crne gore. republike crne gore - ?išćeni_tekst.pdfazbučnom redu prezimena kandidata, na način...

Download CRNE GORE. Republike Crne Gore - ?išćeni_tekst.pdfazbučnom redu prezimena kandidata, na način što posebno označava ... stara se o saradnji Skupštine sa organima i organizacijama

Post on 06-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Na osnovu lana 10 Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skuptine Crne Gore (,,Slubeni list CG", br. 52/17), Zakonodavni odbor Skuptine Crne Gore, na sjednici odranoj 20. septembra 2017. godine, utvrdio je PREIENI TEKST POSLOVNIKA SKUPTINE CRNE GORE. Preieni tekst Poslovnika Skuptine Crne Gore obuhvata: Poslovnik Skuptine Republike Crne Gore (,,Slubeni list RCG", br. 51/06); Odluku o izmjenama Poslovnika Skuptine Republike Crne Gore (,,Slubeni list RCG", br. 66/06); Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Skuptine Republike Crne Gore (,,Slubeni list CG", br. 88/09); Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Skuptine Crne Gore (Slubeni list CG, br. 80/10); Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Skuptine Crne Gore (Slubeni list CG, br. 39/11); Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Skuptine Crne Gore (Slubeni list CG, br. 25/12); Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Skuptine Crne Gore (Slubeni list CG, br. 49/13); Odluku Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 11/14 (Slubeni list CG, br. 32/14); Odluku o izmjeni Poslovnika Skuptine Crne Gore (Slubeni list CG, br. 42/15) i Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Skuptine Crne Gore (Slubeni list CG, br. 52/17) u kojima je naznaen dan stupanja na snagu tih akata. Broj 00-32-1/17 - 1/5 EPA 229 XXVI Podgorica, 20. septembar 2017. godine

  ZAKONODAVNI ODBOR SKUPTINE CRNE GORE

  P R E D S J E D N I C A Marta epanovi

 • 2

  P O S L O V N I K SKUPTINE CRNE GORE

  (PREIENI TEKST)

  I. OPTE ODREDBE

  lan 1

  Ovim poslovnikom ureuje se: konstituisanje, organizacija i nain rada Skuptine Crne Gore (u daljem tekstu: Skuptina); prava i dunosti poslanika; postupci u Skuptini; odnos Skuptine i drugih dravnih organa; saradnja Skuptine sa parlamentima drugih drava; naela za organizaciju Slube Skuptine i druga pitanja od znaaja za rad i ostvarivanje funkcija Skuptine.

  lan 2 Pitanja koja se odnose na organizaciju i rad Skuptine, postupke u Skuptini i druga pitanja koja nijesu ureena ovim poslovnikom mogu se urediti posebnom odlukom ili zakljukom Skuptine.

  lan 3 Sjedite Skuptine je u Podgorici.

  lan 4 Skuptina ima peat, u skladu sa zakonom. II. KONSTITUISANJE SKUPTINE

  Sazivanje Skuptine na prvu sjednicu

  lan 5 Skuptinu na prvu sjednicu, poslije zavrenih izbora, saziva predsjednik Skuptine prethodnog saziva. Saziv na prvu sjednicu dostavlja se novoizabranim poslanicima narednog dana od dana podnoenja izvjetaja Dravne izborne komisije o sprovedenim izborima, a sjednica se odrava najkasnije pet dana od dana upuivanja saziva poslanicima.

  lan 6

  Prvoj sjednici Skuptine, do izbora predsjednika Skuptine, predsjedava najstariji poslanik (predsjedavajui), kome u radu pomae najmlai poslanik i generalni sekretar Skuptine.

  lan 7 Na prvoj sjednici Skuptine, poslije izvoenja dravne himne, predsjedavajui konstatuje da je Dravna izborna komisija podnijela Izvjetaj o sprovedenim izborima i objavljuje da je podnoenjem izvjetaja Dravne izborne komisije zapoeo mandat

 • 3

  novoizabranim poslanicima, a potom se vri izbor predsjednika i potpredsjednika Skuptine i izbor predsjednika i lanova Administrativnog odbora. Konstatovanje mandata poslanika prilikom popune upranjenog poslanikog mjesta u toku trajanja mandata Skuptine vri se objavom predsjednika Skuptine da je Dravna izborna komisija podnijela Izvjetaj o popuni upranjenog poslanikog mjesta.

