a n B I J H U I Z E N ? U R U S S K L ; Kon ink l i jke straat, 74

  igeDtiohappen tan Buoloyi Baak Ltd »a Cox Co. Cox on Co (Frankrijk) Ltd «n Crédit du Nord

  O e p o s i t r e k e ü i ü g e n : \ % t ^ & w & r * « > i » * S p a a r k a s 4 O/o

  UITBETALINO VOLGT OP EENVOUDI6 VERZOEK ALLE BANKVERHANOELINQEN KREDIETBRIEVEN OP ALLE LANDEN AANKOOP EN VERKOOP VAN VREEMDE WAARDEN.

  verwittigende d«t zijne vrouw hem bedriegt. Deze lage handelingen nopen den markies er toe lelf-moórd Ie plegen. Zesde hoofdstuk : Ellende. In liel liuis door Rodolphe in dc Tempelslrnnl Biwoonl. is de familie Morel in de diepjle ellende gedompeld. Morel, ed.-lsleenbewerker, hehnndell dintnanlen vnn belangrijke waaide en ondank* ïii-ne vreeselijke armoede-blijft hij de eerlijke werk-mon die hij immer wns. Rodolphe laat niet htm 1er hulp te komen op hel oojenblik dnl l i j hem wegens schulden naar de gevangenis Villen bren-gen. , "' ',' ! .>\V*»VVVVV4V***VVVVVA*V\VV%\̂ VVVVV\V*V

  Sinl Nifcloai De groote baas

  Heeft ri/n loeit de KINDERVRIEND Neergelegd hij F. DEVRIENDT

  Adolf Buylstraat, 33. Ooslende. «Vv4e/l*»*l*%».A*VIA»*\«»^*«J**M******

  LIJN OOSTENDE-KNOCKE Bericht. — Te beginnen met 1 December 1922,

  ' lullen volgende wijzigingen oon den uurlnbcl aan-gebracht worden'. .

  De Irein om 5.-Î0 uru vnn Oostende,slatie zal vervroegd worden vnn 15 minuien op zijn door-tocht Ooslende-Blnnkenberghe., hetzij, vertrek vnn Ooslende statie om 5.25 ure.

  De trein om 16.15 uur von Ooslende Mnrie-•Josc plaats zal vervroegd worden van 7 minuten op zijn doortocht Ooilcndc-B'.ankenberghc, hetzij vertrek van Oostende Mnrie-Joté plaats om 16.08

  S T N I K L A A S Ik ondergeteekende herinner mijn achtbare klan-

  ten dal mijn, paliiscric van aan de Petros en Pair: Uiskerk, is overgebracht naar de hoek Lange- en Chrislinastrant, rechtover de (CnfÉ PnntoufW). Ook beveel ik mij aan voor de chocolade artike-len en spcculoos vnn de besle kwaliteit en nan do gensdtgste prijzen, daarbij herinner ik mijne klair-ten voor de hollandsche gevulde en spritsletter», biiliids hunne bestellingen te doen. 5460

  L. LISSNIJDER.

  • N I E U W E T R A M L I J N • Tc Ghistel vergaderden de afgevaardig-

  den der gemeenteraden van Snelleghem, Jabbeke, Zerkeghem, Bekegherh, Roxem, Ettelghem, Oudenburg, ' Westkefke, Ghistel cn Zevecote, alsmede de heer provinciale in-genieur der Buurtspoorwegen en een'besten:

  ' digé afgevaardigde der provincie, om te be-raadslagen over de noodzakelijkheid der tramlijn . tusschen de hoofdstad der provin-cie'en Sint-Pieterscapelle over Jabbeke en Ghistel.-

  ' Er werd beslist bij de nationale maat-schappij der buurtspoorwegen aan te dringen opdat de uitvoering van het ontwerp onmid-dellijk ter studie zou gelegd worden, ten einde té onderzoeken indien de zaak' tech-nisch en geldelijk slagen kan.

  Laat ons hopen dat wij eerlang de tram Brugge - Ghistel - Sint Pieterscapelle zul-len zien, ten bate der duizenden inwoners van heel de streek, nu non zonder recht-strecksche verbinding met d« hoofdstar' provincie.

  Echte Engelscbc P E P E R B L T N T

  S N U I F voor Neuntriloppinj

  Hoofdpijn Korladeraing

  Zcautwcriwakkiiig Vermoeidheid, en:. To verkrijgen bij

  J. PROVOOST . 35, Kapellestraat, 35

  OOSTENOE

  ("ÎEOISTË^--,

  N I E U W E P R O V I N C I A L E T A K -SEN. •— Alle verkoopers in 't klein van' sterke of gegiste dranken zijn aan de hier-navolgende provinciale taksen onderworpen le klas, 150 fr. 2de klas, 115 fr. 3de klas. 75 fr. 4de klas, 60 fr. 5de klas, 50 fr. 6de klas, 40 fr. 7de Was, 30 fr. 8ste klas, 20 fr. 9de klas, 12 fr. ' De rangschikking heeft volgenderwijze

  plaats: 1. In de gemeenten welker bevolking bene-den de 9000 inwoners is de 4de,. 5de, 6de, 7de, 8ste en 9de klawen : • 2. In de gemeenten van 9001 tot 30.000 inwoners, 2, 3, 4, 5. 6, en 7dè klassen ; 3. In dc gemeenten van boven de 30.000 inwoners, 1, 2, 3, 4, 5, en 6de klassen ;

  Worden als verkoopers van dranken in het klem aanzien •: 1. Degenen die alcoholische dranken ver-

  ( koopen. of afleveren bij, hoeveelheden van ; twee tot vijf liters' ; •

  2. Degenen die ten hunnen huize of elders, doch in eene plaats aan het publiek toegan-kelijk, gegiste dranken schenken.

  De rangschikking der verkoopers wordt jaarlijks vastgesteld door den controleur der rechtstreektche belastingen van de omgeving. Op voorstel van den • controleur, wanneer de ligging van sommige drankhuizen bijzon-der gunstig of ongunstig is, mag de Besten-dige Deputatie beslissen deze drankhuizen te plaatsen in een hooger of lagere gemeente indeling met toepassing vàn de taks eigen aan deze indeeling.

  IN D E S C H A A R Magazijn van Ellegoéderen en' Confectie.

  GASTON DELANCHE-DE CRIJSE, St. Franciscusslr,, 16, (bij de Vischmarkt) Spccialitc.il van Franscbe Pacnen en En-gebeft Leder. Croole keus van gemaakte kleederen alsook wolk en katoenen sargiën

  , 'aan prijzen builen alle concurrentiel HUIS V A N V E R T R O U W E N

  5031 BELANGRIJK BERICHT

  De dienst der krijgsgevangenen deelt ons hel volgende mede, mol -verzoek aan de plaatselijke pers, de Federaties en'Bonden die bulletijnen uit. geven, dit bericht over te nemen. *

  Ten einde de. teruggave .-aan de rechthebbenden mogelijk Ie maken van zekere geldsommen uil Duitlchlnnd ontvangen, en voortkomende van post-mnndalen, geldstortingen - en onbetaald., gebleven dagloon, worden de oud-krijgigevangencn,„cle bur. gerlijko gevangenen, 'de .weggevoerden.,fie' opge.

  .eischtcn, ulsopk. diegenen die uit vrijen.-wil naur Duilschland , zijn gaan werken, dringend verzocht

  ...aan Lel Ministerie vnn Economische Zaken, Dienst der - Krijgsgevangenen, Unclinenslruol, 27, te Uien kennen s

  I) hun huidig «dre«i... ;' , , 2). het bedrag van elk. der onqilbetaalde gé. bleven mandalen, plaols en, ,dalum , van uitgifte,' (len naam-Ven den verzender en dezen van den «dietiant:

  3) de plaalten waar l i j gewefkt hebben, me| aanduiding'van den datum .vai\ aankorn«t en ver-trek, hel adres der firma's of besturen' waarbij io in dienst waren alsook-hit hoofdkamp waarvan' deze kommando'i alhingent

  4) bel tabH vau, de in do kampen, banken, enz. gestorte waérdep - die niet ' 'werden terugbe-taald bij den terugkeer i|sar hel Vaderland:

  Zij die reed» een klacht bi) den Dienst hebben ingezonden en de vragenlijst die hun werd toe» gnruurd hebben ipgedieticl raoc.cn bovengecaeltlt) feftirililriuj» niet Velvu|J»p, Hjjjfj ifj ztrtldm VMt, anderj zijn, y.>_YrtuniV .' v _v

  Voor al de icerien voor Damenhoeden, Putseer . reeri.,mahin van knoopcn.Pointsclairi,Brodeer

  iserK, SoutacAe, Perlage en llngeltclte Broderie , WENDT U

  \A. I ê h V i o l e t t e 23, Wllleaenncadnul, 23, OOSTENDE

  \ BEZORGD WËBK - MATIGE PRIJZEN |

  AANBESTEDING Op Znlerdag 6 Januari 1923, om II uur, zal

  in eene der znlen vnn hel . Stadhuis, overgegaan worden lot de openbare aanbesteding der werken voor hel bouwen van ccnen vergaarbak van 25.000 kubieke meters inhoudsgroolle.

  BEKENDMAKING. De aannemer Engelbrecht maakt hel publiek

  kenbaar dat hij zijn woonst overgebracht heeft van de Edm. Laponstraat, 44, naar de Koninginnen-laan. 57. Ooslende. 5398

  UITSLAG VAN AANBESTEDINGEN Voor het leveren' van : Maïs Haver Hooi

  Huys 60,00% , Michiels 64,50 75.00

  Broucke 65,00 . 74,25 Laroye 66,00 Van Aelst 56.00

  • Monleyne 56,25 ONZE GESNEUVELDEN

  Zaterdag namiddag zal de begraving plaats heb-ben vnn F. Devriendt, gesneuveld voor hel Vader-land.

