2,50. « 1 i juliïogd wordei u doorgod.biboostende.be/drdoc/2009/12/16/990692920729.pdf · 2009....

of 4/4
\ n C i a 25° Jaargang, Nummer 26. 15 centiemen het nummer. Zaterdag 12 Juli 1919. , ABONNEMENT PER -JAAR :^ 7 franl: per post thuis beste 1 / • Wekalijksch Blad voor Gostendd m Omliggend® uitgegeven in de Drukkerij ELLEEOÜDT, Kapellestraat 52, OOSTENDE. I A A N KO N D101 ;s G ,'iN : 0.40 fr, per regel en put ' a keer en per akkoord, betaalbaar op vocihai.d, S Kleine aankondigingen minimum 2,50. BgwugMcKMCi Bsmfia wiens kop dat er zat iïogd wordeu door «1 i JULI • Heden is hei, voor Vlaanderen, een roemrijke dag ! In 1302 bewerkstelligde Vlaanderen zijne redding op het Gtoeningheveld; wils- kracht en eendracht zegepraalden. 1919 daagt reeds op, in.de glinsterende^ zon der geschiedenis. Vlaanderen heeft zijnen overweldiger vetslsgén : wat in 1302 waar. is geweest,is. in 1919 wederom waar geworden I / .. i pra T c e htig P veïiedeh" Ïm^mlxJifeboSj fn^zake van huisvesting godorsehen worden zal u go- ONE OF THE 4>i X Om do bovonstaande inlichtingen to vollodigoii, geven wij hieronder do nameu der huidige bestuur- leden van den Union (???) libcralo : MM. Serruys- Joau, Dauiols, Dejaruin, II. GoddynH.Deryekore, Janssons L...Van Graot'schepe II. Gofïïn H. Messure O. Pleyn, 1 ..Van Glahboke A. Verhaeghe G. Vroomo E, 'Vanduvver P. Quaghebour, liens, Doboos II. Hillebraiïdt Hubort. Dr Kestoloot, Soenen G. 't Schijnt dat dio zake zoo uiet zal blijven,, daar de kapcltekos zich verooren en dat de gobuisdan op hope van zege hernol on aarde zullen aansprokeu. We zullen't afwachten. ONE OF THE 42 zal ons op de hoogte houden. - wen, van- zijnen voorspoed, heeft Vlaari- j deren overwonnen. Duizenden zijner - Het vraagstuk der huisvesting wordt met den tijd nijpender en niets doet voorzien dat het zal opge- ghem die geen badslad is eene verordening genomen waarbij hij bI de leegslaandc huizen op- eischte. De regeling met de eigenaars wordt voor- zien Wij vrogwi of te Oostende zulks ook niet kunnen kinderen slapen, te midden zijner puiuen, j lost worden. Nochtans maeten maatregelen genom- l - . „„ „p », en worden, niet alleen in t be ang van de dakloozen den roemrijken slaap der helden, en ge- , maarook n , tbel V andegoedo orde in de ittd. tuigen dat zij na vijl eeuwen waardig) Artikel 94 der Gemeentewet dwingt de gemeen- gebleven zij'ji hunner voorvaderen. } tebssturen de noodige maatregelen te nerven om de 1302 en 1919 staan geboekt in gulden orde te handhaven, en die orde moet gehandhaafd , j or .„prflrlap. * worden daar waar ouderlingen, vrouwen en kinderen letters op den voorgevel der wereldge- = op s(raa{ gezet wof(len( Z( f ndor ln de mogelijkheid schiedenis met vorenop ae naam VILAIN- ) gesteld tc worden zich eetia woonst te verschaffen. BEREN. . » s Om die leden heeit de burgemeester van Auder VLAANDEREN, de schoonste perel ( van Belgie's kroon, heil uwe zonen 1 j: Uw kracht beseften, uw macht wardee- [ ren, dat zullen al dezen die uw verleden \ _ _ kannen die UW zonen hebben zien strijden i gedaan worden in 't belang der goede orde cn ook en overwinnen, uw lijden hebben gevoeld i ™ menscheiijhheid ? 53? 5 ® en De Winter volgt de Zomer heël de wereld ook zal U toejuichen OIU- Moeten we don Almanak geloven, we zijn nu in dat UW aandeel ZOO EfOOt was ' n • ' tZom ° r soizoen. Noch de zunne, noch het gejoel - „ „„„ nAt ï van 't volk, noch do traius do plaisiers komen ons er overwinning van net Keent. i van V e rw ittigou. Men zegt dat mot al dat gesehót de : loop vau de seizoenen gewijzigd is 1 Men zegt dat I or goon volk komt omdat wij «och water, noch gaz, ï noch spelen hebbon, ou men zegt ook dat er geen t treius de plaisiers zijn omdat er geon volle on is om • ze te vullen. Wat er ook van is, 't seizoenen belooft . niet veel eu wij en balooven ons niet veel vau 't sei- " zoen. J Dn na dit deerlijk seizoen, zal de lange winter i aankomen on 't zal een buitengewone winter zijn : 'i Ten eerste ; duizond jongelingen, die nu etan eu * drinken bij 't lager, zullouiu hunne haardsteden^ teruggekeerd zijn ; volon, zeer velön, die aan 15,16, Onzeheldenviering. Vlamingen, viert den i3 Juli uwen hoogdag! Allen aanwezig, om 11 1/2 uur in de St Pieters en Paulus kerk, in dc zielmis voor onze gesneuvel- de soldaten, met Vaderlands Sermoen, door den Eetw. Heer Tanghf, leeraar ln het O. L. Vrouw «ol- lCf *s Avonds, om T uur, moeide groote fecslzaal van den Kath. Volksbond bomvol zijn I Niemand mag de 'Pt golden ^ i^rfnn ^ wiamschê onKenrïn sombere ^eding, mot zijne bermhertr'go groote hulpge hiSJmir k S r n J s t e r k t e en o X u - - ***> zoowél als't organism dafin Sijneplaalsfebarè- lijden, door heerlijk kunstgenot, sterkte en opDeu- d curon heel on gansch gesloten hebben; Ten derde-. sterkte en opbeu- ring verschafte. . , Zijn optreden te Brussel, Antwerpen, Gent, Brug- ge, was een triomf. Oostende zal er aanhouden eveneens een dank- bare huldeaan onze Vlaamsche Kunstenaars te bren- 8 "'aarbij zat een fronisolda*t,<ttn onzer dapperen, een prachtige kerel over ons Vlaamsch velk, zijn verleden, zijn heden en zijn toekomst, het woord voeren. Allen naar dit leest I Allen naar « Freuleken. » Kaarten te bekomen in den Kath, Volksbond (grooten ingang) de stad- eu de gomeenfekasson tot deu bodem uitge- ~ put, zullen in de onmogelijkheid 'zijn milde in de ; werkloozonkassen tusschon te komen ; Ten vierde : ! do handelaars on nijvoraars, die in do ournogolijkhoid • zullen gesteld zijn, de hoogo loonen voort to betailon, ( zullen do werkkrachten op hot minimum brengen en dos noods het werk stakon ; Ten vijfde : naar de .schadevergoedingen al kruipen toekomou zal or geen geld zijn omwerken aan te vangen, j Wat gedaan ? J Do gemoonton zijn verplicht tusschen te komen voor «en vierde in do werkloozonhulp. Maar wertc- i loozen kwekon is uadeelig eu brengt geon aarde aan i don dijk. * Hot Gomeontobetuur schijnt ons geroepen om hier ; eono grootsche en bolaugrijko plicht to vervullen, en do vervulling' van dionplicht zal aan do Oostend- schon handol zoowol Ja Is aan de 'Oostondsclie bazon eu workliodon, zelfs aan al dazen van deu omtrek, werk, welvaart en rust verschaffen, Eene groote leening eono ieoning van millioe- nen—zou moeten aangowend worden, om onmidde- lijk aide vrorken in do Conventie van 1012 beschreven uit te vooren : Visschershaven, visschgrsdorp, palais des Thermos, graving'sworkeu in het Leopold park, stichting vaneen vredegerecht, aanvullen vau den dorsten bassin, wegruimen van den «udon Sinte I'ietorstoren, maken van 250 nievwo badkabionon, inrichting van do Pompiarscasorne, ou?., enz. Wil men het bodrng dor millioonen rorminderen, dat do Anglo-lialgian aangezet worde om onmidde- lijk hare plannon iu te dicnon voor hot vorvaardigen onzer haveu j op die wijze, met grootsch te zion en rap te workon, zal do toekomst van Oostende, niot meer gebouwd zijndo op de twij folachtigb inkomsten der spelen, eene toekomst to gemoet zion gansch en alleen gesteund op workelijke grondvesten. Ben leelijke klets in den Union Alles is excellent voov do partij in 't arrondisse- ment, zei don eenon, den aadoron gaf lozing van eeu merkwaardig verslag, en den derden zwitser doeg do noto too mot hot gouvernomont zoo plat te duwen als eenfijge. Dat gebeurde oyer U dagen m den UNION (???) LlIUCltALE van Oostende. Elkooa ging slapen mpt oen gorust gomood. nadat de atictitiugo van een Vlaamsche gazette en do ver- nieuwingo vaa 'tComiteittotdo uaasto bijconkomste van de (Jnocbetoit verschoven gowoost was. De vorsohuvingo ou was van geen langen duur, want Vrijdag staken al do L NIONS linn koppen bij- eon om over te gaan tot de kiozingo. Na oenige nuttigo vermaningen nopons do manier van kiozou on oenige nog nuttiger aanwakkeringen tot liet volbrengen van dion grooten plicht in hot bolang rail Oostendo, van Beigie en van heel do worolit,fi;ing olkeoa aau 't kiezen voor de 20 loden dis het liostuur van don UNION moesten in handen «emèn, en ze soleidon tot deu grooten zogepraal. Als al de brieljés in de busso gestoken geweest eu uit do bus gehaald geweest waron wevd er over ge- gaan tot bat dépouillement. . 96 harsepanne» volgden mot spanning don uitslag, en alias ging opperbost. Maar, bij do proc nmatio, bogonnou zokero nouzon zoo gowoldiff te druipen, dat Seven in allorhaast mot een dvil ea eeu seulu moest komen on't neuzenwater weg te ruimen. " ' 'k Eu zal van dio keer al do uitslagon niet geven, want or zijn er'die maar weinig belang hebban on wa raoeton 't in eens al uit do scholo mot klappen, alhoewel er onder de kiezers geen onderwijzers— ge t,o Op de 06 stenuuen bekwam M. Serruys jvaa de uitslag van de volkomone UNION. De manneu van d« OUDE LIGUE (4 man an 1 kaporaal) bekwnmon : M. Vordeyen 45, M. Deswapt •22 stemmen. 