zdrowie i stabilnoŚĆ w budownictwie …marketing.fermacell.cz/ · w budownictwie szpitali..... 13...

of 16/16
FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe ZDROWIE I STABILNOŚĆ W BUDOWNICTWIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – W SZKOŁACH I SZPITALACH SZKOŁACH I SZPITALACH

Post on 28-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

FERMACELL pyty gipsowo-wknowe

ZDROWIE I STABILNO W BUDOWNICTWIE

UYTECZNOCI PUBLICZNEJ

W SZKOACH I SZPITALACH

SZKOACH I SZPITALACH

2

Systemy zabudowy FERMACELL pewne i wyznaczajce kierunek ............................................... 3

Oglne wymagania w budownict-wie szk i szpitali................. 4 Wymagania dotyczce ochro-ny akustycznej i przeciwpoa- rowej w budownictwie szk.. 5 Wymagania dla stabilnoci kon-strukcji cian w budowni- ctwie szk............................. 6 Rozwizania z zastosowaniem FERMACELL w konstrukcjach cian w budownictwie szko- lnym ...................................... 7 Rozwizania dla pocze w konstrukcjach cian FERMACELL w budownictwie szk...................................... 8 Wymagania i rozwizania dla pomieszcze mokrych w budow-nictwie szkolnym.................. 9 Wymagania dotyczce ochrony akustycznej i przeciwpoarowejw budownictwie szpitalnym... 10 Wymagania dla stabilnoci kon-strukcji cian w budownictwie szpitali.................................... 11 Rozwizania z zastosowaniem FERMACELL w konstrukcjach cian w budownictwie szpitali 12 Wymagania i rozwizania dla pomieszcze mokrych w budownictwie szpitali......... 13 Systemy podogowe z zastoso-waniem FERMACELL............. 14 Obiekty referencyjne szkoy i szpitale...................... 15

FERMACELL bya pierwsz pyt

gipsowo-wknow na rynku.

Marka FERMACELL to wysoka jako suchej

zabudowy wntrz od ponad 30 lat.

Innowacyjny partner

W krtkim czasie marka FERMACELL zdoaa zaj przodujce miejsce na europejskim rynku materiaw budowlanych. Nasze dziaania skierowane s nie tylko w celu utrzymania tej pozycji, lecz take dalszej rozbudowy; dla-tego cigle rozwijamy nowe pro-dukty - przyjazne w zastosowaniu - i nowe innowacyjne rozwizania przycite na miar potrzeb rynku.

Warto dodana bez dodanych kosztw

FERMACELL to co wicej ni zwyka pyta gipsowo-wknowa.

FERMACELL to pryzmat:n Innowacjin Jakoci markin Usug serwisowychn Bliskoci Klientan Kompetentnego partnerstwan Fachowego doradztwa

W cisym zwizku

Szczegowe instrukcje i infor-macje techniczne na temat kon-strukcji podanych w niniejszej broszurze znajdziecie Pastwo w poszczeglnych aktualnych broszurach i prospektach oraz w internecie pod adresem: www.fermacell.pl

Spis treci

Niezwykle obcialna Do pomieszcze mokrych

Zdrowy, dobry klimat pomieszczenia Pyta ognioochronna Do zastosowania statycznego

Ekonomiczna spoina klejona Ekologicznie certyfikowana

Zalecana pod wzgldem biologii budowlanej

Ekstremalnie stabilna Izulujca akustycznie

atwa obrbka

Klasyczna technika spoin

3

Program gips-wkno

Pyty FERMACELL to pyty ory-ginalne wrd pyt gipsowo-wknowych. Skadaj si z gipsu i z wkien odzyskiwanych w procesie recycklingu papieru, oraz z wody; surowce te s ze sob mieszane i prasowane pod wysokim cinieniem. Specjalny proces wytwarzania wanie czyni je tak stabilnymi, wytrzymaymi na wysokie obcienia i odpornymi na obcienia mechaniczne. Pyty FERMACELL przeznaczone s do uniwersalnego zastosowania: jako pyty budowlane, ognioochronne i do pomieszcze mokrych; s zbadane pod wzgldem biologii budowlanej i wprowadzaj do pomieszczenia dobry klimat.

