Analele Universitatii SPIRU-HARET Seria Sociologie-psihologie Nr2

Download Analele Universitatii SPIRU-HARET Seria Sociologie-psihologie Nr2

Post on 27-Jun-2015

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p> AnaIeIe UnIversIttII 6SLUX+DUHW SerIa SocIoIogIe-PsIhoIogIe Nr. zJzooy. &amp;Jzoo8 EDITURA FUNDATIEI 5201,$'(0,1( BUCURESTI &amp;2/(&amp;7,98/5('$&amp; ,21$/ COLEGIUL DIRECTOR MouetteBaraboII(Fran a).IlieBdescu.AurelianGh.Bondrea.RaduCiuceanu.Leti ia Dobranici.CarmenFurtun.MihaiGolu.AntoineHeemeryck(Fran a).BernardHours (Fran a). Maria Larionescu. Mihai Milca. Jean-Michel Servet (Fran a). Gheorghe Sisestean. Alexandru Surdu. Florian Tnsescu DIRECTOR Florian Tnsescu REDACTOR-() Grigore Nicola &amp;20,7(78/'(5('$&amp; ,( Redactori: Corina BistriceanuPantelimon. Bogdan Danciu. Leti ia Dobranici. Beatrice Manu, Cristinel Pantelimon, Elena-Claudia Rusu, Mihaela-Corinau u. Secretariat: Laura Goran-Bzrea. Daniela Prlea-Buzatu Secretariat tehnic: Alexandru Dumitru Editura Funda iei Romnia de Mine, 2008 (GLWXU DFUHGLWDWde Ministerul Eauca iei. Cercet rii si Tineretului prin Consiliul Na ional al Cercet rii Stiin ificeain Inv mantul Superior Reproducerea integralsau Iragmentar. prin orice Iormsi prin orice miiloace tehnice. este strict interzissi se pedepseste conIorm legii. Rspunaerea pentru con inutul si originalitatea textului revine exclusiv autorului/autorilor. Editura Funda iei Romnia de Mine, 2008 ISSN: 1582-6635 Redactor: Octavian CHEAN Tehnoredactor: Georgiana GRJOI Bun de tipar: 12.12.2008; Coli tipar: 17,5 Format: 16/70x100 Editura Funda iei Romnia de Mine Bulevardul Timisoara. Nr. 58. Bucuresti, Sector 6 Tel./Fax.: 021/444.20.91;www.spiruharet.ro E-mail: contact@edituraromaniademaine.ro 3 CUPRINS ProI.univ.dr.AURELIANGH.BONDREA.PresedinteleFunda ieiRomniade Mine,RectorulUniversit iiSpiruHaret,DirectorulgeneralalInstitutuluide Sociologie si Opinie Public: O problem funaamentalmereu tergiversat........ 9 678',,,$57,&amp;2/( 6RFLRORJLDWUDQ]L LHL DANIELAPRLEA-BUZATU,Intreprinaerileinaustrialeromanestintre evolu ie si involu ie .. 25 ANTOINEHEEMERYCK(Fran a).Une analyse des rapports hirarchiques dans unefirmemultinationaledePologne:lgitimationdeseffetsmicro-politiquesdu march ..................... 35 MIHAELACORINAUU.Evaluareastilurilormanagerialencontext situa ional ............ 53 Sociologia familiei DAN ROSCA. Familia si socializarea copilului (I) ...................................................63 BEATRICEMANU,Stuaiisicercet riasupraviolen einfamilierealizaten Romnia ............... 73 SociologLDFXOWXULLLHGXFD LHL ANCUAPL ESU.TineriidinRomniavalorisicomportamenteainsfera culturii politice .... 95 MARIA COBIANU-B CANU. Eauca ia si cultura na ionaln Europa Unit......107 Filosofie - psihologie sRFLDOVIRGILIUCONSTANTINESCU-GALICENI,Genezasocial atrebuin elor umane (I) .. 111 GEORGE KOHLRIESER (SUA), The Power of Authentic Dialogue ........125 CRISTIPANTELIMON,Corporatismulsireierahizareasociet iinviziunealui Julius Evola . 131 NELAMIRCIC .ConfigurareasociologieinganaireafilosoficaluiAuguste Comte ....... 147 BOGDANDANCIU.MARGARETADINC .Conceptsimetoaologienstuaiul strategiilor de coping ................................................................................... 153 3VLKRORJLDSHUVRQDOLW LL MIHAIGOLU,Complexitatesipreaictibilitatecomportamental nsistemul personalit ii 161 NICOLETA GHEORGHE, Ce sunt iocurile psihologice si ae ce le iucm? Rela ia aintre iocuri. atasament si autonomie ......................................................................... 173 4 &amp;RQVLOLHUHSVLKRORJLF LSVLKRWHUDSLH RODICA MATEI, Sus inere si interpretare n aemersul psihanalitic ........................183 AMALIA GABOR, De la scenariu la autonomie ...................................189 IOANAOMER,Comunicareaaiagnosticuluiaecancersiefectelesaleasupra rela iei terapeutice la aaul ii aepresivi interna i n sec iile ae oncologie (I) ...... 