'Iatégondoel profiteerda M. Dojardin vaa 77 stammon. ., ' , r . , Maar 't is nu de groote kleta ; M. Verhaeghe, Schepen van 't Onoubaar ondorwijs, kroop (laar ; d'ooge van can naaide wat 60 stemmen torwi;l zijn j .... v , - ( . ^r ^ WJ. i0t uu toe en .... . m Qmssen. Er reeds ont- Oosteuda onder de duilschers 1 a J U L I ISI5 * ® cscho -' g ch9a ï d e n vliegers gezien. — Er zijn geen vttegers gezien. — Er zijn noch boter ncch elers ln ae winkels te bekomen. De ^ duitschers vragen aan het stadsbestuur de juiste ' opgave van de klncferen die ln Oostende ter schole gaan. tn de Vrije scholen zijn : 3849 kinderen ; In 'i de oflcieele s. holen : 1*82, dus lijn er 1874 meer > in het Vrij onderwifs. — De Inwoners van Lèke en Couckelaere worden naar Brugge overgebracht. weet wol dé dia van de onpartijdigo godsvrede - j en Couckelaere worden naar Brugge overgebracht. °o kort-waven. ' De duitschers vragen ajn het stadsbestuur de namen. Op de 06 stenuuen bekwam M. Serruys er 02 : dat k hoedanigheden en woonit der bedienden en werk- lieden van den ijzeiweg die n»g ln Oostende zijn en van dezen dlc gevlucht zijn, — Ia Mtddelketke zijn nog 903 Ihwoscrs wisronder 70 klndcfen ; zusters van het klooster vin Moorslede vertrekken mar de gevaarlijke streek om Ole kinderen ka te geven. Het hulpcMolteit ven de krijgsgevangenen noudt zijne twtedc vergadering eu stelt het bestuur Rihochetó ueuter) niot varnomoa clatUij zijn ontslag : BCljatbeWMrdjter. M, Mf....on nochtans staau do weddingon al op 10 i vangen voorde maandelljltsche zendingen : 5«8 Ir. tçjjen 1. \ cn de lnittS î 400 fr. — Drie personen van stad ïrlM, Devriese en DoC'ock en waren in hot komiteit ? die naar Oiusscl zijn moten vertrekken, werden niot, maar KO pinkoogden om er in te garakon on in • teruggezonden, emdat een van hen bevonden wordt J ' ' ' """ met brieven «p zak. — Het bureel vwt krijgsge- vangenen is voor de eerste maal geopend Kerltstraat, 42, vet houwen vin krijgsgevangenen komen om Inlichtingen. IQ IC « AUei Is rustiger en liet aankomen 191 v « van den zomer ook ; ' t is koud lijk tn den winter. —• M. Devriese zendt een brief naar het schepen college otn eene straf tc vragen tegen Uuu"ftiVikï KaioW,"* in 3e cëirtte (Öhócüotó noutor), \ M, Elleboubt en den adjunkt-commlssarts M Du- t.ieu do Littoral ang uitkwam: 'thwn is em anitjocii ; bols, hij zegt fn dit vermaard schrift dat hij In het Aal elkeen al KrijssJien moet pril'**. | schepencollege niet meer zal aanwezig zijn zoolang 't Eu lot niot-, bravo vriond, dut wij binnen «niiigo ; hij neenc voldoening bekomt. De mcening is dat wokeuzulhm hooren: dut deu toostaud siihUt^fouii 1$, M. tievtlcw *iog nooit beter geschreven ticeft. •— dat 't vQi'slttf uver Jeu toïstaa-i yinis'ua'n'-t i», en pp ^.ommonJnntuïti maakt de stad opmerkzaam dat niot, maur mj uiu »v o—.—, 't duikertje was or gewerkt gewoost omdat zij daar ; ook hun oordjo in 't pateel hadden mogon loggen. _ Helaas, hun lecgerskandidature bekwam geen bij- • val : ze profiteerden van 40 stemmetjes, on er was toon nog oou brioïtie waai'or op stonu; SMUUi, waarvuu hij van zolfs weidfclda. In plaats van dio hoogo koppon vorkooa mon liovev M. Soonen, vooraitter van 't Jan Mstf'?,> „ . . 4 Hoe vindt gij diou aiuljoon, Zeewacht 1 'k Ilob het ,,!!.i .?.. i„ inimMintit „iMilni'V er geen stadbons meer niogen gemaakt worden zon- der toelating van de bestendige atvaardiglng MM. Liebaert,Verdeyen en Tlione Vertrekken naar Urugge om M.Ceus'eis, den duitsehe:gonverneur, dan over . te spreken, 't Nieuws wordt in de staa vuspre.d dat Beigie voor 10 milliard verkocht Is aan Ameri- ka.— De visschers mogen niét uitvaren omdat men een nieüw stelsel van maghejleken boot zal beproi- ven. Rond 10 ure 's avonds worden vele men- schen door de gendarmerie; opgeschreven omdat zij op het balkon van hun huls of aan een open ven- ster staan. . I I Q 17 • Rond 11 ure vertrekken uit de I •» 11 . Kommandanture naar de statie, de 18 laatste gevangene eugelschmans dte 's achter- noens ingebracht werden. Sedert Dinsdag hebben de duitschers in den sektor van Lomüaertzljde 140,000 granaten afgèworpe^. In 't geheel namen de duitschers daar 1250 man waaronder 27 offi- cieren. Om 2 ure wordt er] hevig gesehoUn op v.iegers die bommen weipan op Sas Slykens. 4 bjmmen vallan rond den gasipeter, 1 aan den •ve:- z.tbrug, 1 aan de Kerkhofsttjiat, 2 voor het buis R. Lucas en een voor iict huls Marie Lams. Vele schade aan de huizen maar geen gekwetsten. —. De duilschers verhuizen het formidabel materiaal dat zij aanbrachten om Lombaertzijde heel te veroveren. Het huis van M. Jean (Hazegias) wordt inge- nomen om er licht gekwetsten In te verzorgen. — Dezen avond geven de duitschers concert op den dijk voor Muhlbauer. — Het- ; :bevel uitgevaardigd waarbij de menschen van de'Conterdam en van Steene alsook de priesters moesten verirekken is ingetrokken. — De bootjesjitrwers en visschers stichten eene veieeniging waarvan het komiteit samengesteld wordt als volgt : Voorzitter : J. Ver- couliie ; boot 39, onderv. Cti. Anthiercns, boot 58, komntlssaris : N. Zwaenepoei, . boot 60 ; onderkom. P. Aschander boot 1 ;schrijvèr : J. Houcke, b. 44; kasbewaarder : H. Majoor, boot 3. — Nevens de St Jansbruglegt men eeu ponton voor de dubbe'e iMmlija. — Morgen moeten de oude menschen van Leflintihe naar Alter Ste Marfe'vertrekkcii.— In de Volkskeuken worden 500 kilos erwten aan 0.60 verkocht.— In de lijst der ciitd-:xamei.s derHoage- schoel van Geit zien wij : Germaansche Philo- logie : Vandcn Bog«.ert Maria, van 0*sknte. — Een fransch vliegtuig wordt In.Leffinghe neerge- schoten en een duitsehe trawler in den grond ge- boord. Eene huiszoeking wordt gedaan bij M. Asacrt onder voorwendsel dat hij een zicht zou ge- trokken hebben van de engelsche krijsgevangenen, die op de koer van dè kommrthdanfure verbleven. Ze vonden niets. —Een opstoot heeft plaats ia Hulp en Voeding fusschen M. Verritelre on Devriese. Deze laatste toonde de reftebpllchtlgheld van hulp en Voeding in de Ceciliain plaats van ze naar Brugge te zenden. Vcrksop In de mijne : Geer- naurs 302,40 ; Visch : 481.90. Om 11 ure van' den nacht verwittigt de kommandanture Z. E. H. Deken dat-hij de aangeduide gets'eiijlicin moest.verw ttlgeh - dat zij zich 's anderdaags morgen om 11 ure in de statie moesten bevinden o n Oostende te verlaten. E. H. Camerlynck zegde diai hij die commissie niet zeu doen. Er werd hem geantwoord dat hij de Verantwoordelijkheid van zijne weigering zou dragen. Daarop werden al de priesters om midder- nacht verwittigd door depollcie. IQIO . Trommelvuur : — Drie afflchen de 1310 • eerste beveelt aan de burgers bij vliegeraanvallen, huane hulzen te openen ; de tweede verbiedt het uitdoen vtn vroege aardappel- len; de derde verwittigt dat het gevaat van vliegers zal aangekondigd worden, door een waarschuwing- schot aan de haven. MM. Liebaert en Devriese worden naar het Gericht, Marie Joséplaats geroe- pen, à propos van de zaak Liedts. M. Bevrlese zeg- de van niets te weten daar M. Verdeyen, schepen van opelschlngen fs. M. Verdeyen werd 's narald- dags geroepen. Hij zegde dat de stad zou handelen- de optreden, nadat zij zou ingelicht zijn van de uit- slagen van het onderzoek van het duitsch Gerccht. Eene reis naar Aken Ne n,'tis geen droom. 0.;ze troepen zijn te Aken, üe oude duitscheicelzerstad, met haar ttotsche poort rechtover 'hoofd- station, met haar indrukwekkend stadhuis, haar prachlige Domkerk, die in den tijd van Karei den Groote werd gebouwd en de kapel van zijn hof was. En onze troepen defileeren er voor generaal Michel, op de « Theaterplaals » waar keizer Wilhem I gestandbceld staat. OHze vlag wappert ©p het stadhuis en de klok op den toren wijst Belgische tijd. Onze piotten vragen de Duitsehe burgers om hun paspoort en sturen ze terug zoo er geen Belgische stempel op is. Onze au- to's ea wagens dreunen onophoudelijk door de straten ; ook het geschut getee- kend met namen die m ontroeren zooals : Dixmuide, Essen, Clerken, Yzer is er bij. Hier en diar in de stad staan machienge- werèn, maar de bevolking der stad is zeer kalm en gedwee. Welk een geweldigen ommekeer in dea oorlog.In April van verleden jaar schre: u v- den de Duitschers nog volop « nach Pa- ris» en waarlijk even scheen het of ze hun eerzuchtig doel nog zouden bereiken tot Poch sprak : «lk sta in voor Atnicr.s». En au zijn de Belgen in Duitschlaad. In Duilschlaod laad de bevolking liever geen Belgen, maar Engelschen en Ame- rikanen gezien. Voor onze mannen gevoelden ze een heiligen schrik, en men begrijpt waarom. Het geweten sprak en spreeïtt nog, 't Was toch niet ver van Aken dat de Duitschers in Beigie vielen, dat ze onzen bodem schon- den en den oorlog begonnen met branden, plunderen en moorden. Het was naar Aken dat in die eerste dagen reeds Belgische burgerlijke gevangenen werden gevoerd, 't was in de statie van Aken dat op 22 Au« gustus 1914 deu Belgischen «52» franc- tireurs ( l ) te middernacht een glas water door « schwcsters » van 't Rood Kruis ge- weigerd werd, En ze weten te Aken wat- er te Dinaiït, Leuven, Aerschot, Dcnder- monde,V!sé, Andenne en hier is geschied.; Ze vreesden nu dat de Beigen met gelijke munt zouden betalen en daarom hadden ze liever Engelschen of Amerikanen ge- zien. Maar-de Belgen strijden niet tegen vrou- wen en kinderen, zijn geen brandslichiers en plunderaars. Schoone en breede wegen voeren naar Aken. Toch moet men meestal de fiets voor zich uit duwen, steile hellingen op, kruinrechte bergtoppeu af, zoodat er van rond Gemmenich af geen spraak van rij- den meef is. Op de muren hangen verordeningen on- zer bezettende macbl. Ze herinneren ons pas verleden tijden. Sommige