· web viewstructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii...

of 231 /231
Anexa nr. 2 Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 2021 1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Nr . cr t. Facultatea Domeniul de licenţă Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)*A Acreditar e (A)/ Autorizar e de funcţiona re provizori e (AP) Forma de învăţămâ nt Număr de credite de studii transferab ile Număr maxim de studenţ i care pot fi şcolari zaţi 1 Facultatea de Inginerie Electrică Inginerie electrică Electronică de putere şi acţionări electrice A IF 240 120 Instrumentaţie şi achiziţii de date A IF 240 60 Sisteme electrice A IF 240 120 Informatică aplicată în inginerie electrică A IF 240 60 Inginerie şi managemen t Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic A IF 240 30 2 Facultatea de Energetică Inginerie energetic ă Energetică şi tehnologii de mediu A IF 240 90 Energetică şi tehnologii nucleare A IF 240 50 Energetică şi tehnologii informatice AP IF 240 60 Hidroenergetică A IF 240 90 Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 65 Managementul energiei A IF 240 90 Termoenergetică A IF 240 60 1

Author: others

Post on 04-Sep-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Anexa nr. 2Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 2021

1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizaț

i

1Facultatea de Inginerie Electrică

Inginerie electrică

Electronică de putere şi acţionări electrice A IF 240 120

Instrumentaţie şi achiziţii de date A IF 240 60

Sisteme electrice A IF 240 120Informatică aplicată în inginerie electrică A IF 240 60

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A IF 240 30

2 Facultatea de Energetică

Inginerie energetică

Energetică și tehnologii de mediu A IF 240 90

Energetică şi tehnologii nucleare A IF 240 50

Energetică şi tehnologii informatice AP IF 240 60

Hidroenergetică A IF 240 90Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 65

Managementul energiei A IF 240 90Termoenergetică A IF 240 60

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A IF 240 50

Științe inginerești aplicate

Informatică industrială A IF 240 60

3Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare A IF 240 500

Tehnologia informaţiei A IF 240 100

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată A IF 240 400

4

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Calculatoare și tehnologia informației

Ingineria informaţiei A IF 240 120

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Electronică aplicată A IF 240 150Electronică aplicată (în limba engleză) A IF 240 60

Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii

A IF 240 150

Reţele şi software de telecomunicaţii A IF 240 150

1

Page 2:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii A IF 240 150

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)

A IF 240 60

5

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Inginerie industrială Design industrial A IF 240 45

Inginerie mecanică

Echipamente pentru procese industriale A IF 240 60

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice A IF 240 60

Mecanică fină şi nanotehnologii A IF 240 100

Sisteme şi echipamente termice A IF 240 75

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 65

Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 100

Științe inginerești aplicate

Optometrie A IF 240 25

6

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Inginerie industrială

Ingineria securităţii în industrie A IF 240 60

Ingineria sudării A IF 240 60Ingineria şi managementul calităţii A IF 240 90

Logistică industrială A IF 240 90Sisteme de producție digitale A IF 240 90

Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale A IF 240 50

Tehnologia construcţiilor de maşini A IF 240 200

Inginerie industrială (în limba engleză - Industrial engineering)

A IF 240 100

Informatică aplicată în inginerie industrială AP IF 240 90

Inginerie și management

Inginerie economică industrială A IF 240 150

Mecatronică și robotică Robotică A IF 240 90

7 Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Ingineria mediului

Ingineria dezvoltării rurale durabile A IF 240 75

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice A IF 240 95

Informatică aplicată în ingineria mediului AP IF 240 60

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare A IF 240 90

Inginerie mecanică

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

A IF 240 115

2

Page 3:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Sisteme de transport operațional AP IF 240 60

Mecatronică şi robotică

Mecatronica sistemelor biotehnice AP IF 240 60

8 Facultatea de Transporturi

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere A IF 240 175Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

A IF 240 90

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor şi a traficului A IF 240 160

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Telecomenzi şi electronică în transporturi A IF 240 100

Inginerie mecanică

Vehicule pentru transportul feroviar A IF 240 90

9Facultatea de Inginerie Aerospaţială

Inginerie aerospațială

Construcţii aerospaţiale A IF 240 60Echipamente şi instalaţii de aviaţie A IF 240 60

Inginerie şi management aeronautic A IF 240 50

Navigaţie aeriană (în limba engleză-Air navigation) A IF 240 60

Sisteme de propulsie A IF 240 40Design aeronautic AP IF 240 50

10

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Ingineria materialelor

Ingineria elaborării materialelor metalice A IF 240 60

Ingineria procesării materialelor A IF 240 60

Ştiinţa materialelor A IF 240 60Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 240 60

Inginerie și management

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

A IF 240 60

Științe inginerești aplicate

Inginerie medicală A IF 240 60

11 Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică

A IF 240 60

Ingineria valorificării deşeurilor AP IF 240 30

Ingineria produselor alimentare

Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 60

Inginerie chimică

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

A IF 240 60

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice A IF 240 60

Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

A IF 240 60

3

Page 4:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale

A IF 240 100

Ştiinţa şi ingineria polimerilor A IF 240 60

12Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Calculatoare și tehnologia informației

Ingineria informaţiei (în limba engleză) A IF 240 90

Ingineria informaţiei (în limba franceză) A IF 240 60

Ingineria internetului dispozitivelor inteligente (în limba franceză)

AP IF 240 60

Inginerie chimică

Inginerie chimică (în limba engleză) A IF 240 30

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Electronică aplicată (în limba engleză) A IF 240 60

Electronică aplicată (în limba franceză) A IF 240 60

Electronică aplicată (în limba germană) A IF 240 60

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică (în limba engleză) A IF 240 60

Inginerie mecanică (în limba franceză) A IF 240 30

Inginerie mecanică (în limba germană)*) A IF 240 0

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic (în limba germană)

A IF 240 25

Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană)

A IF 240 30

13 Facultatea de Ştiinţe Aplicate

Științe inginerești aplicate

Inginerie fizică A IF 240 50Matematică şi informatică aplicată în inginerie A IF 240 90

14Facultatea de Inginerie Medicală

Științe inginerești aplicate

Biomateriale şi dispozitive medicale A IF 240 200

Echipamente şi sisteme medicale A IF 240 200

Inginerie medicală*) A IF 240 0

15

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor

Inginerie și management

Ingineria şi managementul afacerilor A IF 240 150

Ingineria şi managementul afacerilor (în limba engleză) AP IF 240 75

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A IF 240 100

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

A IF 240 40

*) Specializări/programe de studii universitare de licenţă pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2020 - 2021.

4

Page 5:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabi

le

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole A IF 240 450

Inginerie urbană şi dezvoltare regională A IF 240 100

Inginerie și management

Inginerie și management în construcții

A IF 240 75

2

Facultatea de Hidrotehnică

Ingineria mediului Ingineria mediului A IF 240 50

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată A IF 240 50

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

A IF 240 120

Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări

A IF 240 100

3

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri şi poduri A IF 240 150

4

Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii A IF 240 325

Instalaţii pentru construcţii (în limba franceză)

A IF 240 60

Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei

A IF 240 50

5Facultatea de Utilaj Tehnologic

Inginerie mecanică

Utilaje tehnologice pentru construcţii A IF 240 150

Mecatronică și robotică

Mecatronică AP IF 240 60

6 Facultatea de Geodezie

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru A IF 240 250

Geodezie şi geoinformatică AP IF 240 200

Cadastru şi managementul proprietăţilor

AP IF 240 200

7 Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Inginerie civilă

Inginerie civilă (în limba engleză) A IF 240 100

Inginerie civilă (în limba franceză)

A IF 240 60

5

Page 6:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare (engleză – franceză/ germană/spaniolă)

A IF 180 100

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1Facultatea de Arhitectură

Arhitectură

Arhitectură*1) A IF 360 320

Arhitectură (în limba engleză)*1) AP IF 360 50

Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu)

A IF 180 25

2

Facultatea de Arhitectură de Interior

Arhitectură

Arhitectură de interior A IF 300 60

Design de produs A IF 300 40

Mobilier şi amenajări interioare A IF 180 25

3Facultatea de Urbanism

Urbanism

Amenajarea şi planificarea peisajului A IF 240 50

Proiectare şi planificare urbană A IF 240 60

Urbanism şi administrarea teritoriului (la Sibiu)

AP IF 180 30

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1Facultatea de Agricultură

Agronomie

Agricultură A IF 240 250

Agricultură A IFR 240 125

BiologieBiologie A IF 180 100

Biologie A IFR 180 75

Silvicultură Silvicultură A IF 240 60

2 Facultatea Horticultu Horticultură A IF 240 150

6

Page 7:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

de Horticultură ră

Horticultură A ID 240 100

Peisagistică A IF 240 75

3

Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere

ZootehnieZootehnie A IF 240 90

Piscicultură și acvacultură A IF 240 50

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A IF 240 100

Protecţia consumatorului și a mediului

AP IF 240 60

4Facultatea de Medicină Veterinară

Medicină veterinară

Medicină veterinară*1) A IF 360 300

Medicină veterinară (în limba engleză)*1) AP IF 360 30

Medicină veterinară (în limba franceză)*1)

AP IF 360 30

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare A IF 240 100

5

Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului

Inginerie civilă

Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală A IF 240 90

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

A IF 240 150

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

A IFR 240 150

Inginerie și management

Inginerie și management în construcții

A IF 240 60

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru A IF 240 150

Măsurători terestre şi cadastru AP IFR 240 150

6

Facultatea de Biotehnologii

Biotehnologii

Biotehnologii agricole A IF 240 50

Biotehnologii medical-veterinare A IF 240 40

Biotehnologii pentru industria alimentară A IF 240 60

7 Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală

Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Ingineria și managementul afacerilor agricole

A IF 240 200

Ingineria și managementul afacerilor agricole

A ID 240 225

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

A IF 240 400

7

Page 8:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

A ID 240 250

8

Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală - Filiala Slatina

Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Ingineria și managementul afacerilor agricole

A IF 240 100

9

Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală - Filiala Călăraşi

Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Ingineria și managementul afacerilor agricole

A IF 240 100

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de Administraţie şi Afaceri

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor A IF 180 200

Administrarea afacerilor (în limba engleză - Business administration)

AP IF 180 75

Marketing Marketing A IF 180 150

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 250

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Cibernetică economică AP IF 180 75

2 Facultatea de Biologie

BiologieBiochimie A IF 180 80

Biologie A IF 180 120

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului A IF 180 60

3 Facultatea de Chimie

Chimie Biochimie tehnologică

A IF 180 35

8

Page 9:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Chimie A IF 180 155

Chimie medicală AP IF 180 35

Chimie farmaceutică AP IF 180 35

4 Facultatea de Drept Drept

Drept A IF 240 600

Drept A ID 240 400

5 Facultatea de Filosofie Filosofie Filosofie A IF 180 180

6 Facultatea de Fizică

Fizică

Biofizică A IF 180 50

Fizică A IF 180 50

Fizică (în limba engleză) A IF 180 40

Fizică informatică A IF 180 50

Fizică medicală A IF 180 50

Științe inginerești aplicate

Fizică tehnologică A IF 240 50

7Facultatea de Geografie

Geografie

Cartografie A IF 180 100

Geografia turismului A IF 180 200

Geografia turismului A ID 180 100

Geografia turismului (la Călimăneşti) A IF 180 30

Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin)

A IF 180 50

Geografie A IF 180 150

Hidrologie şi meteorologie A IF 180 80

Planificare teritorială A IF 180 100

Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin)

A IF 180 50

Ştiinţa mediului Geografia mediului A IF 180 120

8Facultatea de Geologie şi Geofizică

Geologie Geologie A IF 180 60

Inginerie geologică

Geofizică A IF 240 60

Inginerie geologică A IF 240 120

9 Facultatea de Istorie

Istorie Istoria artei A IF 180 75

Istorie A IF 180 250

Istorie A ID 180 50

9

Page 10:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Relații internaționale și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 180 120

10

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 120

Comunicare şi relaţii publice A ID 180 75

Jurnalism A IF 180 130

Jurnalism A ID 180 50

Publicitate A IF 180 75

Publicitate A ID 180 50

11

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă

A IF 180 400

Literatură universală şi comparată - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, rusă)/ Limba și literatura latină

A IF 180 75

Studii culturale

Etnologie A IF 180 60

Studii europene A IF 180 120

Ştiinţe administrative

Asistenţă managerială şi administrativă A IF 180 75

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 130

Comunicare şi relaţii publice A IFR 180 75

Ştiinţe ale informării şi documentării A IF 180 60

12

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Limbă şi literatură

Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura modernă (catalană/coreeană/engleză/ franceză/germană/hindi/italiană/neerlandeză/persană/portugheză/rusă/spaniolă/suedeză)/ Limba şi literatura latină/ Limba şi literatura română

A IF 180 30

10

Page 11:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura română/O limbă şi literatură modernă

A IF 180 21

Limbă şi literatură modernă (arabă/bulgară/cehă/chineză/ croată/engleză/franceză/germană/italiană/japoneză/maghiară/neerlandeză/neogreacă/polonă/portugheză/rromani/rusă/sârbă/slovacă/spaniolă/turcă/ ucraineană) - Limba şi literatura coreeană

A IF 180 25

Limbă şi literatură modernă (arabă/ bulgară / cehă / chineză/ croată/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ japoneză/ maghiară/ neerlandeză/ neogreacă/ polonă/ portugheză/ rromani/ rusă/ sârbă/ slovacă/ spaniolă/ turcă/ ucraineană) - Limba şi literatura catalană

A IF 180 25

O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B)/ Limba şi literatura română

A IF 180 850

Limba și literatura suedeză -Limba și literatura modernă (engleză/germană/ neerlandeză/franceză/spaniolă/italiană/portugheză/catalană/rusă/persană/hindi/coreeană)/ Limba și literatura latină/Limba și literatura română

AP IF 180 35

Filologie clasică (Limba şi literatura latină - Limba şi literatura greacă veche)

A IF 180 50

11

Page 12:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (engleză-franceză/germană/ spaniolă/italiană/rusă/cehă/polonă/ slovacă/croată)

A IF 180 270

Traducere şi interpretare A IF 180 180

Studii culturale

Studii americane A IF 180 50

Studii iudaice A IF 180 25

13

Facultatea de Matematică şi Informatică

Calculatoare și tehnologia informației

Tehnologia informaţiei

A IF 240 100

Informatică

Informatică A IF 180 300

Informatică A ID 180 75

Matematică

Matematică A IF 180 75

Matematică informatică A IF 180 125

Matematici aplicate A IF 180 100

14

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Asistenţă socială

Asistenţă socială A IF 180 300

Asistenţă socială A ID 180 50

Sociologie

Antropologie A IF 180 100

Resurse umane A IF 180 200

Sociologie A IF 180 400

Sociologie (în limba engleză) AP IF 180 100

15

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Psihologie Psihologie A IF 180 300

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IF 180 120

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A ID 180 125

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Buzău)

A IF 180 50

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Focşani)

A IF 180 50

Pedagogie A IF 180 70

12

Page 13:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Pedagogie (în limba engleză) AP IF 180 30

Psihopedagogie specială A IF 180 90

16

Facultatea de Ştiinţe Politice

Studii de securitate Studii de securitate A IF 180 100

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice A IF 180 200

Ştiinţe politice (în limba engleză) A IF 180 150

Ştiinţe politice (în limba franceză) A IF 180 60

Relații internaționale și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)

AP IF 180 100

17

Facultatea de Teologie Baptistă

Teologie Teologie baptistă asistenţă socială A IF 180 35

18

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Arte vizuale Artă sacră A IF 180 60

Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă socială A IF 180 50

Teologie ortodoxă didactică A IF 180 60

Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 200

Teologie ortodoxă pastorală (la Roma, Italia)

AP IF 240 50

19

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Teologie

Teologie romano-catolică asistenţă socială

A IF 180 50

Studii religioase A IF 180 50

6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de Medicină Sănătate

Medicină**)*1) A IF 360 1.266

Medicină (în limba engleză)*1) A IF 360 300

2Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate Medicină dentară**)*1) A IF 360 334

