Županijsko natjecanje iz fizike – 6.3.2009. srednje škole – 1

of 16/16
ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE – 6.3.2009. Srednje škole – 1. skupina 1. zadatak (11 bodova) Tramvaj vozi između dvije stanice udaljene 600 m tako da polazi sa prve stanice iz mirovanja i ubrzava ubrzanjem 3 m/s 2 dok ne postigne određenu brzinu. Zatim vozi stalnom brzinom u trajanju 3/4 ukupnog vremena vožnje između dviju stanica. Da bi se zaustavio na drugoj stanici, tramvaj koči i pritom usporava s 4 m/s 2 . Izračunajte ukupno vrijeme vožnje tramvaja. 2. zadatak (10 bodova) Ivana vesla u čamcu na rijeci. Veslajući uzvodno, u određenom trenutku iz čamca joj ispadne plastična bočica. Nakon što je veslala 60 min i pritom prešla put od 2 km uzvodno, Ivana je primjetila da je ispustila bočicu te je odlučila vratiti se po nju. Ivana okreće čamac, vesla nizvodno i sustiže bočicu 5 km nizvodno od mjesta na kojem je okrenula čamac. Pretpostavite da Ivana uvijek vesla istom snagom te da se plastična bočica nakon pada u rijeku giba nošena riječnom strujom. Izračunajte brzinu rijeke i brzinu čamca u odnosu na vodu. 3. zadatak (9 bodova) Tri tijela masa 1 1 kg m = , 2 2 kg m = i 3 4 kg m = povezana su nerastezljivim užetima zanemarive mase preko kolotura zanemarive mase na način kako je prikazano na slici. Koeficijent trenja između tijela mase m 1 i stola iznosi 0.35. Izračunajte iznos i smjer ubrzanja sustava te napetosti užeta. 4. zadatak (9 bodova) Malo tijelo mase m nalazi se na kosini nagiba 30° u odnosu na horizontalu koja se nalazi na horizontalnoj podlozi. Kolikim se ubrzanjem i u kojem smjeru treba gibati kosina da bi malo tijelo na njoj mirovalo? Trenje između malog tijela i kosine te između kosine i horizontalne podloge je zanemarivo. 5. zadatak (11 bodova) Kugla mase 2 kg pričvršćena je za uže duljine 50 cm čiji je drugi kraj učvršćen tako da se kugla može okretati u vertikalnoj ravnini. Metak mase 0.04 kg dolijeće u horizontalnom smjeru brzinom v 0 i prolazi kroz kuglu. Brzina metka, nakon što prođe kroz kuglu, jednaka je 10% početne brzine. Koliko iznosi najmanja moguća početna brzina metka tako da kugla može napraviti puni krug u vertikalnoj ravnini?

Post on 16-Dec-2016

234 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 6.3.2009.

  Srednje kole 1. skupina

  1. zadatak (11 bodova)

  Tramvaj vozi izmeu dvije stanice udaljene 600 m tako da polazi sa prve stanice iz mirovanja

  i ubrzava ubrzanjem 3 m/s2 dok ne postigne odreenu brzinu. Zatim vozi stalnom brzinom u

  trajanju 3/4 ukupnog vremena vonje izmeu dviju stanica. Da bi se zaustavio na drugoj

  stanici, tramvaj koi i pritom usporava s 4 m/s2. Izraunajte ukupno vrijeme vonje tramvaja.

  2. zadatak (10 bodova)

  Ivana vesla u amcu na rijeci. Veslajui uzvodno, u odreenom trenutku iz amca joj ispadne

  plastina boica. Nakon to je veslala 60 min i pritom prela put od 2 km uzvodno, Ivana je

  primjetila da je ispustila boicu te je odluila vratiti se po nju. Ivana okree amac, vesla

  nizvodno i sustie boicu 5 km nizvodno od mjesta na kojem je okrenula amac. Pretpostavite

  da Ivana uvijek vesla istom snagom te da se plastina boica nakon pada u rijeku giba noena

  rijenom strujom. Izraunajte brzinu rijeke i brzinu amca u odnosu na vodu.

  3. zadatak (9 bodova)

  Tri tijela masa 1 1 kgm = , 2 2 kgm = i 3 4 kgm = povezana su

  nerastezljivim uetima zanemarive mase preko kolotura

  zanemarive mase na nain kako je prikazano na slici. Koeficijent

  trenja izmeu tijela mase m1 i stola iznosi 0.35. Izraunajte iznos

  i smjer ubrzanja sustava te napetosti ueta.

  4. zadatak (9 bodova)

  Malo tijelo mase m nalazi se na kosini nagiba 30 u odnosu na

  horizontalu koja se nalazi na horizontalnoj podlozi. Kolikim se

  ubrzanjem i u kojem smjeru treba gibati kosina da bi malo tijelo

  na njoj mirovalo? Trenje izmeu malog tijela i kosine te izmeu

  kosine i horizontalne podloge je zanemarivo.