  HAVEN VAN OOSTENDE Sfan's|fei;cn von de tien eerste maanden

  . A. —; Zeeschepen. /ngefcomen t/ilgevoren

  Aant. adiep. Tonm. Aanl. schep. .Tonm. 1921 516 210.407 534 231.516 1922 497 159.584 474 231.516 Verschil 19 50,623 60 93.782

  B. — Binnenschepen, Ingekomen L/ilgtvoren

  Aant. schep. Tonm. Aant. schep, Tonm. 1021 458 56.294 429 19.765 1922 356 37.116 348 10.073 Verschil 102 19.178 81 9.692

  Ontvangsten van • de Jiaven van Oostende. — Verhuring der loodsen van het Vlotdolj.

  Jaar 1919 Ir. 4.800.00 j . 1920 34.245,00 » 1921 54.160,00 > 1922 (tien eerste maanden) 51.947,50

  PRACHTÖPÈNINC J" Htt is deze die dec» Week plaats heelt K A - '

  H E L L E S T R A A T . 88, van hel nieuw buis A U X V A R I E T E S , van de H.H.'Dd Biicrdcmncker. Dil huis is wel bekend voor zijn drugdclïjke en goed-koopc waren i al w.il er van kleedij cn opschik in een menagic noodig is kan er aangekocht wórden ; dc klanten komen er geern. en ze kooptn er nog liever. Op het 4de bind zuil gij dc builenfî wene occasic'n zirn die hel n!cuw bijhuis nnnbiedl.

  Voor al uw TIMMER- & SCHRIJNWERK wond U bij

  A u g u s t e W a c k e n i e r - V e r t r i e s t 37, ST. SEBASTIAANSTRAAT, OOSTENDC j

  Specialiteit van deodMtten in alle pri/een j Matige prijzen — Spoedige bodioning

  Aannomor van alle slach van Timmor- en Schrijnwerk.

  W—WlI»in, ,i„.,.,">•*,IIII.—II II O.'». u

  L A A T S T E W E E K

  S N I J S C H O O L van Mej. L. RAMAüV 3 , 0 a v i d o i ü n s t x * a f i , t , 3

  ii; de St P/eters en Paulus kerk. Nieuwe leerlingen worden bet g&niche jaar door

  aanvaard

  n P R O P a ^ t W a Ö K A T l a N " Manndag werden de propagnndoplakkalen, op-

  gezonden door de medeknmpers in den wedstrijd, in de Caiino uilcehonacn. Er zijn 20 stults; e e e n beantwoordt aan de vereischten voar een ichoon plakkaat en een enkel beantwoordt aan de vraag: Oostende Koningin der fiadsteden.

  Wij bekennen dat die vraag erg banaal U en dat men hadde moeten de vraag itelïen al» volgt: Hei gclult aan het ttrand te verblijven.

  Wij zijn van meening dal geen der ontwerpen kan aangenomen worden en dal it de meenîns vnn al de deskundigen die ze zien.

  MOEDERS, draagt zorg voor owe kleine lan-de rken», opdat ze gezond wezen, goed cn rui tig •lapen en geen zeer of zuur in de darmen hebben, geeft tweemaal daagt een koffielepel!je ' bekomen hebben,

  > • ' 'APOTHEE.KD1ENST Zondag 3 December, M, Gérard, Willenonnen*

  «Haat, 9, tn M, De Ketelatre, Thouróutsche steen-weg, 76,

  Oo andere apoihcken zullen gesloten blijven. ' '.' KATH. VL. BURCERBOND

  Op Zondog 3 December, om BJ/2 u„ opvoering van < Da Recht. Lijn », laoneeltpc) van Fabriciu, in-3 bedrijven, door hel VI, Volkslooneel De Gniyttr, • • • ». , Kasrlen aan de gewono. prijzen van af 27-Ncr,.

  vcmber, Da opbreng» wordt besleed ' aan do let,-lare!. • D" Dttat» wotdeii beliefd verzocht huis

  af 1»'rWtllon. '

  S t - N I K L A A S

  v o o r a l e e r t o v e r t r e k k e n

  d e e l t E i ] n spee l goed v o o r

  n i e t s u i t . '' "

  M a a k t v a n de g e l e g e n h e i d

  g e b r u i k e n g a a t n a a r d e

  M A G A Z I J N E N v a n .

  N I E U W I G H E D E N

  A L A .

  V i l l e d e L o n d r e s

  K a p o l l e s t r a a t

  O O S T E N D E

  Lcslng Mevr. Nuycm'Dc Rooycr, Het gure weer had vete dames verhinderd nnar

  dc vergadering tc koinen ; wet jammer voor hen, want anders hadden ze zich kunnen vergasten op de prnchtige causerie van dea Antwerpschen Vrou-wenbond. In sierlijke, verzorgde taal , schetste zij ons, hel ontstaan van de K. VI. Vrouwenbeweging,, toonde glashelder aan hoe overdreven individualis-me aun den eenen kant en socialisatie aan den an-deren kant niet opwegen tegen de solidariteit, te-gen de gemeenschapszin welke de Knth. vrouw be-zielen moet. Theorie zweeft in het ijle zoolang ze niet usten kan op een praklischen ondergrond ; daarom pnkte spreekster haar eigenlijk onderwerp, de «lichting van ecn kali». VI. Vfouwcnboiid flink aan.

  Jufv. Trnlsaert was do tolk van de aanwezigers om hiinr hartelijk te bedanken. Bij woorden bleef hel echter niet ; er werd overgegaan tot het vor-men vnn hel bestuur, dat oûder de energieke Ier-ding vnn Mevr. Qualannens, voorzitster, en Mevr. Gnlcyn, • ondervoorziüler, weldra den Burgerbond in . ledenaantal en-werking evenaren zal. Hierbij wordt ecn flinke oproep gedaan tot alle dames om zich onder het vaandel van den Kalh. VI. Burger-bond te «chnren.,

  Lezing. H. Hoste over Moderne Kumt . De bekende bouwmeester oït Brugge boeide twee

  uren lang zijn, publiek door hel uiteenzetten van rijn opvnlting der moderne kunst. - Hij loonde ;chjtterend aan hoe de kunst do uiling is van de '3c«t«stroóniingen van den tijd tot ; nog loe be-wonderden we in htm den knappen kunstenaar, dit-nnnl ontpopte hij zich als een fijnen psycholoog Jie scherp en helder den ondergrond aanwees van mze moderne gevoeleas, gedachten eh begeerten.

  Om zijn overtuigend woord nog meer kracht bij c zetten ichraogde hij zijn theorie op een overvloed -nn lichtbeelden.

  Zulke voordrachten zijn een spoorslag voor het jcjtuur van dtn Kath. VI. Burgerbond om' zijn Wllurecle werking nog te versterken.

  Belangrijk bericht. — In de leestafel is eén .chrijfboek neergelegd, waarin onze leden, door hun handleekening, de tijdichriften, welke zij wen-;cben behouden te zien voor hel volgende jaar, kunnen aanduiden. Ook nieuwe - mogen opgegeven worden. Bede prijs «n uitgever bij te voegen.

  Ecn buitenkansje. — De leden van onzen bond die niet ingeschreven zijn op « De Standaard * kunnen abonnee ren op. dit. blad .voor 1023 oan den spotprijs van 28 fr., de bond hun een' premie toekennend vnn 10 fr.

  Zich wenden lot den schrijver: Velodrooms (raat, 33.

  SINTE NIKLAAl gonfr vl-c( hen? Ja mijn kind, speelgoed, koeken, sukelate, suikerdedingen en zoo ecn GROOTE SURPRISE van hel 'Noynlty Hans, 49, Ooststrnat. , . ' ;

  EEN .WEGLOOpER Rond II ure 's avond»,'Zondag I.l. kwam Guste

  Dudicue, 20 jnnr oud, van Nieupoort, ^die het pensioen van Moll ontvlucht was zich gevangen geven in hel pplitiebureel. Zijn mage kraaide zoo, geweldig dat hij niet langer de vrijheid zonder brood kon verdragen. \

  sA/Ss/VTw—

  Z E E N I E U W S

  24 November 25 » 27 » -28 » 29 » 30 »

  I N D E M I J N E 41.464,50 41.658,50

  119.215,00 115.017.00 101.709,00 51.166,60

  470.230,60

  T 0 0 N I M E Ü W S KATHOLIEKE VOLKSBOND

  Verleden Zondag gaf do K. V. zijn tweede a-vond feest van dece. winter. De muziekafdeeling voerde een aantal puike stukken uit onder de lei-ding van den heer Vercauteren. De turnafdeeling

  ^ zoo groote al» kleine afdeeling, gaven,blijken van degelijke opleiding welke lot eere strekt van de turnleideri, de HH. Smitsaerl en V. D, Berghe, terwijl de heer Willy Borrel met een vaardigheid toeren deed op.den draad welke een ctrcusarlitt hem 'lou benijden. Het bollet bekwam een over-weldigen bijval. ' .

  Dc * HH. Vergote en Rondmnns onderscheiden zich als ktuchtzangers, een specialiteit waarin zich' echter de heer L. Deseyn een bijzonder virtuositeit heeft welen te venverven.. Wal.die sakkenche ke-rel ons tranen doen barsten heeft roet zijn gracht der glazen eq vooral zijn vodden en Beencn t Hij is wérkelijk het lieve kind van het publiek gewor-den. Spijtig dot de militaire dienst hem voorloopig-vun het'toonee) zal verwijderd houden maar wij wenschen hem een spoedig en hartelijk tot weder*

  , ziens. Het.feeit werd'"besloten door het kluchtige :

  Hoe een Piot in'nesten geraakt door C, Soenen. Zoncler builen het gewone te gaan der kluchten kon liet'toch'de lachspieren in beweging bengen als men ,besclukt over. een piot als de heer Deseyn.