FERMACELL wyznacza kierunek i bezpieczne systemy zabudowy

Rodzina Powerpanel

Powerpanel to rodzina pyt na bazie cementu wzmocnionych wknem szklanym, ktra rozsz-erza klasyczny program produktu FERMACELL.

Caa gama zalet pyt z rodziny Powerpanel pozwala na zasto-sowanie tych pyt w pomieszcze-niach mokrych, czy to w azience z natryskami lub w pomieszcze-niach sanitarnych, czy w obszarze mokrym o charakterze falistym Powerpanel H2O na ciany i Powerpanel TE na podogi.

Powerpanel HD to specjal-ny produkt dla konstrukcji cian zewntrznych po stronie zewntrznej; jest to pyta warstwo-wa, tzw. sandwich, ktra gwa rantuje trwa i skuteczn ochron przed czynnikami atmosferyczny-mi; Waciwoci Powerpanel

HD oferuj take wiele dla funkcji

statycznych.

wiadectwa kontroli, Dopuszczenia i Certyfikatyn wiadectwa bada ogniowych i bada akustycznych n Dopuszczenia, np. do stosowania na cianach w budownictwie o drewnianych konstrukcjach nonych z zastosowaniem pyt gipsowo-wknowych i Powerpa nel HD n Europejskie techniczne dopusz czenia dla pyt gipsowo-wkno- wych i Powerpanel H2O n FERMACELL godne polecenia z punktu widzenia biologii budow lanej: Instytut Biologii Budow lanej w Rosenheim [IBR] n Certyfikowana jako zdrowotnie bez zastrzee, nie szkodliwa dla zdrowia czowieka, nie emisyjna: Instytut eco ds. rodowiska w Ko- lonii [Koelner eco-Umweltinstutut]

FERMACELL wyznacza kierunek i bezpieczne systemy zabudowy

4

Inwestycje w dziedzinach edukacyjnej i zdrowotnej byy niestety zaniedbane pod wie-

loma wzgldami na przestrzeni ostatnich lat. Podczas gdy wiele si zdarzyo w zak-

resie renowacji energetycznej budynkw uytecznoci publicznej, takich jak szkoy

i szpitale, to jednak ich wntrza pozostaj w marnym stanie. My - jako producen-

ci i Pastwo - jako projektanci lub wykonawcy przedsiwzi budowlanych, mamy ten

sam cel: trwale i ekonomicznie budowa, remontowa, modernizowa.

Budowa w suchej technologii budowa z FERMACELL.

Oglne wymagania w budownictwie szkolnym i szpitalnym

Wymagania dotyczce budynkw szkolnych i szpitalnych s podob-ne w wielu zakresach. W obiektach uytecznoci publicznej, w ktr-ych przemieszcza si wiele osb, zabudowa wntrz musi spenia najwysze wymagania.

W pierwszej kolejnoci naley tutaj wymieni waciwoci fizyki bu-dowlanej, takie jak: zabezpieczenie przeciwpoarowe, ochrona akusty-czna oraz wysoka stabilno i na-jlepsza odporno mechaniczna.

Na jako usugi edukacyjnej wpywa, obok poziomu naucza-nia, rwnie bezporednio i po-mieszczenie klasowe. Zniszcze-nia spowodowane wandalizmem zdarzaj si wielokrotnie, gdy lud-zie s stoczeni i nie czuj si dobrze. Dlatego coraz wiksze zna-czenie zdobywa technologia budo-wania skierowana na ekologi i zdrowie czowieka.

FERMACELL to produkty zba-dane pod wzgldem bezwtpliwej nieszkodliwoci dla zdrowia czowieka przez renomowany Instytut ECO w Kolonii. Przyzna-nie Certyfikatu Produkt ekolo-giczny i bez zastrzee dla zdro-wia czowieka dowodzi, e produk-ty FERMACELL pyty gipsowo-wknowe, klej do spoin i masa szpachlowa speniaj surowe wymagania pod wzgldem eko-logicznym i wpywu na zdrowie czowieka. Instytut Biologii Budow-lanej w Rosenheim [IBR] kontroluje materia i produkcj FERMACELL co dwa lata i powiadcza, e pyty s zalecane pod wzgldem biologii budowlanej.