  5. zadatak (11 bodova)

  Kugla mase 2 kg privrena je za ue duljine 50 cm iji je drugi

  kraj uvren tako da se kugla moe okretati u vertikalnoj ravnini.

  Metak mase 0.04 kg dolijee u horizontalnom smjeru brzinom v0 i

  prolazi kroz kuglu. Brzina metka, nakon to proe kroz kuglu,

  jednaka je 10% poetne brzine. Koliko iznosi najmanja mogua

  poetna brzina metka tako da kugla moe napraviti puni krug u

  vertikalnoj ravnini?

 • UPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 6.3.2009.

  Srednje kole 1. skupina Rjeenja i smjernice za bodovanje

  1. zadatak (11 bodova)

  Ukupan prijeeni put jednak je:

  2 2

  1 1 0 2 0 3 2 3

  1 1

  2 2s a t v t v t a t= + + (2)

  Uvrtavanjem

  0 1 1 2 3v a t a t= = (1)

  Dobije se:

  2 2

  1 1 1 1 2 2 3

  1 1

  2 2s a t a t t a t= + + (1)

  Za vremenske intervale t1 i t3 vrijedi (T je ukupno vrijeme vonje):

  11 1 2 3 3 1 1

  2

  3

  4

  a

  a t a t t t t

  a

  = = =

  1 3

  1

  4t t T+ = (1)

  Rjeavanjem prethodnog sustava jednadbi dobije se:

  1 3

  1 3,

  7 28t T t T= = (1)

  Iz uvjeta zadatka vremenski interval t2 jednak je:

  2

  3

  4t T= (1)

  Uvrtavanjem izraza za t1, t2 i t3 u jednadbu za ukupan prijeeni put dobije se:

  2 -23600 m ms8

  T= (3)

  Prema tome, ukupno vrijeme vonje jednako je:

  40 sT = (1)

  2. zadatak (10 bodova)

  Vrijede sljedee jednadbe ( 1 1 22 km, 1 h, 5 kms t s= = = ):

  ( )1 1amac rijekas v v t= (1)

  ( )2 2amac rijekas v v t= + (1)

  ( )2 1 1 2rijekas s v t t = + (1)

  Oduzimanjem druge jednade od prve i izjednaavanjem sa treom jednadbom dobije se:

  ( ) ( ) ( )2 1 1 2amac rijeka amac rijeka rijekav v t v v t v t t+ = +

  ( )2 1 0amacv t t =

  Odnosno:

  2 1 1 ht t= = (3)

  Brzina rijeke izrauna se iz tree jednadbe:

  1.5 km/hrijeka

  v = (2)

  A brzina amca u odnosu na vodu iz prve ili druge jednadbe:

 • UPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 6.3.2009.

  3.5 km/hamac

  v = (2)

  3. zadatak (9 bodova)

  Pretpostavimo da se tijelo m1 giba na desno.

  (1)

  Primjenom drugog Newtonovog zakona na svako tijelo dobivamo jednadbe:

  1 3 2 trm a T T F= (1)

  2 2 2m a T m g= (1)

  3 3 3m a m g T= (1)

  Sila trenja jednaka je:

  1trF m g= (1)

  Rjeavanjem sustava jednadbi dobije se:

  23 2 1

  1 2 3

  2.31 m/sm m m

  a g

  m m m

  = =

  + +

  (2)

  Napetosti ueta T2 i T3 su:

  ( )2 2 24.25 NT m g a= + = (1)

  ( )3 3 30 NT m g a= = (1)

  4. zadatak (9 bodova)

  Kada se kosina ubrzava na lijevo, na tijelo na kosini djeluje inercijalna sila prema desno:

  (1)

  Komponente teine tijela paralelno kosini i okomito na kosinu jednake su:

  1

  2G mg=

  ,

  3

  2G mg

  = (2)

  Komponente inercijalne sile paralelno kosini i okomito na kosinu jednake su:

  3

  2F ma=

  , 1

  2F ma

  = (2)

  Da bi tijelo mirovalo na kosini, zbroj sila mora biti jednak nuli. Komponente teine i

  inercijalne sile okomite na kosinu uravnoteene su reakcijom podloge, a za komponente sila

  paralelne kosini vrijedi:

  1 3

  2 2mg ma=

  21 5.66 m/s3

  a g= = , smjer ubrzanja kosine je na lijevo. (4)

 • UPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 6.3.2009.