uren zijn de herbergen gesloten. De burgets moeten'cie Belgische-officieren groeten en voor hen uitwijken. D2 ambtenaren en de politie zijn verplicht hun ambt uit le voeren, maar on- ) der toezicht der Belgische overheid. . ; Dat moet wat zijn voor den irots der Duitschers, maar wat willen'ze klagen I De verordeningen zijn eenvoudig gecopieerd j naar de Duitsehe proclamaties, waaraan de | Belgen tijdens de bezetting moesten ge- | hoorzamen en nog maar de min strenge. \ 't Was uit Aken dat in Augustus 1914 de i uitmuntende uitgeruste troepsa vau den ' keizer vertrekken, om Beigie in te vallen, daar, waar onze boeren aan den oogst ar- r beidden. En nu, na vier jaar geweldigen strijd, ligt ; de reus, die meende den dwerg onder zijne brutalen soldatenlaars te vertrappen, mach- teloos neer en rukt de dwerg zijn rijk bin- nen. ï 't Recht overwint geweld 1 I De Stad I Aken, dat door onze troepen bezet is, is j eene oude en schoone istad. In de buiten-j wijken staan de fabrieken, die vooral laken weefden, maar fijdehs den oorlog voor den krieg » arbeidden. In de, stad zelf ziet raen merkwaârcfige'mohumé^^ten; , - - j De keizersstad noemt men Aken. Karei de Gfoote bouwde er een paleis, woonde er meestal en stierf er ook. Men toont er u in de domkerk zijn graf. Karei werd er be- koord door de heerlijken omgéving en de baden. En waarlijk Aken ligt in een won- derschoon land, tusschen beboschte heu- ; velen, waar men kasteelen, villa's en land- goederen in menigte aantreft. Vete dier kasteelen en villa's staan nu ledig want de bewoners die de Belgen vreesden, vlucht- ten over den Rijn. Tal van eigendommen worden door onze officiers bezet of als militaire bureelen ingericht .en daarover had de oberburgemeester ook de vluchten- den gewaarschuwd. Aken is eveneens een badstad, die vele minerale bronnen bezit. Er is een groot Kurhaus en in vredeslijd kwamen er dui- zende vreemdelingen. Dan was het er levendig. Nu zijn de badhuisjes gesloten en alles is et doodschtreurig. Het schoonste gebouw is .de Domkerk door Karei de Groote gesticht in de 8e eeuw en er zijn nog deelen van dit tijd- stip over. Zoowel uit- als inwendig is deze tempel een juweel van bouwkunst. Aken bezit nog achttien andere kerken waaronder zeer oude, ofschoon meestal geheel gerestauteerd. Bij de domkerk op de markt verheft zich het stadhuis,een sierlijk gebouw uit de 16* eeuw met prachtig gedekoreerde zalen én met 54 beelden van Duitsehe Keizers in den voorgevel. In het stadhuis is nu een Belgische wacht, en de burgers moeten plaats vo#r het gebouw vrijlaten. Duitsehe politie te paard en te voet onder toezicht der Bel- gen helpen de orde handhaven wat trou- wens, heel gemakkelijk geschied, want de AJcenaars gehoorzamen onze jàotten op hun wenken. | Midden in de markt van Aken ziet mea een kunstige fontein met een bronzen beeld van Karei de Groote. Dit beeld hebben de Duitschers gespaard, toen ze het in «ns land ook van sommige staniibcelcen als te ] Gent roofden. er zeer schaars en aan zeer hooge oiijzen te bekomen. Vieesch is er hoegenaamd met te bespeuren. Het brood is het K, K brood van onder den oorlog. Tegenwoor- dig: bekomt nicn voor 1 fr Belgisch gèliv 410 ink. In de grootste spijshuizen'des- stad kan men een middagmaal bestaande uit een soep van afgekookte iijst, een stuk- je vjsch en anderhalven aardappel bekom- en tegen den prijs van 10 mk. Waar is de tijd van 1,25 fr. voor de mark zoo de oud Oostendsche civielgevangenes zich nog herinneren dat zij met bidden en smeeken 11 mark bekwamen tegen een goudvinkje van 20 fraiikec, dan zulien zii met ons bekennen dat de lijden (haas ver- ander zij ti ! •• Eene schrikkelijke zeeramp Acht Oostendsche slachtoffers. — 4 weduwen en 24 weezen. — Twee sloepen verloren. Hoeft ouzo Oostondscho vissckcrsbevolking.'bii het uitbreken en binst den oorlog,-liaro tolk betaalt aan de dood, on 47 van hare kinderen door do zoo zien verslinden, bij 't ointfigon van den oorlog moet zij nog haar aandeel leveren in do onmeetbare oi- lrande die do werold omwoelt. Mot vorslagonheid, indordaad, vernam men Maan- dag dat twee sloepen, togeu oeue mijn botsend, in do lucht vlogen, mots achtorlateud dan een ffotuii'-e van de ramp. 0 D 0.48 ELVIRE-MATHILDE. ' Dinsdag 1 Juli vorliot de sloop ouzo haven met eone bomauuiug van vior koppen, om rond don Noordhtnder te visschcn. Rond 10 ure,kwam, in dè zeilde 'omheining do R.l] 5, van Kamsgate, stuurman Victor Majoor. Om 9 uro 's avonds, torwijl mon àan 't winden was van de korre,-bij regenachtig weder, vloog het schip iu do lucht, eu meu zatr er niets meer van. De slachtoffers zijn : l ' ^ O J ^ P VAN TURNHOUT, geboren den 30 ilai lobo, echtg. van Elisa Corvoloyu — 5 kiuderen goboren tusschon 1900 tot 1919. •JOSEPH VANDE WALLE, eob. den 27 Augustus I8S0, weduwnaar van Mathilde Boddaort é kinde- ren geb. tusschen 1906 en'1913, KÏCHARD DEWAELE, geboren den 2 Augustus- 1882, echtg. van Hortenso Ilubrechtson. JEAN OOLLEMAN, geb. don 5 Februari 1905. 0.20! ANNA - - • . . AVoonsdag om 2 ure verliet die sloep Oostenda met 5 man. Zondag 6 Juü vaarde da sloep op 19 mijlen' van den Vuurtoren van Wostkapelle. Alphonse " Iiuisseuno was aan bot gutten van visch met Gaspard , Vinckb, Louis Vercnocke, wa» aan 't ver- pakken van visch met Edouard Van Leke, terwijl Josaph Vercnocke, zeeziek was |in 't iogist. De sloep botste in eens op eene mijne on vloog in do lucht. Bij duizond gelukken word Alph. Huisseune van kant gosmeton ou kwam terecht op oen blolc hout, waarop hij 45 minuten dreef. Hij werd opgepikt door B. 186, La Prévoyance, van Blankenberghe, die on- middelijk naar die laatste havou zeilde ; de ge- redde kwam 's avonds met don tram in. Oosteua Da slachtoffers zijn : > CHARLES VERCNOCKE, geb, den 18 September 1868, echtg. van Damido Vanloo, — 6 kinderen geb. tusschen 1894 en 1908, GASPARD VINCKE, gob. den 6 Januari 1809 woduwnaar van Clotilda Geryl, 2 kinderen geb. in 1902. PIERRE VANLEJKE, geb. den 18 Juni 1881, echtg. van Victorine Therry, — 7 kinderen geb. tusschen 1907 on 1918. HENKIVERCNÖCKE, geb. den 26 October 1904. 't Is met een diep gevoelen van rouw dat wij hulde brengen aan die niouwa slachtoffers van den oorlog, gevallen op hot veld van hun werk, waarap zij, asx m hun bestaan te voorzion, de dood trotseorden. Mochten onze besturen in de noodwendigheden fan dio fainiliön voorzien on wochte God aau do weduwen en do weozou de sterkte vorleonon om deze harde slag te dragon. IN DE KAMËR vraagt aan de regaoring steun voor de beproefde ge' zinnon. JASPAR, minister van ekauomischo zakau, drakt de deelneeming der regeering uit en belooft spoedige hulp. STADSNIEUWS , Eft'eteekens Het staatsblad van Woensdag meldt dat M. Ed. Moreaus, scliepou on dd. burgemeoster, vereerd wordt met hot kruis van Ridder vau't Leopold's Ordo en hot oorlogskruis mat palmen, voor diensten asm hot Vaderland bewozon, tijdens don oorlog. Men weet dat M. Moreaux in October 1914 do stad vorliot om aankoopen te doon in Holland voor de bevoorrading, dat kij ta Brugge door. de Duitschers aangohoudon word, 3 dagon opgesloten werd en daarna vertrok naar Watervliet, Na zijne zendiig iiij zioh ter beschikking' volbracht te bobben, stelda hij van het boigisch loger. Zijn aanbod werd niot JU° g enomen omdat hij het enkel voorstaldo tat aan d« evrijdiog van Oostendo. Iu Jnni.1910 ward hij vorwittigd dat eeu dokter van noode was op deii stoomer Algeria dio fcroopeo en mnnitio na?r Congo vervoerde.llij scheepte in en Jiwam, na eeuige wekon, terug te Falmouth.Em w r na zijne aankomst nam hij plaats als dokter aan boora van den Albertville, ooaor leiding'vau k»fi«ia Dorchain, van Oostonde. Ta Borna aangekomen, word hij gevraagd ou de koloniale troepen, naar,duitsch West Afrika te vexge- .ni rouiuen. # l z «Ue& ; hij kwam naar Europa terug om aijno-var- Bij deze fontein Staan CU Belgische • biutems aan te gaan en zijna uitrusting t« netoen, auto's die er op hun orders wachten. [ Ilii vertrok onmiddelijk naarMombassa au Kisouma. Aken bezit nog eenige vroegere ves-1 Hij vertrok onmiddelijk naarMombassa an Kkouma, van waar bij do troepen in Biaromulo (Duitsch Congo) vorvoegdo ; hij trok van daar naar hot zont- ------ cv t m • w - , rw, , , ...j „ua ,i,u ubw uuu, uu,buin* tincswerken, zooals de gtijze Mûzièrepoort * land Gottdorp om ar haf hospitaal to besturen, Hii 11II rfo 19e PPMUT ï verbleef or 3 dagon, an zag zijua vraag ingewilligd un üe wnw. „„«„i, am de troeponaau't front to vervoegou te UsseÉfe, Onze soldaten, die op hun gemak door 1 unn tsiw™ tmutn^mri . . _ van waar Tabora bostormd word. de stad Wandelen, bekijken al die monu-i Na de inneming van Tabora, vortrok hij naa; . menten, trekken bij « Tietz » binnen, staan ^ffi voor de vyrii,.kels en ichljnen t al gaed ge- ( dasr hoarsekta. Nadien ging hij naar Kigoma waar woon eene Duitsehe Stad te bezetten f hij Xiek wiord on voor zes maanden in vorlof iu Hot lfn/pn > Europa terugkeeido. Hij verbleef onkel 8 maande» . , ,V. , « . . in hot hospitaal van Canuos om do tweede veldtocht Van heiselfde laken een broek. \ inOojigomeotonmireu. Alles is er schrikkelijk duur. Artikel»'» ïüj wordorgoiusr r.iotgeuooiikumiigeopzookiugon van eerste voedingsnoodwendigheid zijn r ^ « ( ( S » ^ f ^ a

