zaanbusiness 73

Download Zaanbusiness 73

Post on 14-Jun-2015

214 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ERBO enqute 2007 en benchmark gemeentelijk ondernemersklimaat:De economische ontwikkelingenin de Amsterdamse regio? Het ondernemersklimaat in Zaanstad? Lees de onderzoeksresultaten!11e jaargang,nummer 73april 2008Waarom ook alweer Spot?Spot is proactief: wij voorkomen incidenten liever dan dat we ze oplossenUw netwerken hebben 24 uur per dag en 7 dagen per week onze aandachtWanneer wij problemen voorzien of signaleren, ondernemen wij direct actieDe meeste problemen lossen wij op afstand opWij werken met een fxed fee, dus geen extra kosten U maakt zich nooit meer druk over technologie want dat doen wij! Op Spot kunt u vertrouwenSpot is jarigSpot is jarig en maar liefst n jaar jong.Een bewogen maar succesvol jaar. Honderden nieuwe klanten hebben we mogen begroeten. Ons verjaardagscadeau hebben we dus al dubbel en dwars gehad. Bedankt voor het vertrouwen!Newtonstraat 32, 1446 VRPurmerendT 0299 - 630 020, F 0299 - 630 021www.spotonline.nlAlsjeeenmaal de beslissinghebtgenomenomvoor jezelftebeginnen,wiljeook zo snelmogelijkaande slag. Juist dnmoetenjebankzaken je nietindeweg zitten,maarverder helpen.Met hetRaboOndernemersPakket maakjeals ondernemerecht eenvliegende start.Zokrijgjenaasttweejaar gratis betalingsverkeer ook 25% korting op verzekeringen en extra korting op Rabo Mobiel.* Dan heb je je eerste succes als startende ondernemer meteen binnen. Maak een vliegende start met het Rabo OndernemersPakket.*Kijk voor de voorwaarden op www.rabobank.nl/startenJe eerste succes als startende ondernemer: 2 jaargratis betalingsverkeer.*Waarom ook alweer Spot?Spot is proactief: wij voorkomen incidenten liever dan dat we ze oplossenUw netwerken hebben 24 uur per dag en 7 dagen per week onze aandachtWanneer wij problemen voorzien of signaleren, ondernemen wij direct actieDe meeste problemen lossen wij op afstand opWij werken met een fxed fee, dus geen extra kosten U maakt zich nooit meer druk over technologie want dat doen wij! Op Spot kunt u vertrouwenSpot is jarigSpot is jarig en maar liefst n jaar jong.Een bewogen maar succesvol jaar. Honderden nieuwe klanten hebben we mogen begroeten. Ons verjaardagscadeau hebben we dus al dubbel en dwars gehad. Bedankt voor het vertrouwen!Newtonstraat 32, 1446 VRPurmerendT 0299 - 630 020, F 0299 - 630 021www.spotonline.nlZaanbusiness 73 - april 2008 ZAANSTREEK ZAANSTREEKmediapartner van:Oostzijde 1, 1502 BB Zaandam T: (075) 612 03 55 F: (075) 612 41 13 E: info@denieuwewinst.nl I: www.denieuwewinst.nlSteeds meer bedrijven en instellingen willen hun maatschappelijke betrokkenheidtonen en zoeken mogelijkheden hieraan uiting te geven. Tegelijkertijd bestaat er bij veelmaatschappelijke organisaties behoefte aan steun in de vorm van kennis en man-kracht. Bijvoorbeeld bij de plaatselijke voetbalvereniging, de ruitersportverenigingvoor gehandicapten of de kinderboerderij op de hoek. Vaak drijven deze organisatiesop vrijwilligers en zijn zij niet in staat voldoende mankracht en deskundigheid in tehuren voor bijvoorbeeld het opknappen van hun clubaccommodatie of het organiserenvan hun financile huishouding.De Nieuwe Winsthelptdeze maatschappelijke organisaties om in de Zaanstreekbedrijven te vinden die hen willen helpen. Nietmetgeld dus, maar metkennis enmankracht. In ruil hiervoor