crying abl

of 22 /22
1 1

Upload: ourownnature

Post on 26-Jun-2015

425 views

Category:

Education


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LOVE OUR ROCKS

TRANSCRIPT

Page 1: Crying abl

11

Page 2: Crying abl

ഇന്ത്യ�യി�ലെ� പാറകളു ലെ�ഉദ്യാ�നം�

ROCK GARDEN IN INDIA 3

Page 3: Crying abl

Gähpw IqSpXÂ BfpIÄ F¯p¶ ØewGähpw IqSpXÂ BfpIÄ F¯p¶ Øew

4Bino paul

hnt\mZ k©mcnIÄhnt\mZ k©mcnIÄ Ncn{Xmt\zjnIÄNcn{Xmt\zjnIÄ

kmlknI bm{XnIÀkmlknI bm{XnIÀ ]cnØnXn {]hÀ¯IÀ]cnØnXn {]hÀ¯IÀ

ഖനംനം സം�രഭകർ ഖനംനം സം�രഭകർ

55

Page 4: Crying abl

C¶s¯ A¼ehbÂC¶s¯ A¼ehbÂC¶s¯ A¼ehbÂC¶s¯ A¼ehb ഉഗ്ര� സ്�ഫോ��ടനങ്ങൾ

തകരു�ന്ന പാ�റകൾ പാ�ളരു�ന്ന ചു�മരു�കൾ

ചു�റ�പ്പാ�യു�ന്ന ഫോ��റ�കൾപൊപാ�ട� പാറത്തു�ന്ന ഗ്രകഷറ�കൾവ റ്റു"ന്ന അരു�വ�കൾവ�ഷമയുമ�ക�ന്ന വ�യു� ജ�% മണ്ണ്�

വർദ്ധി�ച്ചു" വരു�ന്ന ഫോനഗ്രതഫോരു���കൾ , ശ്വാ+�സ്ഫോക�ശ്വാഫോരു���കൾ ,അർബു�ദഫോരു���

കൾ പൊപാരു�ക�ന്ന റ�ഫോസ്�ർട്ടു"കൾ

അങ്ങപൊന ........? അങ്ങപൊന...........?

ഉഗ്ര� സ്�ഫോ��ടനങ്ങൾ തകരു�ന്ന പാ�റകൾ പാ�ളരു�ന്ന ചു�മരു�കൾ

ചു�റ�പ്പാ�യു�ന്ന ഫോ��റ�കൾപൊപാ�ട� പാറത്തു�ന്ന ഗ്രകഷറ�കൾവ റ്റു"ന്ന അരു�വ�കൾവ�ഷമയുമ�ക�ന്ന വ�യു� ജ�% മണ്ണ്�

വർദ്ധി�ച്ചു" വരു�ന്ന ഫോനഗ്രതഫോരു���കൾ , ശ്വാ+�സ്ഫോക�ശ്വാഫോരു���കൾ ,അർബു�ദഫോരു���

കൾ പൊപാരു�ക�ന്ന റ�ഫോസ്�ർട്ടു"കൾ

അങ്ങപൊന ........? അങ്ങപൊന...........? 16

Page 5: Crying abl

..

Bino paul

അമ്പ�വയുൽ ഫോ��കത്തു�പൊ� അമ്പ�വയുൽ ഫോ��കത്തു�പൊ� ഗ്രപാധാ�നഗ്രപാധാ�ന വ�ഫോന�ദസ്ഞ്ചാ�രു ഫോകഗ്ര5വ�ഫോന�ദസ്ഞ്ചാ�രു ഫോകഗ്ര5 ങ്ങള�ൽ ങ്ങള�ൽ

ഒന്ന�യുത�ന� ക�രുണം% ഒന്ന�യുത�ന� ക�രുണം% ഇവ�പൊടയു�ള്ള ഇവ�പൊടയു�ള്ള പാ�റപാ�റപൊ:ട്ടു"പൊ:ട്ടു"കള�ണം�കള�ണം�..