Post on 05-Feb-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • \

  n Ci a

  25° Jaargang, Nummer 26. 15 centiemen het nummer. Zaterdag 12 Juli 1919.

  , ABONNEMENT PER -JAAR :̂ 7 franl: per post thuis beste1/

  • Wekal i jksch Blad voor Gostendd m Omliggend®

  uitgegeven in de Drukkerij E L L E E O Ü D T , Kapellestraat 5 2 , OOSTENDE. I A A N KO N D101 ;s G ,'iN : 0.40 fr, per regel en put ' a keer en per akkoord, betaalbaar op vocihai.d, S Kleine aankondigingen minimum 2,50.

  BgwugMcKMCi Bsmffia

  wiens kop dat er zat iïogd wordeu door «1 i JULI

  • Heden is hei, voor Vlaanderen, een roemrijke dag ! • •

  In 1302 bewerkstelligde Vlaanderen zijne redding op het Gtoeningheveld; wils-kracht en eendracht zegepraalden.

  1919 daagt reeds op, in.de glinsterende^ zon der geschiedenis. Vlaanderen heeft zijnen overweldiger vetslsgén : wat in 1302 waar. is geweest,is. in 1919 wederom waar geworden I / .. i

  praTcehtigPveïiedeh" Ïm^mlxJifeboSj fn̂ zake van huisvesting

  godorsehen worden zal u go-ONE OF THE 4>i

  X Om do bovonstaande inlichtingen to vollodigoii,

  geven wij hieronder do nameu der huidige bestuur-leden van den Union (???) libcralo : MM. Serruys-Joau, Dauiols, Dejaruin, II. GoddynH.Deryekore, Janssons L...Van Graot'schepe II. Gofïïn H. Messure O. Pleyn, 1 ..Van Glahboke A. Verhaeghe G. Vroomo E, 'Vanduvver P. Quaghebour, liens, Doboos II. Hillebraiïdt Hubort. Dr Kestoloot, Soenen G.

  't Schijnt dat dio zake zoo uiet zal blijven,, daar de kapcltekos zich verooren en dat de gobuisdan op hope van zege hernol on aarde zullen aansprokeu. We zullen't afwachten. ONE OF THE 42 zal ons op de hoogte houden. -

  wen, van- zijnen voorspoed, heeft Vlaari- j deren overwonnen. Duizenden zijner -

  Het vraagstuk der huisvesting wordt met den tijd nijpender en niets doet voorzien dat het zal opge-

  ghem — die geen badslad is — eene verordening genomen waarbij hij bI de leegslaandc huizen op-eischte. De regeling met de eigenaars wordt voor-zien

  Wij vrogwi of te Oostende zulks ook niet kunnen

  kinderen slapen, te midden zijner puiuen, j lost worden. Nochtans maeten maatregelen genom-l - . „„ „p », en worden, niet alleen in t be ang van de dakloozen

  den roemrijken slaap der helden, en ge- , m a a r o o k ,»n , t b e l Vandegoedo orde in de ittd. tuigen dat zij na vijl eeuwen waardig) Artikel 94 der Gemeentewet dwingt de gemeen-gebleven zij'ji hunner voorvaderen. } tebssturen de noodige maatregelen te nerven om de

  1302 en 1919 staan geboekt in gulden orde te handhaven, en die orde moet gehandhaafd , j o r .„prflrlap. * worden daar waar ouderlingen, vrouwen en kinderen letters op den voorgevel der wereldge- = o p s ( r a a { g e z e t w o f ( l e n ( Z (fn d o r l n d e m o g e l i j k h e i d schiedenis met vorenop ae naam VILAIN- ) gesteld tc worden zich eetia woonst te verschaffen. BEREN. . »s Om die leden heeit de burgemeester van Auder

  VLAANDEREN, de schoonste perel ( van Belgie's kroon, heil uwe zonen 1 j:

  Uw kracht beseften, uw macht wardee- [ ren, dat zullen al dezen die uw verleden \ _ _ kannen die UW zonen hebben zien strijden i gedaan worden in 't belang der goede orde cn ook en overwinnen, uw lijden hebben gevoeld i ™ menscheiijhheid ?

  53? 5 ® en • De Winter volgt de Zomer heël de wereld ook zal U toejuichen OIU- Moeten we don Almanak geloven, we zijn nu in dat UW aandeel ZOO EfOOt w a s ' n • ' t Z o m° rsoizoen. Noch de zunne, noch het gejoel

  • - „ „„„ n A t ï van 't volk, noch do traius do plaisiers komen ons er overwinning van net Keent. i v a n Verwittigou. Men zegt dat mot al dat gesehót de

  : loop vau de seizoenen gewijzigd is 1 Men zegt dat I or goon volk komt omdat wij «och water, noch gaz, ï noch spelen hebbon, ou men zegt ook dat er geen t treius de plaisiers zijn omdat er geon volle on is om • ze te vullen. Wat er ook van is, 't seizoenen belooft . niet veel eu wij en balooven ons niet veel vau 't sei-" zoen. J Dn na dit deerlijk seizoen, zal de lange winter i aankomen on 't zal een buitengewone winter zijn :

  'i Ten eerste ; duizond jongelingen, die nu etan eu * drinken bij 't lager, zullouiu hunne haardsteden^

  teruggekeerd zijn ; volon, zeer velön, die aan 15,16,

  Onzeheldenviering. Vlamingen, viert den i3 Juli uwen hoogdag! Allen aanwezig, om 11 1/2 uur in de St Pieters

  en Paulus kerk, in dc zielmis voor onze gesneuvel-de soldaten, met Vaderlands Sermoen, door den Eetw. Heer Tanghf, leeraar ln het O. L. Vrouw «ol-lCf*s Avonds, om T uur, moeide groote fecslzaal van den Kath. Volksbond bomvol zijn I Niemand mag de

  'Pt golden ^ i ^ r f n n ^ wiamschê onKenrïn sombere ^eding, mot zijne bermhertr'go groote hulpge

  hiSJmir k S r n J s t e r k t e en o X u - - ***> zoowél als't organism dafin Sijneplaalsfebarè-lijden, door heerlijk kunstgenot, sterkte en opDeu- dcuron heel on gansch gesloten hebben; Ten derde-. sterkte en opbeu-ring verschafte. . , Zijn optreden te Brussel, Antwerpen, Gent, Brug-

  ge, was een triomf. Oostende zal er aanhouden eveneens een dank-

  bare huldeaan o n z e Vlaamsche Kunstenaars te bren-8"'aarbij zat een fronisolda*t, Europa terugkeeido. Hij verbleef onkel 8 maande»

  . , ,V. , « . . in hot hospitaal van Canuos om do tweede veldtocht Van heiselfde laken een broek. \ inOojigomeotonmireu. Alles is er schrikkelijk duur. Artikel»'» ïüj wordorgoiusr r.iotgeuooiikumiigeopzookiugon

  van eerste voedingsnoodwendigheid zijn r ^ « ( ( S » ^ f ^ a

 • IB

  The Hobart Cycle & Motocycle Cie. C O V E N T R Y - E N G L A N E

  —o—o- - 0 — 0 — 0 — 0 — 0 - 0 — 0 — Agenten voor Belgie : CHARLESWORTH & PROVE. 66. Thour. Steenweg, Oostende.

  Binnen eenige dfgen aanliomst van Velos. Heeren-vetos, 2ireins en vnjwiel 395 rs. Datnenvelos id. 400 fis. - Motocycletten Hobart 1860, pompen en andere noodslie-den inbegrepen. Bijzondere voorwaarden voor voortverkooperg. 336

  niugder Belgen in Duitsch Congo veldtocht was begonnen tocu 1 - 1

  bij. Eon dot-do connon tocu Set nieuws vau don

  wapenstilstand toekwam. _ . , , . • , Hij vroeg en bekwam de toelating; om onmiddoljK

  naar Europa tevug te koeren, on was to Oostende in dienst einde. Januari 2910.

