2. czy ogródki sezonowe to również lokale gastronomiczno – rozrywkowe?

Click here to load reader

Post on 15-Jan-2016

28 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1. Czy można sprzedawać wyroby tytoniowe w lokalach gastronomiczno - rozrywkowych?. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • 1. Czy mona sprzedawa wyroby tytoniowe w lokalach gastronomiczno - rozrywkowych?

 • TAK, ale z zastrzeeniem artykuu 6 ustawy o ochronie zdrowia przed nastpstwami uywania tytoniu i wyrobw tytoniowych tj. zakazu sprzeday wyrobw tytoniowych osobom do lat 18, zakazu sprzeday wyrobw tytoniowych w automatach oraz w opakowaniach zawierajcych mniej ni 20 sztuk, a take luzem bez opakowania.

  bjty zakazem palenia tytoniu.3. Ile sal waciciel moe wydzieli dla palcych w przypadku lokaliposiadajcych np. 3 lub wicej pomieszcze do konsumpcji?Odp. W art. 5a ust. 4 ustawy o ochronie zdrowia przed nastpstwami uywaniatytoniu i wyrobw tytoniowych jest mowa o tym, e waciciel lub zarzdzajcy lokalemgastronomiczno-rozrywkowym z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymido konsumpcji, moe wyczy spod zakazu palenia tytoniu zamknite pomieszczeniekonsumpcyjne. Zatem ustawodawca wyranie zaznacza, e dotyczy to 1 pomieszczenia,rwnie w przypadku lokali posiadajcych wiele pomieszcze do konsumpcji.60 Gwny Inspektorat Sanitarny4. Jak powinno wyglda oznakowanie lokali? Gdzie je umieszcza? Czyobowizuje jeden wzr znaku dla wszystkich?Odp. Zgodnie z art. 5 ust. 1a waciciel lub zarzdzajcy obiektem lub rodkiemtransportu publicznego, w ktrym obowizuje zakaz palenia wyrobw tytoniowych,umieszcza w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia sowne i graficzneinformujce o zakazie palenia wyrobw tytoniowych na danym terenie lub rodkutransportu.Widoczne miejsce to takie, ktre zauway kady (pracownik, klient itp.), kto dodanego obiektu wchodzi.Ustawa nie przewiduje jednego wzoru znaku zakazu palenia, wane jest natomiast to,by posiada on jednoczenie form graficzn i tekstow. Propozycj znaku umieszczonona stronie www.mz.gov.pl w zakadce TYTO oraz na stronie www.gis.gov.pl w zakadceTOB3CIT. Mona go bezpatnie pobra i zastosowa w swoim obiekcie lub pojedzie.5. Gdzie mona wyznaczy miejsca dla palcych i jakie warunki musz onespenia?Odp. zgodnie z art. 5a ustawy o ochronie zdrowia przed nastpstwami uywaniatytoniu i wyrobw tytoniowych waciciel lub zarzdzajcy moe wyczy spod zakazupalenia tytoniu indywidualne pokoje w obiektach sucych celom mieszkalnym.Waciciel lub zarzdzajcy moe rwnie wyznaczy palarni (zgodnie z art. 2ust. 9 ustawy o ochronie zdrowia przed nastpstwami uywania tytoniu i wyrobwtytoniowych palarnia to wyodrbnione konstrukcyjnie od innych pomieszcze i cigwkomunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, suce do palenia wyrobwtytoniowych zaopatrzone w wywiewn wentylacj mechaniczn lub system filtracyjnyw taki sposb, aby dym tytoniowy nie przenika do innych pomieszcze): w domach pomocy spoecznej lub domach spokojnej staroci, w hotelach, w obiektach sucych obsudze podrnych, na terenie uczelni, w pomieszczeniach zakadw pracy, w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.Ponadto, waciciel lub zarzdzajcy lokalem gastronomiczno-rozrywkowym z co najmniejdwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji, moe wyczy spod zakazupalenia tytoniu zamknite pomieszczenie konsumpcyjne, wyposaone w wentylacjzapewniajc, aby dym tytoniowy nie przenika do innych pomieszcze.6. Czy mona pali na ulicy, np. przed wejciem do lokalu gastronomicznorozrywkowego?Odp. TAK, jeeli zakaz palenia nie zosta wprowadzony z innego tytuu, np. uchwarady gminy.7. Jakie kary gro za amanie artykuu 5 ustawy?Odp. Za niedostosowanie si do zapisw art. 5 ustawy o ochronie zdrowiaprzed nastpstwami uywania tytoniu i wyrobw tytoniowych grozi kara grzywnyw nastpujcych wysokociach: do 2000 zotych moe zapaci waciciel lub zarzdzajcy obiektemlub rodkiem transportu publicznego za nie umieszczenie znaku zakazupalenia tytoniu, do 500 zotych moe zapaci osoba palca w miejscach objtychzakazem.Odwieamy