nummer 006

Click here to load reader

Post on 30-Mar-2016

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A. Woudsma DES, Wilhelm SNL, ·Verdoes Quick B. Kriek Huizen, Schaap Quick B. Zwier Sparta, La­ Cluborgaan van de v.v~ Sportclub Gonemuiden. WEDSTRIJDPROGRAM1~ TIruk:D.Hoekman Genemuiden l' 0 .. 6 .. ' ".":I:"':''''~ ,,, , , .,.,--,..", .. ,-,,;;"','/.­ .... ,,, .. ',, .... .:: ::::: ".,:.:;:;/,;" ,'-'I' : ", ' . < Onze service biedt U de meeste gezelligheid. 2~30 ! t e E N T RUM 1I 3.-00 3.;39 2.3'0 Aanv. CAPE -, 2 ­ :.. - '­ tI II 11 11

TRANSCRIPT

 • SPORTCLUB. NIEUWS

  Cluborgaan van de v.v~ Sportclub Gonemuiden. Verschijnt om de 14 dagen TIruk:D.Hoekman Genemuiden , ' Abonncmontsgold f. 0,95 por kvroxtaal. Redactie-adres: Oosterkaai 29, Genomuidon.

  = = = = ~ = = ~ ~ .:: :::::

  l' 0 .. 6

  .,.,--,..", ..,-,,;;"','/.

  .. ' ".":I:"':''''~ ,,, , '.< ,'-'I' : ....,,,.. ',,....

  ", ".,:.:;:;/,;"

  WEDSTRIJDPROGRAM1~ Zaterdag 22 November: De vastgestelde wedstrijd van het eerste elftal tegen DES wordt uitgesteld in verband met de wapenschouw van het Zaterdag

  middag ~oetbal in Hl1izen, waar twee oefenelftal

  len tegen elkaar in het veld komen. Deze ploegen zijn als volgt samengesteld: A. Woudsma DES, Wilhelm SNL, Verdoes Quick B. Kriek Huizen, Schaap Quick B. Zwier Sparta, Lagendijk Ornas, Heinen Zuidv.~ Hiensch ReL, de

  I'

 • -, 2

  RuytElr Zuidv ~ IJoosman Zuidvo Bo Bauw Quick B., v.d. Giesen NSVV, Jansen GSVD Keur AMVJ, Bos Zuidv. Bos IJsselm. v.Bout Huizen, v.d.Wijden Zwaluwen, Ponsteen DES, Koops Sparta, en Dijkstra Leeuw, Zwaluwen. Het derde elftal speelt Zaterdag een zeer belang

  rijke wedstrijd tegen DESZ 2, die wel eens beslis .... send kan zijn voor het kampioenschap van de 3e Kl. B. In Genemuiden wordt het een benauwde overwinning voor uns, denk er aan jongens dat hier misschien promotie van af hangt. Verder ontmoeten de Junioren B Kampen A en de Juni

  oren C Kampen B. Programma 29 November:

  DOVO Genemuiden 2 Genemuiden A Go Ahead C ICHC E

  :..

  -

  '

  Genemuiden I Nunspeet 2 Nunspeet A Genemuiden B Genemuiden C

  Aanv. 11

  11

  II

  2~30 3.-00 3.;39 2.3'0

  Na de voetbalwedstrijd gaat U natuurlijk naar het

  "V 0 E T BAL C ENT R U MP om gezellig na te praten en kennis te nemen van de overige uitslagen der competitie.

  CAPE tI ! teE N T RUM 1I

  Onze service biedt U de meeste gezelligheid.

 • COMP~TITIE-OVERZICllT De voor 8 November vestgestelrewedstrijden voor

  het tweede elftal en de Junioren A en E, konden door terreinafkeuringen geen doorgang vinden.

