bh telecom daje više!

Download BH Telecom daje više!

Post on 02-Feb-2017

231 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BH Telecom daje vie!

 • BH TelecomISSN 1840-0817

  Izdava:BH Telecom d.d. Sarajevo

  Za izdavaa:mr. Nedad Reidbegovi

  Glavni i odgovorni urednik:dr. Jasminko Mulaomerovi

  Zamjenik glavnog i odgovornog urednika:Neven Reidbegovi

  Ureivaki odbor:mr. Nermina Durmomr. Amina ImirpaiRemzija SpahiNaa LutvikadiSamira Imirovi

  REDAKCIJA

  Novinari:ejla Hadibegi Amira IindiAmela Veli

  Tehniki urednik:Dalibor Ili

  Saradnik u ovom broju:Nermin Kuldija Lektorice:Edina JerlagiVinja Juki

  Dizajn:Aida Pai-Hadiselimovi

  Raunarska obrada / DTP:Dalibor Ili

  Izbor fotografija:Munib Sari-Nino

  tampa:Blicdruk d.o.o., Sarajevo

  Adresa izdavaa:71000 SarajevoObala Kulina bana br.8Dioniko drutvo BH Telecom Sarajevoe-mail: infoglasnik@bhtelecom.baTel/faks : 033 466 072 / 207 112

  SadrajAKTuElnosTI$ BH Telecom najpoeljniji poslodavac 5$ BH Telecom organizirao sveanost Ponosni na partnere 6$ Odrani VII Sportski susreti zaposlenika BH Telecoma 8

  KuTAK ZA KoRIsnIKE$ Otvoren BH Telecom centar u apljini 9$ Otvoren Telecom centar u Srebreniku 10$ U Graanici otvoren BH Telecom centar 11$ Najea postavljana pitanja korisnika usluga BH Line 12$ Najea postavljana pitanja korisnika usluga BH Mobile 14

  PONUDA - MOBILNIH TeLefONA / fIkSNIH TeLefONA 16

  NOVe USLUGe BH LINe$ TopInternet za jedinstven pristup Internetu 26$ Povoljnija ponuda - Besplatni poziv i Jedinstveni pristupni broj 27$ Povoljnija ponuda Internet oglaavanja 28

  mojaTV$ Pogodnosti za korisnike usluge mojaTV 30

  UPUTSTVA$ korisniko uputstvo za uslugu L-commerce 32$ korisniko uputstvo za uslugu mOffice 37

  NOVe USLUGe BH MOBILe$ Ultra free 100+100 33$ Ultra fun 35

  DRUTVeNA ODGOVORNOST$ Odrana deveta Trka protiv droge 40$ BH Telecom pomae Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu 41$ Nova sezona emisije Drutvo znanja 42

  ISTRAUJeMO$ kako se zatititi od neeljenih trokova pri upotrebi mobilnih usluga u roamingu? 43

  SAJMOVI$ BH Telecom na 14. meunarodnom sajmu gospodarstva 44$ XXIII Meunarodni sajam knjiga i uila 45

  kONfeReNCIJe Sarajevo Technology forum 46 Sarajevo Business forum 47

  GAMING AReA$ Adepto BH open 48$ Team fortress 2 48

  Broj 21. Godina VI juli 2011.Sadraj

 • aktuelnosti

  5

  Rezultati istraivanja obuhvataju poredak prvih deset najpoeljni-jih poslodavaca u BiH sa procentom glasova koji su osvojili, a poslodavci koji su se nali izmeu 11. i 30. mjesta svrstani su po kategorijama iji je kriterij za formiranje bila djelatnost kompanija. Ove godine izabrane kompanije od 11. do 30. mjesta svrstane su u sljedee kategorije: Proizvodno-prodajni sektor, Finansijsko-osiguravajui sektor, kategorija Informatika i telekomunikacije i kategorija Mediji.

  BH Telecom najpoeljniji poslodavac

  resurse, te da su to u kompaniji prepoznali kao najvaniji faktor.

  Generalni direktor Elektroprivre-de BiH Amer Jerlagi kazao je da je priznanje dodijeljeno Elektroprivredi BiH jedno od najznaajnijih koje je ova kompanija dobila, jer su za nju glasali neovisni glasai, to dovoljno govori.