  '.Tijdens het tooneel met de chatppagneflesch gier-de de. zaal het Uiterlijk uit van prei. Zelfs, achter de schermen scKaterden zijn medespelers hel uit.

  .Hij werd goed 1er zijde gestaan door Mevr, Que-cker,' en deHH., De Lodder', Rontmstu ( die-echter soms wanhopig den opgeefbak in het oog hield )• Vergote, Valette,-Heze co Moeru. Deze, IobIgIq was wal te.'veel chictype als politieagcnl. Hij mocht wel wat brutaler optreden en m eer" ka-rikaturaal voor een klucht.

  De typeering was anders over het algemeen zeer goed cVtmaU de kapping «n de lodnecUchikking, zaodal I)et ecn ,zeer prettige avond geweest ii dank zij den knappen̂ tooncelmeesler. den heer V, D.. Hoecké.

  ,;'. s c a l a •• - -: Zaterdag 2 December,' le 8.30 u„ Zondag 3, Ie '3 en I , B.30 u-, Maandag 4, te 8.30 u, Vier ver-•tooningen von DE SPAANSCHE. NACHTE-'GAL, nieuwe operelto in drio bedrijven van F.. .Schanzer, Muziek van Leo Fait, beroemd koroponist : van De Lustige Boer, Voor de eerste, muaj in' ' België v'erlóond, 'mét-Mevr,. Elvire Block, Jan Irnmers, Leopold Dclaux, Frit» Vaercwyek, Anl.

  . P,e|man, de. VQlIedig, beztlling van deze, merk-; waardige .creatie,

  ' Verwacht I i(el Lustig CravmneK opjcrelte la drie bedrijven van, Wallec'Kollo, komponist van

  } De Zwah, Baron, ' ' HENDRIK (.'ONSCIENCÉ'S VRIENDEN Zondag 3 December 1922, opvoering van'Sint

  JANSVUUR, looaeelipel i n 4 bedrijven, door , Herman Sudermann. Uil hel duiltch vertaald door

  Ud- Krinkel,. . ' , ' . ' Tol slon MOEDER TON1A. landelijk laug-

  lpt1 in téti bedrijf door Hubert Melis.

  : ' ! V R I J E T R I B U U N . - Wij; ontvingen, t« laat om ingelaten! I« worden een blief van de Maatschappij Door SlrijJ tof.

  .Ztge in anlwoord op het schrijven van Ben Vo» dal • In óns laeblo huoimer VtracHteii.

  Tbekoreend* werk drukken wf} cSoa brief èrvcr,

  I N D E K A M E R -Dinsdag werd de )>esprcking over de vervlaam-

  tthing 'der G'entiche Hôogeschôol voortgezet. ,M,*. BAELS loonde de eensgezindheid van 80

  voorstaiinderŝ op een en dezelfde formuut, terwijl dc legenstrcvcts zooveel stelsels nnn het licht bren-den n!i gcernaers po6ten hebben'.

  Wtj proteihcren,'zeg|'htj, legen die walen wel-ke uit" engheid óf verblinding ons rechl weigeren.-Wij próteslecren . legen die vertegenwoordiger* uit Vlanndc'rcri, welke-vergelen, Wol ras- cn tnidbroe-deren toekomt. Vtf'ij'.pröteslcerc'n) tegen de bange-;, rikken, die-thuisbleven, omdtil ze geen « ja > durfden engeen « heen ^wilden stemmen. Dnt protest vervolgde,' * I .

  Jan Vnn RJjswijck, brengen we niet nlteen .hulde nis Vlamingen, tnonr évenzeer en vooral nis .vurig libérant, wnnt hel liberalisme-is niet af Ie schelden vati dc liefde en dea eerbied; die een vrij volk voor de ta»l zijner vaderen voelt. ' ' .

  Dit nJlcj trol men in « De Koophandel » van 18 December 1888. En op ticl eerste internationale kongres van ódvokaten brnchl Jan Van'RÏjswïjclc hulde aan 'de Hollanders', inslellers van het inler-nationanl rechl. ' ' '

  Jan Van Rîjivwijck- w.i» het, die schreef: , . « Het algemeen"sttnirecht is het einde van den franskiljon. > . j . _ .r .

  Jun Van. Rijswijck was "medfr-onder leek en nnr vnn Mac Lcod's veislag' over dc vervtnamsching, ingediend bij een kongres. •

  Hef liberaal Laatste, Aïuunis-ivefmeldl itls volgt de tusschenkomst v'sn M. Vim Glabbeke.

  Oude.drogredenen. '• ' •• .'' • ' De H. 'Van Clabbekc ( Üb. ) belijdt zijn vurige «liefde » voor • hel vlanmtçh.......' maar leest •toch cxn lang papier voor.' wnniop sl.mt, dtit de Gentsche Hoogeschoot Fransch moet blijven en verdedigt dal niet de bekende, al zoo dikwijls her-haalde drogredenen.*

  V E R G E E T N I E T d ^ l > ^ ^

  .kunt vinden alle nuttige

  G E S C H E N K E N v o o r S T . N I K L A A S ,

  aan de VOÖRDEELIGSTE PR IJZEN

  — ——.»••.,. .,1a, »

  S P O R T N I E U W S • Uilslogen van Zondag 26slen November, 1922 F/ C. MecheJen Lcopoldclub uiig. Ai S. Herstal- G. G Luik üitg. C. 'S. Schaerbeek Rncing Gent 0-1 A. S.'Oostcndc'Exc. Hasselt ui tg. * Liersche S. K. Slnde Leuven uiig. White Star'Ttlleur F. C. .' uitg. F. C: Bessoux T. S.' V. Lyra' " uiig.

  Rangschikking : Rncing Genl 10 9 0 I 33 4 19 TitleuT F. C 10 7 1 2 26 11 16 F. C. Luik ' 10-6 2 2 21 8 14 White-Slar 8 5 0 3 17 6 13 Stade Leuven 9 5 2 2 22 l-l 12 F. Ci Mcdielen 10, 5 3, 2 13 15 12 Eic. Hasselt MO 3 5 2 16 18 8 G S. Schaerbeek ; t l 4 7 0 9 27 8 T. S. V. Lyru 10 1 4 5 19 21 7 F. C. Bressoux " . 10 3 6 112 15 7 A.- S. Herstal ' 9 3 6 0 14 18 6 Lièrsche Sp .K. 10 2 6 2 12 20 6 A, S. Oostende- - 9 1 6 2 9 33 4 Leopold.Club. . 8 1 7 0 10 23 2

  Schoonèr beloog, dan bovenstaan tableau behoeft 'men zeker niet, om zich een gedacht Ie maken welk nadeel het gure weder van Zondag It. aan het voetbalsport berokken heeft. In bevordering kon enkel één match lot .het einde toe uitgespeeld worden,'en al,de andere moesten, ofwel voor het einde, gelegd worden, ofwel werden de ploegen niet eens in lijn' gesteld.

  Zoo., ook was het alhier op de Butterpît gesteld. Toen het. spel. bcgori regende hel reeds sedert gc-tmrnen tijd en hel veld was" mm of meer glibberig. Deze'toestand .verbeterde, ntel, integendeel, hel re-gende hoe langer hoe meer, en den grond werd oi-lengske'ns orri sappiger, zoodat de regelmatigheid van het spel ér vee], ja alles, bij verloor. Onze mannen'schenen er het 'ergst'door Ie lijden, en konden zich met moeite, ie beene tiouden. De rnlés waren menigvuldig en . zouden în andere omstandi-gheden, als kolassaaf aanzien worden. De mannen van ? l Limburgsche schenen echter meer aan zulk Schaatsenfoolboll gewoon; te wezen-en wisten felcr van de elementen gebruik: Ie .mokon. En zóo komt het dnt toen de partij stil-gelegd werd. deze lant-sten mei vier doelen om één de leiding hadden.

  Er viel maar-twintig minuien meer te spelen,' .mnnr het-werd hoog tijd dal er een eind nnn' gt-• stcld werd.-Zooniet-zouden voor sommige 'spelers erge gevolgen geweest lijn, want ' sommigen onder

  'hen, kletsnat, doodebteêk,, en siddersnd over al hun--'ne ledematen waten niet meer bij machte voort te spelen. ' . . . .

  De scheidsreclitçr heeft dus een werk vnn menschelijkheid- verricht met de pnrtij, stop te zei-ten, cn .had, misschien wel gedaan, dit reeds vioegcr te beslissen, fifgezicn nog van het feit, dal het, plein erg onbruikbaar , geworden was. '•Het is natuurlijk- spijtig voor Hasselt dat zij. daardoor eene match moeten herspelen, matei», van dewelke zij de overwinning schier in handen had, maar dil valt voor nan meer anderen. Til leur it

  • immers ook zoo' gevaren bij de White-Star cn de *ASO had over vcertiendagen ook omzeggens de .punten in handen legen de Leo loen de partij ge-schorst werdt. .

  Zondag a. s. hebben de roodgroenen nogmaals eene harde noot te kraken. Zij gaan mmen op be-

  ' zoek bij de F. C, 'Mechelen, welke verteden jaar nog-'in 'terste nfdeelmg speelde.

  De rangen der ASO zullen Zondag wederom vçtsterkt. worden door de aanwezigheid van Louis Vandenbroucke en *Thurken Clcrck, en déze twee spelers zijn heet zeker, twee kerels vnn tel En de ptoeg der Associatie, en daaruit mank ik op dol de kamp 'nög''zpodanig niet zal gemnkkelijk wezen

  '• voor de Mechelaren,'De klopping der onzen (in-dien zij geklopt worden ) zal nooit zoo groot we-ien als te Gent,.daarvan ben ik. len zeerste over-tuigd.