  Alleen de wedstrijd van het eerste elftal tegen DVS in Ermelo ging door, Het terrein in Ermelo zag er keurj.g uiten de talri jke supporters die uit Genemuiden mee;- waren gekomen zagen met verwondering het droge veld, zelfs .boefde je niet bang te zijn je schoenen vclil te maken. Opmerkingen 2-ls~ "Kunnen we dit veld niet overplaatsen naar Genemuiden" waren dan ook legio. Het was een zeer ac:mtrekkelijke wed.strijd, de Groenwitten hadden in de eerste helft een veld-overwicht en eigenlijk hadden we toen reeds een beslissende voorsprong moeten nemen. Het ene doelpunt dat voor rust gesooord werd, bleek niet voldoende te zijn, want na de rust beten de Ermelo~rs vinnig van zich af en ze slaagden er dan ook in de 2-0 achtex-stand volledig weg te werken.

  Het was in de eerste helft Genemulen dn,t de toon

 • - 4

  Van Dalfsen de midvoor vergrootte na :rust de voorsprong tot 2-0, toen een der DVS backs op zijn keeper ,rilde terugspelen, ma8.r Renk er nog net zijn been tussen kon wringen. Toen sohrok DVS wakker en vocht hevig terug, Genemuiden 'werd 1 el ijk in de vordediging gedrongen, de Gier ging midvoor spelen en er ging een doelpunt in de lucht hangen. De Gier haalde het naar beneden en deponeerde het op het (denkbeeldige) scorebord toen hij een hard door Bakker togen de lat geplaatste bal ineens ontving en ongelooflijk hard in de touwen joeg. Rij ~as ook debet aan het gelijkmakende doelpunt,er moost n.l. een vrije trap genomen worden op de rand VeLn het strafschopgebied en het ,ias jammer dat niet ons gehele tveede elfteLI hierbij ao.,nwezig uas,want hier verd eventjes op voorbeeldige wijze gedemonstreerd hoe een dergelijke indirecte vrije schop genomen dient te vorden: de Gier plaatste het leer met een geraffineerde tikje voor de achter hem staande Besman en geen muurtje kon verhelpen dat de bal onhoudbaar in de touwen verdween. Dit is dus de m::tnier, reserves, en niet zoals tegen WVF 11 hard in of naast het doel. Gevi::"ld moe st hierna nog in actie komen om l::tngui t vallend een bal te stoppen, hij moest nog een keer een fraaie kopbGl van Ha,rm Hoekman uit de bovenhoek gr::lbbelen en aan de andere moest B.Beells alleen voor open doel heel hard corner trappen om een doelpunt te voorkomen en toen kwam H~rm HoekmQn n6g een keer alleen voor Gewald~ hij kon Gchter niet schieten en in de stand kwam geen verandering meer. De uitslagen van 8 November ~aren~

  ~mnspeet - ffi{C 2-2, DVS - Genemuiden 2-2~ DOVO Excelsior 4-0, DES - Sparta 2-2, Apeldoorn - DOS 3-1. 15 N~vembere Genemuiden - DOVO 4-1. Een stevige overvinning op de geduchte en ook 1;[81 gevreesde Venendtal se roodba a'djes, die er juist ele laatste Feken zo goed in .:aren, getuige hun 4-c overwinning op Excelsior en hun 2-1 zege op WHC~ de hadden t'Nee invallers n

 • I

  - 5 niet hersteld was en lik.van Dalfsen. T.Krces viel in voor H.van Dijk, D.J.Beens werd linksbuiten en TI.Hoekman midvoor, terwijl IvI.van Dijk weer naar zijn oude reohtsbuiten plaa.ts verhuisde. Het veld vms glad, maar goed 'bespeelbaar. NI.van Dijk kopte de eerste voorzet van links (D.J.Beens) over en reeds toen was er te zien dat Sportclu'b er zin in had, de snelle ren van Dirk Jan was vol belofte en de manier waarop Marten naar 'binnen kwam en zich met zijn lange lichaam in de hoogte wierp om de bal te koppen deed menig supportershart sneller kloppen. DOVO kwam met -gevaarlijke aanvallen onze verdediging op de prGef stellen en deze achterhoede moest zich eerit nog inspelen en het werd wel eens even angstig, wanneer Kroes te dicht in het strafschopgebied opereerde. Zi jn schoten ,laren voorlopig nog te hcog gericht en Gerrit Pleyzier ha~ er deze midda~ Goed het oog in. ~r wa.s ongeveer een halfuur gespeeld

