advocaten en notarissen

Download Advocaten en Notarissen

If you can't read please download the document

Post on 30-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Advocaten en Notarissen is een redactionele bijlage van de Gelderlander.

TRANSCRIPT

 • *+

  Advocaten/Notarissenvrijdag 19 oktober 2012

 • LEES MORGEN IN DEZE KRANT

  200 JAAR NOTARIS IN DOETINCHEM

  POSTADRES: Postbus 79, 7000 AB Doetinchem BEZOEKADRES: Keppelseweg 1-3, 7001 CE DoetinchemCONTACT: Telefoon (0314) 37 22 22, info@vwdknotarissen.nl, www.vwdknotarissen.nl

  Lichtenvoorde - Tel. (0544) 397 200 - Winterswijk (0543) 513 084 - www.steentjeswoltersmulder.nl

  Bent u als ondernemer of particulier op zoek naar juridische bijstand? Kies voor eigentijdse advocatuur met een Achterhoekse nuchterheid:

  advies op maat informeel contact korte lijnen heldere werkwijze duidelijke afspraken

  Ontdek de advocaten van SteentjesWoltersMulder. Bezoek onze website www.steentjeswoltersmulder.nl

  Eigentijdse advocatuur met een Achterhoekse nuchterheid

 • vrijdag 19 oktober 2012 De Gelderlander

  extra | 3

  door Thed Maas

  V echten twee boeren om een koe, leggen zeer n op toe, luidt een Brabants gezegde.Logisch, procedures kosten geld en van te-voren is niet in te schatten hoeveel. Zo hebik dit jaar een keer juridische bijstand genoten vaneen advocaat omdat bij mij thuis illegaal muziek wasgedownload. Dochterlief had nietsvermoedend eencdtje op de computer binnengehaald van zangeres Ri-hanna. In Nederland mag dat gewoon, maar in Duits-land daar woon ik niet. Verschillende advocaten-kantoren hebben zich hierin gespecialiseerd (zogehe-ten struikrovers) en lieten software bouwen waar-mee ze de door de providers verstrekte data afstrui-nen op zoek naar overtreders. Zoals dochterlief.Een fikse rekening was het gevolg. Die heb ik in eer-ste instantie onder het motto zijn ze nou helemaal

  gek geworden terzijde gelegd, maar alras viel er eenaanmaning in de bus. De door mij geconsulteerde An-waltin want deze overtredingen vallen buiten derechtsbijstandsverzekering maakte me duidelijk datik geen poot had om op te staan. Maar we kunnenmisschien wel wat van het bedrag afkrijgen.De raadsvrouwe bedreef vaardig koehandel en toenontstond er zoiets als communicerende vaten. Toenwe na drie weken de stand opmaakten, bleek ik na-melijk niks te zijn opgeschoten. De rekening van destruikrovers was gedaald, de rekening van mijn advo-caat met ongeveer eenzelfde bedrag gestegen.Natuurlijk wilde mijn advocaat, enthousiast, nog weleven doorgaan. Ik niet.

  door Yvonne Jansen

  V an tijd tot tijd komt opLinkedIn het portretvoorbij van een aimabe-le, aan een slopende ziek-te overleden collega. Vandaag zoekik zijn account op en wordt mij ge-vraagd of ik alle kwaliteiten waar-over hij beschikt, onderschrijf. Hetlijkt een trucje om iemand dielang niet meer actief is geweest opLinkedIn, aan te sporen weer vanzich te laten horen.De gedachte dat deze dierbare nietalleen in mijn herinnering voort-leeft maar ook in de cyberspace,bevalt me op het eerste gezichtwel. Maar veel nabestaanden vin-den het pijnlijk als uit naam vanoverledenen berichten worden ge-stuurd.Onze (groot)ouders lieten fotos,brieven en misschien een dagboekna. De hedendaagse mens heeftook een digitale erfenis, in de so-ciale media. Die is behoorlijkgroot bij een gemiddeld persoon.Volgens Adam Ostrow, hoofdre-dacteur van het toonaangevendedigitale vakblad Mashable.com,wordt door gebruikers van socialmedia elke minuut 48 uur videogepload. Elke dag gaan er 200 mil-joen tweets de lucht in. Een gemid-delde Facebook-gebruiker plaatstmaandelijks zon 90 berichtjes. Lin-kedIn, Twitter, Google+, Facebook,Pinterest, Tumblr, Youtube, Flickr,Instagram: op sociale media zijngebruikers onsterfelijk. Evenals op

