[ namaz u islamu ]

Download [ Namaz u Islamu ]

Post on 30-Jun-2015

1.762 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Namaz u Islamu - Od Abdesta do Zikra - Po Sunnetu Allahovog MiljenikaNAMAZ U ISLAMU ĈETVRTO DOPUNJENO I DORAĐENO IZDANJE GOD.2010MR.MUHAMMED PORCA - PROF.ABDULLAH MUJICKOMPLET KNJIGA O NAMAZU OD ABDESTA DO ZIKRA U DETALJE. VRLO KORISNA I PREPORUCENA JE SVIMA ONIMA KOJI ZELE NAUCITI KLANJATI(OBAVLJATI NAMAZ) ONAKO KAKO JE TO RADIO ALLAHOV POSLANIK MUHAMMED SALALLAHU ALEJHI VE SELLEM, A ON NAM JE NAJBOLJI UZOR, KAKO TO ALLAH MILOSTIVI KAZE U KURANU.http://www.dzemat-sabah.com

TRANSCRIPT

Na naem putu do uspjeha drimo se Kur'ana i Sunneta

1

ETVRTO DOPUNJENO I DORAENO IZDANJE

1431.god.po H./ 2010 god.

2

Na naem putu do uspjeha drimo se Kur'ana i Sunneta

Priprema: Elvedin Borozan (Ebu-Isa) i Ummu-Isa erijatska recenzija: Hfz.mr.Muhammed Fadil Pora Korektura: Abdullah Muji prof. Samir Kehonji Lektura: Remzija Huri-Beirevi DTP: Senad Lati, BSc Grafika obrada: Hamza Muteveli Likovna obrada Ajdin Hodi

Adresa izdavaa: Mesdid Tewhid 1120 Wien, Murlingengasse 61, Austrija Tel.++43 1 81 22 346, Fax.++43 1 81 77 988 e-mail: ummet@ummet.at

Na naem putu do uspjeha drimo se Kur'ana i Sunneta

3

www.ummet.atTira: 2000 primjeraka

U ime Allaha Milostivog Samilosnog

4

Na naem putu do uspjeha drimo se Kur'ana i Sunneta

UVOD PRVOM IZDANJUHvala i zahvala Uzvienom Allahu, delle enuhu, Koji sve u mjeri stvori i odredi, Koji mumine Pravim putem uputi, a kafirima bolnu kaznu priredi. Neka su salavat i selam na Njegovog resuli ekrema, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji vjerno dostavi Allahovu poslanicu i emanet predade i ummet posavjetova i na Allahovom putu se bori sve do preseljenja na ahiret. Neka ga Uzvieni Allah, subhanehu ve teala, obaspe svojom milou i podari mu najljepe to e ikome dati. Neka su mir i spas na njegovu porodicu, ashabe i na iskrene sljedbenike do Sudnjeg dana. Osnova vjere Islama jeste akida, isto i izvorno uvjerenje koje se oituje u ehadetu, koji se pored izgovaranja rijeima pokazuje i na djelima. Prvo, temeljno i najvanije djelo gdje se potvruje ehadet jeste namaz koji vodi u svako dobro i odvraa od svakog zla, veza je izmeu ovjeka i njegovog Uzvienog Gospodara, isti ljude od grijeha, granica je izmeu vjerovanja i nevjerovanja, jaa mumina, garant je Allahove zatite i za koga e se prvo polagati raun na Sudnjem danu i prema kome e se odreivati i ostala ljudska djela. Namaz je nareen i narodima prije nas, s tim to su se prema njemu neodgovorno ponijeli, poveli se za svojim strastima i propast doivjeli. Uspjeh i napredak ovoga ummeta ovisi o njegovoj primjeni Islama i najodgovornijem odnosu prema ovim uzvienim emanetima koji su nam povjereni, a jedan od najvanijih jeste namaz.

