dags att deklarera näringsverksamhet med årsbokslut

Download Dags att deklarera näringsverksamhet med årsbokslut

Post on 09-Dec-2016

229 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Dags att deklarera

  2005

  Nringsverks

  amhet

  med rsboks

  lut

  InnehllNyheter 3

  N2 och N2A. Inkomst av nringsverksamhetmed rsbokslut 5

  N6. Rntefrdelning och expansionsfond 12

  INK1. Inkomstdeklaration 1 15

  INK4. Handelsbolag 17

  N3A. Andel i handelsbolag 25

  N3B. Andel i handelsbolag 34

  INK2. Aktiebolag m.fl. och delgare 36

  N4. Uppskov kapitalvinst aktier/andelar 43

  K10. Uppgifter frn delgare m.fl. 46

  K4C. Andelsbyte av kvalificerade aktier ifmansfretag 51

  Rkenskapsschema 53Avskrivningar 54

  Fastighetsskatt, srskild lneskatt och moms 56

  Redovisa nringsverksamheten via ADB 59

  Landkoder 60Koppling mellan SRU-koderna ochbaskontoplanerna 61

  Deklarera p Internet 64

  www.skatteverket.se

 • 2

  Vilka blanketter skadu anvnda?De blanketter som du behver finns pwww.skatteverket.se eller kan fs via Servicetelefon 020-567 000

  Enskild nringsverksamhetN2 och N2A. Inkomst av nringsverksamhetmed rsbokslut. Blanketten r p sex sidor, medrkenskapsschemat p sidorna 5 6. Bestll p direktval 6403 och 6404.N6. Berkning av kapitalunderlag fr rntefrdelningoch expansionsfond. Blanketten r underbilaga tillblankett N1 eller N2. Bestll p direktval 6407.INK1. Inkomstdeklaration 1. Blanketterna N1,N2 och N3A r bilagor till INK1.

  Handelsbolag och delgareINK4. Inkomstdeklaration 4. Sjlvdeklaration ochsrskilda uppgifter frn handelsbolag, kommandit-bolag och europeiska ekonomiska intressegruppe-ringar (EEIG). Bestll p direktval 6105.N3A. Andel i handelsbolag fr fysisk personoch ddsbo. Hr redovisas resultat ochanskaffningsutgift. Bestll p direktval 6405.N3B. Andel i handelsbolag fr juridisk person (ejddsbo). Hr redovisas resultat frn handelsbolagsamt anskaffningsutgift. Bestll p direktval 6406.K15A och K15B. Kapitalvinst/Kapitalfrlust vidavyttring av andel i handelsbolag. Bestll p direktval 6312 och 6313.Aktiebolag och delgareINK2. Inkomstdeklaration 2. Aktiebolag, ekonomiskfrening m.fl. Bestll p direktval 6103.N4. Andelsbyte. Bestll p direktval 6410.K10. Uppgifter frn delgare m.fl. i fmansfretag. Bestll p direktval 6310.K4C. Andelsbyte kvalificerade andelar i fmansfretag. Bestll p direktval 6317.Nringsverksamhet utan rsbokslutN1 och N1A. Inkomst av nringsverksamhet utanrsbokslut. Information om hur du fyller i blanketternaN1 och N1A finns i broschyren Dags att deklareranringsverksamhet utan rsbokslut (SKV 283). Bestll p direktval 7107.Handelsbolag som inte avslutar den lpandebokfringen redovisar inkomster och utgifter psrskild bilaga, som bilggs blankett INK4.

  FrordBroschyren Dags att deklarera nringsverksamhet medrsbokslut vnder sig till dig som ska fylla i inkomst-deklarationen fr ett fretag som har upprttat bokslut.ven deklarationsblankett K10 fr delgare i fmans-fretag behandlas. Fr enskild firma som inte har upp-rttat bokslut, se Dags att deklarera nringsverksamhetutan rsbokslut (SKV 283).