  relatiewebsites. De meeste mensendie een account aanmaken, staandaar niet bij stil.Willen we wel virtueel voortle-ven? De uitkomsten van een on-derzoekje in opdracht van uitvaart-verzekeraar Nuvema geven aan dat61 procent per direct zn profielverwijderd zou willen zien bijoverlijden. Een kwart wil de keus

  overlaten aan nabestaanden.Slechts 8 procent wil een virtueelmonumentje, in de vorm van eengedenkpagina, op Facebook bij-voorbeeld, of via een dienst alsMensenLinq, waar anderen eencondoleancebericht kunnen plaat-sen of een levensverhaal.De makkelijkste oplossing om hetdigitale leven te laten stoppen wan-

  neer het aardse eindigt: stop eenlijstje met alle profielen, gebrui-kersnamen en wachtwoorden ineen mapje met persoonlijke docu-menten. Een filmpje op Youtubegeeft te denken over het hierna-maals online. Zoek op DigitalDeath - What Happens OnlineWhen You Die en zie welkevreemde gedaanten je digitale per-

  soon kan aannemen na je dood.Bijvoorbeeld die van een robot,die een brein heeft dat gevoed isdoor je uitingen op social media.Je kunt op deze tooekomst alvasteen voorschotje nemen, door Thatcan be my next tweet zn werk te la-ten doen (www.that-can.be/my/next/tweet). Deze web-site produceert een automatischbericht op Twitter nadat je je aller-laatste tweet hebt verzonden. Ditwordt gedaan aan de hand van on-derwerpen en zinsbouw van jouweerdere tweets. Dat resulteert in hi-larische uitkomsten, maar geeftook zicht op mogelijke toekomsti-ge ontwikkelingen: je blijft zen-den, lang nadat je aan gene zijdebent aangekomenDienstverleners als Netwerk Nota-rissen en Nuvema helpen bij hetopstellen van een social media tes-tament of het verwijderen van ac-counts.

  www.nuvema.nlwww.netwerknotarissen.nlwww.lifeinsurancefinder.com

  Forever in de cyberspaceSOCIAL MEDIA Overledenen zijn niet eenvoudig van het internet te verwijderen

  VOORWOORD

  dg.nl/bijlagen

  Op deze site kunt u deze special vinden als pdf. Alle vorige specials treft u ook aan op onze site.

  COLOFON Deze Extra is een redactionele bijlage van:

  Wilt u adverteren in een van onze specials neem dan contact op:in de regio Nijmegen: advertenties.nijmegen@gelderlander.nl, 024-3650646, in de regio Arnhem/Doetinchem: advertenties.doetinchem@gelderlander.nl , 0314-372123

  *+

  Reageren? Mail naar specials@gelderlander.nl

  Onze (groot)ouders lietenfotos, brieven en misschieneen dagboek na. De gemid-delde mens van nu heefteen omvangrijke digitale er-fenis, op sociale media.

  Redactionele leiding: Dorine SteenbergenVormgeving: Carmen DwarkasingAan dit nummer werkten mee: Mariska Hofman, Yvonne Jansen,Thed Maas, Monique Meijer, Eva Wassenburg, Jolenta WeijersFoto cover: Lex van Lieshout/ANP

  Communicerende vaten

  Screenshot van de website van het Zweedse Pirate Bay waarvan de oprich-ters inmiddels zijn veroordeeld. Via Pirate Bay kon illegaal muziek wordengedownload. De wetgeving in deze verschilt van land tot land.

