40 - 44 , 25. 5. 2016. b) prevencija kriminaliteta i c) zaãtita podataka. 7. sadråaj...

Click here to load reader

Post on 07-Mar-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 40 - 44 , 25. 5. 2016.

 • , 25. 5. 2016. 40 - 45

 • 40 - 46 , 25. 5. 2016.

 • , 25. 5. 2016. 40 - 47

 • 40 - 48 , 25. 5. 2016.

 • , 25. 5. 2016. 40 - 49

 • 40 - 50 , 25. 5. 2016.

 • , 25. 5. 2016. 40 - 51

 • 40 - 52 , 25. 5. 2016.

  PLAN I PROGRAM STRU NE OBUKE ZA LICA KOJA OBAVLJAJU

  POSLOVE FIZI KE I TEHNI KE ZA TITE 1. Ovim planom i programom utvr uje se sadr aj stru ne

  obuke za lica koja obavljaju poslove fizi ke i tehni ke za tite pri agencijama i unutra njim slu bama za za titu ljudi i imovine prema Zakonu o agencijama i unutra njim slu bama za za titu ljudi i imovine ("Slu bene novine Federacije BiH", br. 78/08 i 67/13) - (u daljnjem tekstu: Zakon).

  2. Poha anje obuke iz ta ke 1. ovog plana i programa vr i se u skladu sa lanom 25. Zakona i lanom 16. Pravilnika o na inu organiziranja periodi ne provjere sposobnosti rukovanja oru jem, provjere zdravstvene i psihofizi ke sposobnosti i stru ne obuke zaposlenika agencija za za titu ljudi i imovine i odredbama ovog plana i programa.

  3. Obuka iz ta ke 1. ovog plana i programa obuhvata stru no i prakti no osposobljavanje lica za pravilno i zakonito preduzimanje radnji i mjera u toku obavljanja poslova za tite ljudi i imovine koje vr e agencije za za titu ljudi i imovine i pravna lica koja imaju organiziranu vlastitu unutra nju za titarsku slu bu.

  4. Plan i program poha anja obuke iz ta ke 1. ovog plana i programa sastoji se od dvije posebne cjeline koje odgovaraju vrsti certifikata koji se izdaje u skladu sa lanom 19. Zakona i to: a) Stru na obuka za fizi ku za titu i

  b) Stru na obuka za tehni ku za titu. Obuka iz stava (1) ove ta ke organizira se kroz nastavne predmete koji odgovaraju pojedinim pitanjima za koja se provodi ta obuka.

  5. Obuka za fizi ku za titu organizira se i provodi kroz sljede e predmete i to: a) Fizi ka za tita; b) Tehni ka za tita; c) Kriminalistika; d) Osnovi psihologije i komuniciranja; e) Dr anje, no enje i pravilna upotreba vatrenog oru ja

  i f) Specijalna fizi ka obuka i prva pomo .

  6. Obuka za tehni ku za titu organizira se i provodi kroz sljede e predmete i to: a) Tehni ka za tita, b) Prevencija kriminaliteta i c) Za tita podataka.

  7. Sadr aj predmeta stru ne obuke dat je u Tabelarnom prikazu 1 (stru na obuka za fizi ku za titu) i Tabelarnom prikazu 2 (stru na obuka za tehni ku za titu) i sastavni su dio ovog plana i programa.

  8. Obuku iz ta ke 1. ovog plana i programa organizira i izvodi Federalno ministarstvo unutra njih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) u okviru Policijske akademije putem Radne grupe za provo enje stru ne obuke za lica koja obavljaju poslove fizi ke i tehni ke za tite (u daljnjem tekstu: Radna grupa), koju rje enjem imenuje federalni ministar unutra njih poslova.

  9. U Radnu grupu za provo enje stru ne obuke mogu se anga irati stru na lica za koja se utvrdi da je njihovo anga iranje potrebno u provo enju obuke (npr. nedostakom kadrova i dr.). Anga iranje stru nih lica iz stava (1) ove ta ke vr i federalni ministar unutra njih poslova samostalno ili na prijedlog direktora Policijske akademije. Prijedlog iz stava (2) ove ta ke sadr i ime i prezime lica, stru no zvanje, razloge za anga iranje tog lica, vrijeme anga iranja i druge podatke. Ako federalni ministar prihvati prijedlog iz stava (2) ove ta ke, navedeno lice se imenuje u Radnu grupu i s njim se zaklju uje ugovor.