n wysoka stabilnon najlepsza odporno na uderzenian dobra ochrona akustycznan niezawodne zabezpieczenie przeciwpoarowe n zdrowy klimat w pomieszczeniu n ciany odporne na zniszczenia wandalin elastyczne uksztatowanie linii gwnejn smuka technologia budownictwa n szybki montan certyfikacja pod wzgldem biologii budowlanej n zapewniona odporno na wilgon mocna odporno powierzchniowa n trwae budowanie w technologii suchej n termiczny komfort

Oglne wymagania w budownictwie szklonym i szpitalnym

5

Wymagania ochrony akustycznej i przeciwpoarowej w budownictwie szkolnym

DIN 4109 wymagania ochrony akustycznej w budownictwie szkolnym

Komfort izolacyjnoci akustycz-nej odgrywa wan rol w salach wykadowych szk wyszych i w klasach szkolnych. Tam, gdzie jest wymagana koncetracja i spokj w czasie nauki, ciany szkieletowe z FERMACELL dbaj o optymalne warunki i zapewniaj dobr izolacj akustyczn. Mona powiedzie, e wspieraj umiejtno koncentracji i uczenia si i wnosz duy wkad dla zdrowej atmosfery. Zastosowane w specjalnych wa-runkach, np. w szkoach muzycz-nych lub innych, musz spenia podwyszone wymogi z odchykami od normy. ciany szkieletowe FERMACELL, badane przez niezalene instytuty badawcze w odniesieniu do ustalo-nych norm akustycznych, osigaj nastpujce wartoci: ciany bez wypenienia pu-stej przestrzeni wskanik izolacyjnoci akustycznej waciwej do Rw,R 60 dB, natomiast ciany z wypenieniem do Rw,R 69 dB

Wymagania ochrony przeciwpoarowej w budownictwie szkolnym

W budynkach, w ktrych przebywa duo dzieci i modziey, obowizuj szczeglnie wysokie cele ochron-ne i wymogi dla zapobiegawczej ochrony przeciwpoarowej. Pyty gipsowo-wknowe FERMA-CELL, dopuszczone europejsk aprobat techniczn ETA-03/0050, odpowiadaj klaskie A2-s 1 d0 wedug DIN EN13501-1 [niepal-ne]. Przy zastosowaniu pyty ju o gruboci 10 mm w konstrukc-jach, jest moliwa klasa odpornoci ogniowej od F 30 do F 120.

Rodzaj budynku i elementy budowlane Minimalne wymogi

dla ochrony aku-

stycznej wskanik

izolacyjnoci akustycz-

nej waciwej Rw

Szkoy

ciany pomidzy salami wykadowymi i o podobnym przez-naczeniu pomieszczeniami, korytarze i pomieszczenia

47 dB

ciany pomidzy salami wykadowymii podobnymi i klatki schodowe

52 dB

ciany pomidzy salami wykadowymi i podobnymi pomiesz-czeniami oraz pomieszczeniami szczeglnie gonymi

55 dB

Wzr Rozporzdzenia Budowlanego i wytyczne dla budownictwa szkol-nego

Oprcz wymogw technicznych ochrony przeciwpoarowej i aku-stycznej obowizujce s dla bu-dowli szkolnych wymagania wzoru rozporzdzenia budowlanego oraz wytyczne dla budynkw szkolnych. Wzr rozporzdzenie budowlane-go suy jako podstawa dla prze-pisw krajowych. W par. 14 wzoru rozporzdzenia budowlanego, cele ochrony w odniesieniu do ochrony przeciwpoarowej brzmi oglnie nastpujco:n budynek i urzdzenia z nim zwizane powinny by zaprojekto-wane, wykonane, zmieniane i utrzy-mywane w dobrym stanie

w taki sposb, aby zapobiega pow-staniu poaru i rozprzestrzenia-niu si ognia, a w przypadku poaru zapewni osobom i zwierztom przebywajcym w obiekcie lub na terenie, bezpieczestwo i moliwo ewakuacji, skutecznie przeprowadzi akcj ratownicz i podj czynnoci w celu gaszenia poaru. Wytyczne dla budowli szkolnych uzupeniaj rozporzdzenia budow-lane krajw na podstawie wzoru wytycznych dla budowli szkolnych.