  LAGERE AFDEELINGEN In de ïngcVe afdeel m gen liep alles wet van sta-

  pel. ' In tweede - afdeeling kon de V. G. met veel ge-

  mak Ie Brugge,. de .Cercle vellen, vijfmaal doelend tegen een, De ASOmannen speelden op hun plein legen Nieuwpoorl en liet. was eene harde betwiste partij, al was het schoon spel cr weinig of rûel te bespeuren. De Associatie echler beging dc mis-greep Willnert als center voor te stellen, waar bij, alles-behalve-op'Zijne plaats stond en den indruk gaf verloren te loepen. Feitelijk,, is het de slecht-ste match, die ik onzen sympathieken Fons, immer spelen zag. De uilslag was 2 om 2 cn geeft len an-dere een goed gedacht van het spel. - In derde werden beide ontmoetingen uitgesteld.

  Iu Vierde overwonnen de Vgislen op eigen veld met veel moeit de ploeg van Dizmuide die drie-maai kon doelen tegen viermaal voor onze stads-genoolen. Bij de scholieren moeslen do roodgroe-nen rnel een tegen vier, duimpje leggen voor do. ploeg B der Cercle, terwijl de roodgelen Un pun-tje witten te bemachtigen legen Korlrïjk,

  Zondag-zal. hel voor Ooilende .een groote dag zijn, in tweede nfdecling I I I

  De V' O. ontvangt, namelijk'hel bezoek der S. V, van Blankehberglic, dié (hans'aari de> spilt der rangschikking itnni, • en nog geiri- enkel punt heeft verloren.- Blankenberg!» is een der ernstigste kan-

  , didntcn voor den" kampioenstitel,-eii detvolgens voor de overgang nonr.Promotie voor lwtwe(k de V, G. reedt zoolang len slrljde. irekl, en immer maar een nippertje Ie kurl kwam.'Toen liet huidige. kompiocntchnp aanving wok Cçurlrai Sport de groote - favori, vnn den wecülrijd mei in volgorde de V, G. Ooslende, B|nnkenberghe cn Meencn,

  . isk 'a»Mti- H"• '• De Blankenberglienonrs zullen echler Zondag a. t. Icaepoyer.het-V, G, in 't gelid slaan, cn als de-

  .to laatste ziine vroegere plooi;heeft leiuggevonden, zullende mannen van. Pellen hel meer don lastig hebben. Zij zullen het kwand hebben. D« Oosl-endénaren speelden immers allijd ' ruccslerlijk legen, d. rooden en zullen daarbij aangemoedigd worden door,liet luidruchtig'geschreeuw hunner.auppoilers, daar de malcli pp eigen, veld 1er Congolann zal ge-tpeeld worden. NViilV BlonktnlerBiic, 'dan i l d« eindzege voor da mannen von Pellent,' bijna een, ztknhcid, maar winnen d« uiannen van Bérard, dan is liérkàmpiMascli»p.,'voor wat d» «e.'ila pl««t'

  .m betreft, omzeggens Ie herbeginaeu, want ook. KnuHV i»,IV|Mnf,n. zoudtii bij d«z. ^oilcndtch» zege, winti maken. Z'ooali men ziel dus i , de in», zal 'Ultcni belangrijk, «n Van het nletiantl'r,.»! *'„ ztj M B r ^ p t wofdfn. OnrJer On* VooWiaarde .̂

  • ; •.', ••':.*;.'.•.',.li,/:'.:M'i,'V.'.',

  weze hel mij toegelaten, mij, in zake voorspellin-gen te onthouden ; maar ik durf echter de hoop uitdrukken.de kleuren der V, G. zondag avond te mogen zien wapperen.

  Deze ontmoeting zal aanvangen om 2 uur, en geleid worden door de H. Masureel.

  Om 10.30, komt op helzelfde plein de Club van Brugge in derde. Tc Brugge, overwonnen de Oost-endenaren met I om 0, en zullen waarschijnlijk nogmaals, de. puntje, kapen.

  In vierde op reis nnar de Club waarschijnlijk ccne kale' reis voor de V. G.

  Bij de icholicren- gaal de V. C. bij do Cercle B op bezoek, cn znl er naar alle waarschijnlijkheid lichtjes geklopt worden.

  In Iwcedc mag de ASO rusten. In derde gaan zij op bezoek bij de Cercle en 'zullen er niet veel beter varen dan - loen Je Cercle Io Ooslendo kwam.

  De scholteren der ' ASO ontvangen de leiden van hel klassement ( Club A ) en hel zou zeker verrassend wezen moeslen zij hen kunnen kloppen.

  SPRINTER ' HOCKEY

  Zondag 1,1.. werden onze hockeymnnnen gevloerd mei 6 gools legen 0.- De match moest officieel beginnen om I : u., omdal er een tweede match des namiddags moerl gespeeld worden, Spijlig genoeg is liet. dat de ploeg - bijeengeroepen was om óp 1.30 te beginnen. De A.B.H. zou moeten de club verwittigd hebben. Nu. de Oostendenaren moesten beginnen ' met cl : mannén, ' en konden zoo-doende geen tegenstand 'bieden' ' aan de volledige ploeg van hunne tegenstrevers. »f goal, werden door-gelaten, vooraleer, de vergelen spelers aanwezig waren. De uitslag was geklonken.','Op het door-gaansch beslijkt terrein konden de Oostendenaren zich alleenlijk verweren. Verscheidene malen noch- ' lans vermochten de A.S.O. de brusselsche nellen in gevaar - te stellen, doch Chotleau liet niets door. Tweemaal echler doelde nog de Léo.

  Aanstaande Zondag is het Ie doen tegen de l-co A. Deze ploeg.' thans |n prachtform staat nan hel hoofd van het klassement,met verscheidene punten voorsprong. Eene nederlaag is te voorzien. Laat ons hopen dat zc niet te streng znl zijn en dal dc Oqstendtche ploeg eens zal bewijzen dat indien zij speelt, een der Ualste plaatsen bekleed, loch nièl ecn der slcch'lsle is.

  W i e l r i j d e r s Wi l t U voorcleelis cn ter t rouw bediend worden wendt U tot het

  H u i s C a m i e l B r a c k x

  Tbouroulscbe Steenweg, 1-3, STEENS

  Schoont keus vnn

  Baan- j fKoe rs - en D a m e r i j w i e l e n

  K i n f l e r r i j w i e l e n a l l e r grootte Toi-niilIOORTEN üN HERSTEI-LfKGEN

  Alles aan prijzen buiten alle konkurrentie.

  T E B E K O M E N : winkel der drukkerij ELLEBOVDT, 52, Kapellestraat. 52.

  Versiering voor inslallaticn, feesten, era-Driekleurige bloemenbandcn 5 meters lang aan 1.25 fr. Alle keuren van zijde bloem-papier 10 cl. het blad; 1',00'fr, de dozijn.

  Printcboel(jés. met lezing aan 50 cent-ScliiWersboc/f/es aan 90 ccnl. Vcrwedoosjes vanaf 1,25 fr. •

  Onde gazellen, nan 75 cent, dc /filo.

  B U R G E R S T A N D V A N O O S T E N D E "GEBOORTEN

  15. ïfov. Kaytnonda Wybotiw, van Marcel on Bertha ïoramuloiu. — Kmina Ileischbnurg, van Raymond ou Valentiua Da Grooto.

  10. Kniiol Damman, van Lood en (iahrielle Borgoo.—Albert Uorsons, van Joannos on Paula Meyers. — Raymond Wvbonw, van Marcel en Bertha Tommelein. — SimonnR Vincke.vau Joiof en Irma Lnmborsy. — Ronaat Ilannaert, van Jan •en Adelnldu Mnrcus.

  20. .lozof Coenyo, vnn Frans én -Juliette Do-poórter'. — Jenny vau der Brugfro, van Poter eu Anna Vandéwalle.

  21. Colotte Van C'aillie, van Frans én Maria Cerioz Laura Docoo,van Peter an Magdalena Declorck. .

  22. Fernand rrovoost, van Joannos eu Colina Willem. — Maurits Vauhee, vau Arthur en l'baraïlde Vandor Espt.

  23. l.oonin Provoost, van Jozef en Agnea Jsye. — Ksporance Bogaert, van Albert en Margarata Vauparys. — uiluorto Nioryuck, van Stephaan eii Paulina Jnnsaens.

  24. J,iaettolilondeel,van Maurits onMargaraU Poellaert. — Daniel Pblips, vau Alfons en Ivoni Candeol. — Walter Dumaroy, van Hendrik ou lrona Catrysse.

  2&. Audró Geryl.van Fransen Anna Smissaert. K o o p t l i a • D E S T E R »

  u w e E j n g e l s c b e B e d d e n , m a t r a s s e n , . W o l l e n S a r g e n

  K i n d e r r i l t u i g e n . Zie anu0n.ee 4' blad. .8020

  STERFGEVALLEN 16. Prudentia üowulf gob. to Schoore 12-8-00.

  ptrpater, ongeh. d. vau Francis eu Alida Ka-buoy, Passchyul. -11,

  10. Kmiel llouvenagUel.gab.to Hrugga 81-7-40 icbtg. van Rosalia Verbruffgho,ChriBt!uastr,.b6.

  20. Eugenia Kveraert, geb. te Porvyje 28-7-58, weil. vau Houdrik St-Mailin en Jacob iianasens, Christinastr., 10.

  21. LouisaVerioiuaa.geb.te Ooatende 19-7-4G, cchtg. vau Kmiol Vanbeste, Amaterdamstr., 1. — Vlotor Doavold, geb. te Moenen 17-8-06, wark-man, eebtg. van Sei'alina Kerrinckx, Maria-Jo.u plaata, 11. — Biuionna Uoonye.. geb. te Ooateuda 47-10-22, bouhtg. van Leo o» Mathildi,Bolpaenm Oesturhaukati'. SU.