201 ,VWRULHVRFLDOMONICA POPA, Obstea si comunitatea ae avere. Stuaiu comparativ ......................215 AUREL V. DAVID, Starea sociala unei asez ri rurale ain iuae ul Slai n anul 1938 ............. 227 *HRSROLWLFFLORIANT N SESCU.Solu iialternativeprivinareglementareafrontierei romno-bulgarenDobrogealasfarsitulceluiaealDoileaRzboiMonaialn viziunea Departamentului de Stat al S.U.A. ... 235 DEZBATERI STEFAN COSTEA. Jiitorul universit ii universitatea viitorului ..247 9,$ $7,,1 ,),&amp;ELENA-CLAUDIARUSU,Conferin aNa ional aeAnaliz Tranzac ional ,Atasament si autonomie (29 noiembrie 3 decembrie 2007) ..................... 251 JOHN PARR (Anglia), Discursul ae aeschiaere la Conferin a Na ionalae AnalizTranzac ional ,Atasament si autonomie .. 253 GEORGEKOHLRIESER(SUA),DiscurslanchidereaConferin eiNa ionaleae AnalizTranzac ional ,Atasament si autonomie . 259 STEFAN COSTEA. A XVIII-a ConferinInterna ionala Alian ei Universit ilor pentru Democra ie (Cluj, 4-7 noiembrie 2007) ....................... 261 CORINA BISTRICEANU-PANTELIMON, Scoala Acaaemic ae Sociologie ae la Bran, octombrie, 2007 ................................. 265 5(&amp;(1=,,127('(/(&amp;785CORINABISTRICEANU-PANTELIMON,VirgiliuConstantinescu-Galiceni: Sociologia comunit ilor rurale ............. 267 CORINABISTRICEANU-PANTELIMON,AvramCristea,JanNicolae, Prin al ii spre sine ......269 DIANA GAVAJEC, Semnele Timpului - revistde analiz si opinie crestin .......271 CLAUDIABUZOIANU,ANCACOMAN,GeorgeKohlrieser,Solu ionarea conflictelor si cresterea performan ei. Metoae bazate pe negocierea ae ostatici ... 273 5 CONTENU ProfesseurUniv.Dr.AURELIANGH.BONDREA,PrsidentdeLaRoumaniede Demain,RecteurdelUniversitSpiruHaret,Directeurgnraldel'Institutde Sociologie et dOpinion publique: Une question fondamentale toujours ajourne ..... 9 TUDES ET ARTICLES Sociologie de la transition DANIELAPRLEA-BUZATU:Lesentreprisesindustriellesroumainesentre volution et involution .............................................................................................. 25 ANTOINE HEEMERYCK (France): Une analyse des rapports hirarchiques dans unefirmemultinationaledePologne:lgitimationdeseffetsmicro-politiquesdu march .............................. 35 MIHAELACORINAUU:valuationdesstylesmanagriauxdansuncontexte situationnel .. 53 Sociologie de la famille DAN ROSCA: La famille et la socialisation de lenfant (I) .......................63 BEATRICE MANU: tudes et recherches roumaines sur la violence domestique ....73 Sociologie de la culture et de l'ducation ANCUAPL ESU:Culturepolitiquevaleursetcomportementsdesjeunes roumains ........................... 95 MARIACOBIANU-B CANU:Lducationetlaculturenationaledansl'Europe unie .......................... 107 Philosophie - psychologie socialeVIRGILIU CONSTANTINESCU: Gense sociale des besoins humains (I) ......111 GEORGE KOHLRIESER (tats-Unis): Le pouvoir du dialogue authentique ............125 CRISTIPANTELIMON:Lecorporatismeetlare-hirarchisationdelasocit dans la vision de Jules Evola ........................................... 131 NELA MIRCIC : La configuration de la sociologie dans la pense philosophique d'Auguste Comte .............. 147 BOGDANDANCIU.MARGARETADINC :Conceptetmthodologiedans l'tude des stratgies de coping .................................... 153 Psychologie de personnalit MIHAIGOLU:Complexitetprvisibilitcomportementaledanslesystmedela personnalit .............................................. 161 NICOLETA GHEORGHE: Que sont les jeux psychologiques et pourquoi y joue-t-on ? Le rapport entre les jeux, lattachement et lautonomie................................ 