Praktyczne wskazwki i pomo-ce robocze w odniesieniu do prze-pisw, wytycznych, norm dla bu-dowy, techniki zakadowej, bezpieczestwa i zdrowia s dostpne w Sekretariacie Mini-sterstwa Kultury, Centrali ds. Norm i Gospodarki w Szkolnictwie (stan: lipiec 2008).

Wymagania ochrony akustycznej i przeciwpoarowej w budownictwie szkolnym

Wycig z DIN 4109 ochrona akustyczna w budownictwie wysokim

ciana montaowa 1 S 31 ciana montaowa 1 S 32ciana montaowa 1 S 11

7

Rozwizania z FERMACELLKonstrukcje cian w budownictwie szkolnym

ciana FERMACELL 1 S 11

ciana na pojedynczym stelau z

konstrukcj non stalow. Dla cian

pomidzy salami wykadowymi i po-

mieszczeniami o podobnym przezna-

czeniu, korytarze, pomieszczenia..

n ochrona przeciwpoarowa

/ klasa odpornoci ogniowej:

F 30-A

n izolacyjno akustyczna:

R w,R od 50 do 54 dB

n grubo ciany: od 100 do 150 mm

n wysoko ciany: od 3,00 do 7,90 m

ciana FERMACELL 1 S 31

ciana na pojedynczym stelau z

konstrukcj non stalow. Dla cian

pomidzy salami wykadowymi i po-

mieszczeniami o podobnym przezna-

czeniu, klatki schodowe i szczegl-

nie gone pomieszczenia (muzy-

ka, sport).

n ochrona przeciwpoarowa

/ klasa odpornoci ogniowej:

F 90-A

n izolacyjno akustyczna:

R w,R od 57 do 60 dB

n grubo ciany: od 90 do 175 mm

n wysoko ciany: od 4,00 do 10,80 m

ciana FERMACELL 1 S 32

Podwjna konstrukcja ciany, kon-

strukcja nona ze stali. Dla cian

pomidzy salami wykadowymi i po-

mieszczeniami o podobnym przezna-

czeniu, oraz szczeglnie gone po-

mieszczenia (muzyka, sport).

n ochrona przeciwpoarowa

/ klasa odpornoci ogniowej:

F 90-A

n izolacyjno akustyczna:

R w,R od 60 do 62 dB

n grubo ciany: 150 mm

n wysoko ciany: od 3,00 do 6,50 m

Stabilna przy obcieniu uytkowym

Oprcz obcienia mechanicznego, takie jak uderzenia czy przypad-ki wandalizmu, poszycie cian musi unie regay na ksiki, obrazy lub ubrania zawieszone na hakach poza konstrukcj wsporcz. Jeden koek rozporowy na cianie z pyt gipsowo-wknow FERMACELL o gruboci 12,5 mm mona obciy do 50 kg.

Haki do obrazw mo-cowane gwodziami

Dopuszczalne obcienia na hak w kN przy rnych grubociach pyt gipsowo-wknowych FERMACELL (100 kg = 1 kN)

12,5 mm 10 + 12,5 mm

0,17 0,20

0,27 0,30

0,37 0,40

Obcienie konsolowe/wspornika mocowane kokiem rozporowym

Dopuszczalne obcienie na hak w kN przy rnych grubociach

pyt FERMACELL - gispowo-wknowych i - Powerpanel H2O (100 kg = 1 kN)

12,5 mm 10 + 12,5 mm 12,5 mm H2O 2 x 12,5 mm H2O

Koek do cian 0,50 0,60 0,40 0,50

Wkrt z gwintem cigym,

rednica 5 mm

0,30 0,35

Rozwizania z FERMACELL Konstrukcje cian w budownictwie szkolnym

ciana szkieletowa 1 S 31 ze zweniem ciany FS 54 dB ciana szkieletowa 1 S 11 ze zweniem ciany FS 51 db

Ruchome poczenie ze stropem F90 ciana szkieletowa 1 S 11 ze spoin dylatacyjn F 30

8

Smuke poczenia elewacyjne

Rozwizania dla pocze z FERMACELLKonstrukcje cian w budownictwie szkolnym

Dwikochonno / tumienie dwikw powietrznychZnaczna cz energii dwikowej przenikajcej przez przegrod, a wic jej izolacyjno akustyczn, zaley m.in. od konstrukcji; cz energii jest przenoszona przez przylegajce elementy konstruk-cyjne. Z tego powodu przylegajcym cianom naley powici szczegln uwag.