  Facebook geeft geen toegang tothet account van een overledene. Erzijn twee opties: het accountschrappen of een herinneringspagi-na laten maken.

  Twitter wil, alvorens op te treden,onder andere een kopie van deoverlijdensadvertentie. Dat moetin het Engels. In het helpcentrumvan Twitter staat een handleiding.

  LinkedIn verlangt een online formu-lier dat in het helpcentrum is te vin-den.

  Youtube laat nabestaanden een ac-count zelf schrappen, na toezen-ding van bewijsstukken (o.m. mail-correspondentie van de overlede-ne, plus volmacht van overledene).

  Facebook:account kan worden verwijderd of worden omgezet in een memorial page

  Twitter:account verdwijnt wijnt na lange inactge inactiviteit of nabenabestaanden kukunnen aangeven wat zij ermee willen doen

  LinkedIn:nabestaandeden kunnen aanaangeven wat zij mmet accounnt willen doenn

  Youtube:nabestaanden kunnen account zelf schrappen

  Gedenkpaginas: nabestaandenkunnen een pagina mmaken op verschillende soocial media om overledene te heherdenken

  Condeleanceregister: nabestaanden kunnnenaccount aanmakenn ter herdenking van de overledene

  Facebook:getagde fotos,ggedeelde links en gactiviteiten van de overledene blijven op vriendenpaginas bestaan en zichtbaar

  Hotmail: nrrespondentie vancorre n

  t naar edene wordt noverled t naden estaandde nabes de

  oms g d. Somgestuurd. omgt. Account ongewenststongewensttongewenst

  verwijderdwordt niet v

  Google:ccountaccou wordt

  maar niet zomaaverwijderd

  Nabestaanden kunnen na het overlijden van een dierbare geconfronteerd worden met alles wat er is achtergebleven in de social media. Dit kan voor onwenselijke situaties zorgen, omdat men hier soms geen toegang toe krijgt. Maar het kan ook een mooie herinnering zijn aan de persoon, waar iedereen die dat wil bij kan en zijn bijdrage aan kan leveren.

  info

  grap

  hic

  grap

  hic

  M

  H

  Overledenen terug te vinden op social media Maatregelen

 • De Gelderlander vrijdag 19 oktober 2012 vrijdag 19 oktober 2012 De Gelderlander

  4| extra extra | 5

  < 50.000> 250.000 200.000 - 250.000 150.000 - 200.000

  100.000 - 150.000

  50.000 - 100.000

  infographic/illustratie MM | bron KNB, loonwijzer.nl, Rabobank, Quaesitor

  gemiddeld bruto maandloon bij een 38-urige werkweek

  Advocaten Notarissen

  Inkomen

  aantal professionals

  Inkomen notaris

  leeftijd 31 jaar 34 jaarwerkweek 39 uur 37 uur

  16.275(2011)

  1.400(2012)

  52%

  31%

  10

  96 5

  57% 43%

  39%

  48%

  vrouwen

  mannen

  3.594

  3.367

  WETBOEK

  De zaak rond advocaat Bram Mosz-kowicz heeft de discussie over dekwaliteit van de advocatuur aange-zwengeld. De overheid vindt al lan-ger dat het anders moet. Wat kun jeeigenlijk doen als je klachten hebtover je advocaat?

  door Jolenta Weijers

  Bram Moszkowicz heeft het moei-lijk. Zelfs de deken van de Ordevan Advocaten is hem publiekelijkafgevallen; hij noemde de strafplei-ter ongeschikt voor zijn vak. DeBelastingdienst verwijt Moszko-wicz dat hij contant geld van clin-ten ontvangt dat hij niet opgeeftaan de fiscus.Intussen is de beer los. Moszko-wicz wordt ook verweten dat hijzijn zaken vaak door minder erva-ren kanto

Recommended

View more >