wetboek van strafvordering - users.· wetboek van strafvordering - code d’instruction criminelle

Download WETBOEK VAN STRAFVORDERING - users.· WETBOEK VAN STRAFVORDERING - CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE

Post on 25-Feb-2019

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

WETBOEK VAN STRAFVORDERING - CODE DINSTRUCTION CRIMINELLE

17 NOVEMBER 1808. - WETBOEK VAN STRAFVORDERING - EERSTE BOEK. (Om technische redenen is het Wetboek van Strafvordering ingedeeld in 8 delen waarvan het tweede deel het Eerste Boek omvat.)

17 NOVEMBRE 1808. - CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - LIVRE PREMIER. (Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divis en 8 parties, dont le livre premier est la deuxime partie.)

(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1990 en tekstbijwerking tot 12-09-2002)

(NOTE : Consultation des versions antrieures partir du 01-01-1990 et mise jour au 12-09-2002)

EERSTE BOEK. - DE GERECHTELIJKE POLITIE EN DE OFFICIEREN DIE ZE UITOEFENEN.

LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT.

HOOFDSTUK I. - GERECHTELIJKE POLITIE. CHAPITRE I. - DE LA POLICE JUDICIAIRE. Art. 8-10 Art. 8-10 HOOFDSTUK II. - (BURGEMEESTERS, SCHEPENEN EN POLITIECOMMISSARISSEN). (Opgeheven)

CHAPITRE II. - (DES BOURGMESTRES, ECHEVINS ET DES COMMISSAIRES DE POLICE).

Art. 11-15 Art. 11-15 HOOFDSTUK III. - VELDWACHTERS EN BOSWACHTERS.

CHAPITRE III. - DES GARDES CHAMPETRES ET FORESTIERS.

Art. 16-21 Art. 16-21 HOOFDSTUK IV. - DE PROCUREURS DES KONINGS EN HUN SUBSTITUTEN.

CHAPITRE IV. - DES (PROCUREURS DU ROI) ET DE LEURS SUBSTITUTS.

AFDELING I. - BEVOEGDHEID VAN DE PROCUREUR DES KONINGS BETREFFENDE DE GERECHTELIJKE POLITIE.

SECTION PREMIERE. - DE LA COMPETENCE DES (PROCUREURS DU ROI), RELATIVEMENT A LA POLICE JUDICIAIRE.

Art. 22-28 Art. 22-28 AFDELING 1BIS. HET OPSPORINGSONDERZOEK

SECTION 1re bis. De l'information

Art. 28bis, 28ter, 28quater, 28quinquies, 28sexies, 28septies

Art. 28bis, 28ter, 28quater, 28quinquies, 28sexies, 28septies

AFDELING II. - WIJZE WAAROP DE PROCUREURS DES KONINGS HANDELEN IN DE UITOEFENING VAN HUN AMBT.

SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES (PROCUREURS DU ROI) DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.

Art. 29-35, 35bis, 36-39, 39bis, 40-44, 44bis, 44ter, 45-46, 46bis, 47, 47bis

Art. 29-35, 35bis, 36-39, 39bis, 40-44, 44bis, 44ter, 45-46, 46bis, 47, 47bis

HOOFDSTUK IVBIS. - (DE FEDERALE PROCUREUR).

CHAPITRE IVBIS. - (DU PROCUREUR FEDERAL)

Art. 47ter, 47quater Art. 47ter, 47quater HOOFDSTUK V. - POLITIEOFFICIEREN DIE HULPOFFICIER ZIJN VAN DE PROCUREUR DES KONINGS.

CHAPITRE V. - DES OFFICIERS DE POLICE AUXILIAIRES DU (PROCUREUR DU ROI).

Art. 48-54 Art. 48-54 HOOFDSTUK VI. - ONDERZOEKSRECHTERS. CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION.

WETBOEK VAN STRAFVORDERING - CODE DINSTRUCTION CRIMINELLE

AFDELING I. - DE ONDERZOEKSRECHTER.

SECTION I. - (DE L'INSTRUCTION)

Art. 55-58 Art. 55-58 AFDELING II. - AMBTSVERRICHTINGEN VAN DE ONDERZOEKSRECHTER.

SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION.

ONDERAFDELING I. - GEVALLEN VAN ONTDEKKING OP HETERDAAD.

DISTINCTION I. - DES CAS DE FLAGRANT DELIT.

Art. 59-60 Art. 59-60 ONDERAFDELING II. - HET ONDERZOEK. DISTINCTION II. - DE L'INSTRUCTION. 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. DISPOSITIONS GENERALES. Art. 61, 61bis, 61ter, 61quater, 61quinquies, 62, 62bis, 62ter

Art. 61, 61bis, 61ter, 61quater, 61quinquies, 62, 62bis, 62ter

2. KLACHTEN. 2. DES PLAINTES. Art. 63-70 Art. 63-70 2bis. OVER HET VERHOOR IN HET ALGEMEEN

2bis. DE L'AUDITION EN GENERAL

Art. 70bis Art. 70bis 3. VERHOOR VAN DE GETUIGEN. 3. DE L'AUDITION DES TEMOINS. Art. 71-75, 75bis, 75ter, 76-86 Art. 71-75, 75bis, 75ter, 76-86 3bis. ANONIEME GETUIGENISSEN.

3bis. DES TEMOIGNAGES ANONYMES.

Art. 86bis, 86ter, 86quater, 86quinquies Art. 86bis, 86ter, 86quater, 86quinquies 4. (SCHRIFTELIJKE BEWIJZEN, OVERTUIGINGSSTUKKEN EN OPSPOREN EN LOKALISEREN VAN TELECOMMUNICATIE).

4. (DES PREUVES PAR ECRIT, DES PIECES A CONVICTION ET DU REPERAGE ET DE LA LOCALISATION DE TELECOMMUNICATIONS).

Art. 87-88, 88bis, 88ter, 88quater, 89, 89bis, 90 Art. 87-88, 88bis, 88ter, 88quater, 89, 89bis, 90 5. ONDERZOEK AAN HET LICHAAM.

5. DE L'EXPLORATION CORPORELLE.

Art. 90bis Art. 90bis 6. AFLUISTEREN, KENNISNEMEN EN OPNEMEN VAN PRIVECOMMUNICATIE EN TELECOMMUNICATIE.

6. DES ECOUTES, DE LA PRISE DE CONNAISSANCE ET DE L'ENREGISTREMENT DE COMMUNICATIONS ET DE TELECOMMUNICATIONS PRIVEES.

Art. 90ter, 90quater, 90quinquies, 90sexies, 90septies, 90octies, 90novies, 90decies

Art. 90ter, 90quater, 90quinquies, 90sexies, 90septies, 90octies, 90novies, 90decies

7. DNA-ONDERZOEK.

7. DE L'ANALYSE ADN.

Art. 90undecies Art. 90undecies

WETBOEK VAN STRAFVORDERING - CODE DINSTRUCTION CRIMINELLE

HOOFDSTUK VII. - (Voorlopige maatregelen ten aanzien van rechtspersonen).

CHAPITRE VII. - (Des mesures provisoires l'gard des personnes morales).

Art. 91 Art. 91 HOOFDSTUK VIIbis. - (Verhoor van minderjarigen die het slachtoffer of getuige zijn van bepaalde misdrijven).

CHAPITRE VIIbis. - (De l'audition des mineurs victimes ou tmoins de certains dlits).

Art. 91bis, 92-101 Art. 91bis, 92-101 HOOFDSTUK VIIter . - Bescherming van bedreigde getuigen.

CHAPITRE VIIter. - De la protection des temoins menacs

AFDELING 1. - Definities van sommige in dit HOOFDSTUK voorkomende uitdrukkingen.

SECTION 1. - Dfinitions de certaines expressions figurant dans le prsent chapitre.

Art. 102 Art. 102 AFDELING 2. - De organen van de bescherming.

SECTION 2. - Des organes de protection.

Art. 103 Art. 103 AFDELING 3. - De toekenning van bescherming.

SECTION 3. - De l'octroi de la protection.

Art. 104-107 Art. 104-107 AFDELING 4. - Wijziging en intrekking van de bescherming.