  5. zadatak (11 bodova)

  Za sudar metka i kugle vrijedi zakon ouvanja koliine gibanja:

  0mv mv MV = + (2)

  Uvrtavanjem 00.1v v = dobije se:

  00.9

  MV

  v

  m

  = (1)

  Minimalna brzina koju kugla moe imati u najvioj toki putanje odreena je zahtjevom da je

  napetost niti jednaka nuli, a tada je centripetalna sila jednaka teini kugle: 2

  cp

  V

  F M Mg

  l

  = = (2)

  Prema tome, minimalna brzina kugle u najvioj toki putanje iznosi:

  V gl= (1)

  Brzina kugle neposredno nakon prolaska metka odredi se pomou zakona ouvanja energije

  za gibanje kugle:

  2 21 1 22 2

  MV MV Mg l = + (2)

  Dobije se:

  5 4.95 m/sV gl = = (2)

  Uvrtavanjem u izraz za poetnu brzinu metka dobije se:

  0

  5275 m/s

  0.9

  M gl

  v

  m

  = = (1)

 • UPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 6.3.2009.

  Srednje kole 2. skupina

  1. zadatak (10 bodova) Kocka napravljena od aluminija stavljena je u posudu napunjenu tekuom ivom. Gustoa aluminija pri

  sobnoj temperaturi (t= 25 oC) je a = 2700 kg/m

  3, a ive = 13500 kg/m

  3.

  (a) Koji e dio kocke pri plutanju biti uronjen u ivu?

  (b) Zagrijemo li sistem na temperaturu t' = 100 oC, hoe li se i za koliko promijeniti rezultat pod (a)?

  Koeficijent volumne ekspanzije ive jednak je = 1.810-4

  oC

  -1, a aluminija a = 0.710

  -4 oC

  -1.

  2. zadatak (10 bodova) Zlatni debeli prsten mase mAu ima unutranji polumjer RAu = 3.000 cm i nalazi se na sobnoj temperaturi

  (tAu = 25 oC). Na njega je stavljena aluminijska kuglica zagrijana na temperaturu tAl = 100

  oC, polumjera

  RAl = 3.004 cm (na navedenoj temperaturi) i mase mAl = 300 g. Sistem je ostavljen da se termiki

  uravnotei (pretpostavite da se toplina pri tome ne prenosi na okolinu). Neposredno pred dolazak u

  termiku ravnoteu, kuglica proe kroz prsten. Kolika je masa prstena? Specifini toplinski kapacitet

  zlata je cAu = 229 J kg-1

  K-1

  , a aluminija cAl = 897 J kg-1

  K-1

  . Koeficijent linearne ekspanzije zlata je Au =

  1.410-5

  K-1

  , a aluminija Al = 2.310-5

  K-1

  .

  3. zadatak (10 bodova) Dugaka uplja cijev ima oblik valjka visine L = 40 m i povrine baze

  S = 0.5 m2. Pri atmosferskom tlaku od P = 100000 Pa cijev je

  zatvorena s gornje strane i savreno vertikalno uronjena u jezero; pri

  tome se do jedne treine visine napunila vodom (vidi sliku). (a) Na

  kojoj se dubini h tada nalazi donji rub ae? (b) Ako je masa cijevi m

  = 100 kg, kolikom ju vanjskom silom treba drati u ravnotei u tom

  poloaju? Bridovi cijevi su vrlo tanki pa zanemarite njihov volumen.

  Zanemarite i promjenu temperature vode s dubinom.

  4. zadatak (10 bodova) Kuglica mase m1 = 3 g i polumjera R1 = 2 cm nabijena je nabojem Q1 = 0.2 C te nalijee na drugu,

  mirujuu kuglicu vrlo velike mase (m2 >> m1), polumjera R2 = 3 cm i naboja Q2 = 1.0 C. U poetnom je

  trenutku udaljenost meu sreditima kuglica d = 10 cm, a brzina prve kuglice je v1 = 5 m/s. Ako je sudar

  centralan i elastian, kolika e biti brzina prve kuglice kada se vrati na poetnu udaljenost d = 10 cm?

  5. zadatak (10 bodova) Tri nenabijena kondenzatora spojena su kao na slici (U0= 12 V, C1= 2

  F, C2= 3 F, C3= 5 F). Sklopka je potom prvo stavljena u poloaj

  1 pri emu se nabio kondenzator kapaciteta C1. Zatim je sklopka

  prebaena u poloaj 2. Koliki su konani naboji na ploama svakog

  od kondenzatora?

 • UPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 6.3.2009.

  Srednje kole 2. skupina Rjeenja i smjernice za bodovanje

  Napomena Jo uvijek se po udbenicima moe nai izraz )1(0 tVV += gdje je V0 volumen na 0oC a t

  temperature u oC. Prihvatiti i ovakav nain rjeavanja pored dolje koritenog. (kz)

  1. zadatak (10 bodova) (a) Gustoa aluminija je manja od gustoe ive, pa e kocka aluminija plutati na ivi tako da joj je samo

  dio volumena V1 (od ukupnog volumena V) uronjen u ivu (1 bod). U ravnotei mora vrijediti da je teina kocke jednaka po iznosu (a suprotnog smjera) sili uzgona na nju:

  gVgma 1= , (2 boda)

  1VV a = ,

  VV

  V

  a 2.01 ==

  . (2 boda)

  Dakle, samo e 20% volumena kocke biti uronjeno u ivu.

