مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)

of 40 /40
دهای سال دا روی ن ی ر مت ه م ر بوری ر م2011 ) ( اول ت م س ق

Upload: noel

Post on 07-Jan-2016

76 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول). موج ناشی از سونامی پس از زمین لرزه ای در ژاپن به شدت 8/9 ریشتر در 11 مارس 2011. قایقی که بر اثر شدت سونامی با فرود آمدن در بالای یک ساختمان در میان دریایی از آوار زلزله تعجب همگان را برانگیخت. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)

  سال رویدادهای مهمترین بر 2011مروری

) اول) قسمت

Page 2: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)

لرزه • زمین پساز سونامی از ناشی موجشدت به ژاپن در در 8/9 ای 11ریشتر

2011مارس

Page 3: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)
Page 4: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)

فرود • با شدتسونامی اثر بر که قایقیمیان در یکساختمان باالی در آمدن

را همگان تعجب زلزله آوار از دریاییبرانگیخت

Page 5: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)
Page 6: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)

کودک • و اش 12مادر سالههه‌ڵاتی ) رۆژ کردستان ازشرقیونان ( مرز در که ، کوردستان

. باختند جان سرما اثر بر

Page 7: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)
Page 8: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)

•در مصر حکومتی ضد معترضان جشناستعفای اعالم پساز التحریر میداندر مصر رئیسجمهور مبارک حسنی

2011فوریه 11تاریخ

Page 9: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)
Page 10: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)

جنگی • هواپیمای یک سقوطدر ارتشقذافی به متعلق

لیبی شرق در بنغازی حومه

Page 11: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)
Page 12: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)

دولت • هوادار مردی که لیبی شورشیاناند کرده دستگیر را قذافی

Page 13: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)
Page 14: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)

شورشپساز • پلیسضد یک آتشگرفتنمولوتفدر کوکتل با معترضان حمله

  یونان آتن اعتراضات

Page 15: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)
Page 16: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)

العاده " • فوق مادربزرگ عنوان با رقابتی " تاریخ در که العاده فوق پدربزرگ 5و

باالی 2011ژانویه شرکتسالمندان 70با. شد تفلیسانجام در سال

Page 17: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)
Page 18: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)

سودانی ی• زن جنوبی ) ( ک با سودانکه دهد می نشان خود جوهری انگشت

کشوری عنوان به جهان ملت جدیدترین. است یافته دست استقالل به آفریقایی

Page 19: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)
Page 20: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)

دریافتکمک • حال در کامبوجی آوارگانمرز در خود های پناهگاه در دولتی های

کامبوج و تایلند میان

Page 21: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)
Page 22: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)

ای • دریاچه ساحل روی بر ماشین صدهاتاریخی کوالک پساز شیکاگو در

در 2011فوریه 2زمستان

Page 23: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)
Page 24: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)

باالی • از بنگالدشی پرشیکپساز دیگری به قطار واگن

اسالمی جماعت روزه سه حضورتاریخ 2011ژانویه 23در

Page 25: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)
Page 26: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)

هندی، • کودکان همراهی و شادیدر النکایی سری بنگالدشیودر کریکت جهانی جام 10شروع

2011مارس

Page 27: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)
Page 28: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)

عمق • با نیراگونگو آتشین دهانهجمهوری 1300 در متر

بعنوان کنگو دموکراتیکو جهان گدازه دریاچه بزرگترین

آفریقا قاره های شگفتی از یکی

Page 29: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)
Page 30: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)

سوراخی • در چوب از استفاده با زنیدر زده یخ ای دریاچه در شده ایجاد

لباسهایش شستشوی در سعی روسیهدارد.

Page 31: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)
Page 32: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)

خاکستر • از انبوهی با هواپیما یکیک در آن بر نشسته آتشفشانی

آرژانتین جنوب در فرودگاه

Page 33: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)
Page 34: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)

شورش • پلیسضد با معترضان برخوردعمومی اعتصاب طول در 48در ساعته

یونان 2011ژوئن 28 آتن در

Page 35: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)
Page 36: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)

آتالنتیس • فضایی مأموریتشاتل آخرینایستگاه قصد به کندی فضایی مرکز در

در فضایی المللی 2011ژوئیه 21بینبا 1390تیر 31مطابق

Page 37: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)
Page 38: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)

جام • در ژاپنی زن های فوتبالیستبا که ژاپن در زنان فوتبال جهانی

جام قهرمانی عنوان به آمریکا شکستسال در زنان فوتبال 2011جهانی

. شدند شناخته

Page 39: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)
Page 40: مروری بر مهمترین رویدادهای سال 2011 (قسمت اول)

پایان

استار : • پرشین سایت از تصاویرکریمی : • آیت کننده تهیهماه : • دی 1390تاریخ