  Wij wonsckcn M. Moreaux, voor do vordiende eer dià hem to beurt valt, hartelijk geluk.

  Ontslag -Het Staatsblad van Vrijdag kondigt aan dat het

  ontslag van M. Liebaert als burgmeester van Oost-: ëndo aangenomen is. M. Liebaert blijft gemeente-

  raadslid. '

  - OPENING • Van het kabinet voor landenbehandeiingen

  EugèneGirnler, Rogierlaan, 61, Oostende. 422

  Naar Brugge Vrijdag werd Mev. L... die haar man met eene

  messteek doodde in de Louisastiaat naat Brugge gevoerd.

  DIefte , 'Sedert eenigen tijd stelde men vast, datti in de -Engelsche stapelhulzen diefstallen gepleegd werden,. De rijkswacht stelde een onderzoek in en gelukte

  ~ er iri op het spoor der dieven te kooien en ze aan te houden. Iu een huis dor wijk Contredam w«rd een groote hoeveelheid der gestolen koopwaren ont-dekt.

  De werken te Nieuwpoorï ' De herstellingswerken der acht vernielde sluizen

  van Nieuwpaort, wtlke tijdens den ooilcg aulke : :.-oote rol speelden in dc overstromingen vau het ••iiserdal, zijn bij aanbesteding toegekend aan het i" Syndicat d'Entreprises Hydrauliques » van Ant-werpen. , .

  '.>'. In de'voorwaarden zijn bijzondere maatregelen , VGOrzienin 't bt'ang der talrijke werklieden, welke - -aart dié werken zullen gebezigd worden, met het

  ; oog op de voeding en ds huisvesting. Dat is, indcr-'' derdaad, een bijzonder moeilijk op te lossen vraag-

  stuk, als men naga « dat in die streek aüts verwoest , . werd, zooals huizen en velden.

  den ijver var- het bestuur, komt hst Oemeentebe' sluur hêt tarief der Slaatsliatmo%te hervormen cn aide yoorslellenderSyndlcaUKameraan te nemen.

  Eene merkelijke verhooging en eène wi'zenllljke vermindering der diensten stellen dc letten ten uiter-ste tevreden. Voorheen verhanderden de tarieven, volgens de par-tijen, tusschen 300 en 800 ir. 's jaars. Met het nieuw tarief zuilen de mlnstbedeelde 800 fr. en da hoog-ste tegen 1.200 fr. per jaar betaald worden,

  Eereteeken ' M. Vandw Scbueron, bestuutder van Bruggen en.

  Wegen, is tot ridder van de Orde van het Engelsch Keizerrijk benoemd. Onze getukwenschen.

  I . ' iajrf»"—I Mini»Ml » "•"• * - "• — •

  De Verw- enNieuwwasscherij MADSEN is oveigebracht naar de Witte Nonnenstr. 1. Bezorgd werk. Spoed. Bediening. 401

  Huwelijk M William VanSiekghem,vrederechter vatiGhis-

  iel, is gehuwd met mev. Verbeeck-Van Hüe. Ti lburybooten

  Deze booten zullen nu wekelijks twee reizen weg en weer doen.

  ' t S lapeloos « Caril lon » . 't Zingen van de Leeuw van Vlaanderen belet een

  lozRi- van 't Carillon zelfs vanjjgerust to slapen, 't Is spijtig maar hij moet er een reden van maken ; 't is nu jaron dat wij Viens Fifi, Très Moutarde en audero potate frite deuntjes hebben liooren afram-melen, de Vlamingen zullen nu ook een koer zingen, on kan 't Carillon het niet hooren, or isnoçwulle genoog in stad om zijn ooren te stoppen. Chaque son (our,:/.ogt cle Fianscinnau.

  het oud-kurhaus van Aken. De talrijke toeschouwers, oiflcleicn en soldaten

  hebb.'n da uitmuntende muzikanten en hun talent-vallen bestuurder op waardige wijze gclecst.

  Het orkest moest daags nadien ontDonden worden door toepassing der maatregelen betrekkelijk de demobilisatie. D^ch, nlvoress zich te schilden, on-ving het de toelating zijn medewerking Ie verleenen voor een Te Deum. den 6den Juli gezongen om den vrede te vieren.

  in het leger zal ledereen het aandenken bewaren dier Keurbende, welke, gedurende den ooilog, op zulke merkwaardige wijze bijgedragen heeft om de zeldzame rusfpoozen onzer « jassen > te veraange-namen.

  TE VERKOOPEN Gasmotor 5/6 paardenkracht in goede staat. Stockholmstraiit, dB, Oostendo. '183

  I borgho on Caroline X'oltet, workvr., wed. van Math. Uropoz.—üorsvrd Eggcrmont smiii, en Florentine Meuhelo, werkvrouw.

  , U. Juli — Arthur Jonckhoore, soldaat., en lilanclio Jumotz, budiondo, — Augusto Volbrecht, soldaat, ou Irma Veranmiman, strijkster. — François Hu-' brechtson, vissehcr, cnMadoloino Jiilh, zonder ber, — Auguste Corteel, werkman cn Esther l'arroin, zonder boroep.

  ZEENIEUWS Hoogwatergetij.

  Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag ' Woensdag Donderdag

  4 5 7 8 9 10

  Verkoop in de mijne 5.752.00 fr.

  10.889.00 fr. 47.367.C0 fr. 44.689.10 fr. 22.664.90 fr. 86.858.40 fr.

  Patasss van Elzas- Demiinen van Pü'.asse van Elzas (Frankiijk) kunnen van na af zouicn voor de besnesfeg en de r.ijvetheid leveren gelijkvormig aan deze geleverd voor den oorlog doov de duitsche mijnen.

  Het Voorloopig bureol voorden verkoop• te Mul-« t. L „i.„i i „„,. house,heeft eea verkoopbureel gesticht in Belgie, 43 In het Chalet van den Koning II. fiernardusstraat.Bi-ussol.dat bestuurd wordt door al de her- Paul Legrand, ingenieur der mijnen. Voor inlicli-- • * - • • - - . . . , ^ ' Öd schfld-ï beloopt tot 6J0.C00 it. Voot Stellingswerken zullen 40 aanb?stedingen noodig

  ' zijn. v . 5090 Franschmaas in Oostende

  Uit Parijs komt zaterdag morgen te, ; " Brussel een trein aan met 5000 reizigers.

  Dezelfde Zondag cm 10 uur 's avonds ko-men zé, met bijzondere treinen aan in Oost-

  x-ende, om maandag het front te bezoeken. •'Maandag avond vertrekken ze uit Oosten-. '̂ tie naar Parijs.

  r' Voor ónze gesneuvelde zeeiledèn. r Te Antwerpen en te Oostende worden huldebe-

  tulgingen op touw gezet ter eere van de nagedach-, tenis der zeelieden van de Belgische handesvloot die door den oorlog omkwamen.

  Onder di dapperen — zijn ér ongeveer 125 Bel-' "C'-gsn, waarvan 45 Oostendenaars. Van onze schepen

  werden er 46 geke:de»d. ,Heton w«rp bestaat uiteen uitvaart en de op-

  richting vaa een gotki.ktechen aan den oever der ^ Schelde; een gedeelte der; Ingezamelde gelden ZJU

  besteed woeden aan het inrlcfiun van een hul-Jond; . vcor weduwen en wetzeri. ^

  Da plechtigheid zal wasrschijulijk oms! récits 15 Augustus plaats hebben en zal bijgewoond wJrden «oar de Fransche mariniers van admiraal Ronarc'h.

  De hulde zal nationaal zijn : al onze provinciën hebben manr.en geleverd voor onze hande's/loot tijdens den oorlog, waarop ongeveer 13.000 zeelie-den hun iiutp aan hét vaderland verleend hebben.

  SUkbomraeri in zee Tc Varssenare is een opslagplaats van munitie,

  waar ook granaten met stikgas liegen. Dat de bevol-king hierover ongerust is, b.-g.tjpt rnen. De minis-ter, van Oorlog heeft verklaard dat dit ge- aarlijk goed binnen kort ln zee zal gewoipen wó.deti. Waarom niet dadelijk 1

  Schoon gedacht £te Amerikaansche overheden hebban de Oorlogs-

  •-weezenkomlteitcn van West-Vlaanderen verzocht .

 • ora s te

  iren 'Og-

  0 ir.

  S.

  i ! %

  urel in»,]

  L

  juisl

  nenj

  < o o ^ ' X ' r a i ^ r i O E î

  g o s d k ö o p s t e i j a r i e f r t i & g w s I

  VLAG -ïtaaistraat, ± - OosteudL©

  (Hoclc der Oostsiraai). Aankomst van stoffel? en engelsche nieuwigheden

  schoenen , hoedci>, cn m u t s e n Groote Sorteering van Wolle vïa£st©ffci?

  - - - - en afgemaakte drapeaux -s- Décoraiiën en Militair artikelen ->-

  Borduursels in goud on zilver voor het leger en staalsmarine Merceriën, bijzondere prijzen voor winkeliers. — m

  mid !je) 3ieu| :m,

  ÏOU ee

  Aein arre 5SS0! ?esc! rami

  ar;

  : go! :r o|

  CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE D'OSTEMDE

  Gelden worden in bewaring aanveerd mits interest aan 3% tot 4 "/ bewerkingen der maatschappij zijn gewaarborgd door hypothecaire inschrij-vingen van volstrekte zekerheid. • 45

  HUIS GESTICHT IN 1850 3, WAPENPLAATS, OOSTENDE.

  Uitwisseling van vreemd geld - Publieke Fondsen-Beurs Orders, Inning van Bel-gische en vreemde koepons. Krediet-brieven op alle Landen. Loopende reke-ningen aan 3, 3 112 en 4% met of zonder waarschuwing. Voorschotten op koopwaren.

  Verhuring;* Brandkasten! VOORWAARDEN.

  Modellen Hoogt) Bresdto Oitpta Esiijaar] A B C D

  m

  iaar;

  /an

  3isc! D2. epii innel

  DE

  2 ide

  i e y

  s onj astia EL

  broi aat, Ra^

  :ven

  .1 istei dooi 10

  4,0(1 ne1

  •s 9t ÏN1Ï utsc tor

  Ijlen]

  35,o| met

  36 20 60 05

  25 25 42

  55 55 55 55

  20 fr. ' 25 » " 30 « I or; i oo n

  Square Stephanie 12. Onmiddelijk in ge* nottieding.