  (b) Zagrijavanjem se mijenjaju gustoe i ive i aluminija; openito vrijedi:

  ttV

  m

  V

  m

  +=

  +==

  1)1('' . (2 bod)

  Dio volumena uronjen u ivu sad e biti dan s:

  VVVt

  tVV

  a

  a

  a =+

  +=

  +

  +==

  202.0'75107.01

  75108.112.0'

  1

  1

  '

  '''

  4

  4

  1

  . (3 boda)

  Nakon zagrijavanja u ivu e biti uronjeno 20.2% volumena kocke (vie nego prije jer se gustoa ive

  smanjila za vei faktor).

  2. zadatak (10 bodova) (koriteno je T umjesto t) Sistem e nakon dovoljno dugo vremena postii ravnotenu temperaturu T', veu od 25

  oC, a manju od

  100 oC. Budui da kuglica u tom asu prolazi kroz prsten, njihovi polumjeri moraju na toj temperaturi biti

  jednaki. Prsten od zlata e se rairiti zbog zagrijavanja, a kuglica od aluminija skupiti zbog hlaenja:

  AlAuRR '' = , (1 bod)

  ))'(1())'(1(

  TT

  RTTR

  AlAl

  AlAuAuAu

  +=+

  , (2 boda)

  00133.1000.3

  004.3))'(1())'(1( ===++

  cm

  cm

  R

  RTTTT

  Au

  AlAlAlAuAu .

  Uvrtavanjem:

  00133.1)'100(103.2)25'( 101.41 -5-5 =++ TT .

  lan koji sadri kvadrat temperature na lijevoj strani je vrlo malen pa je zanemaren. Dalje vrijedi: -5-5-5 1013300167.0)'100(103.2)25'( 101.4 ==+ TT ,

  100103.225 101.410133'103.2' 101.4 -5-5-5-5-5 += TT ,

  9.0

  23035133'

  +=T oC,

  69'=T oC. (3 bod)

 • UPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 6.3.2009.

  Dakle, termika ravnotea postie se na temperaturi T' = 69 oC. Toplina koju aluminij pri hlaenju otpusti

  prelazi na zlato (nema gubitaka po pretpostavci iz zadatka):

  )'()'( TTcmTTcmAlAlAlAuAuAu

  = , (2 boda)

  pa za traenu masu zlata dobivamo:

  g 830g )2569(229

  )69100(897300

  )'(

  )'(=

  =

  =

  AuAu

  AlAlAlAu

  TTc

  TTcmm . (2 boda)

  3. zadatak (10 bodova) Hidrostatski tlak na dubini h dan je s: ph = gh (1 bod), ukupni tlak je dan s p = pa+ph, a na dubini

  manjoj za L/3 (rub vode u cijevi) tlak je p' = pa+ g(h-L/3) (2 boda). To ujedno mora biti tlak komprimiranog zraka u cijevi, kojeg moemo izraunati i po Boyleovom zakonu:

  Vp3

  2p'VA = Ap

  2

  3p'= , (2 boda)

  Dakle, vrijedi:

  +=

  32

  3 Lhgpp AA , (2 boda)

  m 43.18

  m 3

  40

  100081.92

  100000

  32

  =

  =

  +

  =

  =+=L

  g

  ph A

  (1 bod) Pri uronjavanju cijevi istisnut je ovaj volumen vode:

  3m 55.2)3/( == LhSVist

  . (1 bod)

  Po Arhimedovom principu, sila uzgona je tada:

  N 25015== gVFvu

  .

  Teina cijevi je G = 981 N, pa je neto sila s kojom treba pritiskati cijev prema dolje F = 25015-981 N=

  24030 N (1 bod).

  4. zadatak (10 bodova) U poetnom trenutku suma kinetike i elektrine potencijalne energije prve kuglice dana je s:

  d

  QQk

  vmE 21

  2

  11

  2+= . (1 boda)

  Pribliavanjem drugoj (fiksnoj) kuglici, prva kuglica e usporavati pod utjecajem odbojne kulonske sile.

  Gibanje druge kuglice zbog m2 >> m1 moemo zanemariti tijekom itavog procesa. Po zakonu ouvanja

  energije, neposredno pred dodir dvije kuglice (dakle, kad su im sredita razmaknuta za R1+ R2) vrijedit e:

  21

  21

  2

  1121

  2

  11

  2

  '

  2 RR

  QQk

  vm

  d

  QQk

  vm

  ++=+ . (1 bod)

 • UPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 6.3.2009.

