biuletyn agh 26- .biuletyn agh 26-2010 3 spis treści mostostal wybuduje centrum informatyki agh

Download Biuletyn AGH 26- .Biuletyn AGH 26-2010 3 Spis treści Mostostal wybuduje Centrum Informatyki AGH

Post on 01-Mar-2019

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

luty2010

egzemplarz bezpatnyISSN 1898-9624

nr 26

Puchar Dziekana Wydziau Energetyki i Paliw tekst i fotografie str. 2931

Mostostal wybuduje Centrum informatyki AGH tekst strona obok

fot.

Z. S

ulim

a

fot. Z. Sulima

Trjstronny list intencyjny18 stycznia 2010 odbyo si spotkanie przedstawicieli AGH i firm: MFG Metall- und Ferrolegierungsgesellschaft mbH, Ekometalurgia Waldemar Turski i CTG Chemisch-Technische Gesellschaft mbH.

Spotkanie miao na celu omwienie wsplnych kierunkw dziaania i sposobw realizacji zada z nimi zwizanych. Jednoczenie partnerzy za-deklarowali swobodn wymian pogldw i dowiadcze dziaajc w ra-mach uczciwych, odpowiedzialnych i dopuszczalnych praktyk.

Ekometalurgia bya reprezentowana przez panw Waldemara i Adama Turskich. Jest to producent materiaw wsadowych dla przemysu metalur-gicznego i odlewnictwa. W 2004 roku rozszerzono dziaalno o produkcj materiaw ogniotrwaych. Ekometalurgia posiada wasne laboratorium analityczne.

MFG Metall- und Ferrolegierungsgesellschaft mbH, ktr reprezento-wa pan Daniel Thomy to redniej wielkoci firma z siedzib w Dusseldor-fir posiada rwnie biuro w Neuilly w okolicach Parya Mit freundlichen Gren koncentruje si na handlu oraz produkcji materiaw wsadowych dla odlewnictwa, hut stali i pokrewnych gazi przemysu.

Na koniec spotkania zosta podpisany List intencyjny w ktrym wy-mienieni wyej partnerzy zadeklarowali ch wsppracy w obszarach ich interesujcych.Koordynatorami porozumienia zostali:

ze strony AGH: prof. dr hab. in. Ludosaw Sobierski Kierownik Kate-dry Ceramiki Specjalnej Wydziau Inynierii Materiaowej i Ceramiki

ze strony MFG: Daniel Thomy General Manager ze strony Ekometalurgii: Waldemar Turski General Manager.

Aleksandra Wojdya

Biuletyn AGH 26-2010 3

Spis treciMostostal wybuduje Centrum Informatyki AGH 3

PL-Grid dla rodowisk naukowych w Polsce 4

Europejska Biblioteka Cyfrowa EUROPEANA 6

Wirtualna Biblioteka Nauki 6

Informacje Kadrowe 6

Grant Rektorski strza w 10-tk! 7

XLVII Sesja Studenckich KN Pionu Hutniczego 8

Mamy pierwszych inynierw biomedycznych! 8

Notatki w Internecie druga dekada 9

Media o AGH 10

Kalendarium rektorskie 12

Absolwenci AGH w mediach 13

Konkurs o nagrod imienia

profesora Wadysawa Takliskiego edycja 2010 13

Opatkowe spotkanie emerytw na Wydziale IMiR 14

Noworoczny koncert kold 14

Szlakiem elektrowni 15

Forum K Naukowych 16

Stypendia Grupy LOTOS SA przyznane! 16

Studencki Festiwal Informatyczny 16

Poetycka niespodzianka 17

Profesor Kazimierz Bisztyga wspomnienie 18

Dr in. Marian Szymczakiewicz wspomnienie 20

Walery Goetel, Rektor trudnych czasw AGH 20

W 145-t rocznic urodzin Jzefa Morozewicza 22

Zapowiedzi imprez ASZ AGH 23

Jedzenie surowo zabronione 24

Smutek inynierw 25

Uniwersytet techniczny o europejskich aspiracjach 26

Czas pucharw 29

ISSN 1898-9624 Biuletyn AGH Magazyn Informacyjny Akademii Grniczo-Hutniczej nr 26, luty 2010 r.