Uproszczony proces dokumentowania Norma DIN 4109-11/89 BB1 ustp 5 pozwala na nastpujcy sposb postpowania w ramachuproszczonego procesu dokumen-tacji, mianowicie:n Dowd ochrony dwikowej jest dokonany, jeli wspczynnik pochaniania dwiku oddzielajcego elementu konstrukcji i pojedyczy wspczynnik tumienia dwiku po-wietrznego przylegajcego elemen-tu konstrukcji le w granicy 5 dB powyej danego wymogu.

Ruchome poczenia ze stropem i spoiny dylatacyjne

Poczenie ciany

dziaowej

Poszycie

Ilo warstw

Wspczynnik

dwikochonnoci

warto RLWR [dB]

1 x 12,5 mm

pyty gipsowo-wknowe

FERMACELL z wypenieniem

z weny mineralnej

57

2 x 12,5 mm

pyty gipsowo-wknowe

FERMACELL bez wypenienia

57

2 x 12,5 mm

pyty gipsowo-wknowe

FERMACELL z wypenieniem

z weny mineralnej

62

Rozwizania dla pocze z FERMACELL Konstrukcje cian w budownictwie szkolnym

ciana szkieletowa Powerpanel 1 S 11 H2O

X zastosowanie nie nadaje si, uszczelnienie konieczne

9

Wymogi i rozwizania dla pomieszcze mokrych w budownictwie szkolnym

Coraz czciej konstrukcje suchej technologii zabudowy znajduj za-stosowanie w pomieszczeniachmokrych w szkoach. Wykonania konstrukcji w suchej technologii budowlanej w tych zakresach sregulowane tylko czciowo nor-mami i wytycznymi.

Dla zakresu nie regulowane-go przez nadzr budowlany miarodajn podstaw jest Infor-macja Techniczna azienki i po-mieszczenia mokre w budownict-wie drewnianym i w suchej techno-logii budowlanej, opracowana i wydana przez znaczce zwizki i instytucje ds. suchej technologii budowlanej.

Dla zakresu regulowanego przez nad-zr budowlany (Tabela 2) obowizuje Informacja TechnicznaCentralnego Niemieckiego Zwizku Budowlanego (ZDB). ciana szkieletowa FERMACELL Powerpanel 1 S 11 H2Ociana na pojedynczym stalau z Po-werpanel H2O o stalowej konstrukcji nonej. Dla cian wpomieszczeniach mokrych (np. po-mieszczenia z natryskami, kuchnie szkolne).n ochrona przeciwpoarowa: F 30-A n ochrona akustyczna: RWR 47 dBn grubo ciany: 100 do 125 mmn wysoko ciany:4,00 do 4,50 mn odporna na grzybyn odporna na wod

Podoa nadajce si do uszczelnie zespolonychw obszarach normowanych

Klasy wymaga przeciwwilgociowych

Nadajce si podoe A 1 Obcienie wysokie

A 2 Obcienie wysokie

B C

Beton wedug DIN 1045 Tynk cementowo-wapienny X X FERMACELL Powerpanel H2O X X FERMACELL Powerpanel TE X X FERMACELL Powerpanel SE X X Jastrychy cementowe X

Wymagania i rozwizania w pomieszczeniach mokrych w budownictwie szkolnym

Klasy wymaga przeciwwilgociowych ze wzgldu na obcialno wilgoci w zakresie regulowanym przeznadzr budowlany (wysokie obienie) Wedug Centralnego Niemieckiego Zwizku Budowlanego: Informacja Techniczna Wytyczne dotyczce wykonania uszczelnienia w miejscach pocze z poszyciem i okadzinami z pytek ceramicznych i pyt dla obszaru wewntrznego i zewntrznego stan 01/2005

Klasy wymaga przeciw-wilgociowych

Obcienie Przykady zastosowania

A 1 Powierzchnie cian, ktre w stopniu wysokim obcione s dziaaniem wody uytkowej i czyszczcej

ciany w natryskach uytecznoci publicznej

A 2 Powierzchnie podg, ktre w stopniu wysokim obcione s dziaaniem wody uytkowej i czyszczcej