.. ശ്രീ��ക�ഷ്�ണനം� തേ"ര� ലെ"ളു�ക്കാൻ ച"&പ്പി�ൽ നം�ന്ന്�ശ്രീ��ക�ഷ്�ണനം� തേ"ര� ലെ"ളു�ക്കാൻ ച"&പ്പി�ൽ നം�ന്ന്�ഉയിർന്ന്& വന്ന്വയിണ� ഈ പാറകൾഉയിർന്ന്& വന്ന്വയിണ� ഈ പാറകൾ--ഐ"�ഹ്യം��ഐ"�ഹ്യം��

17

Page 6: Crying abl

പാറകളു ലെ� ശ്രീപാധാനം��പാറകളു ലെ� ശ്രീപാധാനം��

• ജ� സം�രക്ഷണ�ജ� സം�രക്ഷണ�• അന്ത്യര�ക്ഷ�അന്ത്യര�ക്ഷ�• മഴമഴ• മണ്ണ്� മണൽമണ്ണ്� മണൽ• "പാനം��"പാനം��

22

Page 7: Crying abl

അമ്പ�വയി��ലെ� പാറകൾ

• ഫോമ�ള�ബു�ഡി�ന%

24

Page 8: Crying abl

അമ്പ�വയി��ലെ� പാറകൾഅമ്പ�വയി��ലെ� പാറകൾ

• സം8ർണ്ണ്�സം8ർണ്ണ്�

25

Page 9: Crying abl

അമ്പ�വയി��ലെ� പാറകൾഅമ്പ�വയി��ലെ� പാറകൾ

26

ദ്യാ�ഡ"യി�ല്ലാത്ത മ&കൾ ഭഗം�-മട്ടി�പ്പിറ ഭ>മ�യി&ലെ� സം�തേപാഞ്ച്� നംദ്യാ�കളു ലെ� ഉദ്യാ�ഭവ സ്ഥാനം�

Page 10: Crying abl

പാ&ര"നം ക�� മ&"ൽ പാ&ര"നം ക�� മ&"ൽ അറ�വ&ണ്ടായി�ര&ന്ന്&അറ�വ&ണ്ടായി�ര&ന്ന്&

• മ�ബാർ മനം&വൽ• ശ്രീബാ�ട്ടി�ഷ്&കർ സം�രക്ഷ�ച്ചി�ര&ന്ന്&

27

Page 11: Crying abl

ഇന്ന്�ഇന്ന്�

അ�ഗം�കരമ&ള്ള ക8റ�കൾ-18അ�ഗം�കരമ�ല്ലാത്തവ -51ആലെക -69

28

Page 12: Crying abl

ഒര& ദ്യാ�വസം�ഒര& ദ്യാ�വസം�

• 1200 തേ�ഡ� കല്ലാ� ലെമറ്റൽ• 150 തേ�ഡ� മണൽ• ഒര& മ�നം�റ്റ�ൽ രണ്ടാ� തേ�റ� ക�ന്ന്&

തേപാക&ന്ന്&

29

Page 13: Crying abl

ഇ"& ലെകണ്ടാ� ഇ"& ലെകണ്ടാ� ജ�വ�ക്കാ&ന്ന്വതേര ജ�വ�ക്കാ&ന്ന്വതേര ??

• 2390 ലെ"ഴ��ളു�കൾ• 60�"മനംവ&� പാ&റത്ത&ള്ളവർ

30

Page 14: Crying abl

സംർക്കാര�ലെO വര&മനം� സംർക്കാര�ലെO വര&മനം� ??1350*100=1350001350*100=135000

• ആർക്കാണ� ഇ"� ലെകണ്ടാ� �ഭ� ?• ലെ"ഴ��ളു�കൾതേക്കാ ?• 20 ൽ "ലെഴ മ&"�ളു�മർതേക്കാ ?