  22. Lodewijk Vau Lic-rdo, geb. St-Amandi 7-10-88. workmun, ocutg. van FloreutinaPavy, Nlouwatr.,25. — Virginia Douya, gob. te Zedel-gbem 22-D-D8, eclitg. van Karet Ueprez, Rome-uraat.Bl,

  2i. Roaalla Naasel.geb. te Oos.ondo D 4-62, Wo van Aloyaiu» lloaten, Fr.Orbanatr.—Eduard Vandevouter, geb. te Ooatende 10-6-80, «ohank-zaalbodlendo, echtg. vau JiistinaSchinkel, Wa-penplaats, 2. 1

  P H O T O D E S O U T E R Groense lmarkt , O O S T E N D E

  Si>ccialiteit huwelijks en kinderportretten Besl verzorgd tter/f. — Matige prijzen.

  3531 HUWELIJKEN

  21. Jozef Myllo, boodachapper, en Cleiuentlnt Sobeldowaert. — liendrikDhulster, slachter.ei Maria Rnkon. . , ,, „ „ ,

  2!i. Jan Buokonhout, uakker.on Rosa Jlostons, kaaaierater. — Loon Oouvruor.'metser, en Sta-rlotta VoralecVt, dlenstmold. — Jeroom Dogi^so, «toolvlonhter, on Maria Simoena, werkster. — Jozef Deryckero, bandelaar, on.foanna vat JJaolonbergne. — Joris D'buyasor, polltie-agent, en Magdalena üoudenhooft. — Julea Durnaz, autovoordor, goschoideu van Diana De oinyttjr, eulrena Do Groota, goacheidon va,u Frederlo D« flut', — TboodoorFyuaut, paaworkoi', en Lauri ClarysBe, dienstmeid. — Karet Iiataman, hande-laar, en Maria Dombroobt, — Karei Patteauw, kolenhaudolanr, on Albortino. Maeckelbsri/he, bDdlonilo.->Kdgaril Yan Ackor.toazIcWer, Wi l ' van Kvoliue Claaya, enGérmana Olaeya, kant-Wtjrkiter, gajeboluon van Marcel Clroux.—Jacoti Vernlouw, «epoeanUfourrler bij liet 28> linie « g . Wdr vau Dortlia Dawauckor, on Maria Demoor.

  V o o r H u w e l i j k e n , E e r s t e C o m m u n i o n ,

  D o o p é n e n B e g r a v i n g e n niali is praohtiger on, gemakkelijker dau

  . AUTOMOBIELEN, verkrijgbaar, iu de

  j e D e v e r & V a n d a e l e

  2 1 - 2 3 Thouróutsche S t e e n w e g T e l e f o o n 1 7 1

  unn do Uenadigato prijzen. HUWELIJKSBELOFTEN

  Hllairo Vau Ilraiiteghfin, olektri'eker, Airona Platen). 85 en Joanua llauri, üirkulatr, 8, — Oioar Vanboaiim, likuiirbandolBar, Kaautr. lu eu Marcolliua Luya. Kaalstr. 18, — Luclaan Klcliarot, acrgant-iuajoór bij hat 28'linie reglm., Jaeobsomtr.DOonAuguatRSMlBU.Fortuluitr.H. _ Jacnb Maortona, polltlB.aBent.wad. vau Mo a-nla Van Yaegtaeui en van I,»on » y»n(leea»teelo, nuivenhokatr.-.l'a en'Koii l i i Dwlercq, Nlaup, St; 146. - Einlol-UBf«ver,;baukbedieno«, Bt-VatanburHUtr. 7B on J,uilaviea,Verbuuok, Laïro-atr. 88. - l'bililipn l.apckrW, Btadiwerkman,

  • E i liiiwmtr. lOonlruiaVaodenbuaaobe-. dltnat-meld Me(»r»tr.:4. - paaton.yandazande, orde-klork, won. te VlUrtng»». «0' Othrtelh- C«lwen, Thouroutaoba8t.828,-AuguitBlomme, rJiaebi-uitt, wed, vau Kvaliii» Veriobslda jn yan Marie iJ»»uu,.viont tellrnttgesu ,V»Uri» Hofi«\»mU»-gtr. 78. •'*>? brnm Elaeleln, bureo bedleodl,

  G a r a g e

  http://Spccialitc.ilhttp://raoc.cnhttp://uitdrukken.dehttp://anu0n.ee

 • J E À N E B E N , t a n d m e e s t e r , A L P H . P I E T E R S L A A N , 6 2 , O o s t e n d e 620

  S C H O O N E E N G E L S C H E P A N E V O O R M A N S K O S T U M E N

  H u i s C A M I L L E D E W A E L E

  W i t t e Ka toene Sargiën

  Z w a a r s t e k w a l i t e i t

  1,'Uim x 2 m . . . . S . S O l . f iSm X 2,10 m . . . 0 . 0 6

  Gekleurde Katoene Sargiën

  Z w a a r s t e k w a l i t e i t

  l , ' 1 5 m X 2 m . . . . 0 . 6 O 1,55 m X 2,10 m . . « 3 . S O

  I N H E T A N K E R

  L a a t s t e n i e u w i g h e d e n v o o r P a r d e s s u s e n i C o s t u m e n

  V e l o u r s d e l a i n e — D u v e t i n e — P e l u c h e — T e d d y b e a r

  H U I S " V ^ l T V T E R T H O U W 3 B I V

  1 , K a p e l l e s t r a a t , 1 , G r o o t e M a r k t

  O O S T E N D E

  W i t t e zu i ve r wo l l e Sargiën

  1,60 m X 2,10 m . .,75 m X 2,15 m . 2 m X 2,25 m .

  3 5 . 0 0 4 2 . 0 0 S 3 . 0 0

  G R O O T E K E U S

  G e w a t t e e r d e S p r e i e n

  v a n a f 3 9 f r .

  won. to Ettorbeek en M-uleloino Viindewater, JïogiDrsl. 18. — .leroomV&u Danime, veekoop-luan.won. to Oostondo on Mathiltfo Samoy,dion9t-moid, won. toDicUobusch, , •PIANIST beveelt âch\ 'aan voor het «pelen op trouwfeesten, banketten cn al andere vermakelijk-heden. Dc Cl wiel Ie, Sint Selnsliaarutraat, 39,

  O p g e l e t ! B u i t e n l i e d e n en B u r g e r s • Wilt gij eene schoone en sterke buiie-iLoof» ménagère of vélo hebben io nlle soorten en mnten, wendt U lat het huil vnn vertrouwen.

  Alsook alle slach vnn vermaking. Komt zien en ovciluÎRd ( U.

  Uóri- BOURGOIGNIE-SCHREURS 5̂353 St. ftwluMlraot, 8,. OOSTENDE

  -—*•*•»•«• W 1 , i ' v o o r a t l" volraten-aannemen, enz. Fr. en VI., net co spoedig werk. Schr. M.D. bur. blad. T F K O f t P a a n , , o m ' s l e Cenielen. grool huisJO

  1 " 1 kamers, hof, ook stallingen, gunsch vernieuwd. Iwec ingangen. Dienstig voor allen han-del. Gtool ongeveer 290 m2. Wijk Conlerdam, lunijs groole baan. To wenden : J. Dewulf, aan-nemer. Thour. Si. J56. Oosl. 5476

  M E N B E G E E R T S i n s •„ ^ Z ' t X o 7 alront 63, (Mandje). 5474 T F K f t O P ! 1 m n " , v t , ° 250 fr.. 1 groole Irin-lll IWVl dervci^u, |5Q f>., | „„pension met petroot lamp 50 fr., I tnanscostuum mei zwarte jaequetle 125 fr., I knpol blauw en rood 75 fr.,

  . I tuniek blauw en rood 50 fr., ulte» in goeden ilaal 41 Zeedijk, Middelkcrkc. 5481

  V O L L E D I G GERIEF. ^ t t t ' I ^ verkropen Hospltaalslrnat 21. 5433

  1 5 T C V E R K O O P S T E R -fen Fr. VI. tjevr. A la Villede Londres Oost. 5484

  U I T O O R Z A A K V A N V E R T R E K -koop, meubels, Veukengericf en aanhoudend vuur. Ziel» wenden 61 Korunginnelaan. 546"9 OTRÏ ftREN' Moondmi «vond 20 November

  . V 14UiUIl.UN 'een mechclschc. schapershond, ros haar, 4 j . oud, medaiie'tir, 2826.. Tcrufiurenii«n bij Conil. Turloot, Thour. Sl. 5. 5-188

  SPOEDIG T E K O O P E N 4 8 > c l r . L ! » „ . 4 groole villas, 2- schoone villas met meubelen, 5 burgenhutien. Men bezorgt geld op hypotheek, Voor'alJe inlichtingen, Kapellwiniai 62. 5490

  gelegen 10 Lcopold H , «trant, (Osteude Ex-

  tension) rechtover de Sacré-Cœur, onmiddellijke ; ingcnoltredinf»,. zichlbanr alle dagen vanaf 17. uur., i Voor infichlingen, zich wenden bij den advocaat Ch. Louwers. St. Sebaitiaanstr 24 Oost. 5490 l i l T v a n veranderingen vend.etdene.-UnX. iXlAlJLt • ichoone slaapkamers levrrkoo-

  :pan. Te zien van 12 tot 3 u„ 51 Zeedijk.

  h a n d e l s h u i s , - v ; 8 t : huren, Schïriperstraat, 44, Zich wenden, bij M. Wwe Goes, Avenue H. Serruys, 60, Oostende. M F N RFf ïFFRT u i t '*r h f l n d i e k ü o p e n U l U l Ul^ULi l i lX l burgerhuis. Prijs met lig-ging schrijven. Bureel van Y blad onder de let-ter* V. B. 5475,-E E R B A R E W E D U W E w w c t ^ t Oudenburg zoekt persoon vnn goed gedrag en ze-, kere ouderdom om met hnnr dit huis le bewonen, ourwanrden te'regelen mei Imar. Adres bureel .van 't blad.' 5491 T P ffllRFN , w l T O t lok&ltn op v«diep. midden IJü n U n i a i pollende, kunnende dienen voor winkel of werkplaat,. Voor inlichtingen schrijven: A. J. S.. 244, Bureel vnn ' l blad.. 5454 'N fCTFl F S S f H F N v , n D l l e '" ..vii'-ue-;, ktnnea. voor het seizoen

  K i H ( E N K W M E R S ! c r u t : i : - : ; bij middel 'van hel .toestel. 4 STF.ROGRAAF », bij gebruik vun dit waardevol «leisel bekontl gij . alleen hentjes en verwijderd yi) alle Wncn. alsook deze die onvruchlbaur zijn of doode kiem beval, »Wut ia uwe belang dergelijk aupuruat te benut-tigen.