  III. ORGANIZACIJA SKUPTINE

  1. Predsjednik Skuptine

  1) Djelokrug

  lan 8 Predsjednik Skuptine: - saziva Skuptinu na sjednicu i predsjedava sjednicom; - stara se o primjeni Poslovnika Skuptine; - stara se o organizaciji rada Skuptine; - stara se o blagovremenom i usklaenom radu radnih tijela Skuptine; - odluuje o prijemu i posjeti stranih delegacija i funkcionera; - odluuje o slubenom putovanju poslanika u inostranstvo, ako trokovi padaju na teret sredstava Skuptine; - potpisuje akte Skuptine; - vri i druge poslove predviene Ustavom, zakonom i ovim poslovnikom. 2) Izbor predsjednika

  Predlaganje kandidata i izbor

  lan 9

  Kandidata za predsjednika Skuptine moe da predloi najmanje 10 poslanika. Poslanik moe da uestvuje u predlaganju samo jednog kandidata. Predlog sadri: ime i prezime kandidata, kratku biografiju, stranaku pripadnost, obrazloenje i ime i prezime predstavnika predlagaa.

  lan 10 Predlog kandidata za predsjednika Skuptine podnosi se predsjedavajuem u pisanoj formi. Predsjedavajui dostavlja poslanicima sve primljene predloge kandidata za predsjednika Skuptine. Ako ima vie predloga kandidata, predsjedavajui utvruje listu kandidata po azbunom redu prezimena kandidata.

  lan 11 O predlogu kandidata otvara se pretres. Predstavnik predlagaa ima pravo da obrazloi predlog, u trajanju najdue 10 minuta.

 • 4

  lan 12 Predsjednik Skuptine bira se tajnim glasanjem. Tajnim glasanjem za izbor predsjednika Skuptine rukovodi predsjedavajui, kome u radu pomae najmlai poslanik i generalni sekretar Skuptine. Kandidat za predsjednika Skuptine ne moe rukovoditi, niti pomagati u rukovoenju glasanjem. Tajno glasanje vri se po odredbama ovog poslovnika koje se odnose na odluivanje tajnim glasanjem.

  Ponavljanje izbora

  lan 13 Ako je za predsjednika Skuptine predloen jedan kandidat, a nije izabran u prvom glasanju, postupak izbora se ponavlja, sa novim kandidatom, odnosno kandidatima. Ako su predloena dva kandidata, a ni jedan nije dobio potrebnu veinu glasova, postupak izbora se ponavlja, sa novim kandidatom, odnosno kandidatima. Ako je predloeno vie od dva kandidata, a ni jedan nije dobio potrebnu veinu glasova, ponavlja se glasanje izmeu dva kandidata koji su dobili najvei broj glasova, odnosno izmeu vie kandidata koji su dobili najvei jednaki broj glasova. Ako ni u ponovnom glasanju iz stava 3 ovog lana ni jedan od kandidata nije dobio potrebnu veinu glasova, postupak izbora se ponavlja, sa novim kandidatom, odnosno kandidatima.

  Prestanak funkcije

  lan 14 Predsjedniku Skuptine prestaje funkcija prije isteka vremena na koje je biran prestankom mandata poslanika, ostavkom i razrjeenjem. U sluaju podnoenja ostavke, predsjedniku Skuptine prestaje funkcija danom odravanja sjednice na kojoj je podnio ostavku, odnosno na prvoj narednoj sjednici Skuptine, ako je ostavku podnio u vremenu izmeu dvije sjednice. Ostavku iz stava 2 ovog lana i prestanak funkcije po tom osnovu konstatuje Skuptina na sjednici.