173 6 Consultation psychologiques et psychothrapieRODICA MATEI: Soutien et interprtation dans la dmarche psychanalytique .......183 AMALIA GABOR: Du scnario lautonomie ..............................189 IOANAOMER:Lacommunicationdudiagnostiqueducanceretseseffetssurla relationthrapeutiqueauxpatientsdpressifsinternsdanslesdpartements d'oncologie (I) ...................................................... 201 Histoire sociale MONICAPOPA:Lacollectivitetlacommunautdebiens.Unetude comparative ..................... 215 AURELV.DAVID:tatsociald'untablissementruraldansledpartementde S laj, 1938 ....................... 227 Gopolitique FLORIANT N SESCU:Lessolutionsalternativesaurglementdelafrontire Roumaine-BulgareenDobroudjalafindeladeuximeguerremondialedansla vision du dpartement d'tat des tats-Unis .. 235 DISCUSSIONS STEFAN COSTEA: Le futur de l'universit, l'universit du futur ..................247 LA VIE SCIENTIFIQUE ELENA-CLAUDIARUSU:Laconfrencenationaled'analysetransactionnelle Attachement et autonomie (29 novembre - 3 dcembre 2007) ................................ 251 JOHNPARR(Anglia):Discoursd'ouverturelaconfrencenationaled'analyse transactionnelle Attachement et autonomie............................................. 253 GEORGEKOHLRIESER(tats-Unis):Discoursdeclturelaconfrence nationale d'analyse transactionnelle Attachement et autonomie .................... 259 STEFANCOSTEA:LaXVIIImeconfrenceinternationaledel'Alliancedes Universits pour la Dmocratie (Cluj, 4-7 novembre 2007) ............................. 261 CORINABISTRICEANU-PANTELIMON:Lcoleacadmiquedesociologiede Bran, octobre 2007.............................. 265 RECENSIONS, NOTES DE LECTURE CORINABISTRICEANU-PANTELIMON:VirgiliuConstantinescu-Galiceni:Sociologie des Communauts rurales ............................................ 267 CORINABISTRICEANU-PANTELIMON:AvramCristea,JanNicolae, Par les autres vers soi . 269 DIANA GAVAJEC: Les signes du Temps Revue danalyse et dopinion chrtienne 271 CLAUDIABUZOIANU,ANCACOMAN:GeorgeKohlrieser,Rsolutiondes conflitsetaccroissementdesperformances.Mthodesbasessurlangociation dotages .................................................... 273 7 SUMMARY Professor AURELIAN GH. BONDREA, Ph. D., President of Romania Tomorrow Fonda-tion, Rector of Spiru Haret, University, General Manager of the Institute of Sociology and Public Opinion: An Always Postponed Fundamental Issue ....................... 9 STUDIES AND ARTICLES Sociology of transition DANIELAPRLEA-BUZATU:RomanianIndustrialEnterprisesbetween Evolution and Involution ...................... 25 ANTOINEHEEMERYCK(Fran a):AnAnalysisoftheHierchicalReports/Ratios in a Multinational Firm of Poland: Legitimation of the Microphone-Policies Effects of the Market ........................................................................................... 35 MIHAELACORINAUU:EvaluationoftheLeadershipStylesinaSituational Context ......................................................................................................... 53 Sociology of the family DAN ROSCA: Familiy and Childs Socialization (I) ..........................................63 BEATRICE MANU: Romanian Studies and Research on Domestic Violence ...73 Sociology of culture and education ANCUA PL ESU: Political Culture Values and Behaviour of Romanian Young People ................................................................................................................... 95 MARIA COBIANU-B CANU: Education and National Culture within the United Europe .............................. 107 Philosophy-Social psychology VIRGILIU CONSTANTINESCU: Social Genesis of the Human Needs (I) .......111 GEORGE KOHLRIESER (SUA): The Power of Authentic Dialogue ................125 CRISTIPANTELIMON:TheCorporatismandRe-settingSocialHierarchyin Julius Evolas Vision ............................................................................................ 