nasze miasta 61TOB3CIT (Tobacco Free Cities)8. Kto ma prawo do egzekucji ustawy? Jakie suby mog nakada mandaty?Odp. za nie umieszczenie znaku zakazu palenia tytoniu moe ukara: Policja,Stra Miejska i Pastwowa Inspekcja Sanitarna, za palenie tytoniu w miejscach objtych zakazem ukara moe Policja,Stra Miejska i Pastwowa Inspekcja Sanitarna, za reklamowanie i promocj wyrobw tytoniowych ukara moe Policjai Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw, za sprzeda wyrobw tytoniowych: osobom do lat 18; na tereniepodmiotw leczniczych, szk i placwek owiatowo wychowawczychoraz obiektw sportowo-rekreacyjnych; w postaci papierosww opakowaniach zawierajcych mniej ni dwadziecia sztuk oraz luzembez opakowania; w sprzeday detalicznej w systemie samoobsugowym;nieumieszczenie informacji o zakazie sprzeday wyrobw tytoniowychosobom do lat 18 ukara moe Policja, Stra Miejska oraz Urzd OchronyKonkurencji i Konsumentw.9. Czy w teatrze lub muzeum mona pali?Odp. Nie, w pomieszczeniach kultury i wypoczynku obowizuje zakaz palenia bezmoliwoci wyznaczenia palarni; zakaz ten dotyczy take artystw grajcych w sztuce.10. Co waciciele lokali powinni zrobi, w sytuacji kiedy klient amie zakazpalenia tytoniu w lokalu?Odp. Powinien upomnie klienta, poprosi o zgaszenie papierosa, a jeeli to nieposkutkuje, wyprosi z lokalu lub powiadomi Policj/Stra Miejsk.11. Czy zwyky obywatel moe podj interwencj, gdy widzi, e kto amiezakaz palenia, np. na przystanku autobusowym?Odp. TAK, moe przypomnie o zakazie palenia tytoniu i poprosi o zgaszeniepapierosa.12. Kto odpowiada za kontrol stanu technicznego palarni? Czy potrzebnejest jakie specjalne zawiadczenie o tym, e palarnia jest wykonanaprawidowo? Jeli tak, to kto je wydaje?Odp. Ustawa o ochronie zdrowia przed nastpstwami uywania tytoniu i wyrobwtytoniowych nie okrela kto jest odpowiedzialny za opracowanie technicznej specyfikacjipalarni. Naley zatem przyj, e budowa takiego pomieszczenie powinna spenia wymogiopisane w definicji palarni zawartej w ustawie (palarnia to wyodrbnione konstrukcyjnieod innych pomieszcze i cigw komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiedniooznaczone, suce do palenia wyrobw tytoniowych zaopatrzone w wywiewn wentylacjmechaniczn lub system filtracyjny w taki sposb, aby dym tytoniowy nie przenika doinnych pomieszcze) i podlega oglnym przepisom prawa budowlanego.13. Gdzie mona uzyska wicej informacji na temat ustawy?Odp. W zakadce TYTO na stronie Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl), na stronieGwnego Inspektoratu Sanitarnego (ww.gis.gov.pl), w wojewdzkich i powiatowychstacjach sanitarno-epidemiologicznych na terenie caego kraju.Dodatkowo, PIS dysponuje materiaami edukacyjnymi na temat skutkw zdrowotnychuywania tytoniu oraz organizuje punkty informacyjne, konferencje zwizane z wejciemw ycie nowych przepisw.62 Gwny Inspektorat Sanitarny14. Czy moliwo wprowadzenia zakazu palenia tytoniu w restauracji zaleyod jej powierzchni?Odp. NIE, w jednej z propozycji nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przednastpstwami uywania tytoniu i wyrobw tytoniowych, przewidywano tak zaleno(waciciele lokali gastronomicznych o powierzchni poniej 100 m2 mieli mie moliwopodjcia decyzji, czy lokale te bd w caoci przeznaczone wycznie dla osb palcychczy niepalcych, a w lokalach powyej 100 m2 waciciel mg wydzieli sale dla palcych).Obecnie jednak, moliwo wyznaczenia miejsca dla palcych jest uzalenionajedynie od iloci sal przeznaczonych do konsumpcji, jakimi dysponuje lokal - w razie, gdylokal dysponuje minimum 2 salami, jedn z nich mona przeznaczy dla palcych.15. Czy na stadionie sportowym mona pali tyto?Odp. Zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie zdrowia przed nastpstwami uywaniatytoniu i wyrobw tytoniowych, palenie jest zabronione w pomieszczeniach obiektwsportowych. Jeli wic stadion jest otwarty, mona na nim pali, chyba, e zakaz paleniawynika z innego tytuu (np. jest wprowadzony przez prawo miejscowe).16. Czy zorganizowanie w lokalu tzw. klubu palacza lub imprezy dla osbpalcych zwalnia