  Razrjeenje predsjednika

  lan 15 Skuptina moe razrijeiti dunosti predsjednika Skuptine prije isteka vremena na koje je biran, shodnom primjenom odredaba ovog poslovnika koje se odnose na izbor predsjednika Skuptine.

  lan 16 U sluaju prestanka funkcije predsjednika Skuptine prije isteka vremena na koje je biran, Skuptina e na istoj, a najkasnije na narednoj sjednici, zapoeti postupak izbora predsjednika Skuptine, u skladu sa odredbama ovog poslovnika. Glasanjem za izbor predsjednika, u smislu stava 1 ovog lana, rukovodi potpredsjednik Skuptine, kome u radu pomae generalni sekretar Skuptine.

 • 5

  Ako je predsjedniku Skuptine prestao mandat prije isteka vremena na koje je biran, dunost predsjednika Skuptine, do izbora novog predsjednika, vri potpredsjednik Skuptine iz kluba poslanika koji ima vei broj poslanika.

  2. Potpredsjednik Skuptine

  1) Djelokrug

  lan 17 Potpredsjednik Skuptine pomae predsjedniku Skuptine u vrenju poslova iz njegovog djelokruga. Predsjednika Skuptine, u sluaju privremene sprijeenosti, zamjenjuje potpredsjednik Skuptine koga on odredi. Ako predsjednik Skuptine ne odredi koji ga potpredsjednik zamjenjuje, zamjenjivae ga potpredsjednik Skuptine koji je iz kluba poslanika koji ima vei broj poslanika.

  2) Broj i izbor potpredsjednika

  Broj potpredsjednika

  lan 18 Skuptina ima vie potpredsjednika. Broj potpredsjednika, na predlog predsjednika Skuptine, utvruje Skuptina prilikom njihovog izbora. Jedan potpredsjednik bira se, na predlog opozicije, iz reda opozicije.

  Predlaganje kandidata i izbor

  lan 19 Najmanje 10 poslanika moe da predloi jednog ili vie kandidata za potpredsjednika Skuptine, ali najvie do broja koji se bira. Predlog sadri: ime i prezime kandidata, kratku biografiju, stranaku pripadnost, obrazloenje i ime i prezime predstavnika predlagaa. Predlog kandidata za potpredsjednika Skuptine podnosi se predsjedniku Skuptine u pisanoj formi. Predsjednik Skuptine dostavlja poslanicima sve predloge kandidata za potpredsjednika Skuptine. O predlozima kandidata otvara se pretres.

  lan 20 Izbor potpredsjednika Skuptine vri se tajnim glasanjem, na nain to poslanik zaokruuje redni broj ispred imena kandidata za koga glasa i to samo za onoliko kandidata koliko se bira potpredsjednika iz parlamentarne veine, odnosno opozicije.

  lan 21 Ako je za potpredsjednika Skuptine predloen broj kandidata koliko se bira i ako je opozicija predloila kandidata iz svojih redova, predsjednik Skuptine sainjava listu

 • 6

  kandidata po azbunom redu prezimena kandidata i pored imena kandidata naznaava iji je kandidat (parlamentarne veine opozicije). Ako u sluaju iz stava 1 ovog lana nije izabran predvieni broj potpredsjednika, ponavlja se postupak izbora za onaj broj potpredsjednika koji nije izabran, sa novim kandidatom, odnosno kandidatima.

  lan 22 Ako je za potpredsjednika Skuptine predloeno vie kandidata od broja koji se bira i ako je opozicija predloila kandidata, predsjednik Skuptine sainjava listu kandidata po azbunom redu prezimena kandidata, na nain to posebno oznaava kandidate parlamentarne veine, a posebno kandidate opozicije, uz naznaku koliko se potpredsjednika bira iz parlamentarne veine, a koliko iz o