autocad civil 3d kullanımı - .autocad civil 3d kullanımı kaman meslek yüksekokulu Öğr.gör

Download AutoCad Civil 3D Kullanımı - .Autocad Civil 3D Kullanımı Kaman Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör

If you can't read please download the document

Post on 12-Sep-2018

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Autocad Civil 3D Kullanm

  Kaman Meslek Yksekokulu r.Gr. Emre NCE Sayfa 2

  Autocad Civil 3D Programnn Balatlmas

  ekil 1 Masa stne kurulan Autocad Civil 3D ksa yollar

  ekil 2 Kullanlacak olan Autocad Civil 3d (Metric)

  Autocad Civil program aldktan sonra karmza Welcome Screen Ho Geldin Ekran

  kacaktr. Eer bu ekrann daha sonra tekrar gzkmesini istemiyorsak, pencerenin alt

  ksmnda ki Show this dialog at startup Diyalog penceresini balangta gster onay

  kutusunu kapatmalyz.

  Program kurulduktan sonra

  masastne birden fazla autocad

  Civil ile alakal ksa yol gelecektir

  (ekil 1).

  almalarmz yapabilmemiz iin

  gerekli olan ksa yol, Autocad

  Civil 3D Metric olandr (ekil 2).

 • Autocad Civil 3D Kullanm

  Kaman Meslek Yksekokulu r.Gr. Emre NCE Sayfa 3

  ekil 3 Autocad aldnda kan "Ho geldin ekran"

  Autocad Civil 3D penceresi aldnda ilk yapmamz gereken alma ara yzn

  belirlememiz gerekir. Bunun iki yolu vardr. Birincisi ekil 4de gsterilen pencerenin st

  ksmndaki liste mensnden semektir.

  ekil 4 Program aldnda seilecek alma arayz

  kinci yol ise Autocad Civil 3D penceresinin sa alt ksmnda ki dili simgeli dmeye

  farenin sol tuu ile baslarak alan menden deitirilir (ekil 5).

 • Autocad Civil 3D Kullanm

  Kaman Meslek Yksekokulu r.Gr. Emre NCE Sayfa 4

  ekil 5 alma arayznn deitirilecei dier ksa yol

  Drt adet farkl ara yz vardr. Her birinde farkl aralar ve baz ortak aralar (tabaka/katman

  ynetimi gibi) bulunur.

  ekil 6 Civil 3D alma ara yz

  ekil 7 Drafting & Annotation (izim ve yaz) alma arayz

  ekil 8 3D modelling (3 boyutlu Modelleme) alma ara yz

  ekil 9 Planning and Analysis (Planlama ve analiz) alma ara yz

 • Autocad Civil 3D Kullanm

  Kaman Meslek Yksekokulu r.Gr. Emre NCE Sayfa 5

  Yapmak istediimiz ilem iin uygun olan alma ara yz seilir ve ilgili aralar kullanlr.

  Ara yzler aras geilerde veri kayb olmaz.

  AutoCad Civil 3D Programnda Birimlerin ve Koordinat Sisteminin

  Ayarlanmas

  Uygun olan alma ara yz seildikten sonra, Autocad Civil 3D programnda

  kullanacamz birimler ayarlanmaldr. Kullanlan Autocad program birok lkede

  kullanldndan dolay, lkelerin farkl birimlerine gre uyarlanabilir. Bu birim ve birimlerin

  hassasiyetlerinin ayarlar hem programlarn geneline yneliktir, hem de kullanlacak objenin

  cinsine gre de deiecektir.

  lk ayarlama programda kullanlacak uzunluk, a birimleri, projenin lek deeri, kulland

  projeksiyon ve projeksiyona gre alma alan (zone) neresi olduunu belirlemek iin olacak.

  Bunun iin ekil 10a gre, Autocad Civil 3D penceresinin en st sol kesinde kalan byk

  A tuuna (ekil 10da 1 numaral alan) basldnda kan pencerede Drawing Utilities

  izim Aralar (ekil 10da 2 numaral alan) mens ile alan yan pencerede Drawing

  Settings izim Ayarlar ksm (ekil 10da 3 numaral alan) seilir.

  ekil 10

  Alan Drawing Settings izim Ayarlar penceresinde 5 ayr sekme vardr.