Na naem putu do uspjeha drimo se Kur'ana i Sunneta

5

U proteklom periodu mnogi se nisu upoznali sa izvornom Allahovom vjerom, te je nisu ni primjenjivali. Kod mnogih je jo uvijek prisutno uvjerenje da se musliman moe biti po naciji, porijeklu ili pukom pripisivanju muslimanima, bez znanja, uvjerenja i pokornosti Allahu, subhanehu ve teala. Zato je danas potrebno jedno svestrano i temeljito osvjeenje muslimana, poevi od akide, ispravnog islamskog vjerovanja, preko namaza i svih drugih principa, propisa i djelatnosti, tako da vjera obuhvati sve pore naeg ivota, privatnog i javnog, porodinog i drutvenog, sve dok Allahova Rije ne bude gornja i dok se propisi ove vjere ne ponu primjenjivati na svim nivoima drutva. Naa obaveza prema Uzvienom Stvoritelju jeste da u Njega vjerujemo, u Njegovoj jednoi i jedinstvenosti, da Mu budemo uvijek u pokornosti u skladu sa Njegovom voljom i eljom. Jer sve to je odredio i propisao zasnovano je na savrenoj mudrosti i znanju u korist ljudima. Zato je potrebno ispravni i izvorni Islam dostaviti i proiriti meu irokim masama i uiniti ga pristupanim svima na lahak i jednostavan nain, daleko od ispraznih filozofija i neosnovanog teoretisanja i pretpostavki. U tom smislu uraena je sa Allahovom, subhanehu ve teala, pomoi i ova knjiga koja ima za cilj da na jednom mjestu u kratkim crtama objedini, na temelju jasnih dokaza iz Kurana i Sunneta, osnovno to je potrebno da poznaje svaki musliman o namazu i njegovim propisima. Moglo bi se dosta pisati o ovoj tematici i opet govor o namazu ne bi bio do kraja iscrpljen. Molimo Allaha, subhanehu ve teala., da primi ovo skromno djelo i da u njemu dadne svoj bereket i blagoslov kako bi korist od njega dola do to ireg kruga ljudi. Nijjet nam je pisati i o drugim oblastima iz Islama ovim nainom i sve s ciljem olakanja i shvatanja i rada po propisima Allahove vjere. er. rec.

6

Na naem putu do uspjeha drimo se Kur'ana i Sunneta

UVOD DRUGOM IZDANJUUz pomo Allaha, subhanehu ve teala., tampamo drugo izdanje knjige Namaz u Islamu u jednom relativno kratkom periodu od vremena prvog izdanja. Razlog tome je velika potreba i potranja knjige, ubrzo nakon njene pojave. injenica je, da nam je ve odavno potrebna knjiga o namazu koja u sebi objedinjava jednostavnost pristupa materiji, spominjanje dokaza i saetost u okvirima pokuaja da se obuhvati i svestrano obradi jedna iroka i razgranata tema. Ovo drugo izdanje je doraeno i proireno novim naslovima u vezi sa namazom, hadisima su spomenuti izvori i stepen, te su uvrtena nuna pojanjenja za kojima se osjetila potreba. Nadamo se da e i ovo drugo izdanje naii na lijep prijem kod zainteresovanih i da e ostvariti svoj cilj, a to je upoznavanje ibadeta Allahu, subhanehu ve teala, kroz svjetlo Kurana, Sunneta i rijei ehlisunnetske uleme.Neka nam je Allah, subhanehu ve teala, svima na pomoi.

Na naem putu do uspjeha drimo se Kur'ana i Sunneta

7

UVOD TREEM IZDANJUPred nama je tree dopunjeno i doraeno izdanje "Namaza u Islamu". Postoji veliko interesovanje, sa Allahovom pomou, za ovim djelom, na emu smo zahvalni Uzvienom Stvoritelju. I to nas posebno raduje, izraena je elja da se prevede na albanski i njemaki jezik, pa bi smo voljeli da i ovi prijevodi to prije ugledaju svjetlo dana. I pored uloenog truda i nastojanja svjesni smo injenice da ljudski rad nije savren, tako da e nam dobro doi svaki bratski savjet i primjedba, jer nam je elja afirmacija i prezentovanje izvornih islamskih propisa, bez primjesa uvedenih obiaja, bid'ata, pretpostavki i neosnovanih miljenja. Na ovaj nain se olakava pristup Islamu i njegovim savrenim propisima. Ova knjiga je korisna kako onima koji se po prvi put susreu sa namazom u praksi, tako i onima koji ve odavno praktikuju Islam klanjajui, tako da e kroz nju ponoviti naueno, saznati novo i ispraviti netano. Nakon itanja "Namaza u Islamu" mnogi su se osjetili jaim i privrenijim pristupu namazu, saznavi pojedinosti u pogledu istog.