z wprowadzania w lokalu zakazu palenia?Odp. NIE, zgodnie z ustaw o ochronie zdrowia przed nastpstwami uywaniatytoniu i wyrobw tytoniowych zakaz palenia obejmuje wszystkie lokale gastronomiczno rozrywkowe, bez wzgldu na rodzaj imprez tam organizowanych.W przypadku, kiedy tzw. klub palacza nie funkcjonowaby w lokalu gastronomicznorozrywkowym,a mieciby si w budynku, wwczas traktowany jest jako innepomieszczenie do uytku publicznego, w ktrym rwnie obowizuje zakaz paleniatytoniu (art. 5 ust. 1 pkt 11).17. W jaki sposb wyznacza si obszar przystanku komunikacji publicznej?Odp. Zgodnie z ustaw prawo o transporcie drogowym przystanek to miejsceprzeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasaerw na danej linii komunikacyjnej,oznaczone w sposb okrelony w przepisach ustawy prawo o ruchu drogowym z informacjo rozkadzie jazdy, z uwzgldnieniem godzin odjazdw rodkw transportowychprzewonika drogowego uprawnionego do korzystania z tego miejsca. Ustawa prawoo ruchu drogowym z kolei okrela przystanek jako miejsce zatrzymywania si pojazdwtransportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami. Dodatkowo, ustawa doprzystanku odnosi si w art. 49, ktry okrela, gdzie nie mona zatrzymywa pojazdu:w odlegoci mniejszej ni 15 m od supka lub tablicy oznaczajcej przystanek, a naprzystanku z zatok na caej jej dugoci.18. Czy przepisy regulujce zakaz palenia dotycz te shisha barw w ktrychpali si fajki wodne?Odp. Tak, jeli wkad do shishy zawiera tyto.19. Czy zakaz palenia obowizuje na klatce schodowej w bloku?Odp. Nie, klatka schodowa nie naley do adnej z kategorii wymienionych w art.5 ustawy. Wsplnota mieszkaniowa lub spdzielnia bd mogy taki zakaz wprowadziindywidualnie.20. Czy mona pali w akademiku?Odp. Ustawa wprowadzia zakaz palenia na terenie uczelni. Waciciel lub zarzdzajcyterenem uczelni moe wyznaczy na tym terenie palarni (ktra spenia wymaganiaOdwieamy nasze miasta 63TOB3CIT (Tobacco Free Cities)okrelone w art. 2 pkt. 9 ustawy, czyli m.in. jest wyodrbnionym konstrukcyjnie od innychpomieszcze i cigw komunikacyjnych pomieszczeniem); moe take w akademikuwyczy spod zakazu palenia indywidualne pokoje suce celom mieszkalnym (zgodniez art. 5a ust.1 ustawy).21. Czy pacjenci szpitala psychiatrycznego mog pali w szpitalu?Odp. Ustawa nie przewiduje wyjtkw od zakazu palenia na terenie podmiotwleczniczych i w pomieszczeniach innych obiektw, w ktrych s udzielane wiadczeniazdrowotne (art. 5 ust. 1 pkt 1). Nie mona rwnie traktowa takiego szpitala jak obiektusucego celom mieszkalnym - jest to nie do pogodzenia co najmniej z jego zadaniamistatutowymi.22. Do ktrej kategorii miejsc wymienionych w art. 5 ustawy mona zaliczysklepy i galerie handlowe? Czy mona w nich pali?Odp. Sklepy/galerie handlowe s innymi pomieszczeniami dostpnymi douytku publicznego. Ustawanie przewiduje moliwoci tworzenia palarni w takichpomieszczeniach.23. Jakie kary, ktre mog dotyczy lokali gastronomiczno-rozrywkowychprzewiduje ustawa?Odp. Oprcz kary grzywny przewidzianej dla palacza (500 z) oraz dla waciciela,ktry nie umieci informacji o zakazie palenia (2000 z), ustawa przewiduje nastpujcekary, ktre mog dotyczy lokali gastronomiczno rozrywkowych:karze grzywny do 2 000 pln, podlegaj nastpujce czyny:1) sprzeda wyrobw tytoniowych osobom do lat 182) nie umieszczenie w miejscu sprzeday informacji o zakazie sprzedaywyrobw tytoniowych osobom do lat 183) sprzeda wyrobw tytoniowych na terenie zakadw opieki zdrowotnej,szk i placwek owiatowo - wychowawczych oraz obiektw sportowo -rekreacyjnych4) sprzeda wyrobw tytoniowych w automatach;5) sprzeda papierosw w opakowaniach zawierajcych mniej ni 20 sztukoraz luzem bez opakowania;kar grzywny do 200 000 pln albo karze ograniczenia wolnoci alboobu karom cznie podlega ten, kto:1) reklamuje, promuje lub sponsoruje wyroby tytoniowe, rekwizyty tytoniowei produkty imitujce wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symbole zwizanez uywaniem tytoniu w miejscach publicznych;2) eksponuje w punktach sprzeday przedmioty imitujce opakowaniawyrobw tytoniowych.64 Gwny