3 Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie**)*1) A IF 300 225

4 Facultatea de Moașe și

Sănătate Asistență medicală generală*1)

A IF 240 100

13

Page 14:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Asistență Medicală

Balneofiziokineto-terapie și recuperare A IF 180 50

Tehnică Dentară A IF 180 50

**) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale.

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată

EconomieEconomie şi comunicare economică în afaceri

A IF 180 300

2

Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului

Economie

Economie agroalimentară şi a mediului

A IF 180 375

Economie agroalimentară şi a mediului (la Tulcea)

AP ID 180 100

3

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

A IF 180 350

Administrarea afacerilor (în limba franceză)

A IF 180 180

Administrarea afacerilor (în limba germană)

A IF 180 180

4Facultatea de Business şi Turism

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii

A IF 180 500

Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii (în limba engleză)

A IF 180 100

5 Facultatea de Management

Management

Management A IF 180 650

Management (în limba engleză) A IF 180 100

Management A ID 180 100

Management (la Piatra Neamț)

A ID 180 50

14

Page 15:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Management (la Deva) AP ID 180 75

6Facultatea de Marketing

Marketing

Marketing A IF 180 450

Marketing (în limba engleză) A IF 180 100

Marketing A ID 180 125

Marketing A IFR 180 100

7

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Cibernetică economică A IF 180 350

Informatică economică A IF 180 450

Informatică economică (în limba engleză)

A IF 180 150

Informatică economică A ID 180 125

Statistică şi previziune economică A IF 180 150

8

Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

Finanţe

Finanţe şi bănci A IF 180 500

Finanţe şi bănci (în limba engleză) A IF 180 100

Finanţe şi bănci A ID 180 100

Finanţe şi bănci (la Buzău) A ID 180 50

9

Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 550

Contabilitate şi informatică de gestiune

A ID 180 150

Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba engleză)

A IF 180 120

Contabilitate şi informatică de gestiune (la Deva)

AP ID 180 75

10

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale A IF 180 460

Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză)

A IF 180 125

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (engleză, franceză)

A IF 180 100

11

Facultatea de Administrație și Management Public

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 350

Sociologie Resurse umane A IF 180 120

15

Page 16:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

12

Facultatea de Drept Drept Drept AP IF 240 150

13

Facultatea Bucharest Business School (Școala de Afaceri)

Administrarea afacerilor

MBA Româno-Canadian (în limba engleză)**)

A IF 120 50

MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză)**)

A IF 120 50

MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză)**)

A IFR 120 50

MBA Româno-German „Management antreprenorial” (în limba germană)**)

A IF 120 25

Management

Dezvoltarea economică a întreprinderii**)

A IF 120 60

**) Programe de studii universitare de master.

8. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de Interpretare Muzicală

Muzică

Interpretare muzicală - canto A IF 240 25

Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 90

2

Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală

Muzică

Compoziţie muzicală A IF 240 45

Dirijat A IF 240 10

Muzică religioasă A IF 180 12

Muzicologie A IF 240 12

Muzică A IF 180 50

9. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de Arte Plastice

Arte vizuale

Arte plastice (fotografie -videoprocesarea computerizată a imaginii)

A IF 180 45

16

Page 17:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Arte plastice (pictură, sculptură, grafică) A IF 180 160

Pedagogia artelor plastice şi decorative A IF 180 30

2

Facultatea de Arte Decorative şi Design

Arte vizuale

Artă murală A IF 180 40

Arte textile - design textil A IF 180 40

Ceramică - sticlă - metal A IF 180 40

Design A IF 180 75

Modă - design vestimentar A IF 180 60

Scenografie şi eveniment artistic A IF 180 30

3Facultatea de Istoria şi Teoria Artei

Arte vizuale

Conservare şi restaurare A IF 180 25

Istoria şi teoria artei A IF 180 30

10. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de Teatru

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (Actorie, Regie, Păpuşi - Marionete, Coregrafie)

A IF 180 120

Scenografie A IF 180 20

Teatrologie (Management cultural, Jurnalism teatral)

A IF 180 20

2 Facultatea de Film

Cinematografie şi media

Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine de film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)

A IF 180 95

Cinematografie, fotografie, media (Animație)

AP IF 180 9

Fotografie AP IF 180 15

17

Page 18:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

11. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 200

Educaţie fizică şi sportivă (în limba franceză)

A IF 180 50

Sport şi performanţă motrică A IF 180 150

Sport şi performanţă motrică (în limba engleză)

AP IF 180 50

Sport şi performanţă motrică A IFR 180 75

Management în sport

Management în sport AP IF 180 50

2

Facultatea de Kinetoterapie

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială A IF 180 200

12. ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de Administraţie Publică

Ştiinţe administrative

Administraţie europeană A IF 180 150

Administraţie publică A IF 180 200

Administraţie publică A ID 180 100

2Facultatea de Ştiinţe Politice

Psihologie Psihologie A IF 180 50

Relații internaționale și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 180 150

Sociologie Sociologie A IF 180 50

Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 180 200

3 Facultatea de

Ştiinţe ale comunicăr

Comunicare şi relaţii publice

A IF 180 300

18

Page 19:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Comunicare şi Relaţii Publice

ii

Publicitate A IF 180 150

Comunicare și media emergente (în limba engleză-Communication and Emerging Media)

AP IF 180 75

4

Facultatea de Management

Management

Management A IF 180 150

Management (în limba engleză) AP IF 180 25

NOTĂ: Pentru absolvenţii Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, învăţământ universitar de lungă durată, înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 1998 - 1999, 1999 - 2000 şi 2000/2001, profilul şi specializarea obţinute sunt "Ştiinţe ale comunicării", respectiv "Comunicare socială şi relaţii publice".

13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1Facultatea de Istorie şi Filologie

Istorie Istorie A IF 180 70

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză

A IF 180 75

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare (engleză-franceză)

A IF 180 50

2Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor A IF 180 75

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

AP IF 180 60

Administrarea afacerilor A ID 180 75

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 75

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A ID 180 75

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 100

Contabilitate şi informatică de gestiune

A ID 180 75

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75

Marketing Marketing A IF 180 50

3 Facultatea Informatic Informatică A IF 180 125

19

Page 20:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

ă Informatică (în limba engleză) A IF 180 50

Ingineria civilă

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

AP IF 240 30

Ingineria mediului Ingineria mediului A IF 240 60

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Electronică aplicată A IF 240 50

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru A IF 240 60

4

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Asistenţă socială Asistenţă socială A IF 180 75

Drept Drept A IF 240 160

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 50

Psihologie Terapie ocupaţională A IF 180 60

Sociologie Sociologie A IF 180 50

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 50

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IF 180 100

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A ID 180 50

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Deva)

AP ID 180 50

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială AP IF 180 50

5Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 100

Arte vizuale

Artă sacră AP IF 180 30

Muzică Muzică religioasă A IF 180 30

14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de Inginerie

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere A IF 240 80

20

Page 21:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată A IF 240 60

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

A IF 240 100

Tehnologia şi designul produselor textile

A IF 240 50

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

A IF 240 30

Ingineria sudării AP IF 240 60

Inginerie și management

Inginerie economică industrială A IF 240 50

2

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

A IF 240 60

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare A IF 240 30

Ingineria produselor alimentare A IF 240 60

Protecția consumatorului și a mediului

A IF 240 30

Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

A IF 240 60

3

Facultatea de Ştiinţe Umaniste și Sociale

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză

A IF 180 80

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 60

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism A IF 180 30

Teologie Teologie penticostală didactică A IF 180 30

Muzică Muzică AP IF 180 15

4 Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 75

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 90

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 60

21

Page 22:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Management Management A IF 180 100

5

Facultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea"

Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 75

6Facultatea de Ştiinţe Exacte

Informatică

Informatică A IF 180 75

Informatică (în limba engleză) A IF 180 75

Matematică

Matematică informatică A IF 180 50

7

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială

Asistenţă socială Asistenţă socială A IF 180 75

Psihologie Psihologie A IF 180 75

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IF 180 120

Psihopedagogie specială A IF 180 60

8

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 60

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

AP IF 180 50

9 Facultatea de Design

Arte vizuale

Design A IF 180 25

Design ambiental A IF 180 25

Modă - design vestimentar A IF 180 25

15. UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de Inginerie

Calculatoare și tehnologia informației

Tehnologia informaţiei A IF 240 60

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 240 100

Ingineria dezvoltării rurale durabile AP IF 240 50

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare A IF 240 60

Inginerie chimică Inginerie biochimică A IF 240 60

Inginerie energetică

Energetică industrială A IF 240 50

22

Page 23:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Inginerie industrială

Design industrial A IF 240 30

Ingineria şi managementul calităţii

AP IF 240 75

Tehnologia construcţiilor de maşini

A IF 240 75

Inginerie mecanică

Echipamente pentru procese industriale A IF 240 50

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 60

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentația publică şi agroturism

AP IF 240 60

Mecatronică și robotică

Mecatronică A IF 240 60

2 Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză

A IF 180 50

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)

A IF 180 50

Limba şi literatura modernă (engleză, franceză) - Limba şi literatura română

A IF 180 75

Limbi moderne aplicate

Traducere și interpretare (engleză, franceză)

A IF 180 40

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 75

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IF 180 75

3 Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 90

Educaţie fizică şi sportivă A IFR 180 75

Sport şi performanţă motrică A IF 180 50

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială A IF 180 90

Kinetoterapie şi motricitate specială

A IFR 180 60

23

Page 24:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Psihologie Terapie ocupaţională A IF 180 60

4 Facultatea de Științe

Biologie Biologie A IF 180 50

Informatică

Informatică A IF 180 80

Informatică A IFR 180 75

Matematică Matematică A IF 180 50

Fizică Fizică informatică AP IF 180 30

5Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor A IF 180 100

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 200

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IFR 180 100

MarketingMarketing A IF 180 100

Marketing A ID 180 60

16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1Facultatea de Inginerie Mecanică

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere A IF 240 150

Autovehicule rutiere A IFR 240 150

Autovehicule rutiere (în limba engleză) A IF 240 60

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor şi a traficului

A IF 240 90

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică A IF 240 90

Inginerie mecanică A IFR 240 60

Inginerie mecanică (în limba engleză) A IF 240 30

2 Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial

Inginerie aerospațială

Construcţii aerospaţiale A IF 240 60

Inginerie industrială

Ingineria şi managementul calităţii

A IF 240 60

Sisteme de producție digitale

A IF 240 50

24

Page 25:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Tehnologia construcţiilor de maşini

A IF 240 120

Inginerie și management

Ingineria și managementul afacerilor

A IF 240 90

Inginerie economică industrială A IF 240 90

Inginerie economică industrială A ID 240 100

3

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Ingineria materialelor

Ştiinţa materialelor A IF 240 50

Ingineria biomaterialelor AP IF 240 60

Inginerie industrială

Ingineria securităţii în industrie A IF 240 60

Ingineria sudării A IF 240 60

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 60

4

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare A IF 240 50

Tehnologia informaţiei A IF 240 60

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată A IF 240 100

Inginerie electrică

Electrotehnică A IF 240 60

Inginerie electrică şi calculatoare (în limba engleză)

A IF 240 60

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Electronică aplicată A IF 240 50

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii A IF 240 75

Mecatronică și robotică

Robotică A IF 240 60

5

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru A IF 240 50

Silvicultură

Cinegetică A IF 240 100

Cinegetică A ID 240 100

Exploatări forestiere A IF 240 110

Silvicultură A IF 240 110

6 Facultatea de Design

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului

A IF 240 80

25

Page 26:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

de Mobilier și Inginerie a Lemnului

Ingineria prelucrării lemnului A IFR 240 75

Ingineria și designul produselor finite din lemn

A IF 240 75

Ingineria și designul produselor finite din lemn (în limba engleză)

AP IF 240 30

7Facultatea de Construcţii

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii A IF 240 60

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri şi poduri A IF 240 30

Construcţii civile, industriale şi agricole A IF 240 75

8

Facultatea de Alimentaţie şi Turism

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare A IF 240 60

Ingineria produselor alimentare A IF 240 60

Inginerie mecanică

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

A IF 240 60

Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

A IF 240 75

Inginerie și management

Inginerie şi management în industria turismului

A IF 240 60

9

Facultatea de Matematică şi Informatică

Informatică

Informatică A IF 180 100

Informatică A ID 180 100

Informatică aplicată A IF 180 75

Informatică aplicată (în limba germană) A IF 180 75

Matematică

Matematică informatică A IF 180 50

10

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

A IF 180 60

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 100

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A ID 180 75

26

Page 27:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică A IF 180 75

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 75

Contabilitate şi informatică de gestiune

A ID 180 75

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale A IF 180 75

Afaceri internaţionale A ID 180 75

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75

Management

Management A IF 180 75

Management A ID 180 75

MarketingMarketing A IF 180 100

Marketing A ID 180 75

11

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

PsihologiePsihologie A IF 180 100

Psihologie A ID 180 60

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IF 180 120

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A ID 180 75

Psihopedagogie specială A IF 180 60

12

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 80

Educaţie fizică şi sportivă A IFR 180 30

Sport şi performanţă motrică A IF 180 50

Sport şi performanţă motrică A IFR 180 60

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială A IF 180 75

13

Facultatea de Muzică Muzică

Interpretare muzicală - canto A IF 240 10

Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 25

Muzică A IF 180 20

14

Facultatea de Medicină

Sănătate Asistenţă medicală generală*1)

A IF 240 150

27

Page 28:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Laborator clinic A IF 180 45

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A IF 180 60

Medicină*1) A IF 360 150

15

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura engleză – O limba şi literatura modernă (franceză, germană) / Limba şi literatura română

A IF 180 150

Limba şi literatura chineză – Limba şi literatura română/ Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/ germană)

A IF 180 75

Limba şi literatura romană - O Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană)

A IF 180 200

Limba şi literatura romană - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)

A ID 180 100

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană)

A IF 180 80

Studii culturale

Studii americane (în limba engleză) A IF 180 60

16

Facultatea de Drept Drept

Drept A IF 240 300

Drept A IFR 240 100

17

Facultatea de Sociologie şi Comunicare

Asistenţă socială Asistenţă socială A IF 180 100

SociologieSociologie A IF 180 100

Resurse umane A IF 180 100

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 100

Media digitală AP IF 180 75

18

Facultatea de Design de Produs şi Mediu

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 240 60

Inginerie industrială

Design industrial A IF 240 60

Design industrial (în limba engleză) A IF 240 60

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

A IF 240 60

Inginerie mecanică

Ingineria designului de produs (în limba engleză)

A IF 240 60

28

Page 29:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Mecatronică și robotică

Mecatronică A IF 240 65

Științe inginerești aplicate

Inginerie medicală A IF 240 60

Optometrie A IF 240 60

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ–NAPOCA

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism

Arhitectură Arhitectură*1) A IF 360 100

2

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare A IF 240 150

Calculatoare (în limba engleză) A IF 240 150

Tehnologia informaţiei A IF 240 160

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată A IF 240 210

Automatică şi informatică aplicată (în limba engleză)

A IF 240 90

Automatică şi informatică aplicată (la Satu Mare)

A IF 240 45

3Facultatea de Construcţii

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

A IF 240 60

Căi ferate, drumuri şi poduri A IF 240 130

Construcţii civile, industriale şi agricole A IF 240 200

Construcţii civile, industriale şi agricole (în limba engleză)

A IF 240 50

Construcţii civile, industriale şi agricole (la Baia Mare)

A IF 240 50

Inginerie urbană şi dezvoltare regională A IF 240 60

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru A IF 240 50

Inginerie și management

Inginerie și management în construcții

A IF 240 60

29

Page 30:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

4

Facultatea de Construcţii de Maşini

Inginerie industrială

Design industrial A IF 240 60

Sisteme de producție digitale (la Bistriţa) A IF 240 60

Tehnologia construcţiilor de maşini

A IF 240 90

Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba germană)

A IF 240 60

Tehnologia construcţiilor de maşini (la Alba Iulia)