8

Na naem putu do uspjeha drimo se Kur'ana i Sunneta

UVOD ETVRTOM IZDANJUOvo je zvanino etvrto izdanje ''Namaza u islamu'', iako je u meuvremenu bilo omogueno svakome ko je elio da tampa ovu knjigu za optu korist muslimana. Ovom prilikom uraen je dodatak o vanosti i veliini namaza kroz Kuran i Sunnet, kao i koristi namaza u dematu. Prema naem saznanju knjiga je do sada prevedena na holandski i njemaki jezik. Da Uzvieni Allah nagradi sve one koji na bilo koji nain doprinose da se ovaj veliki hajr proiri meu ljudima.

Na naem putu do uspjeha drimo se Kur'ana i Sunneta

9

ISPRAVNO VJEROVANJE OSNOVA SVAKOG RADA

VJEROVANJE U ALLAHA, DELE ENUHU"Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono to je izmeu njih da bismo se igrali, Mi smo ih stvorili s ciljem, ali veina ne zna." (Ed-Duhan, 38.-39.) "Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono to je izmeu njih; tako misle nevjernici." (Sad, 27.) "A Allah je nebesa i Zemlju mudro stvorio i zato da bi svaki ovjek bio nagraen ili kanjen prema onome to je zasluio; nikome nee biti uinjena nepravda." (El-Dasije, 22.) Mumin potvruje i prihvaa da ima Jednog i Jedinog Stvoritelja, Sveznajueg i Mudrog Gospodara, Boga Kojem se pokorava i Koji ga je stvorio nakon to nije bio nita i nije mu bilo spomena. Stvorio ga je od kapi sjemena, uobliio ga i uljepao njegov izgled, a zatim mu prilagodio uslove za ivot na Zemlji, kao to je to uradio s njegovim (pra)ocem i (pra)majkom. Muminov iman u njegovog Gospodara i Stvoritelja poiva na nepobitnim dokazima, oevidnim injenicama, jasnim i vizuelnim znakovima, koji se nalaze u svim dijelovima prostranog univerzuma, poduprtim vahjom (Objavom) od Allaha, dele enuhu, koji nam je dostavljen putem iskrenih poslanika.

10

Na naem putu do uspjeha drimo se Kur'ana i Sunneta

Mi emo im pokazati Nae dokaze u svemirskim prostranstvima, a i u njima samim, da bi im postalo sasvim jasno, da je on (Kuran) istina. (Fussilet, 53.) Kada ovjek spozna svoga Uzvienog Stvoritelja i s Njim uspostavi kontakt (namazom, ibadetom), uvidjet e da je on vlasnitvo samo svoga Stvoritelja, da je samo On taj koji zasluuje da Mu se ibadet ini, da Mu se bude pokorno i potinjeno. Ovim se vjernik oslobaa potinjenosti, osim Allahu, dele enuhu: O ljudi, ibadet inite Gospodaru svome, Koji je stvorio vas i one prije vas, da biste bili bogobojazni. (El-Bekare, 21.) Vjernik zna svrhu svog postojanja i svoju ulogu na Zemlji, kao i djela kojima je zadovoljan njegov Gospodar, a kloni se onoga to srdi njegovog Stvoritelja. On zna ta slijedi poslije smrti. Vjernik zna svog Stvoritelja i Poslanika svoga Stvoritelja. Nevjernika okruuju tmina i neznanje i on luta. Allah je zatitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju zatitnici su ejtani i oni ih odvode od svjetla u tmine; oni su stanovnici Dehennema, oni u njemu vjeno ostaju. (El-Bekare, 257) Nevjernik ne vjeruje u svog Stvoritelja pored oiglednih znakova na Zemlji i na nebu. On ne vjeruje u poslanike pored jasnih argumenata i dokaza o njihovoj iskrenosti. A na Dan kada ih On pozove i upita: 'ta ste odgovorili poslanicima?' Toga dana oni nee znati ta e odgovoriti pa se nee meusobno ni raspitivati. (ElKasas,65.- 66.)

Na naem putu do uspjeha drimo se Kur'ana i Sunneta

11

Takvog e vidjeti kako robuje raznim idolima i kako je pokoran tagutima (silnicima) i laljivcima, bez ikakvog osnova ili dokaza. Doista od onih koji ne vjeruju, i umru a nevjernici su, niti od jednog nee biti primljeno blago da se njime otkupi, makar ga, koliko ovaj svijet bilo! Njima pripada kazna bolna, i njima nee niko u pomo pritei. (Ali-Imran, 91.) Nevjernik zna za blagodati koje lino posjeduje u sebi, kao to su: vid, sluh, razum