  Promjena kinetike energije prve kuglice od poetnog trenutka do sudara bit e dana s:

  J. 108.1

  J 1.0

  1

  03.002.0

  1100.1102.0109

  11

  2

  '

  2

  2

  669

  21

  21

  21

  21

  21

  2

  11

  2

  11

  =

  =

  +=

  =

  +=

  =+

  ==

  dRRQkQ

  d

  QQk

  RR

  QQk

  vmvmE

  k

  (1 bod) Brzina prve kuglice neposredno pred sudar bit e dakle dana s:

  m/s. 61.3m/s 108.1003.0

  25

  2'

  22

  1

  2

  11 ===

  kEm

  vv (1 bod)

  Zbog vrlo velike mase druge kuglice, pri sudaru e se prva kuglica odbiti brzinom istog iznosa, ali

  suprotnog smjera:

  m/s. 61.3 ''' 11 == vv (1 bod)

  Pri dodiru (sudaru) kuglica, naboj e se na njima preraspodijeliti tako da njihove povrine budu na istom

  potencijalu; za naboje kuglica nakon te preraspodjele mora vrijediti:

  2121 '' QQQQ +=+ , (1 bod)

  2

  2

  1

  1 ''

  R

  Qk

  R

  Qk = . (1 bod)

  Rjeavanjem ovog sistema dobiva se:

  C 48.0C 02.0/03.01

  0.12.0

  /1'

  12

  211 =

  +

  +=

  +

  +=

  RR

  QQQ ,

  C 72.0'' 1212 =+= QQQQ . (1 bod)

  Promjena kinetike energije prve kuglice od trenutka sudara do povratka u poetni poloaj sad e biti

  dana s:

  J. 1011.3

  11''

  ''''

  2

  ''

  2

  ''''

  2

  21

  21

  21

  21

  21

  2

  11

  2

  11

  =

  =

  +=

  =+

  ==

  dRRQkQ

  d

  QQk

  RR

  QQk

  vmvmE k

  pa e konana brzina biti:

  m/s. 81.5m/s 1011.3003.0

  261.3'

  2'''''

  22

  1

  2

  11 =+=+=

  kEm

  vv (2 boda)

  Zadatak se moe rijeiti upotrebom zakona ouvanja energije izmeu poetnog i konanog trenutka, ali

  tada bi ostalo neprovjereno hoe li se kuglice uope sudariti i izmijeniti naboj.

  5. zadatak (10 bodova)

 • UPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 6.3.2009.

  Kada je sklopka u poloaju 1, kondenzator kapaciteta C1 nabije se s nabojem Q0= C1U0 (1 bod). Prebacivanjem sklopke u poloaj 2, taj se naboj preraspodjeljuje; ako s Q1 oznaimo naboj na

  kondenzatoru kapaciteta C1 nakon prespajanja, a s Q23 oznaimo naboj na serijskom spoju kondenzatora

  kapaciteta C2 i C3, mora vrijediti:

  010231 UCQQQ ==+ , (2 boda)

  i

  231 UU = . (2 boda)

  Druga jednadba ovog sistema moe se raspisati kao:

  23

  23

  1

  1

  C

  Q

  C

  Q= , (1 bod)

  1

  1

  2323 Q

  C

  CQ = .

  Uvrtavanjem u prvu jednadbu, dobivamo:

  011

  1

  231 UCQ

  C

  CQ =+ ,

  1

  23

  011

  1C

  C

  UCQ

  +

  = .

  Za serijski spoj C23 vrijedi:

  32

  3223

  CC

  CCC

  += ,

  pa se dobiva:

  C 4.12)(

  )(

  )(1

  1

  1 323121

  312101

  32321

  32101

  321

  3201

  1

  23

  011 =

  ++

  +=

  ++

  +=

  ++

  =

  +

  =CCCCCC

  CCCCUC

  CCCCC

  CCCUC

  CCC

  CCUC

  C

  C

  UCQ .

  (2 boda) Iz ovoga se izraza lagano dobiva:

  323121

  3201

  323121

  312101

  132

  321

  1

  2323

  1

  CCCCCC

  CCUC

  CCCCCC

  CCCCUC

  CCC

  CCQ

  C

  CQ

  ++=

  ++

  +

  +== .

  === 2332 QQQ 11.6 C . (2 boda)

 • UPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 6.3.2009.

  Srednje kole 3. skupina

  1. zadatak (10 bodova) Izvor zvuka frekvencije f i detektor nalaze se na istom mjestu. U nekom trenutku, izvor se pone udaljavati od detektora stalnim ubrzanjem iznosa a. Kako izgleda ovisnost f(t) koja se iitava na detektoru? Pretpostavite da je poznata brzina zvuka u zraku c. 2. zadatak (10 bodova) Bakrena ica poprenog presjeka 2.5 mm2 savijena je tako da joj tri stranice ine kvadrat, te moe rotirati oko osi OO'. ica je smjetena u jednolikom vertikalnom magnetskom polju. Naite magnetsko polje ako se ica otkloni za = 20 od vertikale kada kroz nju prolazi struja od 16 A. Gustoa bakra je 8900 kg/m3. 3. zadatak (10 bodova) Veliki broj realnih opruga lake se isteu nego sabijaju. To se moe opisati upotrebom dviju razliitih konstanti opruga, za x > 0 i x < 0. Na primjer, promatrajte oprugu koja djeluje

  sljedeom elastinom silom: , 0,

  2 , 0xkx x

  Fkx x

  >=

 • UPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 6.3.2009.