Podogi w natryskach uytecznoci publicznej, obszary basenw pywackich

B Powierzchnie cian i podg na basenach pywackich w obszarze wewntrznym i zewntrznym (z wod naciskajc od wewntrz)

ciany i podogi na basenach pywackich

C Powierzchnie cian i podg przy wyso-kim obcieniu i w poczeniu ze rodkami rodkami chemicznymi

ciany i podogi w pomieszczeniach przy ogra-niczonym obcieniu rodkami chemicznymi [w wyczeniem obszarw, w odniesieniu do ktrych znajduje zastosowanie Ustawa dot. Gospodarki Wodnej (Par. 19 WHG)]

10

Wymagania ochrony akustycznej i przeciw- poarowej w budownictwie szpitalnym

DIN 4109 Wymogi ochrony akustycznej w szpitalach i klinikach

Podobnie jak w budynkach szkolny-ch, wymagania dotyczce tumienia dwikw w szpitalach, klinikach lub w domach opieki s bardzo wy-sokie. Nie tylko w czasie bada le-karskich czy operacjach konieczna jest koncentracja i spokj. Take przy rekowalescencji pacjentw akustyka budowlana odgrywa du rol.

W zwizku z powyszym istniej prawne wzgldnie ustawowe prze-pisy, takie jak na przykad zagwa-rantowanie dyskrecji pomieszcze przyj lekarskich. ciany szkiele-towe z pyt gipsowo-wknowych FERMACELL osigaj optymalne wartoci izolacyjnoci akustycz-nej. Sprawia to midzy innymi ho-

mogenna struktura pyt, ktrym mona take nada yczony ksztat dziki waciwoci gicia.

Wymogi ochrony przeciwpoarowej w szpitalach i klinikach

W budowlach z dziedziny opieki zdrowotnej, takich jak kliniki, sana-toria lub domy opieki przebywawiele osb, ktrych moliwo sa-modzielnego poruszania si jest czsto ograniczona. W przypadkupoaru jednego z takich budy-nkw, osoby te nie s w stanie sa-modzielnie oddali si od miejsca zagroenia. Celem jest zapobiega powstaniu poarw, a jeli ju dojd-zie do powstania poaru,zagwarantowa akcj ratownicz pacjentw, personelu, a take odwiedzajcych.

Rodzaj budynku i elementw budowlanych Min. wymagania koniecznej dwi- kochonnoci Rw

Propozycje dla podwyszonejkoniecznej dwi- kochonnoci Rw

Szpitale i domy opieki

ciany pomidzy pokojami szpitalnymi, gabinetami oraz korytarze i pomieszczenia szpitalne wzgldnie gabinety lekarskie

47 dB 52 dB

ciany pomidzy salami operacyjnymi wzgldnie ga-binetami lekarskimi, oraz korytarze i sale operacyjne ewentualnie lekarskie gabinety przyj

42 dB

ciany pomidzy pomieszczeniami intensywnej opieki, oraz pomidzy korytarzami i pomieszczeniami intensyw-nej opieki lekarskiej

37 dB

Pyty gipsowo-wknowe FERMA-CELL, zgodnie z Dopuszczeniem nadzoru budowlanego wydanym przez Instytut Techniki Budow-lanej, Berlin, zostay sklasyfikowa-ne jako niepalny materia budow-lany klasy A2 wedug DIN 4102-1. Odpowiednie wiadectwa z bada dotyczcych klas odpornoci ogni-owej F 30 do F 120, niemieckich i europejskich instytucji bada materiaowych, s przedoone.

Rozporzdzenie w spra-wie budownictwa szpital-nego

Dla budowy szpitali obowizuj, oprcz zwyczajowych wymo-gw technicznych ochrony przeciwpoarowej i akustycznej, take przepisy Rozporzdzenia w sprawie budownictwa szpital-nego. Przepisy te s obowizujce przy budowie i uytkowaniu szpita-li oraz innych budowli o podobnym przeznaczeniu, np. przychodnie zdrowia, i in. Przepisy dziel si na:n Przepisy oglnenPrzepisy budowlanenWymogi dla pomieszcze i grup pomieszczenSzpitale specjalistyczne n Szpitale szczeglne i odpowied- nio oddziay specjalistycznen Dodatkowe przepisy budowlane nBadania oraz przepisy kocowe

Wzr rozporzdzenia dla urzdze przewodowych

Wzr rozporzdzenia dla urzdze przewodowych reguluje techniczne wymogi ochrony przeciwpoarowej dla urzdze przewodowych i ich przejcia np. przez stropy i ciany.