  10. Obuka iz ta ke 1. ovog plana i programa zavr ava se kada lice odslu a sve nastavne asove utvr ene planom i programom, uklju uju i teoretski i prakti ni dio.

  11. O zavr enoj obuci izdaje se Potvrda. Potvrdu izdaje Policijska akademija na osnovu izvje taja koji sa ini i dostavi Radna grupa. Uvjerenje o zavr enoj obuci izdaje se na obrascima 1, 2 i 3, koji se nalaze u prilogu ovog plana i programa i njegov su sastavni dio.

  12. Visinu tro kova obuke rje enjem utvr uje federalni ministar unutra njih poslova.

  13. Ovaj plan i program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu benim novinama Federacije BiH".

 • , 25. 5. 2016. 40 - 53

  FIZI KA ZA TITA

  Red. br. NAZIV PREDMETA TEMATSKI SADR AJ TRAJANJE PREDAVA I

  1. Fizi ka za tita Pojam fizi ke za tite i zakonske ovlasti uvara - provjera identiteta lica - izdavanje upozorenja i nare enja - zadr avanje - spre avanje ulaska neovla tenog lica i vozila u ti eni prostor ili objekat - privremeno ograni enje kretanja lica u objektu ili prostoru - osiguranje mjesta doga aja do dolaska policije - upotreba fizi ke sile - upotreba vatrenog oru ja Postupanje uvara pri obavljanju kontrolnih uvarskih i patrolnih poslova

  1 sat Nastavnik instruktor

  2. Tehni ka za tita Koncept ti enja Podjela sistema tehni ke za tite Mehani ka za tita Elektronski (aktivni) sigurnosni sistemi Sistemi za dojavu napada protuprepadni sistemi Sistem za nadgledanje ti enog prostora Sigurnosni ure aji Protivpo arna za tita

  1 sat Nastavnik instruktor

  3. Kriminalistika Na ela kriminalisti kog rada Uvi aj - osiguranje lica mjesta - faze uvi aja - informativno orijentacijsko organizacijska faza - stati ka faza - dinami ka faza - kontrolna faza - finalna faza

  1 sat Nastavnik instruktor

  4. Osnovi psihologije i komuniciranja Psihi ki procesi od forenzi kog zna aja - opa anja percepcije - mi ljenje - pam enje - amnezija - li nost - stres

  1 sat Nastavnik instruktor

  5. Dr anje, no enje i pravilna uptreba vatrenog oru ja

  Pozitivni zakonski propisi za upotrebu smrtonosne sile v/o - pojam otpora, napada i smrtonosne sile - Pravilnik o upotrebi smrtonosne sile - pojam napada - procedure dono enja oru ja iz futrole u poziciju za ga anje - izdavanje upozorenja za upotrebu v/o - nu na odbrana - krajnja nu da

  1 sat Nastavnik instruktor

  6. Specijalna fizi ka obuka i prva pomo Upotreba fizi ke snage radi savladavanja razli itih vrsta otpora Stavovi, distanca, kretanje i pona anje u komunikaciji i samoodbrani (govor tijela)

  ta je pasivan otpor - na in djelovanja na osjetljive ta ke

  ta je aktivni otpor Primjena udaraca, zahvata, bacanja i poluga u samoodbrani

  1 sat Nastavnik instruktor

  TEHNI KA ZA TITA Red. br. NAZIV PREDMETA TEMATSKI SADR AJ TRAJANJE PREDAVA I

  1. Tehni ka za tita Zakonska regulativa Pojam i podjela sistema tehni ke za tite Ugradnja sistema tehni ke za tite Odr avanje i servisiranje sistema tehni ke za tite Alarmni sistemi Sredstva veze

  1 sat Nastavnik instruktor

  2. Prevencija kriminaliteta Pojam, vrste i osnovni principi savremenog kriminaliteta Socijalna prevencija kriminaliteta (op a, posebna, individualna) Mjere i tehnike situacijske prevencije kriminaliteta Monitoring projekta prevencije kriminaliteta na ti enom objektu

  1 sat Nastavnik instruktor

  3. Za tita podataka Pojmovno definiranje Za tita li nih podataka Za tita podataka od dr avnog zna aja Za tita poslovne tajne Zakonska regulativa

  1 sat Nastavnik instruktor

 • 40 - 54 , 25. 5. 2016.

 • , 25. 5. 2016. 40 - 55

 • 40 - 56 , 25. 5. 2016.

View more