A IF 240 70

Tehnologia construcţiilor de maşini (la Satu Mare)

A IF 240 60

Tehnologia construcţiilor de maşini (la Zalău)

A IF 240 60

Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba engleză)

A IF 240 90

Inginerie și management

Inginerie economică industrială A IF 240 75

Inginerie economică industrială (la Bistriţa)

A IF 240 50

Inginerie economică industrială (în limba engleză)

A IF 240 100

Inginerie economică industrială (la Alba Iulia)

A IF 240 50

Inginerie economică industrială (la Satu Mare)

A IF 240 50

Mecatronică și robotică

Robotică A IF 240 120

Robotică (în limba engleză) A IF 240 120

Robotică (la Bistriţa) A IF 240 60

5

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii si Tehnologia Informaţiei

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Electronică aplicată A IF 240 120

Electronică aplicată (în limba engleză) A IF 240 60

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii A IF 240 120

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)

A IF 240 60

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A IF 240 60

30

Page 31:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

6Facultatea de Inginerie Electrică

Inginerie electrică

Electromecanică A IF 240 50

Electronică de putere şi acţionări electrice A IF 240 60

Electrotehnică A IF 240 60

Instrumentaţie şi achiziţii de date A IF 240 60

Inginerie energetică

Managementul energiei A IF 240 75

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A IF 240 60

Științe inginerești aplicate

Inginerie medicală A IF 240 75

Inginerie medicală (la Bistrița) A IF 240 50

7

Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii A IF 240 200

8

Facultatea de Autovehicule rutiere, Mecatronică și Mecanică

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere A IF 240 180

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor și a traficului

A IF 240 60

Inginerie mecanică

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

A IF 240 40

Mecanică fină şi nanotehnologii A IF 240 60

Sisteme şi echipamente termice A IF 240 50

Sisteme şi echipamente termice (la Alba Iulia)

A IF 240 50

Mecatronică și robotică

Mecatronică A IF 240 90

9

Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului

Ingineria materialelor

Ingineria procesării materialelor A IF 240 50

Ingineria procesării materialelor (la Zalău)

A IF 240 60

Ştiinţa materialelor A IF 240 60

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 240 75

Inginerie mecanică

Echipamente pentru procese industriale AP IF 240 60

10

Facultatea de Inginerie**

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare A IF 240 50

31

Page 32:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 50

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Electronică aplicată A IF 240 45

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 45

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

A IF 240 50

Inginerie mecanică

Echipamente pentru procese industriale A IF 240 35

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 60

Ingineria materialelor

Ingineria procesării materialelor A IF 240 30

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 240 50

Mine, petrol şi gaze

Inginerie minieră A IF 240 30

Mecatronică și robotică

Robotică AP IF 240 27

11

Facultatea de Litere**

Arte vizuale Arte plastice (pictură) A IF 180 26

Asistenţă socială Asistenţă socială A IF 180 100

Filosofie Filosofie A IF 180 25

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română A IF 180 50

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)

A IF 180 80

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate(engleză-franceză/germană)

A IF 180 50

Studii culturale Etnologie A IF 180 30

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism A IF 180 75

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare și relații publice

AP IF 180 60

32

Page 33:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IF 180 60

Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 50

12

Facultatea de Ştiinţe**

Administrarea afacerilor

Economia firmei A IF 180 90

Biologie Biologie A IF 180 40

ChimieChimie A IF 180 25

Chimie medicală AP IF 180 30

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică A IF 180 75

Informatică Informatică A IF 180 75

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare A IF 240 25

Ingineria produselor alimentare A IF 240 50

Management

Management A IF 180 90

Management A IFR 180 75

Matematică

Matematică informatică A IF 180 40

Matematică A IF 180 25

**) Funcţionează în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM).

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

18. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabil

e

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de Agricultură

Agronomie

Agricultură A IF 240 120

Agricultură A ID 240 50

Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară

A IF 240 45

Montanologie A IF 240 60

33

Page 34:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Biologie Biologie A IF 180 50

Ingineria mediului

Ingineria mediului A IF 240 60

Ingineria mediului A ID 240 50

2Facultatea de Horticultură

Horticultură

Horticultură A IF 240 110

Horticultură A ID 240 50

Peisagistică A IF 240 100

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru A IF 240 80

Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Ingineria și managementul afacerilor agricole

A IF 240 75

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

A IF 240 90

Inginerie și management

Inginerie şi management în industria turismului

A IF 240 60

Silvicultură Silvicultură A IF 240 100

3

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Biotehnologii

Biotehnologii agricole A IF 240 40

Biotehnologii medical-veterinare A IF 240 35

Biotehnologii pentru industria alimentară A IF 240 50

Zootehnie

Piscicultură şi acvacultură A IF 240 45

Zootehnie A IF 240 150

Zootehnie A ID 240 50

4Facultatea de Medicină Veterinară

Medicină veterinară

Medicină veterinară*1) A IF 360 230

Medicină veterinară (în limba engleză)*1) A IF 360 45

Medicină veterinară (în limba franceză)*1)

A IF 360 60

5

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare A IF 240 90

Ingineria produselor alimentare A IF 240 90

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A IF 240 100

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A ID 240 50

34

Page 35:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

19. UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabil

e

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de Matematică şi Informatică

Informatică

Informatică A IF 180 200

Informatică (în limba engleză) A IF 180 200

Informatică (în limba maghiară) A IF 180 150

Informatică (în limba germană) A IF 180 100

Matematică

Matematică A IF 180 100

Matematică (în limba maghiară) A IF 180 50

Matematică informatică A IF 180 200

Matematică informatică (în limba maghiară)

A IF 180 50

Matematică informatică (în limba engleză)

AP IF 180 100

2 Facultatea de Fizică

Fizică

Fizică A IF 180 36

Fizică (în limba maghiară) A IF 180 25

Fizică informatică A IF 180 30

Fizică informatică (în limba maghiară) A IF 180 25

Fizică medicală A IF 180 60

Științe inginerești aplicate

Fizică tehnologică A IF 240 20

Fizică tehnologică (în limba maghiară) A IF 240 15

3 Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

ChimieChimie A IF 180 60

Chimie (în limba maghiară) A IF 180 45

Inginerie chimică

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

A IF 240 45

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie (în limba maghiară)

A IF 240 30

35

Page 36:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice A IF 240 45

Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

A IF 240 45

Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

A IF 240 45

Inginerie biochimică A IF 240 45

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale

A IF 240 45

4Facultatea de Biologie şi Geologie

Biologie

Biochimie A IF 180 75

Biologie A IF 180 100

Biologie (în limba maghiară) A IF 180 60

Biologie ambientală AP IF 180 30

GeologieGeologie A IF 180 40

Geologie (în limba maghiară) A IF 180 30

Inginerie geologică Inginerie geologică A IF 240 50

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului (în limba germană)

A IF 180 15

Ecologie şi protecţia mediului (în limba maghiară)

A IF 180 25

Științe inginerești aplicate

Biotehnologii industriale A IF 240 50

5 Facultatea de Geografie

Geografie Cartografie A IF 180 70

Geografia turismului A IF 180 400

Geografia turismului A ID 180 75

Geografia turismului (în limba maghiară) A IF 180 75

Geografia turismului (în limba maghiară, la Gheorgheni)

A IF 180 50

Geografia turismului (la Bistriţa) A IF 180 85

Geografia turismului (la Gheorgheni) A IF 180 25

Geografia turismului (la Sighetul Marmaţiei)

A IF 180 100

Geografia turismului (la Zalău)

A IF 180 50

36

Page 37:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Geografia turismului (în limba germană) AP IF 180 50

Geografie A IF 180 80

Geografie (în limba maghiară) A IF 180 50

Hidrologie şi meteorologie A IF 180 50

Planificare teritorială A IF 180 50

Planificare teritorială (în limba maghiară) A IF 180 30

6

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Ingineria mediului

Ingineria mediului A IF 240 60

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

A IF 240 30

Ştiinţa mediului

Ştiinţa mediului A IF 180 140

Ştiinţa mediului (în limba maghiară) A IF 180 40

Ştiinţa mediului (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

AP IF 180 40

Management și audit de mediu AP IF 180 50

7 Facultatea de Drept Drept

Drept A IF 240 550

Drept A ID 240 150

8 Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Filologie clasică A IF 180 50

Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, coreeană, ucraineană) /latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală și comparată

A IF 180 40

37

Page 38:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Limba şi literatura coreeană - Limba şi literatura română / maghiară/ modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană) / latină/ greacă veche / ebraică / Literatura universală și comparată

A IF 180 40

Limba şi literatura finlandeză - Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)/Limba latină/Limba greacă veche/Literatura universală și comparată

A IF 180 30

Limba şi literatura maghiară A IF 180 30

Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană,spaniolă) - Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară / modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză) / Latină/Greacă veche/Ebraică/Literatura universală şi comparată

A IF 180 700

38

Page 39:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană,spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/ latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală şi comparată

A IF 180 150

Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/Literatură universală și comparată/ Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limba și literatura latină - Limba și literatura chineză

A IF 180 30

Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/Literatură universală și comparată/Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limba și literatura latină - Limba și literatura coreeană

A IF 180 50

39

Page 40:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura română / maghiară / modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)//latină/greacă veche/Literatura universală şi comparată

A IF 180 50

Limbă şi literatură japoneză - Limba şi literatura română / maghiară / modernă (engleză/franceză/germană/ rusă/italiană/spaniolă/norvegiană/finlandeză/ coreeană/chineză/ ucraineană) / latină / greacă veche / ebraică / Literatura universală și comparată

A IF 180 40

Limba şi literatura norvegiană - Limba şi literatura română / maghiară/ modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, coreeană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană) / latină/ greacă veche / ebraică / Literatura universală și comparată

A IF 180 50

Literatură universală şi comparată - Limba și literatura română/ Limba și literatura maghiară/Limba şi literatura modernă(engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)/Limba latină/Limba greacă veche

A IF 180 70

40

Page 41:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Limbă şi literatură maghiară/ Limbă şi literatură română/ Limbă şi literatură modernă (engleză/ franceză/germană/ italiană/ spaniolă/ rusă/ ucraineană/ norvegiană/ finlandeză/ japoneză/ chineză/ coreeană) – Literatură universală şi comparată (în limba maghiară)

A IF 180 35

Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura română / Limba şi literatura maghiară/ Limba şi literatura modernă (maghiară/engleză/franceză/norvegiană/germană/ rusă/italiană/finlandeză/chineză/coreeană/ japoneză/spaniolă) / Limba latină/ Limba greacă veche / Literatura universală și comparată

AP IF 180 50

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă)

A IF 180 200

Studii culturale

Etnologie (în limba maghiară) A IF 180 20

Studii culturale (în limba maghiară) A IF 180 30

9 Facultatea de Istorie şi Filosofie Filosofie

Filosofie A IF 180 75

Filosofie A ID 180 25

Filosofie (în limba maghiară) A IF 180 50

Istorie Arheologie A IF 180 50

Arheologie (în limba maghiară) A IF 180 25

Arhivistică A IF 180 20

Arhivistică (în limba maghiară) A IF 180 15

Istoria artei A IF 180 30

Istoria artei (în limba maghiară)

A IF 180 20

41

Page 42:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Istorie A IF 180 250

Istorie A ID 180 50

Istorie (în limba maghiară) A IF 180 40

Istorie (în limba maghiară) A ID 180 25

Relații internaționale și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 180 125

Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba maghiară)

A IF 180 40

Studii culturale

Etnologie A IF 180 15

Turism cultural A IF 180 75

Turism cultural (în limba maghiară) A IF 180 40

Ştiinţe ale comunicării

Științe ale informării și documentării A IF 180 25

Științe ale informării și documentării (în limba maghiară)

A IF 180 20

Studii de securitate

Studii de securitate A IF 180 150

Studii de securitate AP ID 180 50

Studii de securitate (în limba engleză) AP IF 180 100

10

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Asistenţă socială

Asistenţă socială A IF 180 150

Asistenţă socială A ID 180 125

Asistenţă socială (în limba maghiară) A IF 180 50

Asistenţă socială (în limba maghiară) A ID 180 30

Sociologie

Antropologie A IF 180 50

Antropologie (în limba maghiară) A IF 180 25

Resurse umane A IF 180 125

Resurse umane (în limba maghiară) A IF 180 30

Sociologie A IF 180 125

Sociologie (în limba maghiară) A IF 180 30

11

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Psihologie Psihologie A IF 180 350

Psihologie A ID 180 250

Psihologie (în limba maghiară) A IF 180 80

Psihologie (în limba maghiară)

A ID 180 100

42

Page 43:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IF 180 100

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A ID 180 125

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară)

A IF 180 60

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară)

A ID 180 50

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc)

A IF 180 50

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Târgu Mureş)

A IF 180 35

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Năsăud)

A IF 180 80

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Năsăud)

A ID 180 50

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Sighetu-Marmației)

A IF 180 60

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Sighetu-Marmației)

A ID 180 50

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Târgu Mureş)

A IF 180 80

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Târgu Mureş)

A ID 180 75

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba germană)

A IF 180 50

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc)

A ID 180 30

43

Page 44:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Satu Mare)

A IF 180 30

Pedagogie A IF 180 50

Psihopedagogie specială A IF 180 75

Psihopedagogie specială A ID 180 50

Psihopedagogie specială (în limba maghiară)

A IF 180 65

12

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 150

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A ID 180 50

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

A IF 180 50

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sfântu Gheorghe)

A IF 180 30

Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

A IF 180 50

Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

A ID 180 50

Administrarea afacerilor (în limba germană)

AP IF 180 100

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică A IF 180 240

Informatică economică A ID 180 125

Informatică economică (în limba maghiară)

A IF 180 60

Statistică şi previziune economică A IF 180 90

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 250

Contabilitate şi informatică de gestiune

A ID 180 100

Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba engleză)

A IF 180 50

44

Page 45:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba franceză)

A IF 180 50

Contabilitate şi informatică de gestiune (la Sighetu Marmaţiei)

A IF 180 50

Contabilitate şi informatică de gestiune (la Sighetu Marmaţiei)

A ID 180 30

Economie

Economie agroalimentară şi a mediului

A IF 180 75

Economie generală A IF 180 90

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale A IF 180 150

Economie şi afaceri internaţionale A ID 180 50

Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză)

AP IF 180 50

Finanţe

Finanţe şi bănci A IF 180 240

Finanţe şi bănci A ID 180 50

Finanţe şi bănci (în limba engleză) A IF 180 60

Finanţe şi bănci (în limba maghiară) A IF 180 75

Management

Management A IF 180 150

Management A ID 180 100

Management (în limba engleză) A IF 180 50

Management (în limba maghiară) A IF 180 75

Management (în limba maghiară) A ID 180 25

Marketing

Marketing A IF 180 150

Marketing A ID 180 100

Marketing (în limba maghiară) A IF 180 50

13

Facultatea de Studii Europene

Management Management A IF 180 75

Relații internaționale și studii

Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 180 375

Relaţii internaţionale şi studii europene

A ID 180 100

45

Page 46:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

europene

Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)

A IF 180 100

Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană)

A IF 180 100

Diplomație în afaceri AP IF 180 100

Ştiinţe administrative

Administraţie europeană A IF 180 75

14

Facultatea de Business

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor A IF 180 200

Administrarea afacerilor A ID 180 150

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

A IF 180 75

Administrarea afacerilor (la Bistrița) A IF 180 90

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate

A IF 180 75

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate

A ID 180 50

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate (în limba engleză)

A IF 180 50

15

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 250

Administraţie publică A ID 180 100

Administraţie publică(în limba maghiară)

AP IF 180 50

Administraţie publică (în limba maghiară, la Satu Mare)

A IF 180 50

Administraţie publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

A IF 180 50

Administraţie publică (la Bistriţa) A IF 180 100

Administraţie publică (la Bistriţa) A ID 180 50

Administraţie publică (la Satu Mare) A IF 180 50

Administraţie publică (la Satu Mare) A ID 180 30

Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe) A IF 180 100

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health) (în limba engleză)