  Met tusschenkomst van de Notarissen JANSSENS te Oudenburg en VERTE te Brugge.

  Ingesteld frs 32,500 C. 1. EEN SCHOON WINKELHUIS met

  achterhuis, pakhuis, allerhande gerieven •en uitgarigsponrt in de Capucienestraat, Brabantstraat 14, groot 240 meters ge-bruikt door bet sterfhuis ton wijlen d'heer Charles Tiybou tot eene maand na den toeslag.

  Ingesteld frs 25,500 2. TWEE HUIZEN Viclorialaan (Vuurto-

  ren) nummers 7 en 9. Ingesteld frs 2,750 e« 3,400

  3. EEN HUIS Verlaafstraat 16, gebuikt djor M. Fonteyne mits 27 fr. te maande.

  Ingesteld frs. 2,500 Kantoor van den notaris • « v a

  N.TE OOSTENDE.

  Op 15 Juli otn 3 uren in het Vredege-recht, TOESLAG

  1. EEN WOONHUIS met stallingen, dienstig voor allen handel, Ghistelstraat, 48, groot 302 meters.

  Gebruikt mits 60 frs te maande zonder pacht.

  Ingesteld frs. 9,500 2' Twee WOONHUIZEN, Gauweloos-

  straat 18 en 19, ieder verpacht aan 40 frs. te maande.

  . Ingesteld frs 5.000 en 5,000 3' Een BLOK van 19 WOONHUIZEN,

  Lijndraaierstraat, verpacht bij de maand aan verscheidene.

  Jaarüjksche opbrengst 3840 frs. Ingesteld frs. 30,000

  —o—o—o— INSTEL : EEN. WOONHUIS Philip

  Van Maasiiiehtplaais, 2, groot 96 matc-s. EtUDE DU

  n o t a i r e V a n C a i l l i e A OSTENDE.

  - o — , , Le dit notaire procédera^ la requête de

  Maître Dupont, séquestre de Henri Muhl-bauefj sujet allemand, à la vente publique de •

  l'Hôtel Osborne, DIGUE DE MER.

  Séances : Mardi 5 Août chaque fois à Mardi 26 Août 3 h. au café

  St-Sebastien, l ,2 0,0 pritne de mise à pris.

  Kantoor van den Notaris

  IE?1 j&L. 31 Cf TIE7 • • TE OOSTENDE.

  VENDITIE : Op Dinsdag 15 juli 1919, om 2 ure namiddag, te Breedene, wijk Plasschendaele, bij Polidoor Seys, van : vier jowge melkkoeien, drie kalvers, drie volle zogezwijns, boerhalam, kuip- en ternhalam, stroo en vruchten te velde.

  Komptant en 10 0/0 verhoog Uit ter hand te koopen : 15 Woonhui-

  zen te Oostende, Ghistelstraat en op den weg van 't nieuw kerkhof.

  Kanfoor van den deurwaarder Camiel Vandecasteele

  te THOUROUT, Statiestraat, 2,

  Op Dinsdag 22 Juif 1919, om 12 ure middag

  te LEFFINGHE, tramstatie « De Zwaan » Bij Uiischëiding zonder Blijver Schoone Vendüie van

  Vruchten op stam, landalam en Beesiialen

  Ten verzoeke van We Pieter Boud\ land-bouwster le Leffinghe. Zie plakbrieven. *

  Op gewone voorwaarden, , 383

  Ksn'oor van Deurwaard&r B li Y S

  te VEURNE. WOENSDAG 23 JULI 1919, om 1 ure

  namiddag, te Hou hem, ter hofstede be-woor.d door Henri Vandenbriiwaene-Heu-sel,

  MERKWEERD1QE KOOPDAG van Landhalam, zaal-en w»genharnas, kuip-en kernhalam, beesiialen en vruchten.

  DONDERDAG 31 JULI en VRIJDAG 1 OOGST 1919, Ulkcos orn 1 ure namiddag, op de groote Allaertshuizsn te Wutpen, gebruikt door dén hser Jules Vawiesie.

  ZEER MERKWEERDIGE KOOPDAG van landhalam, zool-en wïger.hatruis.Uuip--en kernhalam, sterke paarden tnet kachtei van het Brabantsch ras, beste werkpaarden en ongeveer 40 hectaren vruchten, a fa sucrioen, tarwe, roggï, boonen, haver en vlas in koopen verdeeld.

  Gewone voonvaawjei», zie plakbrieven. Kintooi van den Notaris

  le NIEUWPOORT

  tijdelijk te 0«sfduh>kerkc. Vrijdag 25 Juli 1M> om 9 ure slipt ,

  DEEEEN

  O . «Sc X > e B a e r c l e m a c l r e r

  21, Vlaanderenstraat, 00BTEN0E

  1 Mi en volgende dagen ieuwe Occasiën

  en SOLOEN 2nTIIEJTJ WIED J ^ S X ^ G K E I I S r

  AI d© artikelen hier vermeld mogen zoohaast besteld worden

  eizoen D a i n e x i c o n f e c t i t i n .

  Tallleur-hostuum In schoon wit lijnwaad. Laatste snede. Waarde 95 fr. Verkocht 39.05

  Tailleur-rok In laken, zwart en wit vierkant-jes, Weerde 125 fr. Uitverkocht 49.30

  Tailleur-rak In Tennis, creemfonil, zwart of roaririeslrepen. Weerde 40 fr. Uitverk. 18-85

  Tailleur-rok in goede serge. Alleen in 't zwart. Weerde 40 fr. Verkocht 19.95

  Mantel gemaakt door kleermaker, gabardine, verschillige kleuren. Prachtige snede err maaksel.

  Weerde 145. Verkocht 49.50

  S c ï i o r t e i x

  Fantalsïe-schorten voor damen, hollnndsche celonne met witte boïlfcii, schoone garnituren met bavet èn bretels.Qewaatborgd in 't wasscben Verscheidene modellen,

  Weerde 8 fr. Verkocht 3.45

  B'ouse-schort voor damen, zeer wijd, zwart salijrr, goede kwaliteit. In'grootten 42, 41, 46.

  Weerde 25 fr. Verkocht 9.95

  Kinderschorten, hovcniermodel, in holland-. sche cretonne met marlneiond ea witte bollen, met effen biais afgezet, In grootten 15, £0 e» 55.

  Weerde 6 Jr. Verkocht 1.95

  Kinderschorten met mouwen, schoone witte cretonne met fantaisie letsels afgezet. In groot-ten 45,50 en 55. Weerde' 10 fr. Vcrkecht 2.95

  I ^ x m i e n .

  DamenHemden In Uatoenbiffstè, érnpire-vorm, inet gekleurde leisel» afgezet.

  Weerde 8 fr. Verkocht 3 95

  Bamer broek, In goede batiste, volant met gekleurde letae-1 gegarneerd

  Weerde 8 ft. Verkocht 3.S5

  Damenhemdcti, goede madapolam, gebro-deerd festoen, aa.i de schouder geknoopt.

  Weerde 8 fr. uitverk. 4,95 Gesorteerde broek 4.95

  •mefieaerroê ci Cacha-corset voor Damen, madapolam, vierkent uitgesneden, met garer/kaivt en a engeischc bio ferie, versierd. Wctrde 6 fr. 1

  uitverk. 1.95 I ww^yüJijg^ijrtwmwwrMfliB 11. • .. -Cache-corset vonr Damen, onderblous

  votmend, hooge volant, engclsche broderie, mat vatensaansche kent eiclint afgezet. Wserde 9 fr.

  uitverk. 3.95 Slaaphemdcn voor Damen, goed madâ

  polam, met plooitn cn garen kant W. 18 ir uitverk. 6,95

  Morgenrok in goede ?hirting met engelsche bordmrett versierd tu Vaicnciaansch kant.

  Weerde 13 fr. Verkocht 5.95 Onderrok, in gewedde balisle. volant met

  garenkant afgezet. Weerde 10 fr. uitverk. 3,95

  Lange rok voor Damen, in nanzouk, volant gegarnicid met Valenciaansch kant, beleesels en lint. Weerde 25 fr. Verkocht 9,95

  Melsjesrok In katoenvool, met bloempjes fn modekleuren, versierd in nieuwe toonen. 50 en 55 centimeters. Weerde 15 fr. Veiko'cht 6.95

  Schaon Klnderrok, fijn naczouk, hooge volant met engelsche brodeifën en Vaicnciaansch kant. belegsels in lint. In 45 en 50 centimeters.

  Weerde 22 fr. Verkocht 9.95

  B l o u s e i i

  Blousen voor Damen in fijn nanzouk met valensaansche entre-deux en schoone knoepen versierd. Weerde 15 fr. uitverk. 8.95

  Blousen voor Damen in fouiardJne, fantasie strepen mét plooien en lrlandsche knoopen.

  Weerde 12 fr. uitverk. 595 Schoone Damtblouse in katoen vool, nieuw-

  ste druk, mat hjandsche kr.oopen. Weerde fr 15. Verkocht 6.95

  Damenchemlset, in schoone waschbare crepon blocmenürult, wit en gekleurd.

  Weerde 18 fr. V«k«cht 8.9$

  Elegante morgenkleed in schoon waschbare crepoti, druksels van hooge nieuwigheid, met belegsels afgezet, een kleur. Laatste model.

  Weerde 40 ft. Verkocht 10.95 Cols voor blousen en paletots, organdi en

  linon, versierd mît broderies en tulle puipen. Waarde 2 tot 6 fr. Verkocht de ci>l 0.95

  " W i t g-oedL Hoofdeinde, goede shirting. Weerde 4 ft.

  uitverk. het hoofdeinde 1.95

  , Hoofdeinde, goede madapolam, met volant j vetsletd. " Weerde 8 fr. , uitverk. 3,95

  Hoofdeinde In versterkt madapolam, met festoenen cn jours gebrodeerd. Ooed gebrul!»