  Srednje kole 3. skupina Rjeenja i smjernice za bodovanje

  1. zadatak (10 bodova) Za izvor zvuka i sam zvuk vrijedi sljedee:

  2

  , , ,2i

  z i z z i

  ts s s ct s a= = = [2 boda]

  gdje indeks i oznaava izvor, a z zvuk. Pomou tih jednakosti i injenice da je vrijeme u kojem se iita neto na detektoru jednako vremenu potrebnom da se izvor odmakne neku udaljenost i da se zvuk vrati s te udaljenosti, tj.

  z it t t= + , slijedi: [2 boda] 2

  2 10 .2

  atc

  i i i

  c cat t t t

  c a

  + ++ = = [2 boda]

  S obzirom na to da je ,i iv at= to daje relaciju: [1 bod]

  21 1 .i

  atv c

  c

  = +

  [1 bod]

  Uvrtenjem u izraz za frekvenciju pri Dopplerovom efektu slijedi da je:

  2.

  211

  atc

  c ff f

  atc c c

  c

  = = + +

  +

  [2 boda]

  2. zadatak (10 bodova) Pogledajmo zakretne momente (neka je a duljina dijela ice koji ini jednu stranicu kvadrata, a m njegova masa):

  22 sin sin cos 0.2

  aM mg mga BIa = + = [2 boda]

  Skica (gledano u smjeru osi O-O'): [2 boda] Masu moemo pisati u obliku m S a= . [1 bod]

  Tada nam se gornji izraz svodi na 22 sin sin cos2

  aS a g S a g a B I a + = .

  [2 boda] Odnosno, nakon sreivanja: sin sin cosS g S g B I + = . [1 bod] Uvrtavanjem poznatih vrijednosti dolazimo do iznosa magnetske indukcije:

  62 2 8900 2.5 10 9.81tan tan 20

  16

  S gB

  I

  = = . [1 bod]

  Konano, B = 9.9310-3 T. [1 bod] 3. zadatak (10 bodova) a) Kako se masa pribliava ishoditu, gibanje je ono koje opisuje masa privrena za oprugu

  konstante k, i vrijeme potrebno da doe do ishodita je

  2m

  k. [2 boda]

 • UPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 6.3.2009.

  Nakon to proe kroz ishodite, gibanje je ono koje opisuje masa privrena za oprugu konstante 2k, i vrijeme koje je potrebno da bi dolo do druge ekstremne toke gibanja je

  22m

  k

  . [2 boda]

  Period je dvostruka vrijednost zbroja ova dva vremena, tj. 1

  1 .2

  mTk

  = +

  [2 boda]

  Period oito ne ovisi o amplitudi, ali gibanje nije jednostavno harmonijsko. [1 bod]

  b) Iz zakona ouvanja energije, ukoliko je negativnu maksimalnu vrijednost gibanja oznaimo

  s A', vrijedi ( )2 21 1

  2 '2 2

  kA k A= , tako da je 2

  AA = . [2 boda]

  Oito gibanje nije simetrino u odnosu na ishodite. [1 bod] 4. zadatak (10 bodova) Neka je N sila reakcije podloge izmeu tapa i kugle, a Ftr neka je sila trenja izmeu podloge i kugle. Odmah se vidi i da je sila trenja izmeu tapa i kugle takoer Ftr jer se zakretni momenti od dviju sila trenja na kugli moraju ponitavati. Neka je toka oko koje se gledaju zakretni momenti toka dodira izmeu tapa i tla. [2 boda]

  Dobiva se ( )cos 2lmg N l = . [1 bod]

  Pri tome je m masa tapa, a l njegova duljina.

  Zbog toga je cos

  2

  mgN

  = . [1 bod]

  Uravnoteenje horizontalnih sila na kugli daje sin cos .tr trN F F = + [2 boda]

  Iz toga slijedi ( )

  sin sin cos.

  1 cos 2 1 costrN mg

  F

  = =

  + + [1 bod]

  Kako je m l= , a iz slike se vidi da je ( )2tan

  Rl

  = , [1 bod]

  moe se uz upotrebu trigonometrijske relacije ( )( )

  sintan 2 1 cos

  =

  +dobiti

  1cos .

  2trF gR = [2 boda]

  5. zadatak (10 bodova)

  Inducirani napon u drugoj zavojnici dan je izrazom: 12 12I

  Lt

  =

  . [2 boda]

  Vrijede sljedee relacije: 2 2

  1 21 0 2 0,r r

  N S N SL L

  d d = = , [2 boda]

  21 22 2

  1 2 0 1 2 1 20

  r Sr d

  L LSL L N N N N

  d

  = =

  . [2 boda]

 • UPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 6.3.2009.