kunnen de deelnemende bedrijven uitinggeven aan hunmaatschappelijke betrokkenheid. Inmiddels heeft de Nieuwe Winst, samen met onderandere De Nederlandse Bank, RabobankZaanstreek, CKKPartners, Kuijs ReinderKakes en Lassie, vele projecten gerealiseerd. Door de publiciteit rond deze projectenhebben zich ookveel andere bedrijven aangemeld die een projectwillen oppakken.Dankzij deze ontwikkeling is de Nieuwe Winst erin geslaagd een geheel nieuwe inhoudte geven aan hetbegripmaatschappelijkbetrokken ondernemen. En datkan hetbedrijfsleven een hoopopleveren. Denkbijvoorbeeld aan een dagje teambuildingofeen andere bedrijfsactiviteit die motiverend werkt op uw werknemers. Maar het zorgtook voor de nodige PR. Want de regionale pers geeft deelnemende bedrijven graagredactionele aandacht.Projecten waar uw hulp bij gevraagd wordt en meer informatie vindt u opwww.denieuwewinst.nlDE NIEUWE WINST KAN OOK UW BEDRIJF MEER OPLEVERENHet orthopedagogisch dagcentrum biedtopvang aan vijf groepen kinderen met eenverstandelijke en deels ook lichamelijkehandicap. De kinderen zijn tussen 2 en18 jaar. Naast de opvangwerkt menindividueelaan de ontwikkelingvan dekinderen. Eris een speelzaal, waaringespeeld wordt of verjaardagen gevierdworden. Deze zaal zag er niet mooi meeruit. Vooral het plafond had dringend eenopknapbeurt nodig.De afdeling Bedrijfsonroerend Goed van Kuijs Reinder Kakes heeft de klus opgepakten het plafond wit geschilderd met blauwe wolkjes erop. Bij de uitvoering van de werk-zaamheden zijn zij geassisteerd door enkele bewoners. Ook heeft Kuijs Reinder Kakeshet materiaal beschikbaar gesteld. Ton Komen, algemeen directeur van Kuijs ReinderKakes: Meestal draait het bij het steunen van maatschappelijk verantwoorde projectenom een donatie of sponsoring. Bij de Nieuwe Winst ligt dat anders. Het gaat namelijkniet om geld en je krijgt er bovendien iets bijzonders voor terug. Het mes snijdt zogezegdaan twee kanten. Enerzijds wordt er natuurlijk directe hulp geboden aan mensen, diedatnodighebben. Anderzijds komen onze medewerkers elkaar opandere maniertegen en leer je ook andere kwaliteiten van mensen kennen. Kwaliteiten die je in dedagelijkse werkomgeving niet altijd ziet. Personeel van Lassie aan het klussenbij de Blijde RuitersProductgroep P en L. van Welsaenaan het werk bij school t AnkerMedewerkers van Rabobank Zaanstreekaan de slag bij basisschool de Zoeker De mensen van De Nederlandse Banktijdens n van de vele projecten diezij hebben opgepakt.KUIJS REINDER KAKES HELPT DAGCENTRUM PINOKKIOColofonUitgever|Redactie|Advertenties|Ontwerp& Vormgeving:I NDE VI NGERS,bureauvoorgrafische vormgeving,internetencommunicatie,Dorpsstraat1068a,1566JMAssendelft.Bel075-6428114ofzie www.indevingers.nl Verspreiding:10xperjaar.Zaanbusinesswordtgratisincontrolledcirculation verzondennaarbedrijvenindeZaanstreek. COVERFOTOGEMEENTEARCHI EFAMSTERDAM/DORIANNKRANSBERGMEERI NFORMATI E,ZAKENNI EUWS, VERSCHIJNI NGSTABELENADVERTENTI ETARI EVEN? WWW.ZAANBUSI NESS.NLDe Enqute Regionale Bedrijfs-ontwikkeling2007vande KamervanKoophandelAm-sterdamtoontpositieve economischeontwikkelingen inonzeregio.Ookhetver-wachtingspatroonvoordit jaarisbijdeondernemers inhetAmsterdamseKamer-gebiedpositief.ENEengoed ondernemersklimaatisvan cruciaalbelang.Inopdracht vanhetMinisterievan EconomischeZakenisereen rapportagegemaaktoverhet ondernemersklimaatinde31 grotestedenvanNederland, waaronder Zaanstad.6-11EenhalveeeuwLutoennog steedsspringlevend.In1958 beslotenLUtgerusenTOos vanderMeervoorzichzelfte beginnenin,ondermeer,de kantoorartikelen.Jarenlang washunzaakopdeDamIn Zaandamgevestigd.Nu,50 jaarlater,isLutonogaltijd eenbegrip.Hunprachtige showroomstaataande CornelisOuwejanstraatin Zaandam. 