  Hel toestel « STEROGRAAF » is onfeilbaar cn wordt verkocht ine| 10 jaar waarborg, leven» alt reklaam tol 31 Januuii een halve prijs, zijnde 2Q ft>, nu verloop van dien.datum koit het machten 40 fr., oji elke utnvratg wordl hel geiondtn mei gebruikwijze en waatborg. schtijvea: S T E R O G R A A F . T H I E N E N

  B R E U K E N '

  BREUKBANDEN zonder staal noch elastiek welke men dag en nacht draagt zonder bet minste ongemak.

  B U I K B A N D E N op maat alsook aile toestel-Icn voor matrys en zakkende nieren.

  MISGROEUNG der RUGGRAAT, BEEN EN cn VOETEN worden op korten t i jd

  — s ^ . . - volkomen genezen. KUNSTBEENEN de lichtste en sterkste tot heden uitgevonden.

  H o n o r é V e r d o u c k - M i n n e Bandagist- Orthopedist

  H e n d r i k S e r r n y a l a a n , l l , O O S T E N D E . — T e l . 8 0 0 . Ô ctee-J Aangenomen Leverancier voor 't Nationaal Werk der Oorlogs-Invalledtn.

  Gretntttmarkt, 4 , O O S T E N D E

  " W i n t e r s s e i z o e i , Groole keus voor hceren, dames en kin-

  ders van pardessm, paletots, kleedjes, ko-5tumen, reegnmautels, alsook sargiën, sprei-en enz., enz.

  PRIJZEN builen alle concurrentie.

  3377

  A p o t h e e k K I E S - 5 8 , ALFONS P IETERSLAAN, 6 8 -

  lore-r de gendarmerie Nationale) 1683 T R A A N . M E L K T R A A N .

  A l g e m e e n e V e n n o o t s c h a p

  v o o r B o u w n i j v e r h e i d ] NAAJILOOZt; VENNOOTSCHAP

  Zetel : ANTWERPEN, 100, BegijnvtsJ Bcdrijfszctcl : OOSTENDE.

  Slccnwcs op Oudenburg Telegram : G EBA OOSTENDE

  Telefoon : 1!) Verzendingen : Süonr, Tram en Sc/tip

  De blauwe pakjes Rooktabak

  m a r G A l ö E B A = P A N N E N

  Z w a r t e n r o o d e n u n a m e r a zijn overal verkrijgbaar

  Veer voorlvtrkoopcn fairiekprijien • Alles -wordt aan huis besteld —1

  MOEDERS, indien gij de gezondheid uwer kindertjes betracht, gebruik aanstonds de

  W I N B O U E V A N D E W A L L E een onmisbare schat voor dc kleine kindertjes.-

  DE WINDOLIE VANDE WALLE, zonder nonijs bereid, vervangt zeer voordeeiig de Slaap-liropen cn ZuurflesJchen, zonder den minslen na-deel ïgen invlovd op de hersenen der kindereri te weeg Ie? brengen, gene«t alle inaagpijn cn zuur, •lilt oosenblikkeljjk de felite buikpijnen der kin-deren ct\ losV ownvddeUijt dc vrinden.

  Prij»: De Hesch 3.7.5, de.halve ile»ch 2.00 (r. Te ROU5SELAERE alleenlijk le verkrijgen

  bij den uilvinder en bereider Frans VANDE WALLE-MA5SELIS, Apotheker-Scheikundige, Rouisclaere. 1667 te Oojter.de ! HALEWYCK, Groole Markt, 12,

  Dcpositarusen: DE PRATERE. Lau»nstniot. ARDOU, ICerk»(raaf, ló.

  . 1CIE3. Alf. Pietcrslann. 58.

  A i m é B o r r e y

  H o e k K f i e u w s t r a a t , 9 — — OOSTENDE — — Bette tem van nalrauea in kooïjahasr,

  kapok en wol op kommande* SatpeSn ia wol en kaioco, bedipreien,

  Inleen», ttuwijnen, enx. Stoor» en goidijntOt ' ïnz., enz.

  ZONNETOESTELLEN OR MAAT.

  m e t d u b b e l s l u i t i n g

  ... # ^ 1 5 p e r W

  ö e b a =

  S c h e l p p a n o e n

  6 0 p e r M s

  R o o d . e n . *^7K7"± ' t O n m i d c l e l i j k . l e v e r b a a r

  Meube l f abr i ek

  1724

  V E L O S

  rocbcfiooi'len — /Vcrslcl/ingcii Na overal inlichtingen genomen le heb-

  ben over prijzen eti kwaliteit der rijwielen; aarzelt niet tot hij mij te komen.u zult er eene schoone keus vinden van alle gekende merken zooals:

  VENUS, E L I T E , GAULOIS , ENZ.

  Alle slach van /icrslcllingen. v Spoedige cn (rouwe bediening.

  M A R K T S T R A A T , N IEUPOORT .

  tcss^sssstEss^sm&i Enge l sche Bedden M a t r a s s e n m a k e r i j !

  Huis gekend v o o r l i e t goedkoopste en w.inr alles van eerste hoerimiigheid en gew.iarhorgd is, bi j

  T H É O . F 1 E R E N S a 2 - " ^ S S S b * ' 2 2

  Eugelscho boddon voor 'i personen mot storko rossort van nf 76 Irankon, Matras, hoofd-tiolliiw nu 2 kussens in wol van af 120 tt-anka», in rtooijobaar van at 16U Cy-AUlcea, zetels iu lodcr vau at' 05 Irankon, onz.

  Slaapkamers, lïötónlen. Kloerkasson, Lijnwaadkasson, Keukoatnfols, llodden, Sniceols, Stoelen, Kinderbetluen, Kinilerâtooloa, Linoioiim ca Toile ciró. üroovv, kouj vau Matrassen iu scliaapwol, Klocou. Kapok, onz.

  Wo'llo sargii'n, ook ochto vollou voor op kiudorvoituron en om voor do beddon to leggen. VERMINDERING AAN VOORTVERKOOPERS — VERZENDINGEN KOSTELOOS.

  Rcclitstrecksclic cxlr:i-siiel dienst

  A H T f E R f E Ï - C A i p A

  m e t p r a c h t s t o o m s c h e p e n Schoone en ruime inricht ingen voor

  I nbicn-cn 3 J e klas passagiers.Cunstige i oorbüjctten voor liet binnci i l . ind in

  Canada en Yereenigde Staten en naar deo Oosl.

  Limtstts rechtstreeUsche vertrekken vóór het sluiten der zeevaart

  Eerste vertrekken van het winter-seizoen,

  s/s « Miiinedosn » 9 December * s/s « Eolingbrokc » 23 december * sj's « Hol broek » 13 Januar i

  s/s « Melitn >' 24 Januari s/s « Alinnedosa » M Februari

  * Neemt slechts lading iu.

  Volledig ingerichte hoeven eu beploeg' baregronden,%esM\\tt voor alle land-bouwtakken uitgeoefend i n België en voor den veeteelt, z i jn te koop in West-Canada.

  •wuma .4MKH atttWUMi k m i i u s Drukwerken en alle in l icht ingen wor-

  den kosteloos verstrekt op aanvraag door :

  C a n a d i a n P a c i f i c R a i t w a y "(BELGIUiM)

  N.VAJU.OOZE MaiTSOIUW'U HUUSSEL ANTWKnVKN

  CS, Adolt' Max laan. 2b, Jordaonskaai. of door :

  CIKOKOKS REVNAERT, flO, Kapollostraat, 80, Oostondo. — THOS OOÜK & SUN, 49, Ylaau-tlorenstraat, 40, Oostondo.

  W E E K H E D E N s p a a r t u w e K l e e r e n

  M e t een © V E R A L L E S i n k l o e k l i j n w a a d , w e r k t g i j een g

  gansche z o m e r . T e b e k o m e n i n g r i j s o f b l a u w i n d e n a l o m -

  b e k e n d e n w i n k e l v a n

  J E A N C A L L E W A E R T

  1 1 8 , C H R I S T I N A S T R A A T (hoek der Josef I I straat) O o s t e n d e

  WBXSCBSt

  A G H I E N E

  Voor bout en ijzer te bewerken, nieuwe en occasie, zooals ronde en lintzagen (oppen, boor, schaaf, pin sli jpmachien en draaibanken,aambeelden, bankviizen hijhoorigheden voor hoef- en ri j tuigsmids, enz., STEVENS, Neder lm-oT 53, O e n t . i m

  Q a t l , IB I IJry . W*m- É s l s k t « n , '®»>ï»a

  H u i s t e r t r o u w e — G a a t z i e n !