  Weerde 10 fr. uitverk. 5.95 Lakens, wii:e cretonne zeer sterk, aanbevalen

  Grootte 160-250. Weerde 25 fr. Verkocht het laken 18-95

  Gedrukte kaloe» crepon, met strepen, versierd, nieuwigheden voor kleederen, blou-sen, peignoirs en linnen, met witte fond, loozc, purper, marine, zwart druk. Breedte 70/75 cent. Weerde 4 fr. De meter. 2,45

  Zakdoeken voor Damen, katoen batiste dicht afgezoomd. Weerde i fr. uitverk. 0.35

  Zakdoeken voor mannen, katoen illnwité. Groot. Weerde 1,25 uitverk. 0,75

  . ' ' ii-"i' i rnrn^mmtm^mmmm B o n n e t e r i e

  I Kousen voor Damen. mousseline garen. I versterkt, grooie boord. Enkel in 't zwart! I Weerde 5 fr. 't paar 1.95 I Katoen zokkun veor mans, half sterke mallün

  In 't zwart. Weerde 5. fr. 't paar 2.95

  HUIZEN TE BRUSSEL : 85-87, Anspachlaan, 146, Lemannierlaan, 66, Watertoosteenweg. 18, Waverschesleenwe*, 42 üraat rum Vlaandersvstraat, 286, Hoogstraat, 175, Laeknstraat. - a' ' U r n a / v a n

  . LUIK : 11. Ferd. Henauxstraat.

  voormiddag, in 't gemeentehuis te Middel-kerke, ten verzoeke van 't Armbestuur van Middelkerke

  Openbare verpachting voor 9 naccuvolgende jaren in te gaan wederhoorjg den 1 October en 11 Novem-ber 1919 en voor de cijnsgrouden den I Mei 1920, van

  ONROERENDE GOEDEREN gelegen te Middelkerke, Westende, Wils-kerke, Leffinghe en Slype alsmede het jachirecht op die goederen.

  lenzelfden dage1 om 2 ure stipt namid-dag, in zelfde gemeentehuis, ten verzoeke der Kerkfabriek van Middelkerke,

  OPENBARE VERPACHTING voor zelfde,, termijnen van onroerende goederen gelegen te Middelkerke, West -ende, Leffinghe, S'ype en Wilskerke, als-mede het jachirecht op die gronden.

  Kantoor va» den Notaris L, VANDERHEYDE

  Kerkstraat, 24 te Oostende Maandag 14 Juli 1919

  om 3 ate namiddag ter herberg Tramsta'ig te Breedene, Sas S:yken?,

  T o e s l a g v a n : EEN HUIS, dienende voor winkel, groot

  l a. 58 c. te Breedene, Sas Slykens. Thans onbewoond.

  Maar ingesteld 8.600 fr. Kantoor van den notaris

  Louis VANDEE HEYDE Kerkstraat, 24, Oostende

  - O -Maandag 14 Juli 1919, om 3 ure nainid-

  dap, ter herbe»g Tramstatic, le Breedene, SaS'Styker/s

  TOESLAG van : EEN HUIS dienende

  voor winkel,,groot IA. 58c. te Breedene, Sas-Slykens. Thans onbewoond.

  Maar ingesteld 8,600 fr.

  Pianos- Muziek Groote keus, occasie en nieuwe PIANOS. P i e r r e L a t o y t

  ST-JACOBSTRAAT, 7, BRUGOÜ Accorcleeren. — Reparatien

  331 HOULOGIEN & JUWEEL EN G. H0LV0ET-SU&M0NT K a p e l l e s t r a a t , 2 6 , A.

  recht over het Hotel de la Marine Vooraleer uw aankoopen te doen, gaan

  zien naar de tentoonstelling. Het goud gewaarborgd eerste kwaliteit

  18 karats. Verwisseling en aankoop van goud,

  zilver en diamant aan de hoogste prijzen. Bijzonder werkhuis voor aile vermakin-

  gen, gewaarborgd cn genadige prijzen ter plaats. 309

  OOSTENDSCHE BORSTELMAKERIJ

  FRANS VANDEVELDE Meestcïknecht van wijle Mev. L. Houley

  Aartsherioginnesiaat, 23, Oostende Alle slach van borstels in hair, coco en

  chiendent. Bezcnts in den echten Piassava-Bahia.

  In groot. Goede waren

  tn klein. Trouwe bediening

  J a c l i t g e w ê r e n Groote keus van alle s'ach v*n wapens

  en schietvoorraad, aan vrordeeïige prijzen Bij A. Coruellie, 15, Sl Pieteispiaats, 15, te Oostende. 400

  Kleine Aankondigingen. SCHRIJFMACHIENÉN te verkoopen,: 2 Remington, laatste model T25 ir. 't stuk 2 Smith, » » 65 ) it. s

  "2 Utidetwood » > 775 fr. 4 Monarch » » 675 fr. * 4 Oliver 5 » » 500îr. « Schrljvfen: Scheullaan, 230, Brussel. 48» MEN VKAAQT goede dienstmeid kennis hebb

 • J E A N EBEN, tandmeester, Huis JACQUES

  G, Oostende 25'

  Z i n k - e n L o o d b e w e r l c e r Onderneming van gezondheids-apparaten en van aile bouwweiksn.

  — WATER-. EN GAZLEIDINGEN. — % Çetjtrale verwarming met hooge et} lage drukking. Tentoonstelling : STUIVERSTRAAT, 88, OOSTENDE.

  Treinen en Trams van 15 Juni tot 15 Juli. !

  26

  B I K . M - S T ' U É S L . W W I S Z E beroemde Epsoia Stout

  Opening der depot der Brouwerij Gebroeders CALLEBAUT, van Wieze . BIER & S T O U T IN F L S 3 S S C H E N

  Vertegenwoordiger voor Oostende :

  FRANS PHILIPS, Amsterdamstraat, 51/ 268

  Gezondheid's Instellingen. — Centrale Verwarming.

  . J S . ELECTRICITEIT JSèïïL Koatelooze studie en bestek — ::— Onderhoud en herstellingen

  — Huis J. VANHAKENDOVER — 13, Langestraat, Legerlaan, 39,

  OOSTENDE BRUSSEL In Magazijn : Groote keus van gezondheid en electrieke apparaten.

  S N E L V E R V O E in alle

  A - X J T O -richtingen per C A M I O N S

  MATIGE PRIJZEN.

  Platformstraat, 4, Oostendie.

  Nrdet trein. Kaal

  Oostende Zandvoorde Oudenburg

  Jabbeke Varssenaere

  Brugge Oent

  Brussel

  Nrdcrireiii. Brussel

  Oent Brugge

  Varssenaere Jabbèke;

  Oudenburg Zandvoorde

  Oostende Kaal

  Nr der trein. Oostende

  Steene Snaeskerke

  Ghlstel Moere

  Eerneghem Ichteghem

  Wynendacle Thourout

  Cortemarck Yper

  Nr der trein. Yper

  Cortemarck Thourout

  Wijnendaele Ichteghem

  Eerneghem Moere

  Ghlstel Snaeskerke

  Steene Oostende

  Vnn Oostende naar Brugge, Gent eu Brussel 3016 3030 3024 3076 3023 3034 3040 3042 3013 3050

  11,15 ' 7.00 7.3D 8.05 8.13 12.10

  8.22 12.19 8.29 12,26 8.37 12,34 8.43 12.40

  4 55 5.04 5.Î1 5.19

  A23 5.45 7.13 9.Ï8

  7.34 8,31 8.05

  8.41 .9.32

  14.50 15.40 17.00 19.05 15.49 19.14 15.56 19.21 16.04 19.29 16.10 19,35

  8 57 11.51 12.55 15.2616.24 17.36 19.53 J2.42 14.25 16.17 18.27 21.20 14X0 16.54 17.35 19.45

  3080 3070 20,30

  !

  9.44 10.00 10.50. Van Brussel naar Gent, Brugge en Oostende

  2993 3009 3023 3025 3021 3031 '3033 3037 3041 3045 3043 •6.10. 6.20 8.40 12.10 12.20 14.40 15.50 16.C0 16.20 •7.84 8.52 10.04 12.15 13.29 15.02 16.C4 17.19 18.52 8.25 10.30 10.55 13.46 14.20 16.31 16.55 17.50 18.15 20.31

  16.41 , 20,41

  5.15 6.45 6.55 7.01 7.09 7.16 7.24

  8.55

  10.40 ' 13.56 10.46 14.02 16.47 10.54 14.10 16 55 11.01 14.17 17.02 11.09 14.25 14.50 17.10

  21.06 21.57 23.15

  3955 18.10 19.35 20.25

  Kaarten DER

  vlaamsche

  11.25 17.25

  20.47 20 55 21.0»

  18.20 18.45 21.10 20.55

  Oostende — Thourout — Yper en terug.

  uit hot leger, maakt ht hij zijne'winkel tcnitr

  opewi don 1!) Juli nnnstnmulo, verhoopt ze allot) rug to zion en goliik vroeger gelast zich mat sliich van liaarwork mot nieuw cu uitgevallen 1 Etnilo Ilubrachsçn, l'aulusstraiit, P.C. Uostemlo,

  UIT TER HAM) TE KOOPEN- con hoog: met inventaris No. 111.121. Vischtuig on korcil mot DO vaam touw ; een oindo van 20 vaam en iiaalkoiTO : oon vischkorro 6n l'ornooics, 2 anketj Korlestraat, SO, Oostende.

  TE KOOP I'Vèi'o Orbaanstraat : Huis met poort on hof, oppervl. 800 v. m. dienstig voor melker, vocrniaii, aannemer, onz. Zich wonder Caïroslrnat.

  Eleklrieke piano te straat, 7. verkoopen. W

  2 fr. Weststraat, 7.

  3290 4.35

  4.49 4.55 5. 1 5. 7 5.15 5.22 5.33 5.47

  3294 3292 3298 7.40 7,54 8. 0 8. 6 8.12 8.20 8.27 8.38 8.52

  13.25

  13.39 13.45 13.51 15.57 14. 5 14.12

  3296 3304 17. 5

  17rI9 17 25 17.31 17.37 17.45 17.52

  3300 3308 19.20

  19,34 19.40 19.46 19.52 20. 0 20.07

  In

  [ROOTER F

  Η Opi

  einuren alles In zeer'goeden staat. Zich tc wenden allel gen op het werk, van 7 's morgens tot 8 i 's avonds (Ingang lafigs het oude gevang)

  4

  Dat de ^ irs van h mtlUoen

  Harmoniums en Planos worden geakkordeeritfhïiïïi' rsteld door Dukoh-CooIs. Oesterhankstrant.Ij^p^"^

  9.10 14.23 14.40 18. 3 19.10 20.16 9.23 14.37 14.53 18.23 19.58 20.32

  10.30 16. 0 19.30 20.35 3293 3291 3301 3295 3307 3299 2315

  6.10' 11.30 17.15 vg 49 7.20 11.43 12.40 14.55 18.35 21. 1 6. 4

  6.24 6.34 6,41 6.49 6,55 7. 1 7. 7

  7.20

  11.59 12. 9 12.16 12,24 1230 12.36 12.42

  12.55

  15,11 15,21 15.28 15.36 15.42 15.48 15,54

  16. 7

  21.21 21 31 21.38 21,46 21.52 21.58 22. 4

  22.17

  de Mafrasmakerij DeSfer | Thouroutsche Steenweg, 83,

  hoek AVeezonliuisstr. A. V a n Neste -Claus ,

  j is wederom voorzien van Schaapyjol, ! fioconwoljwiudbair,kapok en zeegras j j Opgemaakte matrassen vanaf G5, '

  tot 175 franks ln 't kort aankomst van een groote

  keus van

  Engelsche Bedden

  hersteld door DutrÓH-Cools, Oesterbankstraat, alsook kerkorgels. Ooed werk en spoedige txl nlng. 2

  vertrouwen.