Wymagania ochrony akustycznej i przeciwpoarowej w budownictwie szpitalnym

Wycig z DIN 4109 ochrona akustyczna w budownictwie wysokim

11

Wymagania dotyczce stabilnoci konstrukcji cian w budynkach szpitalnych

Zbrojone wknem na wskro: homogenna struktura

daje pytom FERMACELL odporno i stabilno.

Obcialne

Drogi komunikacyjne w szptalach, uytkowane ze szczegln czsto- tliwoci oraz pomieszczenia s naraane na twarte obcienia uderzeniowe, spowodowane ru-chomymi kami szpitalnymi, sprztem medycznym, wzkami na kkach lub maszynami do czy-szczenia. Oddzialywania tych uderze skutkuj w powsta-niu rnych szkd w zalenoci od prdkoci naporu i odpornoci materiau pyt na uderzenia; w przypadku pyt FERMACELL nie ma takich szkd lub s znaczco niewielkie w porwna-niu z innymi mniej stabilnymi materiaami poszyciowymi.

Obcialnie stabilne

Lekkie i/lub rednie obcienia konsolowe - statycznie spokojne takie, ktre wystpuj w budynkach szpitalnych w postaci zawieszony-ch przedmiotw, mona mocowa bezporedenio do pyt gipsowo-wknowych FERMACELL na kokach rozporowych. Dziki temu dodatkowe profile, wzmocnienia konstrukcji lub trawersy okazuj si czsto zbdne. Jest to bardzo dua zaleta dla uytkownika szpi-tala czy kliniki lekarskiej, zarwno przy pierwszym wyposaaniu cian jak i przy pniejszych zmianach rozmieszczenia obiektw medy-cznych z przewitem nad podog (wiszce szafki, sprzt rentgenow-ski, monitory, take porcze).

Wymagania dotyczce stabilnoci konstrukcji cian w budynkach szpitalnych

12

ciana szkieletowa FERMACELL 1 S 22ciana na pojedyczym stelau o stalowej konstrukcji nonej bez wypenienia pustej przestrze-ni ciennej. Swobodny ukad wkien umoliwia np. pniejsze dopenienie bez dodatkowe-go obcienia pomieszczenia. Dla cian pomidzy pomieszczeniami szpitalnymi, gabinetami przyjmo-wania pacjentw oraz pomidzy ko-rytarzami i pomieszczeniami szpi-talnymi wzgldnie gabinetami. n Ochrona przeciwpoarowa: F 60-A n Ochrona akustyczna: RwR 54 dBn Grubo ciany: 125 do 175 mmn wysoko ciany: 5,50 do 10,80 m

ciana poarowa FERMACELL 4 S 33ciana na pojedyczym stelau o stalowej konstrukcji nonej i wkadkami z blachy stalowej. Dla cian w odcinkach poarowych.n Ochrona przeciwpoarowa: F 90-A n Ochrona akustyczna: RwR 58 dB n Grubo ciany: 210 mmn Wysoko ciany: 5,00 m

ciana szkieletowa FERMACELL 1 S 31 z przepustem w przegrodzie poarowej AESTUVERABL 6 a 300Przez przepust ABL 6 A 300 zostaj poprowadzone pojedyncze lub wsplne przewody elektryczne i instalacyjne.n ochrona przeciwpoarowa: F 90-An ochrona akustyczna: RwR do 60 dBn grubo ciany: 120 mmn wysoko ciany:4,00 do 10,80 m

cina szkieletowa 1 S 22

ciana poarowa 4 S 33 ciana szkieletowa

1 S 31 z przepustem ABL 6 A 300

ciana ochronna przed promieniami

Pokrycie pyty gipsowo-wknowej oowiem o gruboci 1 mm odpowia-da skutecznoci ochronnej ekranu, ciany elbetowej gruboci 130 mm. Obliczenia wymiarw neley wykona wedug DIN 6812 wzgldnie 6815.Pewn i niezawodn ochron przed promieniowaniem mona zmontowa ze cian szkieletowych FERMACELL bez problemu na miejscu. Przed montaem naley nanie na pyt od strony spodniej foli oowian na caej powierzchni w sposb trway, bez polizgu (bez zsuwania si). Grubo oowiudopasowujemy do wymogw.