  Iz toga proizlazi: 1 20 1 2 012 1 20

  r r

  Sr d

  L LN N S SL L L

  d d

  = = = . [2 boda]

  Struju u drugoj zavojnici nalazimo na sljedei nain:

  2 1 212 1 12

  0.7 0.6 0.30.324A.

  600 0.001

  L LL I II

  R R t R t

  = = = = =

  [2 boda]

 • UPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 6.3.2009.

  Srednje kole - 4. skupina

  1. zadatak (10 bodova) U odreenom optikom instrumentu potrebno je postii da se zraka svjetlosti reflektira po pravcu

  paralelnim s dolaznom zrakom i pomaknutim za D=4mm od nje. To se obavlja pomou staklenog

  valjka indeksa loma 1,6. Skiciraj putanju zraka svjetlosti! Koliki je polumjer koritenog valjka?

  Hoe li intenzitet reflektirane zrake biti jednak onom od dolazne?

  Postoji li ogranienje na indeks loma koritenog valjka?

  2. zadatak (10 bodova) Automobil se pribliava promatrau po ravnoj cesti. Upaljena svjetla razmaknuta su mu za 100cm.

  Koliko e se daleko nalaziti automobil od promatraa u trenutku kad promatra upravo uoava da vidi

  dva, a ne jedno svjetlo? Promjer zjenice oka je 4mm, a srednja valna duljina svjetlosti 550nm.

  Pretpostavite da su svjetla tokasta.

  Hoe li injenica da je svjetlost bijela oteati ili olakati uoavanje dva izvora i zato?

  Kad se automobil udaljava i promatra vidi stranja crvena (valna duljina 650nm) svjetla takoer

  razmaknuta za 100cm, nakon koje udaljenosti vie nee razluiti dva svjetla uz jednak otvor zjenica?

  3. zadatak (10 bodova) Nikola Tesla predlagao je prenoenje energije putem elektromagnetskih valova. Pretpostavite da se

  energija prenosi putem snopa povrine poprenog presjeka 100m2. Kolike su amplitude elektrinog i

  magnetskog polja potrebne za prijenos snage usporedive s onom koja se prenosi putem kablova

  dalekovoda kojima tee efektivna struja 1000A i koji opskrbljuju efektivni napon 500kV?

  Naputak: Koristei se izrazima za gustou energije sadranu u elektrinom i magnetskom polju napii

  izraz za intenzitet zraenja u ovisnosti o amplitudi elektrinog i magnetskog polja! Ako ne znate toan

  izraz, koristite se usporedbom mjernih jedinica da biste ga nali. Elektrino i magnetsko polje titraju

  sinusoidalno u fazi pa uzmi kao poznato da je srednja vrijednost kvadrata sinusa i kosinusa jednaka 1/2.

  4. zadatak (10 bodova) Za mjerenje intenziteta ultraljubiastog zraenja valne duljine 290nm uzeli smo tanke iste ispolirane

  ploice aluminija, bakra i natrija u obliku kvadrata stranice 1cm. Izlazni rad za aluminij je 4,2eV, za

  bakar 4,47eV i za natrij 2,3eV. Snop homogenog zraenja iri od 1cm upada okomito na ploice i svi

  izletjeli elektroni prikupljaju se na anodi, te kao posljedica nastaje elektrina struja tih elektrona, koja

  je najvea mogua. Uz koritenje natrijeve ploice struja je 10mA.

  Koliki je intenzitet upadnog zraenja (snaga po jedinici povrine) na natrijevu ploicu? Kolika je struja

  kad se isto zraenje mjeri aluminijskom ploicom, a kolika kad se mjeri bakrenom ploicom?

  5. zadatak (10 bodova) Foton valne duljine 0,3nm (X-zraka) raspren je pod pravim kutom na slobodnom elektronu koji je

  mirovao. Kolika je kinetika energija elektrona nakon toga? Usput pokai da mirujui elektron ne moe

  samo apsorbirati foton, ve da mora i emitirati. Masa elektrona je me=9,1110-31

  kg.

  Planckova konstanta: h=6,62610-34

  Js, brzina svjetlosti: c=3108m/s, apsolutna permitivnost:

  0=8,85410-12

  C2/Nm

  2, apsolutna permeabilnost: 0=410

  -7Tm/A, elementarni naboj: e=1,610

  -19C.

 • UPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 6.3.2009.