  to~n B.Beens een voorzet van rechts niet voldoende kon \,-egwerken en ongelukkig pikte juist Kroesbergen de bal op, 5 rutr. van het doel en toen miste het DOVO kanon niet. Nog geer. h!ee min. later was de st and al-,,'eer gelijk, toen M.van Dijk hard inschoot en de terugstuitende bal door Harm Hoekman wordt ingekogeld. Genemuiden \,' erd nu ovenregend sterker het was Genemuiden Jat ele klok sloeg ,zoals een DOVe supporter opmerkte, va_n Unen hoerste nu onbpperkt op het middenveld ( hij komt er steeds beter in op die spilplaats) en Jan JansEn gooide de Dal vanaf zijn halfplaats hoog voor het doel, waar de novo achterhoede zich soms geen raad meer wist. Uit een vrije trap ontstaat een zeer verwarde situatie voor het Venendaalse doel, de bal ~ordt achtereenvolgens ~oor G.Roeten, M.van Dijk en D.J.Beens ingeschoten en wanneer tenslotte de bal van de lat het veld instuit is Hoekman er ~eer als de kippen bij om het leder hard in het net te jagen. ~og voor de rust had U.van Dijk de voorsprong kunnen vergroten als hij de voorzet die Hoekman hem als op een presenteerblaadje gaf niet hem voor de knie had gekregen. Kroesbergen k,;ram nog eens gevaarlijk met de bal aan de voet voor doel, maar Pleyzier kon nog net wegtrappen. Na de rust k~egen we een verwoed novo offonsief te L1~_1.:"lsobnU\;G.i.L, ~onder SUCC8~ ove~L'ig:1:1:~ T~J ~

 • - 6

  ~itte verdediging gaf geen krimp, Roelf Klaver raakte geblesseerd, speelde op halve kracht verder, maar B.Beens speelde voor twee en T.Kroes,die de ondankbare taak had lik. van Dijk te vervangen, deed verdienstelijk werk in de achterhoede. Een hard schot v ,,,nu i teen klm:Jsn van spelers werd door de DOVO doelman verticaal de lucht ingestompt,aanvoerder Gerrit Roeten zag zijn zwoegen beloond met een doelpunt uant hij ving de bal op on wer~te hem in de touwen. DOVO was geslagen. Nog mooier was het vierde doelpunt eveneens VBn Roeten, die twee spelers passeerde en toen de bal in het hoekje plaatste een mooie bekroning van een goede wedstr~d van aanvoerder Roeten, die werkelijk speelde als in zijn grote dagen van '..'eleer. Eet experiment met Hoekman S midvoor kan dus niet mislukt genoemd -,:orden, hij is een doorzetter, die ook ,~.-el do,:,;lpunten kan maken en doelpunten maken is heel belangrijk. Jammer is het alleen dat Hoekman zijn andere bGlant;Ti,jke taak ::s midvoor wel eens vermlsrloost, n.l. het spelvordelen en het scheppen ven kansen ook voor zijn medespelers. Eon dribbel voor het doel is heel moei, maar loopt meestal op niets uit. Wanneer Harm Hoekman ook aan het verdelen van het spel de nodiee3,':,ndacht besteedt, kO-n dit zijn spel alleen" maar ten goede komen. Verder speelde Sp~rta dezo dag nog tegen DOS en

  ~Qn met 2-0, de stand v~n de derde klasse Oost 'derd hierdoor:

  0DES ./ Q 1 37-14 17

  GENErl'IUIDEN 9 1.] 2 3 24-17 10 "VflIC 9 3 4 2 15-13 10

  qAPEI~DOORl'T ./ 4 2 3 18-19 10

  novo 9 5 0 1) 20-23 10 SPAR:rA 9 3 3 3 18-13 9 EXCELSIOR 9 4 1 4 21-20 9 DVS 9 3 3 3 19-25 9 DOS 9 2 1 6 16-22 5 NUNSPEET 9 0 1 8 12-34- 1 Voer de lagere klassen uerd alleen de ~edstrijd Be Quick 2 - MJV 2 2-3 gespeeld. Alle andere wed

  srijden ~erden uitgesteld of afgelast.