  I broschyren lmnas kortfattad information fr varjekod dr belopp eller text kan fyllas i. Broschyren fljerblanketternas uppbyggnad. Det gr det ltt att hittainformation om en speciell kod.

  Informationen r inte heltckande. Den behandlar devanligaste transaktionerna och uppgifterna som skafyllas i vid koderna.

  Var hittar du ytterligareinformation?Det huvudsakliga syfte med denna broschyr r attinformera om var du ska fylla i viss text och visst belopp.Dremot r informationen om reglerna versiktlig.Ytterligare information om skattereglerna finns i broschy-rerna Skatteregler fr enskilda nringsidkare (SKV 295),Skatteregler fr delgare i handelsbolag (SKV 299),Skatteregler fr delgare i fmansfretag (SKV 292) ochSkatteregler fr aktie- och handelsbolag (SKV 294).

  r du p vg att brja nringsverksamhet br dubestlla broschyrerna Dags att starta eget (SKV 462),F-skattsedel fr fretagare (SKV 432) och S fyller dui skatte- och avgiftsanmlan (SKV 418).

  Fr moms och arbetsgivaravgifter hnvisas till Moms-broschyren (SKV 552) med komplettering (SKV 573)samt broschyren Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter(SKV 401).

  Fr kulturarbetare, se ven Moms inom kultur-omrdet (SKV 562).

  Fastighetsgare hittar ytterligare information ibroschyrerna Frsljning av nringsfastighet(SKV 313) och Fastighetsskatt (SKV 296).

  Har du haft anstllda och ska lmna kontrolluppgiftfr du aktuell information i Kontrolluppgifter ln,frmner m.m. (SKV 304).

  Hur du berknar din skatt beskrivs i Skatteutrknings-broschyren (SKV 425).

  Om skattekontot kan du lsa i broschyrerna Skatte-konto fr fretagare (SKV 409) och Slutskattebeskedoch kontoutdrag (SKV 427).

  Broschyrerna kan bestllas via skatteverkets service-telefon 020-567 000. De finns ocks att hmta pwww.skatteverket.se

  Svar p frgor om skatt och folkbokfring kan du f hosSkatteupplysningen, telefon 0771-567 567.

 • Nyheter i blanketternataxeringen 2005 OBS! Se rttelse nedan.Du som r nringsidkare kan fr. o. m. retstaxering lmna blankett N1 och N6 som elek-tronisk bilaga om du deklarerar p Internet.Ls mer p baksidan av denna broschyr.

  INK2. De srskilda posterna fr valutakurs-reserv (kod 337) och intkt av valutakursreserv(kod 632) har tagits bort. Sdan intkt kanendast i undantagsfall bli aktuell vid 2005 rstaxering. Frgorna om ndrade redovisnings-principer (kod 872/873) samt vrdering avkundfordringar (kod 832) har frsvunnit.I stllet har tv nya frgor tillkommit avseendeutdelning p och avyttring av nringsbetingadeandelar (koderna 612 och 613).

  INK4. I likhet med i INK2 har frgan om ndrade redovisningsprinciper (kod 872/873) och balansposten valutakursreserv (kod 337) 828). slopats. Dessutom har frgan om ln frn nr- frstende fretag tagits bort (kod 870).

  N2 och N2A. Uppgift ska inte lngre lmnasom ndrade redovisningsprinciper (kod 872/873). Valutakursreserv (kod 337) finns intelngre som srskild post i rkenskapsschematsbalansrkning.

  N3B. Fr delgare i kommanditbolag finnsregler som begrnsar avdragsrtten fr tidigarers underskott. S r ocks fallet fr delgare ihandelsbolag som frbehllit sig ett begrnsatansvar fr handelsbolagets frpliktelser.Reglerna r inte nya, men p blanketten finnsnu en srskild post dr man anger underskottsom ej dras av (kod 828). Det finns ocks enfrga (kod 735) att besvara fr sdan delgare.