  Direktorica Sektora ljudskih resursa u kompaniji Konzum Katarina varc Bei-revi rekla je da je, prema portalu Posao.ba, Konzum ve etvrtu godinu najpo-eljniji poslodavac u BiH.

  Prema njenim rijeima, Konzum u BiH zapoljava 2.626 osoba, ispunjava sve zakonske propise i trudi se da bude ko-rektan prema svim zaposlenim.

  Direktorica marketinga i odnosa sa jav-nou u kompaniji Mercator BH Indira Heimovi kazala je da e dobiveno pri-zanje biti nastavak saradnje sa svim onima sa kojima Mercatore sarauje, a prevashodno na zadovoljstvo kupaca.

  Nagrada je poticaj za dalji razvoj kako Mercatora BH, tako i dobavljaa i svih poslovnih partnera sa kojim radimo, re-kla je Heimovi.

  Direktor portala Posao.ba Edin Mehi kazao je, izmeu ostalog, da Portal ima bazu podataka od oko 10.000 posloda-vaca, te oko 160.000 biografi ja za posao zaintresiranih radnika.

  Pokrovitelji ceremonije bili su MDGF BiH, Lufthansa, Agencija za rad i zapo-ljavanje BIH, partneri Austria Airlines i Federalni zavod za zapoljavanje, te medijski pokrovitelji Business Magazin, Radio Stari Grad, Federalna Televizija i Sarajevo-x.com.$

  U sveanoj dvorani Doma armije u Sara-jevu 14.04. odrana je ceremonija dodje-le priznanja za najpoeljnije poslodavca godine. Prema istraivanju koje je ove godine provedeno tokom januara i febru-ara uestvovalo je 6.669 ispitanika iz svih dijelova BiH, to je dvostruko vie uesnika nego prole godine.

  Manifestacija je, kao i prethodnih godi-na, okupila direktore, HR i marketing menadere i najvanije predstavnike politikog i privrednog ivota u BiH, te veliki broj medija.

  U prvih deset najpoeljnijih poslodavaca u ovoj godini plasirali su se: m:tel, ASA Group, Bosnalijek, Coca Cola HBC B-H, dm drogerie markt, Konzum i Raiffeisen Bank.

  Najpoeljniji poslodavci u kategoriji Proi-zvodno-prodajni sektor su: Fabrika du-hana Sarajevo, Mercator, MobilMedia, Orbico, Sarajevski kiseljak i Philip Morris BH.

  U kategoriji Bankarski sektor najpoeljni-jim poslodavcima proglaeni su: UniCre-dit Bank, Sparkasse Bank, Bosna Bank International, Volksbank BH, Hypo Al-pe-Adria-Bank i NLB Tuzlanska banka.

  Najpoeljnijim poslodavcima u kategoriji Informatika i telekomunikacije proglae-ni su: Authority Partners Inc., Lanaco, Logosoft, Microsoft BiH, HT ERONET i KimTec.

  U kategoriji Mediji najpoeljniji poslodav-ci su Al Jazeera Balkans i Avaz. Rukovodilac Sektora za upravljanje, or-ganizaciju ljudskim resursima u BH Tele-comu Seda Bekti rekla je da je prizna-nje potvrda uspjeha posla kojeg kompanija radi jer puno ulae u ljudske

  Najpoeljniji poslodavac u BiH u 2011. godini, kao i prethodne etiri godine, prema izboru korisnika portala Posao.ba, je BH Telecom d.d. Sarajevo sa 25 posto glasova u cjelokupnom istraivanju. Na drugom mjestu je Elektroprivreda BiH, koju je kao najpoeljnijeg poslodavca navelo 5,8 posto ispitanika, dok tree mjesto zauzima Violeta, kompanija koji je najpoeljniji poslodavac za 2,8 posto uesnika u istraivanju

  Generalni direktor Elektroprivre-de BiH Amer Jerlagi kazao je da je priznanje dodijeljeno Elektroprivredi

  Najpoeljniji poslodavac u BiH u 2011. godini, kao i prethodne etiri godine, prema izboru korisnika portala Posao.ba, je BH Telecom d.d. Sarajevo sa 25 posto glasova u cjelokupnom istraivanju. Na drugom mjestu je Elektroprivreda BiH,

 • aktuelnosti

  6

  BH Telecom organizirao sveanost Ponosni na partnere

  - Planske zadatke BH Telecom je u 2010. godini ispunio skoro 100%. Prihod od prodaje usluga je povean, ostvarena je neto dobit i po svim pokazateljima svrsta-ni smo u red najuspjenijih kompanija u BiH. Nai korisnici nas motiviraju da bu-demo bolji i pruamo vie, rekao je Reidbegovi.