 • 2. Czy ogrdki sezonowe to rwnie lokale gastronomiczno rozrywkowe?

 • Zgodnie z rozumieniem art.2 ustawy o wasnoci lokali , ogrdki nie s lokalami, zatem jeeli prawo miejscowe nie stanowi inaczej teren wok lokalu nie jest objty zakazem palenia tytoniu.

 • 3. Ile sal waciciel moe wydzieli dla palcych w przypadku lokali posiadajcych np. 3 lub wicej pomieszcze do konspumpcji?

 • Art. 5a ust. 4 mwi o tym, e waciciel lub zarzdzajcy lokalem gastronomiczno rozrywkowym z co najmniej 2 pomieszczeniami przeznaczonymi do komsumpcji, moe wyczy spod zakazu palenia tytoniu zamknite pomieszczenie konsumpcyjne.Zatem ustawodawca wyranie zaznacza, e dotyczy to 1 pomieszczenia, rwnie w przypadku lokali posiadajcych wiele pomieszcze do konsumpcji.

 • 4. Jak powinno wyglda oznakowanie lokali lub rodkw transportu publicznego? Gdzie je umieszcza? Czy obowizuje jeden wzr znaku dla wszystkich?

 • Zgodnie z art. 5 ust.1a waciciel lub zarzdzajcy obiektem lub rodkiem transportu publicznego, w ktrym obowizuje zakaz palenia wyrobw tytoniowych, umieszcza w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia sowne i graficzne informujce o zakazie palenia wyrobw tytoniowych na danym terenie lub rodku transportu.

 • 5. Gdzie mona wyznaczy miejsca dla palcych i jakie warunki musz one spenia?

 • w domach pomocy spoecznej lub domach spokojnej staroci,w hotelach,w obiektach sucych obsudze podrnych,na terenie uczelni,w pomieszczeniach zakadw pracy,w lokalach gastronomiczno rozrywkowych.

 • Zgodnie z art. 2 ust. 9 ustawy Palarnia to wyodrbniony konstrukcyjnie od innych pomieszcze i cigw komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone , suce do palenia wyrobw tytoniowych zaopatrzone w wywiewn wentylacj mechaniczn lub system filtracyjny w taki sposb, aby dym tytoniowy nie przenika do innych pomieszcze.

 • 6. Czy mona pali na ulicy, np. przed wejciem do lokalu gastronomiczno rozrywkowego?

 • TAK, jeeli zakaz palenia nie zosta wprowadzony z innego tytuu, np. uchwa rady gminy.

 • 7. Czy w teatrze lub muzeum mona pali?

 • NIE, w pomieszczeniach kultury i wypoczynku obowizuje zakaz palenia bez moliwoci wyznaczenia palarni.Zakaz ten dotyczy take artystw grajcych na scenie.