Zabezpieczenie cian i naronikw przed obijaniem

W przeciwiestwie do innych cian dziaowych, w konstrukcjach cian FERMACELL mona zrezygnowa z przedsiwzi ochronnych dla cian i naronikw przed obi-janiem. W obszarze naronikw jest moliwe bezproblemowe na-niesienie profili ochraniajcych krawdzie. Mae uszkodzenia daj si naprawi atwo i szybko.

Rozwizania z zastosowaniem FERMACELL w konstrukcjach cian w budownictwie szpitalnym

Rozwizania z zastosowaniem FERMACELL w konstrukcjach cian w budownictwie szpitalnym

Pewne bezpieczestwo

przeciwpoarowe

Elementy porczne

Nadajce si do systemw

ogrzewania podogowego

W zalenoci od wielkoci obcienia

odpowiednio nadajce si rozwizanie

Do szybkiego uytkowania

Poprawienie ochrony akustycznej

Systemy podogowe FERMACELL14

Systemy podogowe FERMACELL

Powerpanel SE FERMACELL Powerpanel SE skada si z mieszan-ki betonu i basaltu, ktra sprawia, i ta pyta jastrychowa jest ekstremal-nie odporna; jest przeznaczona do zastosowania w obszarach wysokich obcie wilgoci i kontaktem ze rodkami chemicznymi.

Powerpanel TE obszary zastosowania tego cementowego elemen-tu jastrychowego zaczynaj si od azienki w mieszkaniach a do podg, ktrych powierzchnie naraone s w stopniu wysokim na dziaanie wody uytkowej (np. natryski uytecznoci publicznej).

Powerpanel TE system podogi z odpywem do stosowania w azienkach, rozwizanie nowoczesne i ekonomiczne. W skad systemu podogowego Powerpanel TE z odpywem wchodz nastpujce elemen-ty: element odpywowy podogowy/element odpywowy kabiny natrysko-wej i zestaw odpywowy, do wyboru pionowy lub poziomy.

Niedua wysoko konstrukcji, moliwo szybkiego uytkowania i czysta robota czyni systemy jastrychowe FERMACELL idealnym rozwizaniem dla nowego budownictwa i modernizacji istniejcych budynkw

Suchy jastrych FERMACELL elementy jastrychowe FERMACELL do za-stosowania w obszarach o niskim i rednim stopniu obcienia wilgoci, np. pomieszczenia bada lekarskich, pomieszczenia klasowe, korytarze, pokoje dla pacjentw, anie dla pacjentw.

Klinika Chirurgii Erfurt;

Rossmann + Partner

Dom Opieki w. Elbiety,

Beneden-Leeuwen;

BDG Architecten

Ingenieurs

Szkoa Muzyczna

Magdeburg;

ACM Architektenkontor

Magdeburg AG

PLG Drahtler GmbH

Obiekty referencyjne w budownictwie szkolnym i szpitalnym z FERMACELL

Krakowska Szkoa Wysza

im. AF Modrzewskiego,

Krakw ;

Ekspo Agencja Projektowa

Architektury S.C.

15

Obiekty referencyjne w budownictwie szkolnym i szpitalnym z FERMACELL

FERMACELL sprawdzia si ju

w wielu budowlach szkolnych

i szpitalnych.

FERMACELLSystem suchej zabudowy

Oddzia w Polsceul. Migdaowa 4

PL-02-796 Warszawa

Tel.: 022 - 645 13 38(9)Fax: 022 - 645 15 59

www.fermacell.pl

FERMACELL jest zastrzezonym znakiem towarowym Grupy XELLA.

Zmiany techniczne zastrzezone. Stan 07/2009

Obowiazuje zawsze aktualne wydanie.W przypadku zapotrzebowania na dalsze informacje,prosimy o kontakt poprzez infolinie!