  O O S T E N D E

  K o l o s s a l e k e u s

  X l t o n u r o u t s o l i e S t e e n w e g , 9 3 ( h o e k W e e a o D h t i ^ a t r a a t )

  P r i j z e n b u i t e n a l l e c o n c u r r e n t i e .

  http://Oojter.de

 • ;'iw"t'-,r".".ft"»i' :

  H u i z e n t e B r u s s e l , A n t w e r p e n , L u i k , D o o r n i j k , M e e h e l e n , B e r t r i x , V e r v i e r s .

  uuux»rmuMtvam

  2 D e c e m b e r

  O N S N I E U W B I J H U I S

  T E L E F O O N 4 3 8

  T e r d i e r g e l e g e n h e i d , e n o m h e t b i j v a l v a n o n s n i e u w h u l p h u i s t e v e r z e k e r e n

  V E E R T I E N D A A R E K L A A M

  À •'•]U'-.' '^iy^SM 'à' , % ' ^ i • T ' - s :>>.-:?.m a a n

  E S C H E N K E N e n P R E M I Ë N Z U L L E N U I T G E D E E L D W Ó R D E N A A N A L O N Z E K L I E N T E N V O O R G E L I J K ' W E L K E À A N K O O

  A l g e m e e n e T e n t o o n s t e l l i n g , o p V R I J D A G 1 D E C E M B E R

  S a r g i ë n

  K A T O E N E S A R G I E , w i t - w ™ . « d u u t ' ' zaam. Kloek en

  aanbevolen artikel. Grootte 1,50X1.25. De sargie 4 9 5

  WIEGENSARGIE , w ' t l , e , w o ' ; s t e r k e f k " a l : ' teit, blauw or rooae

  strepen, met festoen aan de uiteinden. Grootten: 0,75X1.00.

  De sargie 4 QtJ

  W Ï E C E N S A R G I E , w i t k a t o e n ; . f i ? n o e n d T 'zamé kwaliteit, roos of

  hemelblauw festoen. Grootte: 0,75X1.00. De 2 stukken 4

  N o r m a l a r t i k e l s

  w v m m v m i v m m i M M i V H U t M t M t t v i )

  M A N S G I L E T , ! n r . n T a 1 , , s l e l s f ' Llaudc, extra sterke kwali-

  teit, met lange mouwen. De gilet 4 9 5

  1MNSCALEÇ0N, s l e l s e l r , D : ^ f . 5 ' zeer sterke kwaliteit.

  De caleçon 4

  D A M E N O N D E R R O K , t ^ c i a u d t ' exlra sterke kwaliteit met festoen.

  De onderrok /J Q JJ

  G e m o l l e t o n n e e r d

  W i t g o e d

  D A M E N H E M D i n , z e e r 8 ° c d e ^ « « « « « j rijk versierd met gebrodeerd

  festoen. Het hemd ^

  D A M E N H E M D i n , w i ' ! e " a n e l l e ' , r . e r B O c d e

  kwaliteit, met kleine mou-wen versierd met draadkant. Het hemd 4 QIj

  D A M E N B R O E K i n , w i u « . f l a n e l l e . - s J c h o o n e kwaliteit, versierd met

  schoone broderie en geassorteerd entredeux. De broek 4 9 5

  D A M E N B R O E K i n f 0 0 " . f 8 e k r u i s d molletonné, kloefvorm,

  volant fijn gebrod.terd, zelfde goed. De broek 4 ^ 5

  D A M E N CACHE-CORSET i n w i t l c f l a -

  D a m e n w i t g o e d

  M m t w v K t u M v v v m t M v i m v t m v m i ;

  P A R U R E m M e r g o e i ^ e 'kirtuig, met rijke versiering en gebrodeerd festoen.

  Rond uitgesneden, aan de schouder geknoopt. Het hemd 4 ( j i j

  De geassorteerde broek 9 5

  P A R I I R F s c ' l o o n e shirting, versierd met hoo-' ge engelsche broderie en tricot,

  kant. Model Empire. Het hemd 4 QJj

  De geassorteerde broek 4 QJJ

  P A R I I R F m niadapolam, fijne en beste kwa-liteit, versierd met gebrodeerde

  puntjes cn fantazij uitsnijdsels. Het hemd 4

  De geassorteerde broek 4 9 5

  UEIMirV in zeer goede shirting, met festoen en gebrodeerde versiering.

  Het hemd 4 Qg

  H E M D 6 X 1 , 1 1 s l e r k e c r e l o n " e > alvoren ge-' knoopt, met kleine mouwen, versierd

  mét gebrodeerd festoen. Het hemd 4 9 5

  CACHE-CORSET ' m s d l 0 ° n versierd met engelsche

  broderie, fijne kwaliteit, geassorteerd chtredeux met kant Valenciennes. Model met slip.

  De cache-corset 4 9 5

  ONDERBLOES i n , s c ] > o o n < ! ' l e i * e «w^à* . broderie, versierd met Imt

  cn kant Valenciennes. Model met slip. De cmderbloes 4 9 5

  KT1RTP R f t l f 'n Bocd madapolam, volant A U f t l f i JAUft. v e r s i c r d m c t b t M d e d m a d .

  kant. De rok 4 9 5

  C O M B I N A T I E R O K '^ZX,7 imitatie draadkant. De combinatierok 4 9 5

  D A M E N N A C H T H E M D

  duurzame kwaliteit.

  GROOT D A M E N B L O £ S S C H O R I v l ^ y

  zeer goede kwaliteit, versierd met fantazij streep, met twee zakken.

  In grootten 42-44-46. De schort

  DÂMEN FANTAZïJSCHORT ; " , e ' x [ ; a bedrukte

  cretonne, blauwe of witle fond, nieuwe .vorm, versierd met schoon galon. ! . .

  De schort 4 9 5

  KEUKENSCHORT , ^ Z ^ Z ^ Z twee zakTcen. Onverslijtbaar.

  De schort

  m goede gcele crelbnne, zon-

  der stijfsel, col versierd met volant. Het nachthemd 4 9 g

  M v v i v v m w v w w v i v n v v v t w v i v r t v y v v w

  M e i s j e s A r t i k e l e n

  in fijn madapo-

  kwalileil, veisierd draadkant,

  nclle, schoonc met broderie, entredeux en

  De cachc-corset 4 9 5

  D A M E N ^ H E - C O R S E T

  versierd met sqhoon,gebrodeerd festoen. De 2 stukken 4 9 5

  K O R T D A M E N O N D E R R O K ^ ƒ

  letonnCv schoone kwaliteit, volant versierd mét schoon, ge brodeercl festoen. •

  Dc onderrok 4 9 5

  K O R T D A M E N O N D E R R O K i n d f ' X '

  flanelle, v olnnl' versierd met schoon gebrodeerd festoen. De onderrok 4 9 5

  D A M E N C O M B I N A T I E O N D E R R O K

  in goede v zilte flanelle, versierd met imitatie dinndkant. De combinatierok 4 9 5

  SCHOONE M E I S J E S P A R U R E

  lam, versierd mei schoone engelsche broderie en kant Valenciennes. Van I I lot 12 jaar.

  Het hemd 4 ^ 5

  De gesloten geoss. broek ^ 9 5

  De combinatierok 4 9 5

  ; I E I S J E S N A G H T H E M D

  col versierd met fantazij «nche-point. Van 8 tot 11 jaar. Het nachthemd 4 9 5

  M E I S J E S N A C H I H E M D i T S S : col versierd met fantazij. ctchc-point, Van 8 tot 11 jaar. Het nachthemd 4 9 5

  M O O I K I N D E R R O K J E i n

  lijvcke in fijn nanzouk, kant 011 entredeux Va-lenciennes, lintknoop. De rok 4 9 5

  K I N D E R R O K J E 1 , 1 8 c h 1 û U c , f f a - " , a j i j i goed, schoon afgemaakt.

  Nieuwe kleuren. Gioollen: 0.50-0.55. D e r o k 4 , 9 5

  4 ,95

  M E N A G I E S C H Ö R T t r ^ i u f r kantjes, geschelpte bavette en schouderbanden.

  De schort ?4 (Jg

  BOVENMEIDENSCHORT 'mJ>£^ sierd met fantazij Uitsnijdsels en puntjes met hand gebrodeerd. De schort 4 9 5

  S I E R L I J K D A M E N F A N T A Z I J - ^

  S P H f l R T ^ r u ' : l e eretonne, blauwe fond cn witte puntjes, rijke versiering met

  gebrodeerd festoen cn uitsnijdsels. De schort 4 g g

  SCHOON K INDERSCHORT, ^ i 1 6

  extra-cretonne, witte fond, versierd met fanta-zij galon. In groolten: 0.45-0.50-0.55,

  De schort 4

  A v m v m w v v w w w v v r t W V t w v t W A v ^

  E l o e s e n

  S I E R L I J K D A M E N C A S A Q U I N ^ J ï

  beste kwaliteit, naar dc laatste mode gestreept, versierd, met nakkerO knoopen.

  De casaquin 4 9 5

  D A M E N C A S A Q U I N \ ^ l é i ï -«ierd met nakkere knoopen.

  Dc casaquin 4 9 5

  D A M E N W E R K B L O E S i , , v c l o u t i n e - d o n

  zaam en kloek. \ kere tinten,, duur-

  Pc bloes ^ Q t ;

  W i t g o e d

  SCHOON VERSIERING l * » J i M

  grootte 1.00X0.45 en twee nachttaWkleedöi, groolte 0.45 vierkant, goed biënnest met.fran-: gen. Goud, blauw of; roos, groole-kleur.