A IF 180 50

46

Page 47:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Leadership în sectorul public (în limba engleză)

AP IF 180 50

Studii de conflict AP IF 180 50

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 150

Comunicare şi relaţii publice A ID 180 75

Comunicare şi relaţii publice (în limba germană)

A IF 180 50

Comunicare şi relaţii publice (în limba maghiară)

A IF 180 60

Jurnalism A IF 180 200

Jurnalism A ID 180 50

Jurnalism (în limba engleză) A IF 180 50

Jurnalism (în limba germană) A IF 180 30

Jurnalism (în limba maghiară) A IF 180 25

Publicitate A IF 180 100

Media digitală AP IF 180 70

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice A IF 180 100

Ştiinţe politice (în limba maghiară) A IF 180 25

Ştiinţe politice (în limba engleză) A IF 180 100

16

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 175

Educaţie fizică şi sportivă A IFR 180 75

Educaţie fizică şi sportivă (în limba maghiară)

A IF 180 60

Educaţie fizică şi sportivă (la Bistriţa) A IF 180 40

Sport și performanță motrică A IF 180 70

Sport și performanță motrică (în limba maghiară)

A IF 180 30

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială A IF 180 120

Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba maghiară)

A IF 180 60

17

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Arte vizuale Artă sacră A IF 180 40

Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială

A IF 180 30

47

Page 48:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Teologie ortodoxă didactică A IF 180 50

Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 150

18

Facultatea de Teologie Greco-Catolică

Teologie

Teologie greco-catolică asistenţă socială

A IF 180 30

Teologie greco-catolică didactică A IF 180 30

Teologie greco-catolică pastorală A IF 240 30

Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj)

A IF 240 30

Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea)

A IF 240 50

19

Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

Muzică Muzică (în limba maghiară) A IF 180 25

TeologieTeologie reformată didactică (în limba maghiară)

A IF 180 90

20

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Teologie

Teologie romano-catolică didactică (în limba maghiară)

A IF 180 50

Teologie romano-catolică pastorală (în limba maghiară, la Alba Iulia)

A IF 240 25

21

Facultatea de Teatru şi Film

Cinematografie şi media

Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media)

A IF 180 30

Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media) (în limba maghiară)

A IF 180 25

Filmologie A IF 180 15

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie) A IF 180 30

Artele spectacolului (actorie) (în limba maghiară)

A IF 180 15

Artele spectacolului (regie)

A IF 180 10

48

Page 49:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural, în limba maghiară)

A IF 180 10

Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural)

A IF 180 15

20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabil

e

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Medicină Sănătate

Asistenţă medicală generală*1) A IF 240 150

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A IF 180 100

Medicină*1) A IF 360 550

Medicină (în limba engleză)*1) A IF 360 200

Medicină (în limba franceză)*1) A IF 360 180

Radiologie şi imagistică A IF 180 50

2Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Medicină dentară*1) A IF 360 100

Medicină dentară (în limba engleză)*1) A IF 360 50

Medicină dentară (în limba franceză)*1) A IF 360 50

Tehnică Dentară A IF 180 50

3 Facultatea de Farmacie Sănătate

Farmacie*1) A IF 300 165

Farmacie (în limba engleză)*1) A IF 300 40

Farmacie (în limba franceză)*1) A IF 300 80

Nutriţie şi dietetică A IF 180 50

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

21. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabil

e

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

49

Page 50:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

1

Facultatea de Interpretare Muzicală

Muzică

Artele spectacolului muzical A IF 240 12

Interpretare muzicală - canto A IF 240 25

Interpretare muzicală - canto A ID 240 50

Interpretare muzicală - canto (la Piatra Neamț)

A IF 240 8

Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 75

Interpretare muzicală - instrumente A ID 240 50

Interpretare muzicală - instrumente (la Piatra Neamț)

A IF 240 8

2 Facultatea Teoretică Muzică

Compoziţie muzicală A IF 240 6

Dirijat A IF 240 11

Muzicologie A IF 240 12

Muzică A IF 180 50

Muzică (în limba engleză) AP IF 180 30

Muzică A ID 180 50

Muzică (la Piatra Neamț) A IF 180 15

22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabil

e

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1Facultatea de Arte Plastice

Arte vizuale

Arte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii)

A IF 180 50

Arte plastice (grafică) A IF 180 61

Arte plastice (pictură) A IF 180 25

Arte plastice (sculptură) A IF 180 20

Conservare şi restaurare A IF 180 15

Pedagogia artelor plastice şi decorative AP IF 180 30

2 Facultatea de Arte Decorative şi Design

Arte vizuale

Arte textile - design textil A IF 180 30

Ceramică - sticlă - metal

A IF 180 20

50

Page 51:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Design A IF 180 50

Modă - design vestimentar A IF 180 35

Istoria şi teoria artei AP IF 180 30

23. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA

Nr.

crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura modernă (italiană/ engleză/ germană/ turcă)

AP IF 180 30

Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura modernă (germană/turcă/franceză/italiană)

A IF 180 120

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, italiană)

A IFR 180 75

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă)

A IF 180 90

Studii culturale

Studii americane (în limba engleză) A IF 180 40

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism A IF 180 75

2 Facultatea de Teologie

Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă socială A IF 180 50

Teologie ortodoxă didactică A IF 180 50

Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 100

Muzică Muzică religioasă A IF 180 40

3

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice

Istorie Istorie A IF 180 35

Relații internaționale și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 180 50

Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 180 50

51

Page 52:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

4

Facultatea de Drept și Ştiinţe Administrative

DreptDrept A IF 240 200

Drept A IFR 240 75

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 60

Administraţie publică A IFR 180 50

Asistenţă managerială şi administrativă A IF 180 50

Poliţie locală A IF 180 60

5

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole

Agronomie

Agricultură A IF 240 40

Agricultură A IFR 240 75

Biologie Biologie A IF 180 50

GeografieGeografia turismului A IF 180 130

Geografie A IF 180 50

Horticultură Horticultură A IF 240 40

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului A IF 180 75

6

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 70

Educaţie fizică şi sportivă A IFR 180 50

Sport şi performanţă motrică A IF 180 50

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială A IF 180 60

7

Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie

ChimieChimie A IF 180 50

Chimie medicală AP IF 180 30

Inginerie chimică

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice A IF 240 45

Prelucrarea petrolului şi petrochimie A IF 240 60

Științe inginerești aplicate

Fizică tehnologică A IF 240 30

8

Facultatea de Matematică şi Informatică

Informatică

Informatică A IF 180 150

Informatică (în limba engleză) A IF 180 60

Matematică

Matematică A IF 180 50

Matematică informatică A IF 180 75

9 Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

AP IF 180 90

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 90

52

Page 53:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A ID 180 50

Economia firmei A IF 180 90

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 90

Contabilitate şi informatică de gestiune

A ID 180 50

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale A IF 180 90

Afaceri internaţionale A ID 180 75

FinanţeFinanţe şi bănci A IF 180 90

Finanţe şi bănci A ID 180 50

Management Management A IF 180 100

Marketing Marketing A IF 180 90

10Facultatea de Medicină

Sănătate

Asistenţă medicală generală*1) A IF 240 30

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A IF 180 90

Medicină*1) A IF 360 225

Medicină (în limba engleză)*1) A IF 360 125

11

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Medicină dentară*1) A IF 360 50

Medicină dentară*1) (în limba engleză)

AP IF 360 48

Tehnică Dentară A IF 180 50

12Facultatea de Farmacie

SănătateAsistenţă de farmacie A IF 180 50

Farmacie*1) A IF 300 100

13

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

Arhitectură navală

Sisteme şi echipamente navale A IF 240 50

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere A IF 240 60

Autovehicule rutiere A IFR 240 75

Inginerie energetică Energetică industrială A IF 240 30

Inginerie industrială Ingineria sudării A IF 240 40

Inginerie mecanică

Instalații și echipamente portuare și marine

A IF 240 50

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 60

Inginerie economică în domeniul mecanic A IFR 240 75

53

Page 54:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

14Facultatea de Construcţii

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

A IF 240 50

Construcţii civile, industriale şi agricole A IF 240 75

Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală A IF 240 40

15 Facultatea de Arte

Arte vizuale

Pedagogia artelor plastice şi decorative A IF 180 25

Muzică

Interpretare muzicală - canto A IF 240 8

Muzică A IF 180 15

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie) A IF 180 15

Artele spectacolului (coregrafie) A IF 180 10

16

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Asistenţă socială Asistenţă socială A IF 180 60

Psihologie Psihologie A IF 180 100

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IF 180 80

Psihopedagogie specială A IF 180 60

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

24. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

Nr.

crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de Navigație și Transport Naval

Inginerie marină şi navigaţie

Navigație și transport maritim și fluvial A IF 240 225

Navigație și transport maritim și fluvial A IFR 240 125

Navigație și transport maritim și fluvial (în limba engleză)

A IF 240 100

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul transporturilor

A IF 240 60

2 Facultatea de Electromecanică Navală

Ingineria mediului

Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 60

Inginerie electrică

Electrotehnică A IF 240 100

Electrotehnică A IFR 240 100

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

AP IF 240 60

54

Page 55:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Tehnologii și sisteme de telecomunicații A IF 240 50

Inginerie marină şi navigaţie

Electromecanică navală A IF 240 200

Electromecanică navală A IFR 240 125

Electromecanică navală (în limba engleză)

A IF 240 100

25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Nr.

crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de Ştiinţe

Chimie

Biochimie tehnologică A IF 180 50

Chimie A IF 180 50

Chimie farmaceutică AP IF 180 30

Fizică

Fizică A IF 180 40

Fizică informatică A IF 180 50

Fizică medicală A IF 180 45

Informatică Informatică A IF 180 200

Matematică

Matematică A IF 180 50

Matematică informatică A IF 180 50

Ştiinţa mediului Chimia mediului A IF 180 30

GeografieGeografia turismului A IF 180 80

Geografie A IF 180 150

2

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 150

Educaţie fizică şi sportivă (la Drobeta-Turnu Severin)

A IF 180 60

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială A IF 180 150

Kinetoterapie şi motricitate specială (la Drobeta-Turnu Severin)

A IF 180 60

55

Page 56:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

3 Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română – Limba şi literatura latină

A IF 180 15

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)

A IF 180 120

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)

A ID 180 50

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin)

A IF 180 40

Limba şi literatura modernă A (engleză/ franceză) – Limba şi literatura modernă B (franceză/ engleză/ germană/ italiană/ spaniolă)/ Limba și literatura latină

A IF 180 190

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare (engleză, franceză)

A IF 180 90

Muzică

Interpretare muzicală - canto A IF 240 8

Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 8

Muzică A IF 180 15

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 90

Jurnalism A IF 180 50

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IF 180 60

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Drobeta - Turnu Severin)

A IF 180 60

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie)

A IF 180 15

56

Page 57:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Cinematografie şi media

Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)

AP IF 180 12

4Facultatea de Teologie Ortodoxă

Arte vizuale

Artă sacră A IF 180 30

Arte plastice(pictură și sculptură) AP IF 180 30

Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 100

5 Facultatea de Drept

DreptDrept A IF 240 450

Drept A IFR 240 150

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 100

Administraţie publică (la Drobeta-Turnu Severin)

A IF 180 100

6Facultatea de Ştiinţe Sociale

Istorie Istorie A IF 180 50

Relații internaționale și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 180 75

Asistenţă socială Asistenţă socială A IF 180 100

Filosofie Filosofie A IF 180 50

Sociologie Sociologie A IF 180 100

Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 180 100

7 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (la Drobeta-Turnu Severin)

A IF 180 50

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 100

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică A IF 180 90

Statistică şi previziune economică A IF 180 50

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 150

Contabilitate şi informatică de gestiune

A ID 180 50

57

Page 58:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Contabilitate şi informatică de gestiune (la Drobeta-Turnu Severin)

A IF 180 50

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale A IF 180 100

Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză)

A IF 180 50

Finanţe

Finanţe şi bănci A IF 180 120

Finanţe şi bănci (în limba engleză) A IF 180 30

Finanţe şi bănci A ID 180 50

Finanţe şi bănci (la Drobeta-Turnu Severin)

A IF 180 60

Management

Management A IF 180 90

Management A ID 180 125

Management (la Drobeta-Turnu Severin)

A IF 180 50

Marketing Marketing A IF 180 60

8Facultatea de Mecanică

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere A IF 240 120

Ingineria materialelor

Ştiinţa materialelor (la Drobeta-Turnu Severin)

A IF 240 30

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie (la Drobeta-Turnu Severin)

A IF 240 50

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor şi a traficului

A IF 240 90

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole A IF 240 60

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

A IF 240 90

Inginerie marină şi navigaţie

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (la Drobeta-Turnu Severin)

A IF 240 30

Inginerie și management

Inginerie economică industrială (la Drobeta-Turnu Severin)

A IF 240 60

Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 50

9 Facultatea de Inginerie

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A IF 240 60

58

Page 59:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Electrică

Inginerie aerospațială

Echipamente şi instalaţii de aviaţie A IF 240 60

Inginerie electrică

Electromecanică A IF 240 75

Electromecanică A IFR 240 50

Inginerie electrică şi calculatoare A IF 240 75

Informatică aplicată în inginerie electrică A IF 240 50

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 60

10

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare A IF 240 90

Calculatoare (în limba engleză) A IF 240 90

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată A IF 240 120

Ingineria sistemelor multimedia A IF 240 60

Inginerie electronică, telecomunicațiiși tehnologii informaționale

Electronică aplicată A IF 240 60

Mecatronică și robotică

Mecatronică A IF 240 60

Robotică A IF 240 45

11Facultatea de Agronomie

Agronomie

Agricultură A IF 240 100

Agricultură A IFR 240 75

Montanologie A IF 240 60

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare A IF 240 50

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru A IF 240 50

Silvicultură Silvicultură A IF 240 50

12

Facultatea de Horticultură

Biologie Biologie A IF 180 60

Horticultură

Horticultură A IF 240 50

Peisagistică A IF 240 40

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

A IF 240 60

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A IF 240 60

59

Page 60:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

26. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

Nr.

crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1Facultatea de Medicină

SănătateMedicină*1) A IF 360 320

Medicină (în limba engleză)*1) AP IF 360 50

2

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală

Sănătate

Asistenţă medicală generală*1) A IF 240 125

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A IF 180 30

Moaşe*1) A IF 240 50

Radiologie şi imagistică AP IF 180 45

3

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Medicină dentară*1) A IF 360 110

Medicină dentară*1)(în limba engleză) AP IF 360 30

Tehnică Dentară A IF 180 45

4Facultatea de Farmacie

SănătateFarmacie*1) A IF 300 125

Farmacie (în limba engleză)*1) AP IF 300 30

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

27. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de studii transfera

bile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Inginerie

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere A IF 240 40

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

A IF 240 60

Ingineria securităţii în industrie AP IF 240 60

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică A IF 240 30

Inginerie mecanică (în limba engleză) AP IF 240 30

Sisteme şi echipamente termice

A IF 240 35

60

Page 61:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Științe inginerești aplicate

Inginerie medicală AP IF 240 60

Inginerie și management

Inginerie economică industrială A IF 240 50

Ingineria materialelor

Ştiinţa materialelor A IF 240 60

Informatică aplicată în ingineria materialelor

A IF 240 60

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 240 60

Amenajări hidrotehnice și protecția mediului

AP IF 240 60

2

Facultatea de Arhitectură Navală

Arhitectură navală

Arhitectură navală**) A IF 240 80

Arhitectură navală (în limba engleză) AP IF 240 80

Sisteme şi echipamente navale A IF 240 80

3

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare A IF 240 120

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată A IF 240 60

Inginerie electrică

Electromecanică A IF 240 75

Electromecanică (în limba franceză) AP IF 240 60

Electronică de putere şi acţionări electrice A IF 240 75

Inginerie electrică și calculatoare AP IF 240 30

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Electronică aplicată A IF 240 75