Redaguje zesp:Zbigniew Sulima (redaktor naczelny), Stali wsppracownicy: Anna Kry-Dyja, Magorzata Krokoszyska, Zesp ds. Informacji i Promocji

Adres redakcji:AGH, paw. A-0, pok. 16 al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakw, tel. (12) 617-34-49 bip_agh@agh.edu.pl www.biuletyn.agh.edu.pl

Opracowanie graficzne, skad:Scriptorium TEXTURA e-mail: textura@krakow.home.pl

Druk:Drukarnia Kolor Art s.c. ul. Kotlarska 34, 31-539 Krakw

Kolporta:Sekretariat Gwny AGH i redakcja

Nakad: 2200 szt. bezpatnychRedakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstw.

Na okadce: Konkurencja free-style, podczas Pucharu Dziekana Wydziau EiP Jaworki, 16 stycznia 2010 fot. Z. Sulima

W dniu 18 stycznia 2010 zostaa podpisana umowa pomidzy Akademi Grniczo--Hutnicz a Konsorcjum Mostostal Warszawa SA Wrobis SA. Uroczysto, ktra odbya si w rektoracie AGH uwietnili Rektor AGH prof. Antoni Tajdu, Prorektor ds. Oglnych AGH prof. Tadeusz Somka, Prorektor ds. Nauki prof. Tomasz Szmuc oraz Kanclerz AGH Henryk Zioo. Ze strony Mostostalu SA umow podpisa wiceprezes Jerzy Binkiewicz oraz dyrektor Alojzy Malczak, a ze strony AGH kierownik projektu prof. Krzysztof Zieliski i zastpca kwestora Ewa Sobodzian.

Zgodnie z podpisan umow, Konsorcjum Mostostal Warszawa SA Wrobis SA do 1 marca 2012 roku wybuduje i odda do eksploatacji budynek Centrum Informatyki Budynek Dydaktyczny Wydziau EAIiE. Centrum bdzie zarzdza Katedra Informatyki AGH. Projekt finansowany jest ze rodkw Maopolskiego Programu Rozwoju Regionalnego. Jego budowa zwizana jest z potrzeb zwikszenia liczby ksztaconych inynierw informatykw. Rozwj przemysu IT naley bowiem do strategicznych dziaa podejmowanych przez Wadze Maopolski. Ju obecnie 25% tego przemysu w Polsce jest zlokalizowane w Maopolsce. Nasza uczelnia znaczco przyczynia si do powstania w Krakowie szeregu oddziaw firm wiatowego formatu z brany informatyki.

W dniu 26 stycznia 2010 Akademia Grniczo-Hutnicza przekazaa Mostostalowi SA plac budowy, co praktycznie rozpoczo realizacj inwestycji.

Budynek bdzie peni funkcj obiektu dydaktyczno-naukowego. Znajd si w nim sale wykadowe, seminaryjne, laboratoria, pokoje pracownikw naukowych oraz pomieszczenia techniczne. Dwie amfiteatralne sale wykadowe pomieszcz odpowiednio 250 i 150 suchaczy, a uniwersalna sala wykadowo-konferencyjna kolejnych 200 osb.

Centrum o powierzchni cakowitej ok. 10 tys. m2 wyposaone w najnowoczeniejsze instalacje techniczne pozwoli pomieci specjalistyczn aparatur i sprzt komputerowy Katedry Informatyki AGH, oraz zapewni waciwe warunki ksztacenia wci rosncej liczbie studentw. Pozwoli to zrealizowa cel projektu, ktrym jest poprawa dostpu mieszkacw regionu do bazy dydaktycznej, pozwalajcej na zdobycie kwalifikacji zapewniajcych dobry start i moliwie stabilne funkcjonowanie na rynku pracy.

Nowoczesne laboratoria dydaktyczne przeznaczone do szkolenia studentw kierunku Informatyka w systemie trjstopniowym (studia inynierskie, magisterskie oraz doktoranckie) spenia bd najostrzejsze wymogi standardw Unii Europejskiej oraz zapewnia ksztacenie na najwyszym wiatowym poziomie.

