bh telecom

Download Bh Telecom

Post on 18-Feb-2015

103 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Izvestaj

TRANSCRIPT

Godinji izvjetaj 2006

Sadraj Uvod Pismo generalnog direktora Uprava O kompaniji Misija Vizija Ljudski resursi Pregled poslovanja u 2006. godini BH Line BH Mobile BIHNET i BIHPAK Korporativna drutvena odgovornost Znaajna obiljeja finansijskog poslovanja Odgovornost uprave za finansijske izvjetaje Izvjetaj nezavisnog revizora Bilans stanja Bilans uspjeha Prihodi Rashodi Promjene u kapitalu Saetak finansijskih rezultata Kontakti

1

Budunost je ve danas... BH Telecom namjerava ostati najjae i najpouzdanije rjeenje za ukupne komunikacijske potrebe korisnika na bh tritu. U ovom pripremnom razdoblju za evropske integracije jo jedanput se potvrujemo u ulozi kljunog generatora i pokretaa opeg razvoja drutva. BH Telecom osigurava bh privredi i svim segmentima civilnog drutva prednosti najsavremenijih telekomunikacijskih i informacijskih usluga primjerenih potrebama naeg trita. Iza nas je jo jedna uspjena poslovna godina. Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo godinji izvjetaj za 2006. godinu u kojem Vas informiramo o svemu bitnom to je obiljeilo poslovanje BH Telecoma Neodvojivi impuls ivota

2

Pismo generalnog direktora Cijenjenim dioniarima, poslovnim partnerima i uvaenim klijentima:

Poslovanje Dionikog drutva BH TELECOM u 2006. godini odvijalo se u uslovima otvorene trine utakmice u domenu ponude telekomunikacijskih usluga za koju je oekivati da bude nastavljena i narednoj godini. Prilagoavanje poslovne strategije trinim uslovima i konstantno unapreivanje ponude usluga i odnosa sa korisnicima, okvir je u kojem je Drutvo, kao vodei operator u Bosni i Hercegovini, poduzimalo aktivnosti, naroito od polovine 2006.godine, u cilju odranja i jaanja svoje pozicije na liberaliziranom BiH tritu. Glavne karakteristike uslova poslovanja u 2006.godini su: o Liberalizacija trita. o Uvoenje ogranienja cijena od strane regulatora i zakonske regulative koja se odnosi na BH Telecom kroz primjenu Zakona o Javnim preduzeima i Zakona o javnim nabavkama. o Mjere koje je prethodne godine uvela Regulatorna agencija: - Maksimiziranje cijena telekomunikacijskih usluga fiksna mobilna od 01.01.2005. godine - Prelazak sa impulsnog na vremensko tarifiranje saobraaja poevi od 01.07.2005. godine - Maksimiziranje govornih telekomunikacijskih usluga od 01.10.2005. godine. o Obaveza nuenja mogunosti za uspostavljanje i realizaciju meupovezivanja mrea drugih operatora na javnu fiksnu mreu BH Telecoma, odnosno usluga interkonekcije u skladu sa objavljenom Referentnom interkonekcijskom ponudom BH Telecoma. o Primjenu graninih cijena u drugoj fazi prema pravilu 24/05, Regulatorna agencija je pomjerila za 6 mjeseci (sa 01.07.2006. na 01.01.2007.) to je znaajno uticalo na smanjenje planiranog prihoda. o Zakljuenja interkonekcijskih ugovora sa druga dva operatora sa znaajnom trinom snagom sa vanou od 01.01.2006. godine. o Smanjenje cijena usluga za procenat razlike uvedenog poreza na dodatnu vrijednost i prethodno vaeeg poreza na promet usluga (7%) u cilju podrke promjeni poreskog sistema u dravi. o Uticaj i obavezna primjena Meunarodnih raunovodstvenih standarda (MRS) i Meunarodnih standarda finansijskog izvjetavanja (MSFI). Pored uticaja na prihode, primjena MRS-a imala je uticaja i na trokove poslovanja ( u dijelu amortizacije i trokova koji se procjenjuju aktuarskim tehnikama, posebno u dijelu primanja zaposlenih MRS19.) o Privatizacije operatora (prodaja Telekoma Srpske). Finansijski pokazatelji u 2006. godini ostvareni su kako slijedi: Ukupan prihod je ostvaren u iznosu od 577,2 miliona KM. U odnosu na prethodnu godinu vei je za 3%,odnosno za 15,2 miliona KM. Vano je napomenuti da je prihod od osnovne aktivnosti vei za 6% ili za 31,6 miliona KM u odnosu na ostvarenje u 2005. godini. Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 417,3 miliona KM ili na nivou 95% planiranog godinjeg iznosa. Kao rezultat prethodnih veliina, ostvarena je dobit prije oporezivanja od 159,9 miliona KM.