131 NELAMIRCIC :TheConfigurationofSociologyinAugusteComte Philosophical Thinking ................................................................................................ 147 BOGDANDANCIU.MARGARETADINC :ConceptandMethodologyinthe Study of Coping Behaviour ........................................................................................ 153 Personality psychology MIHAIGOLU:BehaviouralComplexityandPredictabilityinthePersonality System ........................................................................................................................... 161 NICOLETAGHEORGHE:WhatarethePsychologicalGamesandWhyAreWe PlayingThem?TheRelationshipBetweenPsychologicalGames,Attachementand Autonomy ............................................................................. 173 8 Psychological counseling and psychotherapy RODICAMATEI:SupportandInterpretationwithinthePsychoanalytical Approach................................................... 183 AMALIA GABOR: From Script to Authonomy .............................................189 IOANAOMER:TheCommunicationofCancerDiagnosticsanditsEffectsupon the Therapeutic Relation at the Depressive Patients in the Departments of Oncology (I) ..................................................................................................................... 201 Social history MONICAPOPA:CommunitvBaseaInstitution(obste)anaCommunalPropertv. Comparative Study ........................................................................................... 215 AUREL V. DAVID: Social Conaition of a Rural Communitv in Slai Countv 1938 227 Geopolitics FLORIAN T N SESCU: U.S.A. State Department Opinion on Alternatives in the Romanian-Bulgarian Border Regulation in Dobruja at the End of the Second World War .... 235 DISCUSSIONS STEFAN COSTEA: The Future of the University, the University of the Future ........247 SCIENTIFIC LIFE ELENA-CLAUDIARUSU:TheNationalConferenceofTransactionalAnalysis Attachement and Authonomy (November 29th- December 3rd 2007) ........... 251 JOHNPARR(Anglia):TheOpeningSpeechatTheNationalConferenceof TransactionalAnalysis Attchement and Authonomy ............................................. 253 GEORGE KOHLRIESER (SUA): The Closing Speech at The National Conference of Transactional Analysis Attachament and Authonomy ........................ 259 STEFANCOSTEA:The18-thInternationalConferenceoftheUniversities Alliance foe Democracy (Cluj, 4-7 november 2007) ................... 261 CORINABISTRICEANU-PANTELIMON:AcademicSchoolofSociology,Bran, October 2007 ........................................................................................................ 265 REVIEWS, LECTURE NOTES CORINABISTRICEANU-PANTELIMON:VirgiliuConstantinescu-Galiceni: Socilogy of Rural Communities .......................................................................... 267 CORINABISTRICEANU-PANTELIMON:AvramCristea,JanNicolae, Trough Others to Oneself ......................................................................................... 269 DIANA GAVAJEC: Time Signs Magazine of Analysis and Opinion .................271 CLAUDIABUZOIANU,ANCACOMAN:GeorgeKohlrieser,HostageattheTable. How Leaders can Overcom Conflict, Influence Others, and Raise Performance . 273 9 OPROBLEMFUNDAMENTALMEREUTERGIVERSAT</p> <p> Prof.univ.dr. AURELIAN GH. BONDREA ABSTRACT InRomanianhistory,oneofthecurrentissue,thesubjectofpublicdialogues,of social,politicalandculturalapproaches,aproblemcausedbythebirthandevolutionof the nation, of the state, by the specificity and originality of social structures was and still is the peasant issue, the socio-economical destiny of a large part of the population...</p>