4 Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila

Agronomie Agricultură A IF 240 50

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

A IF 240 60

Inginerie mecanică

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii

A IF 240 60

61

Page 62:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară

AP IF 240 60

Utilaje tehnologice pentru construcţii A IF 240 60

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 60

5

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare A IF 240 60

Controlul şi expertiza produselor alimentare (în limba engleză)

AP IF 240 50

Ingineria produselor alimentare A IF 240 60

Ingineria produselor alimentare (în limba engleză)

AP IF 240 50

Pescuit şi industrializarea peştelui

A IF 240 50

Tehnologie și control în alimentație publică

AP IF 240 50

Zootehnie Piscicultură și acvacultură

AP IF 240 50

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului A IF 180 60

Biotehnologii

Biotehnologii pentru industria alimentară A IF 240 50

6

Facultatea de Medicină şi Farmacie

Sănătate

Asistenţă medicală generală*1) A IF 240 125

Asistenţă medicală generală (Enna – Italia)*1)

AP IF 240 25

Farmacie*1) A IF 300 75

Medicină*1) A IF 360 125

Medicină (Enna - Italia)*1) AP IF 360 75

Medicină dentară*1) A IF 360 50

Tehnică dentară*1) AP IF 180 50

Moașe*1) AP IF 240 40

7Facultatea de Ştiinţe și Mediu

Fizică Fizică medicală AP IF 180 50

ChimieChimie A IF 180 50

Chimie farmaceutică AP IF 180 35

Matematică

Matematică informatică A IF 180 50

Ştiinţa mediului Ştiinţa mediului A IF 180 75

62

Page 63:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

8 Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză

A IF 180 100

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză)

A ID 180 75

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză)

A IF 180 60

Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză

A IF 180 50

Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română

A IF 180 50

Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română

A IF 180 50

Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză

AP IF 180 50

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (engleză - franceză)

AP IF 180 50

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism A IF 180 60

9

Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie

Filosofie Filosofie A IF 180 35

Istorie Istorie A IF 180 70

SociologieSociologie A IF 180 50

Resurse umane AP IF 180 50

Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă socială A IF 180 50

Teologie ortodoxă didactică A IF 180 50

Relații internaționale și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene AP IF 180 50

Arte vizuale Artă sacră AP IF 180 30

10 Facultatea de Arte

Arte vizuale Arte plastice (pictură) A IF 180 30

Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240 25

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie) A IF 180 25

63

Page 64:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

11

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 75

Administrarea afacerilor în alimentația publică

AP IF 180 50

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică A IF 180 60

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 60

Economie Economie agroalimentară A IF 180 50

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale A IF 180 60

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 60

Management Management A IF 180 75

Marketing Marketing A IF 180 75

12

Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice

DreptDrept A IF 240 150

Drept A IFR 240 60

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 75

13

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 130

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială A IF 180 75

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IF 180 100

14 Facultatea Transfrontalieră

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă (la Chișinău) AP IF 180 50

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare (la Cahul) A IF 240 60

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (la Cahul) A IF 180 50

Zootehnie Piscicultură şi acvacultură (la Cahul)

A IF 240 30

64

Page 65:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Relații internaționale și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene (la Cahul)

A IF 180 100

Inginerie mecanică

Sisteme şi echipamente termice (la Cahul)

AP IF 240 30

Ingineria materialelor

Ingineria procesării materialelor (la Cahul)

AP IF 240 60

Știința mediului

Ecologie şi protecția mediului (la Cahul) AP IF 240 20

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale (la Cahul) AP IF 180 50

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

**) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale.

28. UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de studii transfera

bile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

1

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată A IF 240 150

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare A IF 240 95

Tehnologia informaţiei A IF 240 95

2

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 240 75

Inginerie chimică

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

A IF 240 50

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice A IF 240 30

Ingineria fabricaţiei hârtiei A IF 240 30

Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

A IF 240 30

Inginerie biochimică A IF 240 30

Inginerie chimică A IF 240 45

Ştiinţa şi ingineria polimerilor A IF 240 50

65

Page 66:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Inginerie și management

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

A IF 240 30

3

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Inginerie civilă

Inginerie civilă (în limba engleză) A IF 240 120

Construcţii civile, industriale şi agricole A IF 240 420

Căi ferate, drumuri şi poduri A IF 240 100

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii A IF 240 100

4

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

A IF 240 90

Sisteme de producție digitale A IF 240 60

Ingineria sudării A IF 240 30

Inginerie mecanică

Mecanică fină şi nanotehnologii A IF 240 60

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

A IF 240 60

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 90

5

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Electronică aplicată A IF 240 105

Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii

A IF 240 105

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii A IF 240 105

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)

A IF 240 75

6Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Inginerie electrică

Electronică de putere şi acţionări electrice A IF 240 70

Sisteme electrice A IF 240 60

Instrumentaţie şi achiziţii de date A IF 240 60

Inginerie electrică şi calculatoare (în limba engleză)

AP IF 240 60

Informatică aplicată în inginerie electrică A IF 240 60

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 75

Managementul energiei A IF 240 50

Energetică și tehnologii informatice

AP IF 240 90

66

Page 67:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A IF 240 50

7

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

A IF 240 100

Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală A IF 240 150

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru A IF 240 100

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

A IF 240 60

8Facultatea de Mecanică

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere A IF 240 90

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

A IF 240 50

Construcţii de autovehicule A IF 240 60

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică A IF 240 60

Sisteme şi echipamente termice A IF 240 60

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

A IF 240 75

Mecatronică și robotică

Mecatronică A IF 240 70

Robotică A IF 240 60

9

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Ingineria materialelor

Ingineria procesării materialelor A IF 240 60

Ştiinţa materialelor A IF 240 75

Inginerie industrială

Ingineria securităţii în industrie A IF 240 50

Inginerie mecanică

Echipamente pentru procese industriale A IF 240 50

10 Facultatea de Design industrial şi Managementul Afacerilor

Inginerie industrială

Tehnologia şi designul produselor textile

A IF 240 60

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

A IF 240 90

Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori

A IF 240 25

Design industrial A IF 240 60

Design industrial (în limba engleză - Industrial Design)

AP IF 240 50

Inginerie chimică

Tehnologie chimică textilă

A IF 240 40

67

Page 68:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori

A IF 240 25

Inginerie și management

Inginerie economică industrială A IF 240 80

Ingineria și managementul afacerilor

AP IF 240 60

11

Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino"

Arhitectură Arhitectură*1) A IF 360 100

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

29. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAŞI

Nr.

crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabi

le

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1Facultatea de Agricultură

Agronomie

Agricultură A IF 240 150

Agricultură A ID 240 75

Montanologie A IF 240 50

Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară

AP IF 240 75

Biologie Biologie A IF 180 40

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A IF 240 100

Protecţia consumatorului şi a mediului

AP IF 240 75

Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Ingineria și managementul afacerilor agricole

A IF 240 75

Ingineria și managementul afacerilor agricole

A ID 240 75

2 Facultatea de Horticultură

Horticultură

Horticultură A IF 240 125

Horticultură A ID 240 75

Peisagistică A IF 240 75

68

Page 69:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Biotehnologii

Biotehnologii agricole

AP IF 240 50

Ingineria mediului Ingineria mediului A IF 240 60

3Facultatea de Zootehnie

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare A IF 240 75

Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism

A IF 240 75

Zootehnie

Piscicultură şi acvacultură A IF 240 50

Zootehnie A IF 240 100

Zootehnie A ID 240 50

4

Facultatea de Medicină Veterinară

Medicină veterinară

Medicină veterinară*1) A IF 360 200

Medicină veterinară (în limba engleză)*1) AP IF 360 50

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

30. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI

Nr.

crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de Biologie

BiologieBiochimie A IF 180 70

Biologie A IF 180 150

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului A IF 180 150

2 Facultatea de Chimie Chimie

Biochimie tehnologică A IF 180 50

Chimie A IF 180 110

Chimie medicală AP IF 180 75

3 Facultatea de Drept Drept

Drept A IF 240 300

Drept A IFR 240 150

4

Facultatea de Economie şi Administrarea

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

A IF 180 100

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 200

69

Page 70:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (Bălți - Republica Moldova)

A IF 180 100

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică A IF 180 150

Statistică şi previziune economică A IF 180 75

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 250

Contabilitate şi informatică de gestiune

A ID 180 150

Economie

Economie şi finanţe (în limba engleză - Economics and finance)

AP IF 180 100

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale A IF 180 200

FinanţeFinanţe şi bănci A IF 180 250

Finanţe şi bănci A ID 180 75

Management

Management A IF 180 200

Management A ID 180 175

Marketing Marketing A IF 180 210

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 200

Administraţie publică A ID 180 100

5

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 100

Sport și performanță motrică

AP IF 180 50

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială A IF 180 75

6 Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice

Asistenţă socială

Asistenţă socială A IF 180 315

Asistenţă socială A ID 180 50

Filosofie Filosofie A IF 180 40

Relații internaționale și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 180 120

Sociologie Resurse umane A IF 180 120

70

Page 71:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Sociologie A IF 180 100

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 130

Comunicare şi relaţii publice A ID 180 50

Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 180 100

7 Facultatea de Fizică

Fizică

Biofizică A IF 180 40

Fizică A IF 180 40

Fizică (în limba engleză) AP IF 180 40

Fizică informatică A IF 180 40

Fizică medicală A IF 180 40

Științe inginerești aplicate

Fizică tehnologică A IF 240 30

Fizică tehnologică (Bălți - Republica Moldova)

AP IF 240 80

8

Facultatea de Geografie şi Geologie

Geografie

Geografia turismului A IF 180 220

Geografia turismului (în limba franceză) A IF 180 30

Geografie A IF 180 150

Hidrologie şi meteorologie A IF 180 60

Planificare teritorială A IF 180 60

Geologie Geochimie A IF 180 90

Inginerie geologică Inginerie geologică A IF 240 55

Ştiinţa mediului Geografia mediului A IF 180 80

9Facultatea de Informatică

Informatică

Informatică A IF 180 450

Informatică (în limba engleză) AP IF 180 100

10 Facultatea de Istorie Istorie

Arhivistică AP IF 180 40

Istorie A IF 180 120

Istorie A ID 180 50

11 Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Filologie clasică (Limba latină - Limba greacă veche)

A IF 180 40

Limba şi literatura română - Literatură universală şi comparată

A IF 180 50

Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină

AP IF 180 40

71

Page 72:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)

A IF 180 250

Literatură universală şi comparată - Limbă şi literatură modernă

A IF 180 30

Limbă şi literatură modernă (engleză/franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă) - Limba şi literatura română

A IF 180 200

Limba şi literatura modernă (engleză/franceză/germană/ rusă/italiană/spaniolă) - Limba şi literatura modernă (engleză/franceză/germană/ rusă/italiană/spaniolă)

A IF 180 400

O limbă şi literatură modernă (A) - Literatură universală şi comparată

A IF 180 30

Limbă şi literatură modernă (engleză/franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă) - Limba şi literatura latină

AP IF 180 50

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare A IF 180 100

Studii culturale

Studii americane (în limba engleză) A IF 180 50

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism A IF 180 125

12Facultatea de Matematică

Matematică

Matematică A IF 180 120

Matematică informatică A IF 180 150

13 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

PsihologiePsihologie A IF 180 300

Psihologie A ID 180 100

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IF 180 120

72

Page 73:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

AP ID 180 60

Pedagogie A IF 180 125

Psihopedagogie specială A IF 180 70

Pedagogie socială AP IF 180 60

14Facultatea de Teologie Ortodoxă

Arte vizuale Artă sacră A IF 180 60

Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă socială A IF 180 50

Teologie ortodoxă didactică A IF 180 60

Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 200

15

Facultatea de Teologie Romano - Catolică

Teologie

Teologie romano-catolică asistență socială

A IF 180 50

Teologie romano-catolică pastorală A IF 240 50

31. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI

Nr.

crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabi

le

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1Facultatea de Medicină

Sănătate

Asistenţă medicală generală*1) A IF 240 200

Medicină*1) A IF 360 550

Medicină (în limba engleză)*1) A IF 360 200

Medicină (în limba franceză)*1) A IF 360 150

Nutriţie şi dietetică A IF 180 50

2

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Medicină dentară*1) A IF 360 180

Medicină dentară (în limba engleză)*1) A IF 360 70

Medicină dentară (în limba franceză)*1) A IF 360 100

Tehnică Dentară A IF 180 80

Asistență de profilaxie stomatologică

AP IF 180 30

3Facultatea de Farmacie

SănătateFarmacie*1) A IF 300 220

Farmacie (în limba engleză)*1) A IF 300 70

4 Facultatea de

Sănătate Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

A IF 180 120

73

Page 74:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Bioinginerie Medicală

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare (în limba engleză)

AP IF 180 45

Științe inginerești aplicate

Bioinginerie A IF 240 90

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

32. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAŞI

Nr.

crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabil

e

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de Interpretare, Compoziţie și Studii Muzicale Teoretice

Muzică

Compoziţie muzicală A IF 240 8

Dirijat A IF 240 7

Interpretare muzicală - canto A IF 240 20

Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 45

Muzică religioasă A IF 180 15

Muzicologie A IF 240 5

Muzică A IF 180 20

2 Facultatea de Teatru

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie, păpuşi-marionete)

A IF 180 25

Artele spectacolului (regie) A IF 180 10

Teatrologie (Management cultural)

AP IF 180 12

Teatrologie (Management cultural) (în limba engleză)

AP IF 180 12

Artele spectacolului(coregrafie)

AP IF 180 10

3 Facultatea de Arte Vizuale şi Design

Arte vizuale

Artă murală A IF 180 40

Arte plastice (fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii)

A IF 180 30

Arte plastice (pictură, sculptură, grafică) A IF 180 80

Arte plastice (pictură) (în limba engleză)

AP IF 180 20

74

Page 75:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Conservare şi restaurare A IF 180 30

Design A IF 180 75

Istoria şi teoria artei A IF 180 20

Modă - design vestimentar A IF 180 40

Arte textile - design textil AP IF 180 14

Pedagogia artelor plastice şi decorative A IF 180 20

33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Nr.

crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabil

e

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de Arte

Arte vizuale

Arte decorative A IF 180 20

Arte plastice (Pictură) A IF 180 20

Design A IF 180 20

Modă - design vestimentar A IF 180 15

Arte plastice (Grafică) A IF 180 20

Muzică

Interpretare muzicală - canto A IF 240 12

Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 15

Muzică A IF 180 20

2

Facultatea de Construcţii, Cadastru și Arhitectură

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole A IF 240 75

Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări

A IF 240 60

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru A IF 240 60

Arhitectură Arhitectură*1) AP IF 360 40

3 Facultatea de Drept

Drept Drept A IF 240 150

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 40

4 Facultatea de Geografie, Turism şi Sport

Geografie

Geografia turismului A IF 180 120

Geografia turismului (în limba engleză) A IF 180 50

Planificare teritorială A IF 180 50

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

A IF 180 90

75

Page 76:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba engleză)

AP IF 180 40

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 50

Știința mediului Știința mediului AP IF 180 50

5

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare A IF 240 75

Tehnologia informaţiei A IF 240 45

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată A IF 240 45

Inginerie electrică

Electromecanică A IF 240 50

Electromecanică (la Beiuş) A IF 240 30

Sisteme electrice A IF 240 50

Inginerie electrică și calculatoare AP IF 240 50

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Electronică aplicată A IF 240 60

Reţele şi software de telecomunicaţii A IF 240 60

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A IF 240 50

6

Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial

Inginerie energetică

Energetică industrială A IF 240 30

Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 75

Inginerie industrială

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

A IF 240 30

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

A IF 240 50

Inginerie și management

Inginerie economică industrială A IF 240 50

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A IF 240 50

7 Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere A IF 240 75

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

A IF 240 80

76

Page 77:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 75

Inginerie economică în domeniul mecanic A ID 240 60

Mecatronică și robotică

Mecatronică A IF 240 30

Robotică A IF 240 50

Robotică (în limba engleză) AP IF 240 50

8

Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Științele Comunicării

Istorie Istorie A IF 180 60

Relații internaționale și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 180 100

Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)

A IF 180 100

Studii de securitate Studii de securitate A IF 180 100

Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 180 75

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism A IF 180 50

Comunicare şi relaţii publice AP IF 180 75

9 Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană)/Limba şi literatura română

A IF 180 100

Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura modernă (engleză, germană) / Limba şi literatura română

A IF 180 50

Limba şi literatura germană - Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză)/Limba şi literatura română

A IF 180 25

Limba şi literatura română - Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/germană)

A IF 180 50

10 Facultatea de Medicină şi Farmacie

Sănătate Asistenţă medicală generală*1) A IF 240 75

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A IF 180 50

Nutriție și dietetică AP IF 180 50

Farmacie*1) A IF 300 60

Medicină*1) A IF 360 150

77

Page 78:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Medicină dentară*1) A IF 360 90

Medicină (în limba engleză)*1) A IF 360 100

Radiologie şi imagistică A IF 180 30

Tehnică Dentară A IF 180 35

11Facultatea de Protecţia Mediului

Agronomie Agricultură A IF 240 50

Horticultură

Horticultură A IF 240 50

Peisagistică A IF 240 30

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

A IF 240 75

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare A IF 240 75

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A IF 240 50

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului A IF 240 30

Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

A IF 240 90

Silvicultură

Exploatări forestiere A IF 240 40

Silvicultură A IF 240 75

Zootehnie Zootehnie A IF 240 50

12

Facultatea de Informatică și Ştiinţe

Biologie Biologie A IF 180 80

Chimie Chimie A IF 180 40

Fizică

Fizică A IF 180 25

Fizică medicală A IF 180 50

Fizică medicală (în limba engleză) AP IF 180 40

Informatică Informatică A IF 180 75

Matematică Matematică A IF 180 50

13 Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

AP IF 180 50

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 90

78

Page 79:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A ID 180 50

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 75

Contabilitate şi informatică de gestiune

A ID 180 50

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale A IF 180 90

Afaceri internaţionale (în limba engleză) AP IF 180 50

Afaceri internaţionale A ID 180 50

FinanţeFinanţe şi bănci A IF 180 90

Finanţe şi bănci A ID 180 50

Management

Management A IF 180 90

Management A ID 180 50

MarketingMarketing A IF 180 75

Marketing A ID 180 50

14

Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane

Asistenţă socială Asistenţă socială A IF 180 100

Psihologie Psihologie A IF 180 125

SociologieSociologie A IF 180 50

Resurse umane A IF 180 75

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IF 180 75

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IFR 180 75

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară)

A IF 180 25

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş)

A IF 180 50

Psihopedagogie specială A IF 180 30

15

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”

Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 50

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

79

Page 80:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

34. UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

Nr.

crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de învățămân

t

Număr de credite de

studii transferabil

e

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de Mine

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 240 60

Inginerie civilă Construcţii miniere A IF 240 50

Inginerie industrială

Ingineria şi managementul calităţii

A IF 240 30

Ingineria securității în industrie AP IF 240 50

Inginerie și management

Ingineria şi managementul afacerilor (la Deva)

AP IF 240 30

Mine, petrol şi gaze

Inginerie minieră A IF 240 60

Topografie minieră A IF 240 45

2

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare A IF 240 60

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată A IF 240 50

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor şi a traficului

A IF 240 60

Inginerie electrică

Electromecanică A IF 240 60

Electromecanică (la Horezu) AP IF 240 30

Inginerie energetică Energetică industrială A IF 240 50

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

A IF 240 40

Inginerie mecanică

Echipamente pentru procese industriale A IF 240 60

Maşini şi echipamente miniere A IF 240 60

3 Facultatea de Ştiinţe

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 60

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Hunedoara)

AP IF 180 60

Asistenţă socială

Asistenţă socială A IF 180 75

80

Page 81:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 60

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 90

Management Management A IF 180 60

Sociologie Sociologie A IF 180 60

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 50

Administraţie publică (la Deva) AP IF 180 50

35. UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul

de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabi

le

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1

Facultatea de Ştiinţe, Educație Fizică și Informatică

Biologie Biologie A IF 180 60

ChimieChimie A IF 180 25

Chimie medicală AP IF 180 25

Horticultură Horticultură A IF 240 30

Ingineria mediului Ingineria mediului A IF 240 50

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială A IF 180 60

Psihologie Terapie ocupaţională A IF 180 60

Sănătate Asistenţă medicală generală*1) A IF 240 50

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului A IF 180 50

Inginerie energetică

Energetică şi tehnologii nucleare AP IF 240 45

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 75

Sport şi performanţă motrică A IF 180 75

Informatică Informatică A IF 180 100

Matematică Matematică A IF 180 30

2 Facultatea de Mecanică şi Tehnologie

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere A IF 240 90

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor şi a traficului

A IF 240 60

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

A IF 240 75

81

Page 82:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Inginerie și management

Inginerie economică industrială A IF 240 75

3

Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare A IF 240 100

Inginerie electrică

Electromecanică A IF 240 90

Inginerie electrică și calculatoare (la Râmnicu Vâlcea)

AP IF 240 60

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Electronică aplicată A IF 240 60

Reţele şi software de telecomunicaţii A IF 240 45

4

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor A IF 180 50

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 60

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IFR 180 60

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 90

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IFR 180 60

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75

Management

Management A IF 180 60

Management A IFR 180 60

Marketing Marketing A IF 180 50

DreptDrept A IF 240 200

Drept A IFR 240 60

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 75

5 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ștințe Sociale și

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IF 180 60

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Alexandria)

A IF 180 60

82

Page 83:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Psihologie

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Câmpulung)

A IF 180 50

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Râmnicu Vâlcea)

A IF 180 60

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Slatina)

A IF 180 60

Asistenţă socială Asistenţă socială A IF 180 75

Psihologie Psihologie A IF 180 100

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism A IF 180 40

Sociologie Resurse umane AP IF 180 60

6

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială A IF 180 50

Limbă şi literatură

Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză

A IF 180 50

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (la Râmnicu Vâlcea)

A IF 180 25

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)

A IF 180 100

Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (franceză, spaniolă, germană)

AP IF 180 75

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate A IF 180 50

Istorie Istorie A IF 180 30

Muzică Muzică A IF 180 25

Arte vizuale Artă sacră A IF 180 20

Teatru și artele spectacolului

Artele spectacolului (Actorie) AP IF 180 10

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

83

Page 84:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

36. UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI

Nr.

crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare A IF 240 60

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată A IF 240 60

Automatică şi informatică aplicată A IFR 240 75

Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 60

Inginerie mecanică

Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor

A IF 240 60

Utilaje petroliere şi petrochimice A IF 240 90

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 60

Inginerie economică în domeniul mecanic A ID 240 60

2

Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor

Inginerie geologică

Geologia resurselor petroliere A IF 240 50

Mine, petrol şi gaze

Inginerie de petrol şi gaze A IF 240 100

Inginerie de petrol şi gaze A IFR 240 75

Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor

A IF 240 50

3

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 240 90

Inginerie chimică

Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

A IF 240 30

Controlul şi securitatea produselor alimentare

AP IF 240 50

Prelucrarea petrolului şi petrochimie A IF 240 75

Prelucrarea petrolului şi petrochimie (în limba engleză)

AP IF 240 50

4 Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 120

84

Page 85:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Merceologie şi managementul calităţii

A IF 180 75

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică A IF 180 75

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 130

Contabilitate şi informatică de gestiune

A ID 180 75

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75

Management

Management A IF 180 90

Management A ID 180 75

5Facultatea de Litere şi Ştiinţe

Informatică Informatică A IF 180 75

Limbă şi literatură

Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză

A IF 180 75

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză

A IF 180 150

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 60

Asistenţă managerială şi administrativă A IF 180 50

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IF 180 80

Pedagogie A IF 180 50

37. UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN REŞIŢA

Nr.

crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabil

e

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de Inginerie şi Management

Inginerie mecanică Inginerie mecanică A IF 240 60

Inginerie electrică

Electromecanică A IF 240 50

Informatică aplicată în inginerie electrică AP IF 240 30

Științe inginerești aplicate

Informatică industrială A IF 240 30

85

Page 86:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

2Facultatea de Științe Economice

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 60

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 75

MarketingMarketing A IF 180 75

Marketing A ID 180 75

3Facultatea de Științe Sociale

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 50

Administraţie publică A ID 180 75

Asistenţă socială Asistenţă socială A IF 180 60

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 50

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IF 180 60

TeologieTeologie ortodoxă didactică (la Caransebeș)

A IF 180 30

38. UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU

Nr.

crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de Teologie

Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 150

Muzică Muzică religioasă AP IF 180 30

2 Facultatea de Drept

DreptDrept A IF 240 350

Drept A ID 240 120

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 100

Administraţie publică A ID 180 100

3 Facultatea de Litere şi Arte

Limbă şi literatură

Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura engleză

AP IF 180 40

Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (germană, franceză)/ Limba şi literatura română

A IF 180 75

86

Page 87:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (engleză/ germană) sau Limba şi literatura română

A IF 180 50

Limba şi literatura germană - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) sau Limba şi literatura română

A IF 180 60

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză)

A IF 180 100

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană)

A IF 180 100

Ştiinţe ale comunicării

Științe ale informării și documentării A IF 180 25

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie) A IF 180 12

Artele spectacolului (Coregrafie) AP IF 180 15

Teatrologie (management cultural)

A IF 180 12

4 Facultatea de Științe Socio-Umane

Arte vizuale

Conservare şi restaurare A IF 180 20

Asistenţă socială Asistenţă socială A IF 180 75

Istorie Istorie A IF 180 50

Psihologie Psihologie A IF 180 100

Relații internaționale și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 180 60

SociologieResurse umane A IF 180 100

Sociologie A IF 180 75

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 60

Jurnalism A IF 180 50

Studii de securitate Studii de securitate A IF 180 75

Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 180 50

Teologie Teologie asistenţă socială (în limba germană)

AP IF 180 25

87

Page 88:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Teologie protestantă pastorală (în limba germană)

A IF 240 20

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IF 180 75

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

AP ID 180 75

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba germană)

A IF 180 35

Studiul patrimoniului

Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale

AP IF 180 50

5 Facultatea de Inginerie

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare A IF 240 120

Tehnologia informaţiei A IF 240 60

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 240 60

Ingineria sistemelor

Ingineria sistemelor multimedia A IF 240 50

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor şi a traficului

A IF 240 60

Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 60

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Electronică aplicată A IF 240 50

Inginerie industrială

Sisteme de producție digitale A IF 240 60

Tehnologia construcţiilor de maşini

A IF 240 120

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

A IF 240 50

Inginerie industrială (în limba engleză) AP IF 240 50

Inginerie și management

Inginerie economică industrială A IF 240 50

Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 90

Inginerie economică în domeniul mecanic A ID 240 75

Mecatronică și robotică

Mecatronică A IF 240 60

Mecatronică (în limba engleză) AP IF 240 50

88

Page 89:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Robotică AP IF 240 30

Mine, petrol şi gaze

Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor

A IF 240 50

Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor

A IFR 240 60

6 Facultatea de Ştiinţe

Biologie Biologie A IF 180 50

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 50

Sport şi performanţă motrică A IF 180 40

Informatică Informatică A IF 180 100

Matematică

Matematică informatică A IF 180 100

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului A IF 180 100

Ecologie şi protecţia mediului (în limba engleză - Ecology and environment protection)

AP IF 180 25

7Facultatea de Medicină

Sănătate

Asistenţă medicală generală*1) A IF 240 80

Farmacie*1) A IF 300 60

Medicină*1) A IF 360 120

Medicină dentară*1) A IF 360 40

Tehnică Dentară A IF 180 30

8 Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului

Agronomie

Montanologie A IF 240 50

Montanologie A ID 240 50

Biotehnologii

Biotehnologii pentru industria alimentară A IF 240 30

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

A IF 240 50

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare A IF 240 40

Ingineria produselor alimentare A IF 240 100

Ingineria produselor alimentare

A ID 240 50

89

Page 90:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

A IF 240 50

9Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 120

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A ID 180 125

Administrarea afacerilor (în limba engleză - Business administration)

AP IF 180 50

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 90

Contabilitate şi informatică de gestiune

A ID 180 100

FinanţeFinanţe şi bănci A IF 180 90

Finanţe şi bănci A ID 180 125

Management

Management A IF 180 90

Management A ID 180 100

MarketingMarketing A IF 180 60

Marketing AP ID 180 100

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

39. UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 90

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială A IF 180 60

Sănătate

Asistență medicală generală*1)

AP IF 240 60

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A IF 180 30

Nutriție și dietetică A IF 180 60

2 Facultatea de Inginerie

Ingineria produselor

Controlul şi expertiza produselor alimentare

A IF 240 60

90

Page 91:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Alimentară

alimentare

Ingineria produselor alimentare A IF 240 60

Protecţia consumatorului şi a mediului

A IF 240 50

Științe inginerești aplicate

Științe gastronomice AP IF 240 50

3

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare A IF 240 125

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată A IF 240 60

Inginerie electrică Sisteme electrice A IF 240 50

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Electronică aplicată A IF 240 50

Rețele şi software de telecomunicații AP IF 240 50

Inginerie energetică

Managementul energiei A IF 240 50

Energetică și tehnologii informatice AP IF 240 60

Ingineria autovehiculelor

Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule

AP IF 240 50

Autovehicule rutiere AP IF 240 50

Științe inginerești aplicate

Echipamente şi sisteme medicale AP IF 240 60

4

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

A IF 240 120

Inginerie mecanică

Echipamente pentru procese industriale A IF 240 26

Inginerie mecanică AP IF 240 60Mecatronică și robotică

Mecatronică A IF 240 45

5 Facultatea de Istorie şi Geografie

Asistenţă socială Asistenţă socială A IF 180 75

Filosofie Filosofie A IF 180 25

Geografie Geografia turismului A IF 180 100

Geografia turismului A ID 180 50

Geografie A IF 180 60

91

Page 92:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Geografie A ID 180 60

Istorie Istorie A IF 180 50

Relații internaționale și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 180 75

Sociologie Resurse umane AP IF 180 50

6

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Limbă şi literatură

Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană/Limba şi literatura română

A IF 180 100

Limba şi literatura engleză- Limba şi literatură modernă (spaniolă/ italiană)

AP IF 180 60

Limba şi literatura franceză - Limba şi literatură modernă (engleză/germană)

A IF 180 70

Limba şi literatura română - Limba şi literatură modernă (franceză/germană/spaniolă/ italiană)

A IF 180 130

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană)

A ID 180 50

Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura modernă (franceză, engleză) / Limba şi literatura română

A IF 180 35

Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (spaniolă, italiană)

AP IF 180 50

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 75

Media digitală AP IF 180 50

7Facultatea de Silvicultură

Silvicultură

Silvicultură A IF 240 100

Silvicultură A ID 240 75

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului A IF 180 50

8 Facultatea de Drept și Ştiinţe

Drept Drept A IF 240 110

Ştiinţe Administraţie publică A IF 180 100

92

Page 93:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

administrative

administrative

Administraţie publică A ID 180 75

Poliţie locală AP IF 180 50

9

Facultatea de Ştiinţe Economice şiAdministraţie Publică

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor A IF 180 100

Administrarea afacerilor A ID 180 75

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 100

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A ID 180 60

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică A IF 180 75

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 100

Contabilitate şi informatică de gestiune

A ID 180 75

EconomieEconomie generală şi comunicare economică

A IF 180 50

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale A IF 180 75

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75

Management Management A IF 180 100

Ştiinţe administrative

Asistenţă managerială şi administrativă A IF 180 50

Asistenţă managerială şi administrativă A ID 180 60

10

Facultatea de Științe ale Educației

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IF 180 100

Psihologie Psihologie AP IF 180 50

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

40. UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabil

e

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

93

Page 94:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

1Facultatea de Științe Economice

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

AP IF 180 60

Economia comerțului, turismului și serviciilor

A IF 180 100

Contabilitate

Contabilitate și informatică de gestiune

A IF 180 90

Finanţe Finanțe și bănci A IF 180 90

Management

Management A IF 180 100

Management A ID 180 75

Marketing Marketing A IF 180 90

2

Facultatea de Drept și Științe Administrative

DreptDrept A IF 240 100

Drept A ID 240 100

Ştiinţe administrative

Administrație publică A IF 180 50

3

Facultatea de Științe Politice, Litere și Comunicare

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism A IF 180 50

Limbă şi literatură

Limba și literatura română - Limba și literatura modernă (engleză/franceză)