-

U posmatranom periodu Uprava je donijela niz odluka i mjere od kojih su najznaajnije: 3

U cilju poboljanja konkurentnosti ponude usluga meunarodnog polaznog saobraaja, te s ciljem zadravanja postojeih korisnika usluga, odnosno dodatne stimulacije njihove lojalnosti BH Telecomu, kao i poveanja broja novih korisnika, Drutvo je reagovalo uvoenjem paketa meunarodnog polaznog saobraaja i znaajnim snienjem cijena usluga. U 2006. godine poboljana je ponuda usluga uvoenjem novog paketa - asemblirane usluge kako u fiksnih tako i mobilnoj mrei s ciljem porasta broja novih korisnika postpaid usluga i poveanja prihoda, kao i kvaliteta mrea. Uvela se jedinstvena usluga VPN za fiksne i mobilne mree koja nas svrstava u inovativne operatore u svjetskim okvirima. U fiksnoj mrei nastavljen je trend poveanja stepena digitalizacije instaliranih kapaciteta sa 91,7% na kraju 2005. na 98,2 % na kraju 2006. godine. Pored redovnog odravanja sistema u okviru fiksne mree je puno uraeno na poboljanju kvaliteta mree, poveanju funkcionalnosti i spremnosti za uvoenje modernih irokopojasnih usluga u saradnji sa paketskom mreom. U mobilnoj mrei u 2006 godini, puteno je u rad 87 novih baznih stanica. U saobraaju mobilne mree izvrena je optimizacija radio mree ime je znatno poboljana pokrivenost GSM/GPRS i kvalitet signala u cijeloj Bosni i Hercegovini, a takoe ispunjen uslov zadat u licenci. Ukupni kapacitet jezgra mree dostignut je za 1.450.000 korisnika. U izvjetajnom periodu uvedeno je niz novih usluga, WAP portal sa uslugama info servis, pregled kino i pozorinih predstava, vrijeme i putevi, imenik, TV program za 8 TV kua, Premium SMS, GPRS/EDGE prijenos podataka, OTA konfigurator mobilnih ureaja, WEB portal, IFUN slanje melodije, slika i logotipa putem SMS poruka, MMS, SMS roaming za ULTRA korisnike, WEB, kao i WAP stanje rauna, MCN tj. servis ko je zvao itd. U paketskoj mrei povean je broj dial-up korisnika sa 66.237 na dan 31.12.2005. godine na 71.601 na dan 31.12.2006. godine, to predstavlja 6% vie od plana za 2006. godinu. Broj zaposlenika u Drutvu je na dan 31.12.2006. godine 3.134, to je za 2% vie u odnosu na broj zaposlenika na kraju 2005. godine, odnosno 98% od planiranog broja zaposlenika. Kapital Drutva se u izvjetajnom periodu poveao za 2,5% i na dan 31.12.2006. godine iznosi 1.020.170.983,91 KM (kao zbir upisanog kapitala na dan 31.12.2001. godine u iznosu od 634.573.580,01 KM, akumulirane dobiti u iznosu od 342.611.913,29 KM i fonda rezervi u iznosu od 42.985.490,61 KM). Stalna sredstva na kraju 2006.godine iznose 866.792.387,07 KM u strukturi: nematerijalna 158.203.644,12 KM,materijalna 624.952.087,56 KM i finansijska 83.636.655,39 KM. Pokazatelj EBITDA (ukupan iznos zarade prije poreza, kamata, amortizacije i deprecijacije) u apsolutnom iznosu je 262,5 miliona KM ili 48,8% od prihoda od osnovnih aktivnosti. U Drutvu, u 2006. godini stopa spornog duga iznosi 4,4%, a prethodne godine iznosila je 4,79%, to znai da se poveao stepen naplate potraivanja za 0,39%. U skladu sa Odlukom Skuptine o raspodjeli dobiti/dividende po godinjem obraunu za 2005. godinu, izvrena je realizacija koja je obuhvatila isplatu dividende veinskom vlasniku, privatizacijskim investicionim fondovima, pravnim licima, fizikim licima kao malim dioniarima i dioniarima stranim dravljanima. Drutvo je u 2006. godini, kroz marketinke usluge reklame, sponzoriralo i niz znaajnih kulturnih i sportskih manifestacija. Takoe, u skladu sa Odlukom Skuptine Drutva izvrena je isplata donacija u humanitarne svrhe, a sve u skladu sa Zakonom o donacijama. Opravdali smo nau funkciju i ulogu u bh privredi i drutvu. Nadamo se da e 2007. godina biti jo uspjenija. S potovanjem, mr. Hamdo Katica, dipl. el. ing. Generalni direktor