  Borsteliabriek L. HOULEY Vroeger, Babylonestraat Heden, THOUROUTSCHE STEENWEG, 2 7 8 I O O S T E N D E -

  IEBSII

  J. O U V R Y - S C H O C K A E R T E U P H R O S I N E B E E R N A E R T S T R A A T , 9 6

  S P I E G E L S , G L A S OOSTENDE — Têléf. 239 ^Kleuren, Vernissen, Oliën • • n n M n

  SCHILDER-DECORATIE- GLASen SPIEGELWERKEN Meubels, Linoleums, Toiles cirées in alle slach.

  Oroote voorraad Spiegelglas voor Vilrinen in Magazijn. 408

  MISGROEINGEN

  18.15 18.35 18 26 , 18.46

  Oostende-Palingbrng heen en terug Oostende Statie — 7.00 8.80 10.00 11.00 12.80 1100 15.00 17.00 18.00

  Konenlaan — 7.06 8.86 10.06 11.06 12.86 14.06 15.06 17.06 1S.06 Werkpl. 5.00 7.09 8.89 10.09 11.09 12.89 14.09 15.09 17.00 18.09

  Mariakerke Baden 5.04 7.18 8.43 10.18 11.18 12.43 14.18 15.18 17.13 18.13 5.07 7.17 8.47 10.17 11.17 32.47 14.17 15.17 17.17 18.17 5.09 7.19 8.49 10.19 11.19 12.49 14.19 15.19 17.19 18.19

  ' 5.12 7.22 8.52 10.22.11.22 12.52 14.22 15.22 17.22 18.22 5.21 7.81 9.01 10.31 11.31 13.01 14.31 15.8117.31 18.31 6.26 7.8e 9.06 10.86 11186 18.06 14.86 15.86 17.36 18.36 5.32 7.42 9.12 10.42 11.42 13.12 14.42 15.42 17,42 18.42 5.35 7.45 8.15 10.45 11.4518.15 14.45 15.45,17.45 18.45 D.40 7.50 9.20 10.50 11.50 18.20 14.50 15.50 17.50 18.50 5.45 7.55 9.25 10.55 11.55 13.26 14.55 15.55 17.65 18.55

  119.49 „ 18.5519.1519 3519.55 M 19.08 19.26 19.4728,06

  WINKELIERS : Parcheniné papier aan 3 kilo, Weststraat 7, en Kspelleslraat, 52.

  Men begeert it koopen alle soorlen van ir.k'.flesschen, In gelijk welke hoeveelheid.

  Zich bevragen Weststjaat 7.

  SAUCE CONTE voor archetecten en teekenai 0,60.Weslstraat, 7. SCHOON HUIS te koopen, Rentonierstraat 2S]

  Oostcndo. Voordo voorwaarden zich te bevragend mestraat, 41 4K

  Dorp Raversydo Stconw. n. Leffingke Middelkerke Crocodile Westende Baden

  Dorp ' Lombartzyde Palingbrug

  REIZEN MAR, DE

  BREUKEN EN Breukbanden zon-

  der staal en zonder ela-stiek -welke men dag co nacht draagt zonder list nlnste ongemak. Buikbanden op maat

  MISGROEINGEN û u RUGGRAAT, bee-tstn en voeten worden op zeer kotten tijd vol-komen genezen, De behandeling wordt ge-daan zonder plaaster «ijzelis als men het begeert In de tegen-woordigheid van den «adplegenden genees-lieer. -•••••-•

  SPREEKLIJK alle Zaterdagen tn het Hotel den Gouden Hoorn, Simon Stevensplaats, Brugge.

  HONORÉ VERDONCK-MINNE Orthopedist

  Hendrik Sermyslaan, 11, OOSTENDE. 4 naai gebreveteerd en gouden medalie

  In ae tentoonstelling van Gent. 23

  Palingbrng Lombartzyde Westende Dorp

  Baden • Crocodile ' Middelkerke Stoonw. n. Leffinglie Raversyde Mariakerko Dorp

  Bad on Oostende Werkpl. ;

  Kongnlaan Statie

  SCHOOL

  van C H A U F F E U R S VLAAMSCH FRANSCH •

  Lessen en ontleding van al het

  5.50 8.18 9.48 11.16 12.18 18.48 15.16.16.J6 18.16-19.16. 5.55 8.23 9.53 11.21 12.23 13.58 15.21 10.2118.21 39.21 6.00 8.28 9.58 11.26 12.28 18.58 15.26 16.26 18.2G 19.26 6.04 6.82 10.02 11.80 12.82 14.02 15.80 16.80 '18.30 19.80 6.10 8.38 10.08 11.86 12.88 14.08 15.30 10.36 18.36 19.86 6.17 8.45 10.15 11.43 12.45 14.15 15.48 16.43 18.48 19.43 6.24 8.52 10.22 11.50 12.52 14.22 15.50 15,60 18.50 19.50 6.27 8.55 10.25 11.5S 12.55 14.25 15.53 15.53 18.58 19.53 6.80 8.58 10.28 11.56 12.58 14.28 15.56 15.56 18.56 19-56 6.83 9.01 10.81 11.59 18.01 14.81 15.59 16.59 18.59 19.59 6.37 9.05 10.35 12.03 18.06 14.85 16.03 17.03 39.03 20.03 6.40 9.08 10.38 12.C6 13.0S 14.88 16.06 17.06 19.06 20.06 6.46 9.14 10.44 12.12 13.14 14.44 16.12 17.09 19,09 20.12

  ONDER-OFFICIER belgisch loger, vrij o Augustus vraagt plaats boekhouder), schrij'vL . . vl. fr. engelsch. A. D. 22, bureel van 't blad. 41 e I

  ; • - echt, twas MÉN VRAAGT meld, kunnende goed koken,k chotl v»r

  75 fr. per maand, 3, Kapellestr. Oostende, Pallsst :aat> denk Libert. 42}eek, a«n

  een eindt De Verv Bericht aan Landbouwers. — Donderdag 17 .

  I 1919, om 10 nre, zal in het fcde bataljon, 6de jsgfonder ko: ! te veet, kazern, Hazegras Oostende, een verkifooferchc

  van e«n zeker hoeveelheid mest plaals grljpèn

  PER

  Automobiel Voor inlichtingen zich wenden

  Weststraat, 7.

  eertlg mil K1NDERVOITURE schoone witte, op 4 wiel ' Eindelij!

  "et zennetenl en sprei) zoo goed als nieuw te k< che Unlv :;r kleine prijs. St. Paulusstraat 5, Oostende. < lentialsii

  Ziehier 39faar voHe

  vorden, e chool dlei Deze op

  In het lani kljncer dan

  taatshoog ie taal do(

  De oprlc 'iet werk : en verloo ;elijk staa

  Ïtoria, mat let bouwi Ijaar vrs tne voorb oorbeeld

  -.chool zo'.i TE KOOPEN :2 burshuizon, gelegen Mijnepla retdubbek

  2, OosU îde en kerkgoetlstr. 37, Contredam. — H( ilschaiibif moulure», stoorrollen, ohambrans, staken voor v, Jnlveriiti den, slekkon 4,20 breed op 2,25 hoog voor 12D /ltmlnget boorilmaohien voor smid 50 fr. Dubbel harnas EenaaUna kopor belegd 160 fr. Te bevragon J. Brys-üe Conir jiertMiarst< Ondenburgsehe steenweg, 82, Oostende. ' ^ ^ z o u

  Wij

  EN Lessen van LEIDING

  (VOEREN) —O—O—

  Voor inschrijvingen zich te wenden 5> Capucynestraat

  VAN 9 TOT 12 UUR, OOSTENDE. 431

  Bericht aan Winkeliers. Papie-renzalikcn zijn te koopen in de winkels Kapellest,. 52 en West-straa', 7.

  Geneeskundig gesticht voor GEHEIME ZIEKTEN Volledige en snelle genezing zonder hervallen, door wetenschappelijke behandeling der

  11 ziekten van de waterorganen (troebel en brandig wateren, verouderde en nieuwe druipingen, versmallingen, prostatlet). Redematlge behandeling vau alle nier- en b'aasaandoci ingen, speen, huidziekte, vrouwziekte, enz. De raadplegingen hebben plaats de Dinsdag, Woens-dag, Vrijdag en Zaterdag, van 9 tot 11 ure. Oostende, 112 Eupliroslne Beernaertsir. 390

  SCHOONE steenweg 77.

  TENT te

  Oostende, Mar.-José pl. Oostende statie Slykens Breedene-dorp

  a/Zee Clemskerke Den Haan Wenduyne Blankenberghe dijk

  stattâ Zeebrugge muur

  Vaart Heyst dijk

  stad Duinbergen Knocke Dorp

  Dijk De Zoute wachthuis De Zoute Dijk Knocke dijk

  Dorp Duinbergen Heyst stad

  Dijk Zeebrugge Vaart

  muur Blankenberghe statie

  dijk Wenduyne Den Haan Clemskerke 8recdene-a/Zee

  dorp Slykens Om.'cflde statie Oostende, Mar,-Josl mil atakingsl:

  Wij he uiaar als 't nog nic ken (lions den Duit

  Wacht londd'cTft VQortdur •1(9 loBB®n verstomd de onbe« kobhon,

  lntussi W«i'Vstiit suilen \v< zijn m pl

  Als d»1 dun verst

  Nog r Îeestdrll 11/2 u eenerlu De baar vaandel; houden deZ.E.! volkvert Cornells Rcmeent Vollcsha Volksbo O. L.V. beneven

  BI] de Moeder, heb ik <