A IF 180 70

Ştiinţe politice Științe politice A IF 180 50

4Facultatea de Științe Umaniste

Educaţie fizică şi sport

Educație fizică și sportivă A IF 180 90

Istorie Istorie A IF 180 50

GeografieGeografie A IF 180 90

Geografia turismului A IF 180 75

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială A IF 180 50

5

Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației

Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 80

Științe ale educației

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

A IF 180 70

6Facultatea de Științe și Arte

Chimie Chimie A IF 180 40

Fizică Fizică A IF 180 40

Matematică

Matematică informatică A IF 180 50

Muzică Muzică A IF 180 30

7 Facultatea de Inginerie

Ingineria sistemelor

Automatică și informatică aplicată

A IF 240 60

94

Page 95:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Electrică, Electronică și Tehnologia Informației

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Electronică aplicată A IF 240 45

Tehnologii și sisteme de telecomunicații A IF 240 50

Inginerie electrică Electrotehnică A IF 240 40

Inginerie energetică Energetică industrială A IF 240 40

8

Facultatea de Ingineria Materialelor și Mecanică

Ingineria materialelor

Știința materialelor A IF 240 50

Ingineria biomaterialelor AP IF 240 50

Inginerie mecanică

Echipamente pentru procese industriale A IF 240 70

9

Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor

Ingineria mediului

Ingineria și protecția mediului în agricultură

A IF 240 110

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A IF 240 60

Inginerie chimică

Controlul și securitatea produselor alimentare

A IF 240 60

Agronomie Montanologie A IF 240 45

10

Facultatea de Științe și Inginerie (Alexandria)

Administrarea afacerilor

Economia comerțului, turismului și serviciilor

A IF 180 75

Ştiinţe administrative

Administrație publică A IF 180 50

Agronomie Agricultură AP IF 240 30

Ingineria sistemelor

Ingineria sistemelor multimedia AP IF 240 30

41. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" DIN TÂRGU JIU

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publică

Istorie Istorie AP IF 180 50

Relații internaționale și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 180 50

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 50

95

Page 96:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Limbă şi literatură

Limba și literatura engleză - Limba și literatura română

A IF 180 60

Științe ale educației

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

AP IF 180 50

DreptDrept A IF 240 150

Drept A ID 240 50

2Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 90

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 75

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75

Management Management A IF 180 75

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică AP IF 180 60

3 Facultatea de Inginerie

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

A IF 240 60

Inginerie energetică

Termoenergetică A IF 240 50

Managementul energiei A IF 240 50

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată A IF 240 50

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie medicală AP IF 240 45

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

AP IF 240 50

4 Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 60

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială A IF 180 30

Sănătate Asistență medicală generală*1) AP IF 240 30

Moaşe*1) AP IF 240 30

96

Page 97:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Asistenţă de farmacie AP IF 180 30

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

42. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREŞ

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de studii transfera

bile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Medicină Sănătate

Medicină**)*1) A IF 360 300

Medicină (în limba maghiară)*1) A IF 360 120

Asistenţă medicală generală*1) A IF 240 140

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A IF 180 60

Nutriţie şi dietetică A IF 180 60

2Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Medicină dentară*1) A IF 360 140

Medicină dentară (în limba engleză)*1) AP IF 360 30

Tehnică Dentară A IF 180 30

3 Facultatea de Farmacie Sănătate

Farmacie*1) (linia de studii română și linia de studii maghiară)***

A IF 300 175

Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic

AP IF 180 40

4

Facultatea de Medicină în Limba Engleză

Sănătate

Medicină (în limba engleză)*1) A IF 360 150

Medicină (în limba engleză, la Hamburg)*1)

AP IF 360 150

5

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată A IF 240 60

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 60

Energetică și tehnologii informatice AP IF 240 60

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

A IF 240 60

Sisteme de producție digitale AP IF 240 60

Inginerie și management

Inginerie economică industrială A IF 240 50

97

Page 98:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Științe inginerești aplicate

Inginerie medicală AP IF 240 60

Informatică

Informatică A IF 180 75

Informatică (în limba maghiară) AP IF 180 30

6

Facultatea de Ştiinţe şi Litere„Petru Maior”

Istorie Istorie A IF 180 50

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză

A IF 180 100

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (engleză – franceză)

A IF 180 60

Limbi moderne aplicate (engleză; franceză; germană; italiană)

AP IF 180 60

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 75

Comunicare și media emergente AP IF 180 60

Ştiinţe politice Ştiinţe politice AP IF 180 50

Studii de securitate

Studii de securitate AP IF 180 30

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

AP IF 180 60

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 50

7 Facultatea de Economie și Drept

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 100

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba engleză)

AP IF 180 50

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 90

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IFR 180 75

Contabilitate şi informatică de gestiune

AP ID 180 75

Drept

Drept A IF 240 100

Drept A IFR 240 75

Drept AP ID 240 75

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75

98

Page 99:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Management

Management A IF 180 75

Management A IFR 180 75

Management AP ID 180 75Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 75

**) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale.

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

***) 100 limba română și 75 limba maghiară.

43. UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de Arte în Limba Română

Muzică Muzică A IF 180 12

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (coregrafie)**) A IF 180 12

Artele spectacolului (păpuşi - marionete) A IF 180 10

Teatrologie (Jurnalism teatral) A IF 180 12

Artele spectacolului (actorie) A IF 180 12

Artele spectacolului (regie) **) A IF 180 7

Arte vizuale

Scenografie şi eveniment artistic**) A IF 180 12

Cinematografie şi media

Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media)

AP IF 180 12

2 Facultatea de Arte în Limba Maghiară

Muzică Muzică(în limba maghiară) A IF 180 13

Cinematografie şi media

Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, în limba maghiară)

A IF 180 12

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (coregrafie, în limba maghiară)**)

A IF 180 12

Artele spectacolului (Păpuşi - marionete, în limba maghiară)

A IF 180 12

99

Page 100:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Teatrologie (Jurnalism teatral, în limba maghiară)

A IF 180 12

Artele spectacolului (actorie, în limba maghiară)

A IF 180 12

Artele spectacolului (regie în limba maghiară) **)

A IF 180 10

Arte vizuale

Scenografie şi eveniment artistic (în limba maghiară) **)

A IF 180 12

**) Se școlarizează alternativ în cadrul Facultății de Arte în Limba Română, respectiv în cadrul Facultății de Arte în Limba Maghiară. În anul univ. 2020-2021 se școlarizează astfel: în cadrul Facultății de Arte în Limba Română: Artele spectacolului (regie), Artele spectacolului (coregrafie); în cadrul Facultății de Arte în Limba Maghiară: Scenografie și eveniment artistic.

44. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA

Nr.

crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare A IF 240 275

Calculatoare (în limba engleză) A IF 240 120

Informatică

Informatică A IF 180 100

Informatică A ID 180 100

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată A IF 240 275

2

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 240 60

Inginerie chimică

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

A IF 240 60

Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

A IF 240 32

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare A IF 240 60

3 Facultatea de Construcţii

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii A IF 240 70

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

A IF 240 50

Căi ferate, drumuri şi poduri A IF 240 30

Construcţii civile, industriale şi agricole

A IF 240 200

100

Page 101:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Inginerie civilă (în limba engleză) A IF 240 60

Inginerie civilă (în limba germană) A IF 240 50

Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări

A IF 240 50

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru A IF 240 60

4

Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Arhitectură

Arhitectură*1) A IF 360 90

Mobilier şi amenajări interioare A IF 180 40

5

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii informaționale

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Electronică aplicată A IF 240 150

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii A IF 240 150

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii A ID 240 50

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)

A IF 240 60

6

Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

Inginerie electrică Electrotehnică A IF 240 110

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 120

7

Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi

Inginerie și management

Inginerie economică industrială A IF 240 30

Inginerie și management în construcții

A IF 240 50

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A IF 240 60

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

A IF 240 40

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 40

8 Facultatea de Mecanică

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere A IF 240 120

Ingineria materialelor

Ştiinţa materialelor A IF 240 60

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor şi a traficului

A IF 240 60

Inginerie industrială

Ingineria sudării A IF 240 30

Tehnologia construcţiilor de maşini

A IF 240 100

101

Page 102:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Tehnologia construcţiilor de maşini

AP IFR 240 60

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică A IF 240 100

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

A IF 240 30

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

A IF 240 30

Sisteme şi echipamente termice A IF 240 30

Vehicule pentru transportul feroviar A IF 240 60

Mecatronică și robotică

Mecatronică A IF 240 60

Robotică A IF 240 60

Științe inginerești aplicate

Inginerie medicală A IF 240 45

9

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare A IF 180 60

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 75

Comunicare şi relaţii publice AP ID 180 75

10

Facultatea de Inginerie din Hunedoara

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere A IF 240 60

Inginerie electrică

Inginerie electrică şi calculatoare AP IF 240 50

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 30

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

A IF 240 30

Științe inginerești aplicate

Informatică industrială A IF 240 60

Ingineria mediului

Ingineria valorificării deşeurilor AP IF 240 30

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

45. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA

Nr.

crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1 Facultatea Agronomi Agricultură A IF 240 100

102

Page 103:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

de Agricultură

e

Agricultură (în limba engleză) AP IF 240 50

Agricultură A IFR 240 75

Protecţia plantelor A IF 240 30

Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară

AP IF 240 50

Biologie Biologie A IF 180 60

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

A IF 240 100

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

A IFR 240 75

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (în limba franceză)

AP IF 240 30

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru A IF 240 40

Inginerie mecanică

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

A IF 240 50

2

Facultatea de Horticultură şi Silvicultură

Biotehnologii Inginerie genetică A IF 240 40

Horticultură

Horticultură A IF 240 75

Horticultură A IFR 240 50

Peisagistică A IF 240 50

Silvicultură Silvicultură A IF 240 80

3

Facultatea de Management și Turism Rural

Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Ingineria și managementul afacerilor agricole

A IF 240 60

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

A IF 240 60

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

AP IFR 240 75

Inginerie și management

Inginerie şi management în industria turismului

A IF 240 60

4

Facultatea de Medicină Veterinară

Medicină veterinară

Medicină veterinară*1) A IF 360 150

Medicină veterinară (în limba engleză)*1) A IF 360 30

Medicină veterinară (în limba franceză) *1)

AP IF 360 45

103

Page 104:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

5Facultatea de Inginerie Alimentară

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare A IF 240 75

Extracte şi aditivi naturali alimentari A IF 240 50

Ingineria produselor alimentare A IF 240 60

Protecția consumatorului și a mediului

A IF 240 60

6

Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere

Biotehnologii

Biotehnologii agricole A IF 240 60

Zootehnie Zootehnie A IF 240 100

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

46. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1Facultatea de Arte şi Design

Arte vizuale

Arte plastice (fotografie -videoprocesarea computerizată a imaginii)

A IF 180 40

Arte plastice (pictură, grafică, sculptură) A IF 180 100

Conservare şi restaurare A IF 180 15

Design A IF 180 75

Modă - design vestimentar A IF 180 40

Arte decorative AP IF 180 30

2

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

BiologieBiochimie A IF 180 60

Biologie A IF 180 60

ChimieChimie A IF 180 50

Chimie medicală AP IF 180 50

Geografie

Geografie A IF 180 50

Geografia turismului A IF 180 70

Cartografie AP IF 180 30

Planificare teritorială A IF 180 50

3 Facultatea Drept Drept A IF 240 550

104

Page 105:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

de Drept Drept A IFR 240 100

4

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 125

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică A IF 180 150

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 200

Contabilitate şi informatică de gestiune

A ID 180 100

Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba germană)

AP IF 180 50

EconomieEconomie generală şi comunicare economică

A IF 180 75

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale A IF 180 100

Finanţe

Finanţe şi bănci A IF 180 200

Finanţe şi bănci A ID 180 75

Finanţe şi bănci (în limba engleză) A IF 180 50

Management

Management A IF 180 200

Management A ID 180 100

Management (în limba franceză) A IF 180 50

Marketing Marketing A IF 180 125

5

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 75

Educaţie fizică şi sportivă A IFR 180 75

Sport și performanță motrică AP IF 180 50

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială A IF 180 75

6 Facultatea de Fizică Fizică

Fizică A IF 180 35

Fizică informatică A IF 180 50

Fizică medicală A IF 180 50

7 Facultatea Istorie Istorie A IF 180 50

105

Page 106:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

de Litere, Istorie şi Teologie

Limbă şi literatură

Filologie clasică – Limba și literatura română/ O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)

A IF 180 20

Limba și literatura engleză - Limbi și literaturi moderne (franceză, germană, italiană, spaniolă)/Limba și literatura latină/Limbă și literatura română

A IF 180 100

Limba și literatura franceză - Limbi și literaturi moderne (engleză, germană, italiană, spaniolă)/Limba și literatura latină/Limbă și literatura română

A IF 180 35

Limba și literatura germană - Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, italiană, spaniolă)/Limba și literatura latină/Limbă și literatura română

A IF 180 30

Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)/Limba și literatura latină

A IF 180 150

Limba și literatura rusă - Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)/Limba și literatura latină/Limbă și literatura română

A IF 180 20

106

Page 107:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Limba și literatura sârbă și croată - Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)/Limba și literatura latină/Limbă și literatura română

A IF 180 20

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate A IF 180 100

Studii culturale Studii culturale A IF 180 25

Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 40

8

Facultatea de Matematică şi Informatică

Informatică

Informatică A IF 180 200

Informatică (în limba engleză) A IF 180 150

Informatică aplicată A IF 180 200

Matematică

Matematică A IF 180 75

Matematică informatică A IF 180 125

Matematici aplicate A IF 180 75

9Facultatea de Muzică și Teatru

Muzică

Interpretare muzicală - canto A IF 240 15

Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 25

Muzică A IF 180 18

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie) A IF 180 14

Artele spectacolului (actorie) (în limba germană)

A IF 180 10

10

Facultatea de Sociologie şi Psihologie

Asistenţă socială

Asistenţă socială A IF 180 100

Asistenţă socială A ID 180 50

Psihologie Psihologie A IF 180 250

SociologieResurse umane A IF 180 100

Sociologie A IF 180 100

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IF 180 100

Pedagogie A IF 180 50

Psihopedagogie specială A IF 180 50

1 Facultatea Filosofie Filosofie A IF 180 25

107

Page 108:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

1

de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 100

Relații internaționale și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 180 100

Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană)

A IF 180 70

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 110

Jurnalism A IF 180 80

Publicitate A IF 180 60

Științe ale informării și documentării A IF 180 25

Media digitală AP IF 180 100

Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 180 100

47. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "VICTOR BABEŞ" DIN TIMIŞOARA

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de Medicină Sănătate

Asistenţă medicală generală*1) A IF 240 100

Asistenţă medicală generală (la Lugoj) *1) AP IF 240 75

Asistență medicală generală (Deva) *1)

AP IF 240 75

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A IF 180 80

Medicină*1) A IF 360 525

Medicină (în limba engleză)*1) A IF 360 100

Medicină (în limba franceză)*1) AP IF 360 40

Nutriţie şi dietetică A IF 180 25

2Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Medicină dentară*1) A IF 360 150

Medicină dentară (în limba engleză)*1) A IF 360 50

Tehnică Dentară A IF 180 70

3 Facultatea de Farmacie

Sănătate Farmacie*1) A IF 300 160

Farmacie (în limba franceză)*1) A IF 300 60

Asistență de farmacie (la Lugoj)