 • .,..-------_..._--= -----~------------.-_J

  , BEKEN IS ZILVER, ZWIJG~l'J IS GOUD.

  7

  Nu voor het eerste .elftcll de helft van de cornjJetitie er op zit is het wel eens aardig een kleine balans op te maken, niet zozeer van de prestaties, dan wel naar aanleiding van de losse opmerkingen, die we wel eens zo horen langs de lijn. De Elftalcommissie kreeg, we zouden haast zeggen vanzelfsprekend, het leeuwendeel van de geuite critiek te verwerken. Dit college is hieraan echter alwel zo gewend geraakt, dat ze dit alsnu eenma.al verbonden aan hun taak zijn gaan beschouwen. Heus, ze zijn niet bang voor critiek, alleen zouden we spelers en supporters willen verzoeken, weest eerlijk in Uw critiek. Wilt TI critiek uitoefenen, doet dit dan op een faire manier, komt desnoods eens praten of zet Uw gedachten op papier, TI zult bij ons een gewillig oor vinden ! En dan: het praten binnen de lijnen, door de speler We weten het wel, het zijn vrienden allemaal, het best blijkt dat wel na afloop van de wedstrijd, als ze bij elkaar zijn. We hebben echter een wedstrijd

  ~an het tweede elftal meegemaakt, waar de atmosfeer tijdens de wedstrijd vertroebeld werd, door opmerkingen over en weer van twee spelers, die elkaar }illn outen aanwreven. Kijk, we staan nu eenmaal niet op de planken, maar op het voetbalveld en zelfs onze allerbeste spelers maken fouten, maar laten we nu n ding niet vergeten, da.t we nog steeds amateurs zijn en dat we per slot van rekening nog voor ons plezier voetballen. Ook het publiek zouden we dit 'llel op het hart willen binden: als onze spelers eens een slechte "dag heb ben, werk hen dan nog niet verder in de put door hen te gaan zitten afkammen, of wat ook gebeurt, door hen de grofste beledigingen naar het hoofd te slingeren. Beur zo'n jonge op, zeg "een volgende keer beter johO, er kunnen oorzaken zijn, die het publiek verborgen zijn, maar die de betrokken speler die dag tegen zitten. We kennen het geval van een speler, die ook zijn mond niet kon houden tijdens de wedstrijd, hij deed het zonder kwade bedoelingen en zonder erg eigenlijk, maar hij hinderde zijn medespele~s er mee.

 • - 8

  Tenslotte kreeg hij het zelf in de gaten en toen beleefden we de dag, dat we onze pratende voetballer op het veld zagen verschijnen met een zakdoek in de mond, toen kon hij niet meer praten ! Op deze manier gaf hij zijn vY'ienden te kennen, dat hij toch wel van goede wille was om de clubgeest te "bevorderen. Di t moeten we he"bben, vre moeten al s leden van de vereniging weten. dat we alleen door onderlinge samenwerking onze club kunnen opbouwen en de clubgeest goed houden.

  vr.

  MEDISCHE SPORTKEURING

  De ~8cretaris verzoekt ons mede te delen, dat er voor hen die hiervoor belangstelling hebben, binnenkort gelegenhoid is om zich medisch te laten keuren. Reeds hebben zich enige spelers hiervoor opgegeven.

  .

  j Laten zij die zich ook ~illen laten keuren, zich 4'_1 Tect opgeven bij de secretaris, dan kan zo spoedi.' mogelijk een r:-fspraak ";lorden gemaakt met het bure voor Medische sportkeuring.

  :::::: = := = ~ == = =

  UITSLAGEN 15 November 1952: 3de klasse B DOSK 3 - DESZ 2 6-2 r '!1! Juniores c/5: URK B KEC TI 5-1 Andere wedstrijden afgelast.

  I