  Srednje kole - 4. skupina Rjeenja i smjernice za bodovanje

  1. zadatak (10 bodova) Slika (2boda) Zakon loma: sinsin n= . (1bod) Geometrija: sin2lD = i cos2Rl = , tj.

  cossin4RD = . (1bod) Takoer: sin2RD = . (1bod)

  Slijedi 2

  cosn

  = i 242

  1sin n= . (1bod)

  Konano je 24 nn

  DR

  = =2,08mm. (1bod)

  Intenzitet reflektirane zrake je manji od intenziteta dolazne jer se pri svakoj refleksiji/transmisiji dio

  intenziteta reflektira i dio transmitira. (2boda) n mora biti manji od 2. (1bod)

  2. zadatak (10 bodova)

  Razluivanje kuta za svjetlosnu zraku koja ulazi kroz zjenicu ogranieno je zbog difrakcije na

  d

  22,1= =35'', gdje je d promjer zjenice, a valna duljina svjetlosti. (2boda)

  To znai da na udaljenosti l od zjenice dva tokasta izvora moraju biti udaljena barem D = l tg da bi ih

  se razluilo. (2boda)

  Slijedi 22,1

  Ddl = . (2boda)

  Za utu svjetlost to je l = 6km. (1bod) Za vee valne duljine automobil mora doi blie da bismo razluili dva svjetla, to jest na udaljenosti

  6km jo e neke boje davati preklopljenu sliku, to ini potekoe u razluivanju. (2boda) Crvena svjetla e se razluiti do udaljenosti 5km. (1bod)

  3. zadatak (10 bodova)

  Intenzitet zraenja je S

  UI

  S

  PI == =5106Jm-2s-1. (2boda)

  Gustoe energije u elektrinom i magnetskom polju su 202

  1Eu

  E= i 2

  02

  1Bu

  B

  = . Te se relacije

  mogu dobiti i usporedbom jedinica, pa se priznaje ako i nedostaje faktor 1/2. (2boda)

  Zbog tEE sin0= i tBB sin0= , ukupna usrednjena gustoa energije je

  +=

  0

  2

  02

  004

  1

  BEu , gdje

  su E0 i B0 amplitude polja. Budui da val putuje brzinom c, energija koju prenosi u jedinici vremena t

  kroz jedinicu povrine A iznosi uctA

  Vu=

  , pa je intenzitet

  +==

  0

  2

  02

  004

  B

  Ec

  ucI . (2boda)

  l R

  D

 • UPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE 6.3.2009.

  Veza 00 cBE = i 0021

  =c

  daje 000

  2

  0

  0

  2

  0

  0

  2

  1

  22BEB

  cE

  cI

  === . (2boda)

  Iz toga se dobije 0

  0

  2

  c

  IE = =61,4kV/m i

  c

  E

  c

  IB

  00

  0

  2==

  =0,205mT. (2boda)

  4. zadatak (10 bodova)

  Za zadanu valnu duljinu je =

  hc6,8510

  -19J=4,28eV. Tolika energija fotona dovoljna je da nadvlada

  izlazni rad Wi pri obasjavanju aluminija i natrija, iz kojih izlijeu elektroni, ali nije za bakar iz kojeg

  nee izlaziti elektroni. (2boda)

  Intenzitet svjetlosti (energija po jedinici vremena i povrine) je

  hc

  t

  N

  SJ

  =

  1, gdje je S povrina

  ploe, a broj fotona po jedinici vremena iznosi N/t. (2boda)

  Uz pretpostavku da svaki foton izbije po jedan elektron, elektrina struja je et

  NI

  = . (1bod)

  Slijedi

  hc

  e

  I

  SJ =

  1=428W/m

  2. (2boda)

  Za aluminijsku ploicu broj fotona po jedinici vremena ostaje jednak jer se ne mijenja valna duljina ni

  intenzitet pa je i struja jednaka onoj za natrij, tj. I = 10mA. (2boda) Iz bakrene ploice nema izbijanja elektrona, tj. I = 0. (1bod)

  5. zadatak (10 bodova)

  Ouvanje energije: ''

  2E

  hccm

  hc

  e+=+

  , gdje je E' ukupna energija

  elektrona poslije rasprenja. (1bod)

  Ouvanje koliine gibanja:

  cos'ph

  = i '

  sin'0

  h

  p = , gdje je p'

  koliina gibanja elektrona nakon rasprenja. (1bod)

  Odatle i zbog 42222 '' cmEcpe

  = slijedi 2

  222

  2

  2

  2

  2 '

  '

  hcm

  c

  Eh

  e= . (2boda)

  S druge strane kvadriranjem relacijec

  Ecm

  hh

  e

  '

  '+=

  te izjednaavanjem s prethodnom dobije se

  2

  42

  /'

  cmhc

  cmhcE

  e

  e

  ++=

  . (2boda)

  Stoga je kinetika energija elektrona )(

  ''2

  2

  mch

  chcmEK

  e

  +== =5,3110-18J=33,2eV. (1bod)

  Ako se foton ne bi emitirao, moralo bi biti 'ph

  =

  i '2 Ecmhc

  e=+

  , tj. '' 2 Ecmcp

  e=+ to za esticu

  s masom nije mogue. (3boda)

  e-

  '

  Fizika2009_zup_ss1_zadFizika2009_zup_ss1_rjFizika2009_zup_ss2_zadFizika2009_zup_ss2_rjFizika2009_zup_ss3_zadFizika2009_zup_ss3_rjFizika2009_zup_ss4_zadFizika2009_zup_ss4_rj