17EnRouteadviseertbedrijven bijziekteverzuim,rentegratie enarbeidsconflictbeheersing. Sindseenjaaroftweeheeft Instacom BV een belangrijk deel vandepersoneelsbegeleiding inhandengegevenvanEn Route.AlgemeenDirecteur GerritAafjesvanInstacomis enthousiastoverdeinbreng van En Route.13VoordeZaanseGolfClub is2008eenfeestjaar.In septemberbestaatdeclub20 jaarenop30augustusvindt deofficileopeningplaats vandenegennieuweholes. DanbeschiktdeZaanseGolf Clubovereenprachtige18-holeswedstrijdbaanbaan. Tergelegenheidvandeze heuglijkefeitenisereen campagnegestart,ONEUP (een golfterm).12InhoudInhoudCopyright:Hetauteursrechtvandezeuitgavewordtdoorde uitgevernadrukkelijkvoorbehouden.Hetisverbodenomzon-derschriftelijketoestemmingonderwerpentekopirenen/of tepubliceren.Deuitgeverkannietverantwoordelijkworden gesteld voor eventuele schade als gevolg van publicaties in deze uitgave.Druk-enzetfoutenvoorbehouden.MEERI NFORMATI E,ZAKENNI EUWS, VERSCHIJNI NGSTABELENADVERTENTI ETARI EVEN? WWW.ZAANBUSI NESS.NLDerealisatievanInverdan raaktineenstroomversnel-ling. Nieuw Rustenburg en het stadhuis worden nu gebouwd, gevolgddoormeerspraak-makendeprojecten.Maarzijn allemarktpartijenzichhier-vanwelbewustenbenutten zedemogelijkheden?Enwat kandegemeentenogbijdra-genaanhetsucces?Daarover gaateen,doordegemeente Zaanstad en de Vereniging van VastgoedeigenarenInverdan (VVEI)georganiseerde,bijeen-komst voor ontwikkelaars, ma-kelaars en vastgoedeigenaren.36ViaKoning&DeRaadtkunnen bedrijvenhunfacturenvan slechtofnietbetalende debiteurenlatenincasseren, maarookhetcomplete debiteurenbeheeruitbesteden. Volgenscommercieeldirecteur ReinierMaassenwordt90tot 95procentvandeuitstaande vorderingenzonderdurege-rechtelijke procedures gend. 18Onlangsschreefikover zichzelfbenoemdecolumnistendieeen-zijdigvoortdurendhetzelfdeonderwerpnegatiefbenaderen.Een goede columnist geeft zijn mening over velerlei onderwerpen, een slechte bijt zich vast in n item. Elkeweekscheidtzon zichzelfbenoemdecolumnistrepeterende kritiek af op het gemeentelijke beleid van Zaanstad en de uitvoering daarvan. Andere onderwerpen komen niet aan de orde, wellicht als gevolgvanpersoonlijkefrustraties.Hijisooknogeensvoorzitter vaneenbewonersclubjeindeZaandamseSchildersbuurt.Indie functieverzethijzichaljarenlangtegenrenovatieplannenvoor devoormaligeJedelooschoolaandeWestzijdeomdezeomte vormen tot een woongebouw. Prima plannen voor dit monument. Dewoningnoodisnogsteedshoogendehuizenprijzenzijn,als gevolgdaarvan,torenhoog.Startershebbennauwelijkstoegang tot de woningmarkt. Als ze al een woning kopen, moeten ze beiden tot hun dood doorwerken om de hypotheek af te lossen. Een mooi monument vergaat tot rune, omdat krakers en ander gespuis het gebouw slopen of in de fik steken. Een paar activisten uit de omlig-gende buurt blokkeren dus het woongenot van woningzoekenden. Steedsweerwordteenverleendevergunningofeengevolgde procedure aangevochten. Exorbitante hoge maatschappelijke kos-tenzijnhetgevolgdoortorenhogeadvocatennotas,uitgestelde bouwactiviteiten, gemis aan huur- of verkoopopbrengsten