 • 8. Co waciciel lokalu powinien zrobi w sytuacji kiedy klient amie zakaz palenia tytoniu w lokalu?

 • Powinien upomnie klienta, poprosi o zgaszenie papierosa, a jeeli to nie poskutkuje, wyprosi z lokalu lub powiadomi Policj, Stra Miejsk.

 • 9. Czy zwyky obywatel moe podj interwencj, gdy widzi, e kto amie zakaz palenia, np. na przystanku autobusowym ?

 • Powinien upomnie klienta, poprosi o zgaszenie papierosa, a jeeli to nie poskutkuje, wyprosi z lokalu lub powiadomi Policj, Stra Miejsk.

 • 10. Kto odpowiada za kontrol stanu technicznego palarni? Czy potrzebne jest jakie specjalne zawiadczenie o tym, e palarnia jest wykonana prawidowo. Jeli tak, to kto je wydaje?

 • Ustawa nie okrela kto jest odpowiedzialny za opracowanie techniczej specyfikacji palarni. Naley zatem przyj, e budowa takiego pomieszczenia powinna spenia wymogi opisane w definicji palarni.

 • 11. Czy na stadionie sportowym mona pali tyto?

 • Zgodnie z art. 5 palenie jest zabronione w pomieszczeniach obiektw sportowych. A jeli stadion jest otwarty, mona na nim pali, chyba, e zakaz palenia wynika z innego tytuu ( np. jest wprowadzony przez prawo miejscowe).

 • 12. W jaki sposb wyznacza si obszar przystanku komunikacji publicznej?

 • Zgodnie z ustaw prawo o transporcie drogowym przystanek to miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasaerw na danej linii komunikacyjnej, oznaczone w sposb okrelony w przepisach ustawy prawo o ruchu drogowymz informacj o rozkadzie jazdy, z uwzgldnieniem godzin odjazdw rodkw transportowych przewonika drogowego uprawnionego do korzystania z tego miejsca.

 • Ustawa prawo o ruchu drogowym okrela przystanek jako miejsce zatrzymywania si pojazdw transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami. Dodatkowo, ustawa do przystanku odnosi si w art. 49, ktry okrela, gdzie nie mona zatrzymywa pojazdu:w odlegoci mniejszej ni 15 m od supka lub tablicy oznaczajcej przystanek, a na przystanku z zatok na caej jej dugoci.

 • 13. Czy zakaz palenia obowizuje na klatce schodowej w bloku?

 • NIE, klatka schodowa nie naley do adnej z kategorii wymienionej w art. 5 ustawy.

  Wsplnota mieszkaniowa lub spdzielnia mog taki zakaz wprowadzi indywidualnie.

 • 14. Czy mona pali w akademiku?

 • Ustawa wprowadzia zakaz palenia na terenie uczelni. Waciciel lub zarzdzajcy terenem uczelni moe wyznaczy na tym terenie palarni ( ktra spenia wymagania okrelone w art. 2 pkt. 9 ustawy, czyli m.in. jest wyodrbnionym konstrukcyjnie od innych pomieszcze i cigw komunikacyjnych pomieszczeniem).Moe take w akademiku wyczy spod zakazu palenia indywidualne pokoje suce celom mieszkalnym ( zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy)

 • 15. Czy pacjenci szpitala psychiatrycznego mog pali w szpitalu?

 • Ustawa nie przewiduje wyjtkw od zakazu palenia na terenie podmiotw leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektw, w ktrych s udzielane wiadczenia zdrowotne ( art. 5 ust.1 pkt.1).

  Nie mona rwnie traktowa takiego szpitala jak obiektu sucego celom mieszkalnym jest to nie do pogodzenia co najmniej z jego zadaniami statutowymi.

 • 16. Do ktrej kategorii miejsc wymienionych w art. 5 ustawy mona zaliczy sklepy i galerie handlowe?Czy mona w nich pali?

 • Sklepy / galeria handlowe s innymi pomieszczeniami dostpnymi do uytku publicznego.

  Ustawa nie przewiduje moliwoci tworzenia palarni w takich pomieszczeniach.

 • 17. Czy moliwo wprowadzenia zakazu palenia tytoniu w restauracji zaley od jej powierzchni?

 • NIE, w jednej z propozycji nowelizacji ustawy, przewidywano tak zaleno ( waciciele lokali gastronomicznych o powierzchni poniej 100m mieli mie moliwo podjcia decyzji, czy lokale te bd w caoci przeznaczone wycznie dla osb palcych czy niepalcych, a w lokalach powyej 100m waciciel mg wydzieli sale dla palcych).