  Skaffa e-legitimation

  Om du har e-legitimation kan du bl.a. se hur mycket som finns p ditt skattekonto hmta och skriva ut personbevis p din ege anska om jmkning (ndrad berkning) registrera fretag lmna skattedeklaration varje mnad (fr m lmna inkomstdeklaration med bilagorna K anmla konto fr skatteterbetalning (fr.o.m

  Men du kan gra mycket mer med e-leg, inte barliknande tjnster som du kan ha nytta av.

  G in p www.skatteverket.se under E-tjnst

  Reglerna r inte nya, men p blanketten finns nu en srskild post dr man drar av underskottsom inte har kunnat utnyttjas tidigare r. (Kod Det finns ocks en frga (kod 735) att besvara sdan delgare.

  3

  n skrivare

  oms och arbetsgivaravgifter)4, N1 och N6. mars 2005).

  a hos Skatteverket. Det skapas allt fler

  er.

  fllqverstruket

  fllqverstruket

 • 4

  SK

  V 2

  004 u

  tgva

  14 0

  4-1

  0

  Deklarationen snds eller lmnas tillSKATTEVERKET

  Organisationsnummer

  Namn (firma), adress

  4

  Uppgifter fr redovisning av

  Kalen-derr 2004 Rken-skapsr

  Fr.o.m.T.o.m.

  1112

  Srskild sjlvdeklaration

  72

  Underlag fr srskild lneskattp pensionskostnaderUnderlag fr avkastningsskatt 15% Frskringsfretag m.fl.Avsatt till pensionerUnderlag fr avkastningsskatt 27%Frskringsfretag m.fl.Utlndska kapitalfrskringar

  71

  74

  Behrig firmatecknares namnteckning med namnfrtydligandeTelefonnummer

  Fr handelsbolag som inte r skyldigt att avge sjlvdeklaration gller underskriften i stllet

  avlmnandet av uppgifterna till ledning fr delgarnas taxeringar (srskilda uppgifter).

  Underskrift

  90Har lmnats p srskild bilaga.

  vriga upplysningar

  FastighetsskattAntal Skatt

  ProcentSmhus/Tomt frsmhus

  Hyreshusbostder/Tomt frhyreshus

  Underlag

  Industri/Elpro-duktionsenhet

  Hyreshus,lokaler

  1,0

  0,5

  0,5

  0,25

  1,0

  0,5

  80

  82

  86

  87

  95

  96

  2005

  Srs

  kild

  sj

  lvdekl

  ara

  tion e

  nlig

  t la

  gen S

  FS

  2001:1

  227

  Region Kontor Sektion Grupp Organisationsnummer

  Tax.r

  2005

  Fmansfretag

  M

  Inkomstdeklaration 4Handelsbolag - taxeringen

  Information om hur man fyller i blanketten finns i broschyrenDags att deklarera nringsverksamhet med rsbokslut, SKV 285.

  www.skatteverket.se

  Sam

  rd e

  nlig

  t S

  FS

  1982:6

  68 h

  ar

  skett m

  ed N

  ringsl

  ivets

  Regeln

  m

  nd.

  Senast mndagen den 2 maj 2005ska deklarationen finnas hos Skatteverket.

  Manuell blankett

  Inkomstdeklaration 2Aktiebolag, ekonomisk frening m.fl. - taxeringen 2005

  Snd eller lmna deklarationen tillSKATTEVERKET

  SK

  V 2

  00

  2 u

  tg

  va 1

  4 0

  4-0

  9

  Namn (firma), adress

  2

  Organisationsnummer

  Fr.o.m. T.o.m.11 12

  Fastighetsskatt

  Bokslutsdatum enligt PRV

  Sa

  mr

  d e

  nlig

  t S

  FS

  19

  82

  :66

  8 h

  ar

  ske

  tt m

  ed

  N

  rin

  gsl

  ive

  ts R

  eg

  eln

  m

  nd

  .

  Behrig firmatecknares namnteckning med namnfrtydligande Telefonnummer

  Underskrift

  90Har lmnats p srskild bilaga.

  vriga upplysningar

  KoncernuppgifterModerfretagets namn

  Or