  Dc versiering! 3 stukken 4 9 5

  H O O F D K U S S E N F L U W I J N h j £ J f B '

  schoono kwaliteit, volant m'etuitsmjdstls-en-fes-loen, Schoone gcbrodc|erde versiering,

  • i De fluwijn 4 9 5

  H O O F D K U S S E N F t U W I J N i n d ^ m - "

  kloeke cn anabevolen. kwaliteit, De 2 stukken 4 9 g

  H 0 O F D K U S S F i I E U W I J N » i ; i

  . der stijfsel. Dc 3 stukken 4 ( 9 5

  D W A R S K U S S E N F L U W I J N i n . b l , a n ç l o i l e sterke en

  Het sluk 4< 9 5 . I

  ' • • • i i t - i u n m secl katoen, goede kwali-* J . ' teit, zonder eenig stijfsel.-

  Grootte'. 1.35X2.25, Buitengewoon. Het laken 4 g g

  K E U K E N H A N D D O E K ^ , - . *

  vierkantje* Grootte: 0.65 vierkant... y .De 5 stukken 4 9 g

  K E U K E N H A N D D O E K E N , ^ Z t n -

  toile, met vierkantjes. Grootte: 0.70 vierkant.

  ' ', Dei?*iü]&cn4^95

  K E U K E N H A N D D O E K E N , ^ V l f 6

  roóde boorden. Aanbevolen artikel. Grootte: 0.70 vierkant. De 3 stukken 4 . 9 5

  K e u k e n h a n d d o e k e n , .roode boorden. Onverslijtbaar. . Grootte 0.75 vierkant,

  De 2-stukken 4 9 5

  roede boord. Grootte: 0.85X0-45. De 4 stukken 4 - 9 5

  T A F E L H A N D D O E K E N , b i o n w i ! " ^ I

  dc'.nassó. Grootte: 0.65 vierkant; ' De 3 stukken 4 9 5

  T A F E L G O E D , omkrrt ^ t , k a , o e n ; T ' goede 1 kwaliteit, roode of

  bir.uwe vierkantjes.'Groolte: 1.35X1.10. , De tafeldwaal 4 9 5 :

  M A N S N E U S D O M E N ^ X S ' ^rosde vierkantjes. Grootte: 0.45 vierkant.'

  De dozijn 4 9 5

  ; W I T T E NEUSDOEK,

  boorden, gekleurd. Grootte: 0.25 vierkant. De dozijn 4 9 5

  W I T T E NEUSDOEKEN, K o r 2 i d . ° i ! a

  besle kwaliteit. Grootte: 0.45 vierkant. De 6 «tukken,4.95

  ' D M E N N E U S D O E , ^ , : ^ n Ï : n uitsnijdsels, Grootte: 0.25 vierknnt.

  De dozijn 4 9 5

  H A N P S C H O E ^ S i , i s p — e d l

  De 10 stukken 4 ^ 5

  '. H A W I W H f l P voor toilet, in wit sponsegoed n A K ^ L t t U E , m e t ; b r „ d e röode streep,

  ! besle cn onverslijlbare kwaliteit. ' • Do 6-stukken 4 , 9 5

  Sï OFFERS binnon'oopo15 V 0 0 T damen, linine » zwarte of blauwe Pyreneën,

  geboord met lint, feutre en leder zolen. Grootle 36 tot 4 !. Het paar 4 9 5

  SL0FFERS v o o r ' c ' n < fe r s• l'nine, blauwe of mauve Pyreneën,- gebourd met

  lint, feutre en leder zolen. Grootte 24 tot 35. Het paar

  C o r s e t s

  « W n V m M W W V I V i V W i M W W U V i U W ;

  D A M E N C 0 R S E T ,

  S l o f f e r s

  I w i m m n m v m v m v m i v w t w M t v M

  SI OFFERS binncnloopers voor mannen,

  lint. feulrc zolen. Grootte: 42 lot 46. ^ , , ^ 4 , 9 5

  alledaagsch, in goed geel, blauw of roos

  counlil, In alle grootten. De corset 4 9 5

  D A M E N C O R S E T C E I N T U U R , m ^

  band aan de Icnd, in goed roos, biauw of geel coutil, 2 kousbanden. In alle grootten.

  De corselceinluur 4 9 5

  CEINTUUR K O U S E B A N D D R A G E R

  V n f l R HA M E N vier kousbanden, alle groot-VUUR , e n D e c e i n t u u r 4 , 9 5

  SOUTIEN-GORGE i n g o c d ' m a ( d a p ° ' a m -versierd met gebro-

  deerd festoen, alvoren -geknoopt, gelint van achter. In alle grootten. Het stuk, 4 9 5

  m a a n d d o e k e n . i n d e p k w X i ï z e e r ' 8 0 e ' - De 8 stukken 4 9 5

  M A A N D G E R I F J ' ^ S ^ Ü ' chouc band aan de been.

  De volledige doos 4 9 5

  VVV4VV*VVVV4VVAVVVW**VVlVVVVVtrVV *̂VVVVV-0

  B r e i g o e d

  (IAVHUUV»mVVVVV»V>MV»\VUVtvtV!»V«

  K O U D E H O E D E R V O O R D A M E , z g J -

  de wol, versieringen in andere kleuren, alle tin-'ten. Dc hoeder 4 9 5

  SCHOON K I N D E R R O K , ? u i . v e r e * * * * * W o l , versieringen

  ander kleurert, alle. tinten. Grootte 2 en 3 jaar.

  • D e r o k 4 , 9 5

  B A R B O T E U S E , 1 % ™ ' ^ S > of vrij opengaande. In wit of in alle mode tin-ten. Grootte 2 ai 3 jaar.

  De barboteuse 4 9 5

  GROOTE D A M E N S J E R P , , a , , B h a r i g e ' v o 1 ,

  grootte 1,35X0.30. Versieringen andere kleu-ren, wit cn allo mode linten.' • ' • • • • • "

  D e , i e r p . ' 4 , 9 5

  • HAlUPnl lVni IQ cachemire zuivere wol, fijne

  artikel. Het paar, ^ 9 5 . n A M F N K ' n i N katoen fijne maliën, goede uniUlilltVVIUü,^kwaliteit, bteede amerjkaaD-sche omkransing,.zwart;'Iéder' of grijs, v

  De 3 paren 4 , 9 5

  n A M P N K n i l S mousseline,maliën zeer fijn, VA1UC11IVUUO, v c r s l e r k t e high,,, e,, z o l en ,

  I n ' t zwart alleen. >P e 2 - W e ^ 4 , 9 5

  DA iMFNKOI IS e c h ( e z ) ' d e - f i i ! W m a l i e ' , , • UA lUCniVUVP, beste kwaliteit, l n ' t zwart

  Het paar 4 ^ 5

  woï, icyolcn

  Het paar

  alle

  artikel, in ' t zwart.

  M A N S Z O K K E N " ^ " ' r t k w a ! i , e i u fijne malien, duurzaam

  artikel. Iu 't zwart alleen. De 2 paren 4 9 5

  H e m d g o e d

  J O N G E N S H E M D , g o c d b o ! f ' mei plooien zonder stijf-

  sel, geen col. . Het hemd 4 9 5

  JONGENSNACHTHEMD, raadTl4v ' goede kwaliteit,

  versierd met fantazij cache-point. (Het nachthemd 4 9 5

  M A N Ç P H E T wille flanelle, zeer goede

  M f l l W b S t t l , k w a l . t e i u z o n d e r m o u w e n i

  verzorgd artikel. De gilet 4 9 5 f\.ViVtV\VV*VVWtAV^Wt,VM^WWi*-VWW*M^**

  R e u k a r t i k e l e n

  E A U DE COLOGNE ZEEP , fiX,r,a,k,vvf : ' teit voor

  toilet en bad. Merk « Robert » te Parijj. De doos van 4 groote stukken

  van 225 grammen 4 9 5

  " L E D I A P H A N E " g l f f * : / c Z T het springen der

  handen, fijnste kwaliteit, frischc geur. De doos von 6 stukken van 100 gramm. 4 9 5 " C Y C L A M E N " t o i | e t z e e p • f i ] n c k w a l ; i e i t -

  \j I libfUTiXiiy gewaarborgd zuiver, merk « Maubert », geuren muguet, violet, roos, eau de Cologne. De doos van 12 stukken van 65 gramm. 4 9 5

  SCHOON DOOSJE b e v a t l , e n d e ™5 f l c s c , > reuk voor de neus-

  doek, een fleócli echte eau de Cologne, eene doos rijspoeder cn een stuk extra fijne zeep. -Merk « Robert» Parijs, ~ Het doosje 4 ^ 5 TA Ï IÇMÛ N koffertje bevattende eene doos U i U O M f l H , r ; j s p o e d e i . e n 8Choone nolle houpettex. Het koffertje 4 9 5

  E A U D E COLOGNE, c "

  , Merk « Robert » Parijs. De groote flesch 4 9 5

  RUSSISCHE E A U D E C O L O G N E ^ 0 ;

  doek, 90", extra kwaliteit. De groote flesch met cristal kork 4 9 5

  VAPOR ISATEUR , ^ t i n b i V

  groen. Hoogte 0.14. De vaporisateur 4 ^ 5

  M e n a g i e a r t i k e l e n

  K E U K E N D W E L S

  sponsachtige kwaliteit, om de vloere:i te was-schen. Grootte: 0.60X0.65.

  De 5 stukken 4 ^ 5

  i M W H H V V W V V » V H V l V l H W « H V V m «

  K a n t e n

  • R R K ï ï R K P schoonc kant, fond filet, punt BR ia t -ö ia i i , f r a i i g c l ( H o o g l 0 o.5o.

  De meter 4 ^ 5

  R R K P R K B fantazij étamine, goede kwa-DAIdU-P lOL, J i | e h ( b r e e d ^„„etieuit, i m i -

  talie filet, ronde frangen. Hoog|os0.45, De meter 0 5