birleĢmiĢ milletler küresel toprak ortaklığı darİ İŞler/mart 20 · pdf file...

Click here to load reader

Post on 20-Sep-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BirleĢmiĢ Milletler - Küresel Toprak Ortaklığı

  (Global Soil Partnership)

  Toprak Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı için

  Ölçüt ve Metotların UyumlaĢtırılması ÇalıĢma Grup Toplantısı

  18-19 ġubat 2014, Roma, Ġtalya

  TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  Dr. Hakkı Emrah ERDOGAN

  hakki.erdogan@tarım.gov.tr

 • Küresel Toprak Ortaklığı

  Ġlk defa BirleĢmiĢ Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri

  Kapsamında 2009 yılında gündeme gelmiĢtir.

  2012 yılında “Global Soil Partnership” adı ile bu ortaklık

  platformu Avrupa Komisyonu ve FAO önderliğinde

  kurulmuĢtur.

 • Doğal Kaynak olan toprak

  -YaĢam destek sistemi

  - Bitki geliĢimini sağlayan besin elementlerinin taĢıyıcısı

  ve depolayıcısı

  - Biolojik akiviteyi, çeĢitliği ve üretkenliği sağlayıcı

  - Dogal Gen Bankası

  -Tedarik Sistemi

  - Toprak hayatın devamlılığı için gıda, yakıt ve ilaç

  üretiminin hammadesi

  - Bitkiler için su depolama ortamı

 • - Düzenleyici Sistem

  - Su döngüsünde filitre görevi yapmakta

  - Carbon ve oksijen döngüsünü düzenleyecerek iklim

  ve bitki geliĢimini düzenlemekte

  - Toprak BioçeĢitliği ile pestisit ve hastalık yapıcı diger

  zararlıların etkisini düĢürerek kirliliği azaltmakta

  - Kültürel Değeri

  - Alt yapı ve ĢehirleĢmede ana bileĢen

  - Bir çok kültürde manevi ve tarihsel öneme sahip

  - Rekreasyon alanlarında peyzaja değer katmaktadır.

 • Küresel Toprak Ortaklığı

  Amaç :

  Gezegenimizdeki limitli toprak kaynaklarının, gıda güvenliliği,

  iklim değiĢikliği, bio çeĢitliliğin korunması ve temiz su ihtiyacı

  dikkate alınarak sağlıklı ve verimli Ģekilde kullanımının

  sağlaması için küresel ölçekte yönetim mekanizmalarının

  geliĢtirilmesidir.

 • Küresel Toprak Ortaklığı

  Görev :

  -Bilimsel altyapı çalıĢmalarını desteklemek

  -PaydaĢlar arasında bilgi ve teknoloji transferini

  kolaylaĢtırmak ve destek olmak

  -Toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımın sağlanması ile

  fakirliğin azaltılmasına destek olmak

 • Bölgesel Ortaklıklar

 • Nisan 2012, Sudan

  Ülkemiz üye ülke konumundadır.

  Yakın Doğu ve Kuzey Afrika

 • 31 Ekim 2013, Berlin’ de kurulmuĢtur.

  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yönetim kurulunda aktif görev

  almaktadır.

  Avrupa

 • Kasım 2013 kurulmuĢtur.

  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yönetim kurulunda akif görev

  almaktadır.

  Merkez Asya

 • 1. Toprak Kaynaklarının Koruma ve Kullanma

  Dengesi Gözetilerek Sürdürülebilir Kullanımının

  Sağlanması

  2. Yatırım, Teknik ĠĢbirliği, Eğitim ve Politikaların

  Desteklenmesi

  3. Üretken, Çevreci ve Sosyal Kalkınmayı Sağlayıcı

  AraĢtırma ve GeliĢmelerin Sağlanması

  4. Toprak Veri Kalitesinin artırılması: Veri olĢturma,

  depolama, analiz, izleme ve diğer disiplinler ile

  entegrasyonu

  5. Toprak Kaynaklarının Korunması ve

  Sürdürülebilir Kullanımı için Ölçüt ve Metotların

  UyumlaĢtırılması

  KÜRESEL TOPRAK ORTAKLIĞI EYLEM PLANI

 • 5 . Toprak Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı

  için Ölçüt ve Metotların UyumlaĢtırılması

  ÇalıĢma Grup Toplantısı 18-19 ġubat 2014, Roma

 • Katılımcılar

  Rainer Baritz (Almanya)

  Peter Wilson (Avusturalya)

  Jon Hempel (ABD)

  Marco Nocita (Ġtalya)

  Hakkı Emrah Erdogan (Turkiye)

  Ronald Vargas (FAO)

 • • Toprak Verilerinin UyumlaĢtırılmasındaki Zorluklar

  • Mevcut UyumlaĢtırma YaklaĢımları

  • Toprak Sınıflamalarının UyumlaĢtırılması

  • Toprak Tanımlamalarının UyumlaĢtırılması

  • Toprak Analizlerinin UyumlaĢtırılması

  • Sayısal Toprak Verilerinin PaylaĢımının Standardisyonu

  • Ġlgili politikaların izlenmesi için indikatörerin oluĢturulması ve

  uyumlaĢtırılması

  ÇALIġMA KONU BAġLIKLARI

 • Mevcut UyumlaĢtırma YaklaĢımları

 • Uluslararası Toprak Bilimi Birliği

  Evrensel Toprak Sınıflandırma Sistemi

  Toprak Sınıflamalarının UyumlaĢtırılması

 • Toprak Tanımlamalarının UyumlaĢtırılması

 • Herbir bölge ve alt bölgede referans

  laboratuvarlarının kurulmasının

  desteklenmesi

  Toprak Analizlerinin UyumlaĢtırılması

  Toprak Örneğinin alınmasından,

  depolanmasında, fiziksel ve

  kimyasal analizlerin ISO

  standartlarının belirlenmesi

 • Sayısal Toprak Verilerinin PaylaĢımının Standardisyonu

  OGC İzleme ve Ölçüm Yöntemlerinin Kullanımın Desteklenmesi

 • Ġlgili politikaların izlenmesi için indikatörerin

  oluĢturulması ve uyumlaĢtırılması

  Tarımsal Çevre Ġndikatörleri

  TERASTAT

 • Sonuç Raporu

 • Sonuç

  Küresel düzeyde toprak kaynaklarının kullanımı ve

  yönetimi konusunda lider ülke konumuna gelme çabası

  Toprak Analiz Laboratuvarları ve Toprak Haritalama sektör

  tecrübellerinin bölge ve alt bölge ortaklıklarında

  kullanılması

  OluĢturulan standartlardan önceden habedar olma ve

  uyum sağlama

 • TEŞEKKÜRLER hakki.erdogan@tarım.gov.tr

View more