Krzysztof Zieliski

Mostostal wybuduje Centrum Informatyki AGH

fot. ZS

4 Biuletyn AGH 26-2010

PL-Grid jest oglnopolskim projektem tworzcym gridow infrastruktur obliczeniow dla potrzeb rodowisk naukowych, ktra w przyszoci da wiksze szanse na rozwj szerokiej wsppracy midzynarodowej. W ramach Projektu s opracowywane i wdraane narzdzia pozwalajce projektowa i uruchamia aplikacje naukowe na potnych zasobach obliczeniowych z wykorzystaniem rozproszonych rde danych.

We wspczesnym wiecie wsppraca zespow naukowych wymaga efektywnego wspdzielenia zasobw obliczeniowych nalecych do rozmaitych instytucji. Technologie gridowe stanowi odpowied na wyzwania zwizane z problematyk jednolitego i sprawnego dostpu do zasobw przy pomocy przyjaznych dla uytkownika mechanizmw wizualizacji i komunikacji.

Tak jak sie WWW umoliwia wymian oraz dostp do informacji rozproszonych w Internecie, tak Gridy cz w jedn cao rozproszone zasoby obliczeniowe i repozytoria danych naukowych.

Naukowcy i zespoy badawcze z rnych dziedzin naukowych w Polsce, zainteresowani wykorzystaniem infrastruktury PL-Grid do oblicze i symulacji wielkiej skali, mog skorzysta z oferty Projektu, ktra obejmuje:

dostp do klastrw duej mocy obliczeniowej (docelowo 215 Tflops) i duych pamici dyskowych (docelowo 2500 TB ),

pomoc w zrozumieniu zagadnie zwizanych z uruchamianiem aplikacji naukowych na rozlegych zasobach obliczeniowych,

wsparcie technologiczne i informatyczne przy projektowaniu

wasnych aplikacji naukowych i ich wdraaniu na infrastrukturze PL-Grid,

pomoc techniczn przy adaptacji stosowanych obecnie narzdzi do dziaania w nowych warunkach,

zaawansowane narzdzia do organizacji eksperymentw obliczeniowych, ktre pomoemy dostosowa do indywidualnych potrzeb.

Oferta Projektu obejmuje take infrastruktur do nauki i testowania, szkolenia, warsztaty i konferencje oraz materiay promocyjne dostpne ze stron internetowych Projektu.

Dostp do e-infrastruktury PL-Grid umoliwi naukowcom powikszenie skali oblicze prowadzonych w ramach bada naukowych, co byoby niemoliwe do osignicia przy wykorzystaniu pojedynczych komputerw i przyczyni si do rozszerzenia wsppracy naukowej w wymiarze midzynarodowym. Dostp ten jest darmowy dla naukowcw i wszystkich osb prowadzcych dziaalno naukow, zwizan z uczelni lub instytutem naukowym w Polsce.

W ramach projektu PL-Grid zostao ju uruchomione Centrum Operacyjne (koordynowane przez ACK CYFRONET AGH), majce za zadanie udostpnianie powstaej infrastruktury, wspieranie na bieco jej uytkownikw oraz dbanie o doskonalenie jej jakoci dziaania take po zakoczeniu realizacji Projektu. Opracowany zosta Regulamin korzystania z infrastruktury PL-Grid oraz procedury uzyskania konta obliczeniowego. Dziaa take helpdesk nowoczesny system wsparcia dla osb korzystajcych z zasobw Projektu obejmujcy obsug techniczn i organizacj biecego wsparcia uytkownikw przez ekspertw (obsuga tzw. trouble tickets). Helpdesk (helpdesk@plgrid.pl) jest istotnym elementem planu wdroenia naukowcw polskich do pracy w nowym rodowisku obliczeniowym, dziki ktremu bdzie

Projekt Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej PL-Grid dla rodowisk naukowych w Polsce

Biuletyn AGH 26-2010 5

moliwe zbieranie i udostpnianie wiedzy przydatnej uytkownikom w takiej formie, aby pomagaa im efektywnie wykorzystywa rodowisko obliczeniowe. Ciekaw inicjatyw realizowan przez Centrum Operacyjne bdzie