4

Uprava Nadzorni odbor Dr. Samir auevi, predsjednik Borislav Joki, lan Helena Jurkovi, lan erif Isovi, lan Josip Tomi, lan Fehim Kapidi, lan Mirsad Huseinbai, lan Odbor za reviziju David Huseinbegovi, predsjednik Dragan alovi, lan Irma Memi, lan Uprava mr. Hamdo Katica, generalni direktor Bakir elosmanovi, izvrni direktor ID pravnih, kadrovskih i opih poslova Orhideja Junuzovi, izvrni direktor ID za ekonomsko finansijske poslove Ibrahim Koluder, izvrni direktor ID fiksne mree mr. Nedad Reidbegovi, izvrni direktor ID mobilne mree Nedim Daferovi, izvrni direktor ID paketske mree Muradif Husi, izvrni direktor ID za investicije Direktori Regionalnih direkcija Jasminko Akamija, RD Sarajevo Enver Husii, RD Tuzla Fikret Brdarevi, RD Zenica Mehmed ehi, RD Biha Refik Hafizadi, RD Travnik mr. Enver Miijevi, RD Mostar Avdo Bogdani, RD Gorade mr. Mustafa engi, Telecom Inenjering Rukovodioci u centrima Generalne direkcije mr. Tarik arimamovi, Centar za poslovnu podrku mr. Akif abi, Centar za razvoj, obrazovanje i kadrovske potencijale mr. Nermina Durmo, Centar za marketing Adnan Mujagi, Centar za upravljanje kvalitetom Zerina Deli Vejzovi, Centar za interkonekcije

5

O kompaniji

BH Telecom d.d. Sarajevo je privredno drutvo organizovano kao dioniko drutvo, koje samostalno obavlja privrednu djelatnost radi sticanja dobiti, i sa tim ciljem istupa na bh. tritu. Osnovni kapital Dionikog drutva BH Telecom Sarajevo je podijeljen na dionice, od kojih je oko 90% vlasnitvo Federacije BiH, a 10% vlasnitvo PIF-ova (privatizacijskih investicionih fondova) i malih dioniara. Drutvom upravljaju dioniari, u skladu sa Zakonom o privrednim drutvima, Zakonom o vrijednosnim papirima, drugim relevantnim zakonima i Statutom Dionikog drutva BH Telecom Sarajevo. Dioniari imaju upravljaka i imovinska prava. Organi Drutva su: Skuptina, Nadzorni odbor, Uprava drutva i Odbor za reviziju. Skuptinu Drutva ine dioniari. Drutvo je organizirano na funkcionalnom, tehnolokom, procesnom i teritorijalnom principu. Sastoji se od est Izvrnih direkcija iji izvrni direktori zajedno sa Generalnim direktorom sainjavaju Upravu Drutva. Izvrne direkcije su: Izvrna direkcija za fiksnu telefoniju, Izvrna direkcija za mobilnu telefoniju, Izvrna direkcija za paketsku mreu, Iz