  Units and Zone Birimler ve alma alan: Program iindeki temel olan izim

  uzunluk ve a birimlerinin belirlenmesi, projenin leinin belirlenmesi, kullanlacak alma

  alannn koordinat sisteminin belirlenmesinin yapld ksm. ekil 11 ilemlerin yapld

 • Autocad Civil 3D Kullanm

  Kaman Meslek Yksekokulu r.Gr. Emre NCE Sayfa 6

  sekmeyi gstermekte. 1 numaral alanda drawing units - izim biriminin seildii alan. 2

  numaral alan Angular units asal birimlerin belirlendii alan. 3 numaral alan Scale lek

  proje leinin belirlendii alan. 4 numaral alan ise alma alannn koordinat sisteminin

  belirlendii alan. rnekte, izim birimi metre, asal birim grad, lek 1/1000, koordinat

  sistemi olarak 3 derecelik gauss kruger koordinat sisteminde 27 Dilim orta meridyeni ve ED

  50 datumu seilmitir.

  ekil 11

  Transformation Dnmler: Proje dosyasnn farkl koordinat sistemleri arasnda

  dnmlerinin yaplaca ksm.

  Object Layers Obje katmanlar/tabakalar: Her obje tipinin (nokta, boru hatt,

  gzergh, yzey, boyuna kesit) hangi katmanda tutulacann belirlendii ksm. Katmanlar

  kullanc tanml olabildii gibi Autocad Civil 3D programnda nceden belirlenmi ve

  tanmlanm katmanlar olabilir. ekil 12 her objenin hangi tanml katmana kaydolaca

  gsterilmektedir.

 • Autocad Civil 3D Kullanm

  Kaman Meslek Yksekokulu r.Gr. Emre NCE Sayfa 7

  ekil 12

  Abbreviations Ksaltmalar: Baz obje tiplerine ve uygulamalara verilen ksaltmalar

  tanmland ksm. Ksaltmalar deiebilir. ekil 13 objelerin ve uygulamalarn ksaltmalarn

  gsteriyor.

  ekil 13

  Ambient Settings Ortam deikenleri: ve hesaplama sonucu kacak olan uzunluk,

  a, alan gibi deerlerin birimlerinin belirlenmesi iin kullanlan ksmdr. ekil 14 genel

 • Autocad Civil 3D Kullanm

  Kaman Meslek Yksekokulu r.Gr. Emre NCE Sayfa 8

  grnm vermektedir. ekil 15 ile ekil 19 arasndaki tm ekiller ayr ayr yaplabilecek

  deiiklikleri gstermektedir.

  ekil 14

  ekil 15 sol resim Distance uzunluk birimini ve birimin ondalk hane saysnn ka

  olacann belirlendii yer. rnekte birim metre yaplm ve ondalk hanesi mm. olacak

  ekilde ayarlanm. ekil 15 sa resim ise rleve deerlerinin ne olarak belirlenecei

  belirtilmi.

  ekil 15

 • Autocad Civil 3D Kullanm

  Kaman Meslek Yksekokulu r.Gr. Emre NCE Sayfa 9

  ekil 16 sol resimde Coordinate koordinat biriminin ne olaca ve ondalk hane saysnn ne

  olacann ayarlanmas gsterilmi. Koordinat deerlerimiz dzlem ve dey koordinatlarmz

  olan X Y Z deerlerinin birimleri metre olarak ve mm. hassasiyetinde gsterilmesi iin

  ondalk deeri 3 hane olacak ekilde ayarlanmtr. ekil 16 sa resimde ise Grid karelaj

  koordinatlarnn ve hassasiyetinin ne olacann nasl belirlenecei gsterilmektedir.

  Karelajlar kt kat zerinde 10cm.de bir atlacak ve kt lee gre koordinat aral

  belirlecektir. rnein 1/5000 leindeki bir harita iin karelaj aralnn hesaplanmas:

  1. 5000 = 50.10. = 500.