31

Page 15: Crying abl

ക8റ�കൾ തേദ്യാഷ്ങ്ങൾക8റ�കൾ തേദ്യാഷ്ങ്ങൾ

• ഭ>ഗംർഭ ജ��• മ��നം�കരണ�• മഴ• രസം വസം�"&ക്കാൾ• ലെപാ��ക്കാറ്റ�• �ബാ�ദ്യാ�

34

Page 16: Crying abl

ശ്രീകഷ്റ&കൾ തേദ്യാഷ്ങ്ങൾശ്രീകഷ്റ&കൾ തേദ്യാഷ്ങ്ങൾ

• ഒര�ക്കാ�&� തേപാവത്ത ലെപാ��• കർഷ്�ക വ�ളുകളു ലെ� നം��• �ബാ�ദ്യാ�

35

Page 17: Crying abl

ഭ>മ�യി�ക്കാ��യി�ൽ പാറകളു�തേല്ലാ ഭ>മ�യി�ക്കാ��യി�ൽ പാറകളു�തേല്ലാ ??

• അതേനംക നംളു കളു ലെ� ശ്രീപാവർത്തനം�• ക�"�മയി അവസ്ഥാ• ലെപാട്ടി�ലെത്തറ�ച്ചിൽ "കര&ന്ന്"� ഭ>മ�• മനം&ഷ്�വ��� അവതേ�ഷ്�ക്കാ&കയി�ല്ലാ

36

Page 18: Crying abl

ഇ"� ഇ"� നം�ർത്ത�യിൽജ�വ�ക്കാതേണ്ടാ നം�ർത്ത�യിൽജ�വ�ക്കാതേണ്ടാ ??

• 6.5 വർഷ്� ലെകണ്ടാ� പാറകൾ "�ര&�.അതേപ്പിതേഴ ?

• നം� മശ്രീ"� ജ�വ�ച്ചിൽ മ"�തേയി ?• വയി& ജ�� മണ്ണ്� ഇവയി�ല്ലാലെ"

ജ�വ�ക്കാ&തേമ?

37

Page 19: Crying abl

41

Page 20: Crying abl

അറ�യി>അറ�യി>

• നംമ്മു&ലെ� മ&ൻ "�മ&റകൾ ബാക്കാ� വച്ചി"ണ� നം� അനം&ഭവ�ക്കാ&ന്ന്"�.............

• നംമ&ക്കാ& തേ�ഷ്� നംമ്മു&ലെ� പാ�ൻ "�മ&റകൾക്കാ&� ജ�വ�ക്കാതേണ്ടാ?.................

• നംമ&ക്കാ& തേ�ഷ്� ഈ ഭ>മ�യി�ൽ ജ�വൻ തേവതേണ്ടാ?.................................................

42

Page 21: Crying abl

അറ�യി>അറ�യി>

25 വർഷങ്ങൾ പൊക�ണ്ട്� പാ�ഴയു�ണ്ട്�:�%

.....................................................

.....................................................

.....................................................

25ത�മ�റപൊക�ണ്ട്�% പാ�റയു�ണ്ട്�:�ന�വ�ല്ല

ചു�ന്തി�:@ ഗ്രപാത�കരു�:@

43

Page 22: Crying abl

WHEN THE LAST TREE IS CUT DOWN,WHEN THE LAST TREE IS CUT DOWN,THE LAST RIVER POISEONED,THE LAST RIVER POISEONED,

THE LAST FISH CAUGHT,THE LAST FISH CAUGHT,THE LAST PIECE OF ROCK MINEDTHE LAST PIECE OF ROCK MINED

WILL WE REALISE THATWILL WE REALISE THAT WE CAN’T EAT MONEYWE CAN’T EAT MONEY

WE CAN’T DRINK MONEYWE CAN’T DRINK MONEYWE CAN’T BREATH MONEYWE CAN’T BREATH MONEY

44