SECTION 4. - De la modification et du retrait de la protection.

Art. 108-111 Art. 108-111 HOOFDSTUK VIIquater. - Afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media.

CHAPITRE VIIquater. - Du recueil de dclarations au moyen de mdias audiovisuels.

AFDELING I. - Het verhoor op afstand.

SECTION I. - De l'audition distance.

Art. 112, 112bis Art. 112, 112bis AFDELING II. - De audiovisuele opname en de auditieve opname van het verhoor.

SECTION II. - De l'enregistrement audiovisuel et enregistrement audio de l'audition.

Art. 112ter Art. 112ter HOOFDSTUK VIII. - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING EN BORGSTELLING.

CHAPITRE VIII. - DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.

Art. 113-126 Art. 113-126 HOOFDSTUK IX. - VERSLAG VAN DE ONDERZOEKSRECHTER NA VOLTOOIING VAN DE RECHTSPLEGING.

CHAPITRE IX. - DU RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCEDURE EST COMPLETE.

Art. 127-135 Art. 127-135

WETBOEK VAN STRAFVORDERING - CODE DINSTRUCTION CRIMINELLE

HOOFDSTUK X. TOEZICHT OP HET ONDERZOEK DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING

CHAPITRE X. DU CONTROLE DE L'INSTRUCTION PAR LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION

Art. 136, 136bis Art. 136, 136bis Texte Table des matires Dbut Texte Table des matires Dbut EERSTE BOEK. - DE GERECHTELIJKE POLITIE EN DE OFFICIEREN DIE ZE UITOEFENEN.

LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT.

HOOFDSTUK I. - GERECHTELIJKE POLITIE. CHAPITRE I. - DE LA POLICE JUDICIAIRE. Artikel 8. De gerechtelijke politie spoort de misdaden, de wanbedrijven en de overtredingen op, verzamelt de bewijzen ervan en levert de daders over aan de rechtbanken belast met hun bestraffing.

Article 8. La police judiciaire recherche les crimes, les dlits et les contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargs de les punir.

Art. 9. (De gerechtelijke politie wordt, onder het gezag van de hoven van beroep en, binnen zijn bevoegdheden onder het gezag van de federale procureur, uitgeoefend volgens het hierna gemaakte onderscheid) :

Art. 9. (La police judiciaire sera exerce, sous l'autorit des cours d'appel et, dans le cadre de ses comptences, sous l'autorit du procureur fdral, et suivant les distinctions tablies ci-aprs : )

1 door de bijzondere veldwachters en door de boswachters, (...) door de procureurs des Konings en hun substituten, (door de arbeidsauditeurs en hun substituten,) door de rechters in de politierechtbank en door de leden van de federale politie en van de lokale politie;

1 par les gardes champtres particuliers et par les gardes forestiers, (...) par les procureurs du Roi et leurs substituts, (par les auditeurs du travail et leurs substitits,) par les juges au tribunal de police et par les membres de la police fdrale et de la police locale;

2 door de federale procureur en, onder zijn gezag, door de federale magistraten en, binnen het kader van opdrachten die hun met toepassing van artikel 144bis, 3, eerste en tweede lid (van het Gerechtelijk Wetboek), zijn toevertrouwd, door de leden van de parketten-generaal, de auditoraten-generaal bij de arbeidshoven en de arbeidsauditoraten bij de arbeidsrechtbanken.

2 par le procureur fdral et, sous son autorit, par les magistrats fdraux et dans le cadre des missions qui leur sont confies conformment l'article 144bis, 3, alinas 1er et 2 (du Code judiciaire), par les membres des parquets gnraux, des auditorats gnraux du travail prs les cours du travail et des auditorats du travail prs les tribunaux du travail.

Art. 10. (Opgeheven) Art. 10. (Abrog) HOOFDSTUK II. - (BURGEMEESTERS, SCHEPENEN EN POLITIECOMMISSARISSEN). (Opgeheven)

CHAPITRE II. - (DES BOURGMESTRES, ECHEVINS ET DES COMMISSAIRES DE POLICE).

Art. 11. (O

Recommended

View more >