  1/5000 leinde karelajlarn aral 500m. olmaldr.

  ekil 16

  ekil 17 sol resimde elevation ykseklik deerinin birimini ve ondalk deerinin ka hane

  olaca (precision - hassasiyet) olaca ayarlanmtr. Ykseklik birimi metre olarak

  ayarlanm ve hassasiyeti mm. olmas iin ondalk deeri (hassasiyeti) 3 hane olarak

  ayarlanmtr. ekil 17 sa resim ise area alan birimini ve hassasiyetinin ayarland ksm

  gstermektedir. Alan deerleri 100 lk birimde art azal gsterdii iin hassasiyeti (ondalk

 • Autocad Civil 3D Kullanm

  Kaman Meslek Yksekokulu r.Gr. Emre NCE Sayfa 10

  say deeri) 2 hane olmaldr. Alan deerleri koordinatlardan hesapland iin birimi metre

  kare olmaldr.

  1 2 = 100 2

  1578.67 2 = 1 578 267 2

  ekil 17

  ekil 18 sol resimde Volume hacim birimi ve hassasiyetinin ayarlanmasn gstermektedir.

  Koordinatlardan hesaplanan hacim deeri metre kp biriminde ve onalk hanesi 2 veya 1

  olabilir. ekil 18 sa resim ise a biriminin ayarn ve hassasiyet biriminin ayarlanmasn

  gstermektedir. Haritaclkta grad a birimi kullanlr ve hassasiyet deeri 4 olmaldr.

  Ondalk hane ayracndan nceki ksm grad, ondalk hane ayrac noktadan sonraki ilk iki

  hane grad dakikas, geriye kalan son iki hanede grad saniyesini verdiinden tr hassasiyet 4

  hane gsterim iin yeterlidir.

  48.7652 = 48 76 52

 • Autocad Civil 3D Kullanm

  Kaman Meslek Yksekokulu r.Gr. Emre NCE Sayfa 11

  ekil 18

  ekil 19

  ekil 19 Direction asal yn nasl

  belirleneceini gstermekte. A birimi grad

  olmal ve lm deeri olarak Kuzeyle yani x

  ekseni ile yaplan North Azimuth kuzeyle

  olan semt as deerini vermesi gsterilmitir.

 • Autocad Civil 3D Kullanm

  Kaman Meslek Yksekokulu r.Gr. Emre NCE Sayfa 12

  ekil 20

  ekil 21

  Drawing units izim birimleri penceresinde ayrca angle a deerlerinin hangi birimde

  gsterilecei ve precision hassasiyet deerinin nasl ekranda temsil edilecei belirtilir. ekil

  21 rneinde a birimi grad ayarlanm ve hassasiyeti ondalk deeri olarak 4 hane

  belirtilmi. A deerinin art yn bu pencerede belirtilir. Clokwise saat art yn

  yanndaki onay kutusu seilirse zellikle semt alarn hesaplanmasnda a art yn olarak

  saat art yn belirlenir (ekil 21).

  Autocad Civil 3D Obje Ayarlar

  Autocad Civil 3D yazlmnda projede kullanlacak olan objelerin obje tipleri ve yaz tipleri

  gibi zellikleri projeye balanmadan ayarlanmaldr. Obje ayarlamalar, Autocad Civil 3D

  Dier birim ayarlama ilemi,

  pencerenin sol st kesinde bulunan A

  harfine (ekil 20 1 numaral ksm) sol

  tula tkladnda alan pencerede

  Drawing utilities izim aralar

  (ekil 20 2 numaral ksm)mens ile

  alan pencerede Units birimler ksm

  seilir (ekil 20 3 numaral ksm).

  Drawing units izim birimleri

  penceresi alr.

  Bu ksmdan length - uzunluk

  deerlerinin gsteriminin ve a

  gsteriminin nasl olaca seilir.

  ekil 21 rneinde uzunluk

  decimal ondalkl olarak

  ayarlanm, precision hassasiyeti

  mm. uzunluu dnlerek ondalk

  hane says hane olarak

  ayarlanm.

 • Autocad Civil 3D Kullanm

  Kaman Meslek Yksekokulu r.Gr. Emre NCE Sayfa 13

  yazlmnda Civil 3D arayznde Home Ana men ksmnda ki Palettes palet yani

  aralar