  Ovu priliku BH Telecom je iskoristio za dodjelu automobila SEAT LEON koji je glavna nagrada u nedavno zavrenom promotivnom takmienju SMS srea sa znanjem je vea.

  Kljueve automobila sretnoj dobitnici Me-rimi Subai uruio je lan uprave BH Telecoma Bakir elosmanovi.

  Sveanosti su prisustvovale brojne lino-sti iz javnog i politikog ivota BiH, a pro-slava je upotpunjena i prigodnim kultur-no-zabavnim programom.$

  U etvrtak 07. aprila, u Domu mladih u Sarajevu, upriliena je tradicionalna manife-stacija pod nazivom Ponosni na partnere, organizovana u znak zahvalnosti prema poslovnim partnerima BH Telecoma, za uspjenu saradnju u 2010. godini.

  U prisustvu brojnih gostiju, poslovnih par-tnera i novinara prezentirani su poslovni rezultati i dodijeljena priznananja u etiri kategorije: projekti od opeg znaaja, naj-vei korisnici, mediji i poslovni partneri.

  Zahvaljujui partnerima na saradnji i po-drci, generalni direktor BH Telecoma mr. Nedad Reidbegovi podsjetio je da je godinji prihod BH Telecoma 605,4 milio-na KM, neto dobit 153, 6 miliona KM, te da je ostvaren veliki broj investicija od ega je preko 60 posto ostvareno putem domaih kompanija.

 • aktuelnosti

  7

  Priznanja su uruena u kategorijama: $ Najvei korisnici iz svake mree $ Poslovni partneri $ Projekti opedrutvenog znaaja $ Predstavnici elektronskih i printanih medija

  Dobitnici priznanja u kategoriji Projekti opedrutve-nog znaaja su: - Hari Vareanovi- Rukometni klub Bosna BH Gas- Odbojkaki klub invalida Fantomi, Sarajevo- Elektrotehniki fakultet Tuzla - Fondacija Mozaik- enski koarkaki klub JEDINSTVO BH Tele-

  com Tuzla- UG JOB unija veterana BiH, sekcija BH Telecom

  Sarajevo- Sarajevo Business Forum- Kulturno drutvo Stup Projekat Linija ivota- Javna ustanova Narodno pozorite Mostar- Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine- Teatarski festival MESS- Fakultet za saobraaj i komunikacije Sarajevo- Edin Brankovi Dobitnici priznanja u kategoriji Poslovni partneri su: - Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo- NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla- ProCredit Bank BiH, Sarajevo- Union banka d.d. Sarajevo- BBS d.o.o. Sarajevo- BS Telecom d.o.o. Sarajevo- QSS- Drutvo za softversku tehnologiju d.o.o.

  Sarajevo- Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb- Nokia Siemens Networks d.o.o. Sarajevo- Smart Com d.o.o. Ljubljana- Elektrotehniki fakultet Sarajevo

  Dobitnici priznanja u kategoriji Najvei korisnici su: Za usluge BH line mree BH Telecoma: - Unicredit bank d.d. Mostar- Raiffeisen bank BiH d.d. Sarajevo- JP BH Pota d.o.o. Sarajevo- Intesa Sanpaolo bank d.d. BiH Za usluge BH Mobile mree BH Telecoma: - ASA Holding d.o.o. Sarajevo- Energopetrol d.d. Sarajevo - Sarajevska pivara d.d. Sarajevo Za usluge VPN/TOPTIM BH Telecoma priznanja dobivaju: - Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo- Teloptic d.o.o. Sarajevo- Rudnici mrkog uglja Banovii Dobitnici priznanja u kategoriji Predstavnici elektron-skih i p