 • Obecnie jednak, moliwo wyznaczenia miejsca dla palcych jest uzaleniona jedynie od iloci sal przeznaczonych do konsumpcji, jakimi dysponuje lokal, w razie, gdy lokal dysponuje minimum 2 salami, jedn z nich mona przeznaczy dla palcych.

 • 18. Czy zorganizowanie w lokalu tzw. klubu palacza lub imprezy dla osb palcych zwalnia z wprowadzania w lokalu zakazu palenia?

 • NIE, zgodnie z ustaw zakaz palenia obejmuje wszystkie lokale gastronomiczno rozrywkowe, bez wzgldu na rodzaj imprez tam organizowanych. W przypadku, kiedy tzw. klub palacza nie funkcjonowaby w lokalu gastronomiczno rozrywkowym, a mieciby si w budynku, wwczas traktowany jest jako inne pomieszczenie do uytku publicznego, w ktrym rwnie obowizuje zakaz palenia tytoniu (art. 5 ust.1 pkt.11).

 • 19. Czy przepisy regulujce zakaz palenia dotycz te shisha barw, w ktrych pali si fajki wodne?

 • TAK, jeli wkad do shishy zawiera tyto.

 • 19. Jakie kary, ktre mog dotyczy lokali gastronomiczno rozrywkowych przewiduje ustawa?

 • Oprcz kary grzywny przewidzianej dla palacza( 500z) oraz dla waciciela, ktry nie umieci informacji o zakazie palenia (2000z), ustawa przewiduje nastpujce kary, ktre mog dotyczy lokali gastronomiczno rozrywkowych:Karze grzywny do 2000z, podlegaj nastpujce czyny

 • Karze grzywny do 2000z, podlegaj nastpujce czyny:sprzeda wyrobw tytoniowych osobom do lat 18nie umieszczenie w miejscu sprzeday informacji o zakazie sprzeday wyrobw tytoniowych osobom do lat 18sprzeda wyrobw tytoniowych na terenie ZOZ-w, szk i placwek owiatowo wychowawczych oraz obiektw sportowo rekreacyjnychsprzeda wyrobw tytoniowych w automatachsprzeda papierosw w opakowaniach zawierajcych mniej ni 20 sztuk oraz luzem bez opakowania.

 • Kar grzywny do 200 000 z, albo karze ograniczenia wolnoci albo obu karom cznie podlega ten, kto: reklamuje , promuje lub sponsoruje wyroby tytoniowe, rekwizyty tytoniowe i produkty imitujce wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symbole zwizane z uywaniem tytoniu w miejscach publicznych ekspnuje w punktach sprzeday przedmioty imitujce opakowania wyrobw tytoniowych

 • 20. Jakie kary gro za amanie art. 5 ustawy?

 • Za niedostosowanie si zapisw art. 5 ustawy grozi kara grzywny w nastpujcych wysokociach:do 2 000 z moe zapaci waciciel lub zarzdzajcy obiektem lub rodkiem transportu publicznego za nie umieszczenie znaku zakazu palenia tytoniudo 500z - moe zapaci osoba palca w miejscach objtych zakazem.

 • 21. Kto ma prawo do egzekucji ustawy? Jakie suby mog nakada mandaty?

 • za nie umieszczenie znaku zakazu palenia tytoniu moe ukara: Policja, Stra Miejska, PIS

  za palenie tytoniu w miejscach objtych zakazem moe ukara: Policja, Stra Miejska, PIS

  za reklamowanie i promocj wyrobw tytoniowych moe ukara: Policja, UOK i K

 • Za sprzeda wyrobw tytoniowych:osobom do lat 18, na terenie podmiotw leczniczych, szk i placwek owiatowo wychowawczych oraz obiektw sportowo rekreacyjnych; w postaci papierosw w opakowaniach zawierajcych mniej ni 20sztuk oraz luzem bez opakowania; w sprzeday detalicznej w systemie samoobsugowym;nie umieszczenie informacji o zakazie sprzeday wyrobw tytoniowych osobom do lat 18 moe ukara: Policja Stra Miejska i UOK i K.

 • 22. Gdzie mona uzyska wicej informacji nt. ustawy?www.mz.gov.plwwww.gis.gov.pl

  ***************************************************