AP IF 180 60

108

Page 109:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic

AP IF 180 40

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

48. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ „FERDINAND I” DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transfera

bile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de Comunicații și Sisteme Electronice pentru Apărare și Securitate

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Echipamente şi sisteme electronice militare

A IF 240 50

Comunicații pentru apărare și securitate A IF 240 50

Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică – radioelectronică de aviație

AP IF 240 30

2

Facultatea de Sisteme Informatice și Securitate Cibernetică

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională

A IF 240 85

Ingineria sistemelor

Ingineria și securitatea sistemelor informatice militare

A IF 240 30

3

Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică

Inginerie civilă

Construcţii şi fortificaţii A IF 240 25

Drumuri, poduri și infrastructuri militare AP IF 240 15

Inginerie geodezică

Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice

A IF 240 25

Inginerie genistică

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare

A IF 240 25

Inginerie de armament, rachete şi muniţii

Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului

A IF 240 25

Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare

A IF 240 25

Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi A IF 240 25

Materiale energetice și apărare CBRN AP IF 240 15

4 Facultatea de

Inginerie aerospațial

Aeronave şi motoare de aviaţie

A IF 240 50

109

Page 110:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Aeronave și Autovehicule Militare

ă Echipamente şi instalaţii de aviaţie A IF 240 25

Ingineria autovehiculelor

Blindate, automobile şi tractoare A IF 240 50

Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule

A IF 240 50

49. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE "CAROL I" DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferab

ile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de Comandă şi Stat Major

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Conducere interarme - forţe aeriene A IF 180 25

Conducere interarme - forţe terestre A IF 180 25

Logistică A IF 180 25

2

Facultatea de Securitate și Apărare

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Securitate şi apărare A IF 180 75

Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării

A IF 180 33

Sisteme informaţionale AP IF 180 25

50. ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII "MIHAI VITEAZUL" DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabil

e

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1Facultatea de Informaţii

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Psihologie - informaţii A IF 180 75

2Facultatea de Studii de Intelligence

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Studii de securitate și informații A IF 180 75

110

Page 111:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

51. ACADEMIA DE POLIȚIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCUREŞTI

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferab

ile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de Poliţie

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Ordine şi siguranţă publică A IF 180 340

Ordine şi siguranţă publică A IFR 180 50

2Facultatea de Poliţie de Frontieră

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Ordine şi siguranţă publică A IF 180 80

3 Facultatea de Jandarmi

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Ordine şi siguranţă publică A IF 180 70

4

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

DreptDrept A IF 240 250

Drept AP ID 240 100

Ştiinţe administrative

Administraţie publică AP IF 180 100

5 Facultatea de Pompieri

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii - pompieri A IF 240 50

6Facultatea de Arhivistică

Istorie Arhivistică A IF 180 35

52. ACADEMIA FORŢELOR AERIENE "HENRI COANDĂ" DIN BRAŞOV

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferab

ile

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de Management Aeronautic

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Managementul organizaţiei A IF 180 50

Management în aviaţie A IF 180 60

Managementul traficului aerian A IF 180 60

2

Facultatea de Sisteme de Securitate Aeriană

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Managementul sistemelor de rachete şi artilerie antiaeriene

A IF 180 60

Managementul sistemelor de supraveghere aeriană

AP IF 180 60

111

Page 112:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

53. ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN CONSTANŢA

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabil

e

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de Inginerie Marină

Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 60

Inginerie marină şi navigaţie

Electromecanică navală A IF 240 100

Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale A IF 240 90

2

Facultatea de Navigație și Management Naval

Inginerie și management

Inginerie şi management naval şi portuar

A IF 240 75

Inginerie marină şi navigaţie

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial A IF 240 120

54. ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE "NICOLAE BĂLCESCU" DIN SIBIU

Nr. crt.

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de

licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabil

e

Număr maxim

de studenți care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de Management Militar

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Managementul organizaţiei A IF 180 200

Managementul sistemelor de comunicații militare

AP IF 180 75

Inginerie și management

Inginerie și management în domeniul comunicațiilor militare

AP IF 240 60

2Facultatea de Științe Militare

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Leadership militar AP IF 180 150

3 Facultatea de Științe Economice și Administrative

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 50

Contabilitate

Contabilitate și informatică de gestiune

AP IF 180 50

112

Page 113:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Management economico-financiar A IF 180 75

*A - Pentru specializarea/programul de studiu unde nu este menţionată, în paranteză, locaţia, respectiv limba de predare, aceasta se desfăşoară în locaţia instituţiei de învăţământ superior/facultăţii, în limba română.

113

Page 114:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Anexa nr. 3

Structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 2021

1. UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Drept Drept A IF 240 350Drept A IFR 240 250

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 100

Administraţie publică A IFR 180 100

2

Facultatea de Management Turistic şi Comercial

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

AP IF 180 90

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 200

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IFR 180 300

3Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale A IF 180 250

Economie şi afaceri internaţionale A IFR 180 175

ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 120

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 210Finanţe şi bănci A IFR 180 180

Marketing Marketing A IF 180 100Marketing AP IFR 180 100

4 Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Limbă şi literatură

Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura modernă (franceză, rusă, chineză, turcă)

A IF 180 50

Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura modernă (germană, arabă, italiană, japoneză, spaniolă)

A IF 180 50

114

Page 115:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Limba şi literatura franceză – Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană, arabă, italiană, japoneză, spaniolă)

A IF 180 50

Limba şi literatura germană – Limba şi literatura modernă (engleză, arabă, italiană, japoneză, spaniolă)

A IF 180 50

Limba şi literatura română – Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, spaniolă, italiană, arabă, japoneză, rusă, chineză, turcă)

A IF 180 50

5Facultatea de Drept din Cluj-Napoca

DreptDrept A IF 240 200

Drept A IFR 240 150

6

Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 75

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IFR 180 100

7

Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Timişoara

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 100

8Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IF 180 125

2. UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Drept Drept Drept A IF 240 450

Drept A ID 240 100

2

Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor A IF 180 120

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 75

Contabilitate şi informatică de gestiune

A ID 180 100

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 60Finanţe şi bănci A ID 180 75

3 Facultatea de Psihologie Psihologie A IF 180 200

115

Page 116:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Psihologie Psihologie A ID 180 100

4 Facultatea de Informatică Informatică

Informatică A IF 180 100

Informatică A ID 180 125

5 Facultatea de Medicină Sănătate

Medicină*1) A IF 360 125Medicină (în limba engleză) *1) AP IF 360 45

Asistenţă medicală generală*1) A IF 240 65

6 Facultatea de Medicină Dentară Sănătate

Medicină dentară*1) A IF 360 130Medicină dentară (în limba engleză) *1) AP IF 360 45

Tehnică Dentară A IF 180 25

7

Facultatea de Științele Comunicării şi Relaţii Internaționale

Relații internaționale și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 180 75

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 75

Ştiințe ale educației

Pedagogia învățământului primar şi preșcolar

AP IF 180 50

8 Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie*1) AP IF 300 50

9

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice - Târgu Jiu

Drept Drept A IF 240 150

ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 75

10

Facultatea de Asistență Medicală – Târgu Jiu

Sănătate Asistenţă medicală generală*1) AP IF 240 60

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

3. UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Drept Drept

Drept A IF 240 450Drept A ID 240 150Drept european şi internaţional A IF 240 200

2

Facultatea de Economie şi Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor A IF 180 120

Administrarea afacerilor A ID 180 50

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 75

Contabilitate şi informatică de gestiune

A ID 180 50

116

Page 117:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

3

Facultatea de Relații internaționale și Administraţie

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 150

Administraţie publică A ID 180 75

4. UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Drept Drept Drept A IF 240 235

Drept A IFR 240 125

2

Facultatea de Economia Turismului Intern şi Internaţional

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 300

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IFR 180 75

3Facultatea de Informatică Managerială

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică A IF 180 300

Informatică economică (în limba engleză)

A IF 180 75

4Facultatea de Management-Marketing

Management Management A IF 180 300Management A IFR 180 75

Marketing Marketing A IF 180 250Marketing A IFR 180 75

5

Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar - Bancare Interne şi Internaţionale

ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 75

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale A IF 180 200

Afaceri internaţionale A IFR 180 75

Afaceri internaţionale (în limba engleză)

A IF 180 90

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 120

6Facultatea de Studii Economice Europene

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale A IF 180 150

7

Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială AP IF 180 50

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă AP IF 180 50

5. UNIVERSITATEA "HYPERION" DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Fizică Fizică A IF 180 30

117

Page 118:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Științe Exacte și Inginerești

Informatică Informatică A IF 180 30

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată A IF 240 100

2

Facultatea de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii

Geografie Geografie A IF 180 35Istorie Istorie A IF 180 50

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, japoneză)

A IF 180 50

Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 180 75

3 Facultatea de Ştiinţe Juridice Drept Drept A IF 240 70

Drept AP ID 240 75

4 Facultatea de Jurnalism

Ştiinţe ale comunicării Jurnalism A IF 180 150

5

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Psihologie Psihologie A IF 180 200

6Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 50

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A ID 180 50

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 50

Contabilitate şi informatică de gestiune

A ID 180 50

Contabilitate şi informatică de gestiune (la Satu Mare)

AP IF 180 50

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale A IF 180 60

Afaceri internaţionale A ID 180 50

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 60Finanţe şi bănci A ID 180 50

ManagementManagement A IF 180 100Management A ID 180 75

7 Facultatea de Arte

Cinematografie şi media

Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV)

A IF 180 100

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie) A IF 180 30

118

Page 119:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

6. UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Arhitectură Arhitectură

Arhitectură*1) A IF 360 90Arhitectură (în limba engleză)*1) AP IF 360 50

2Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 150

Sport şi performanţă motrică A IF 180 60

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială A IF 180 150

Kinetoterapie şi motricitate specială AP IFR 180 50

3 Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura engleză - Limbi şi literaturi moderne (franceză/ germană/ spaniolă/ italiană/ rusă)/clasică (latină)

A IF 180 50

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză/franceză)

A IF 180 80

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate(engleză –franceză/ spaniolă / italiană / germană)

AP IF 180 75

4Facultatea de Inginerie și Informatică

Informatică Informatică A IF 180 100

5Facultatea de Medicină Veterinară

Medicină veterinară

Medicină veterinară*1) A IF 360 50 Medicină veterinară*1) (în limba engleză)

AP IF 360 15

6

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

PsihologiePsihologie A IF 180 180Psihologie A IFR 180 125Psihologie AP ID 180 75

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IF 180 90

7

Facultatea de Psihologie şi Științele Educației, Braşov

Psihologie Psihologie A IF 180 100

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

AP IF 180 75

Pedagogie A IF 180 100

8Facultatea de Științe Economice

MarketingMarketing A IF 180 250Marketing (în limba engleză) AP IF 180 100

ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 120

119

Page 120:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

ManagementManagement A IF 180 120Management AP IFR 180 75Management AP ID 180 75

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 150

9

Facultatea de Științe Economice, Câmpulung

ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 125

10

Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Braşov

Management Management A IF 180 100

Drept Drept A IF 240 100

11

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative, Craiova

ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 150

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 100Management Management AP IF 180 75

DreptDrept A IF 240 150Drept AP IFR 240 75Drept AP ID 240 75

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 60

Administraţie publică AP IFR 180 50

Administraţie publică AP ID 180 50

Poliţie locală AP IF 180 50

12

Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Constanța

ManagementManagement A IF 180 100Management (în limba engleză) AP IF 180 60

Drept Drept A IF 240 150

13

Facultatea de Științe Juridice și Științe Administrative

DreptDrept A IF 240 180Drept A IFR 240 100

Ştiinţe administrative

Poliţie locală AP IF 180 50Administraţie publică A IF 180 75

14Facultatea de Științe Socio-Umane

Ştiinţe ale comunicării Jurnalism A IF 180 100

Muzică Muzică A IF 180 60

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

120

Page 121:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

7. UNIVERSITATEA "BIOTERRA" DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1Facultatea de Management Agroturistic

Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

A IF 240 75

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

A IFR 240 150

2 Facultatea de Drept Drept

Drept**) A IF 240 150Drept A IFR 240 75Drept (la Buzău)**) AP IF 240 60Drept european și internațional**) AP IF 240 50

Drept european și internațional (în limba engleză)**)

AP IF 240 70

3

Facultatea de Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

A IF 240 90

Controlul şi expertiza produselor alimentare

A IFR 240 100

4

Facultatea de Management Agroturistic din Buzău

Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

A IF 240 50

5

Facultatea de Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare din Buzău

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

AP IF 240 50

6

Facultatea de Asistență Medicală Generală

Sănătate

Asistență medicală generală*1)**) AP IF 240 75

Asistență medicală generală*1) (în limba engleză) **)

AP IF 240 75

Asistență medicală generală*1) (la Buzău)**)

AP IF 240 50

7 Facultatea de Informatică Informatică

Informatică aplicată**) AP IF 180 60

Informatică aplicată (în limba engleză)**) AP IF 180 120

Informatică aplicată(la Buzău)**) AP IF 180 60

**) Specializări evaluate de către Agenţia de Acreditare în Domeniul Sănătăţii şi Ştiinţelor Sociale din Germania AHPGS.

121

Page 122:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

8. UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Drept Drept Drept A IF 240 200

Drept A IFR 240 125

2Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 100

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială A IF 180 100

3Facultatea de Inginerie Managerială

Inginerie și management

Inginerie economică industrială A IF 240 100

4Facultatea de Management Financiar

FinanţeFinanţe şi bănci A IF 180 90

Finanţe şi bănci A IFR 180 75

5

Facultatea de Ecologie şi Protecţia Mediului

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului A IF 180 150

Ecologie şi protecţia mediului A IFR 180 50

6 Facultatea de Psihologie Psihologie Psihologie A IF 180 80

Psihologie A IFR 180 50

7Facultatea de Ştiinţele Comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 100

Comunicare şi relaţii publice A IFR 180 50

9. UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE "GHEORGHE CRISTEA" DIN BUCUREŞTISpecializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior intră în lichidare începând cu anul universitar 2016 - 2017.

10. UNIVERSITATEA "ATHENAEUM" DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor A IF 180 30

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică AP IF 180 50

ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 50

Management Management AP IF 180 75

2Facultatea de Administraţie Publică

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 50

122

Page 123:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

11. UNIVERSITATEA "ARTIFEX" DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1Facultatea de Finanţe şi Contabilitate

ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 90

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 90

2Facultatea de Management-Marketing

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 120

Management Management A IF 180 180Marketing Marketing A IF 180 150

12. INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Teologie Teologie

Teologie baptistă pastorală A IF 240 25

Teologie baptistă pastorală A ID 240 50

13. INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1Facultatea de Teologie Penticostală

Teologie Teologie penticostală pastorală A IF 240 50

14. INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI - Învăţământ universitar - ciclul II

Domeniul de master

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația

geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor-Executive MBA A IF 120

75Administrarea afacerilor - Master of Business Administration

A IF 120

15. UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

123

Page 124:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

1 Facultatea de Ştiinţe Juridice

Drept Drept A IF 240 100Ştiințe administrative Poliție locală AP IF 240 50

2

Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică și Inginerie

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor**) A IF 180 50

Administrarea afacerilor (în limba engleză) **)

A IF 180 50

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sebiş)**)

A IF 180 50

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 50

Contabilitate şi informatică de gestiune (la Baia Mare)

A IF 180 50

Contabilitate şi informatică de gestiune (la Satu Mare) **)

A IF 180 100

Marketing

Marketing A IF 180 30Marketing (la Baia Mare) A IF 180 25

Marketing (la Marghita) A IF 180 50

Marketing (la Satu Mare) A IF 180 75

Marketing (la Zalău) A IF 180 30

Management

Managementul dezvoltării rurale durabile (la Baia Mare)

AP IF 180 30

Geografie Geografia turismului (la Baia Mare) **) A IF 180 60

Informatică Informatică A IF 180 50Informatică AP IFR 180 50

Silvicultură Silvicultură A IF 240 50

Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism (la Satu Mare)

AP IF 240 50

3 Facultatea de Medicină

Sănătate

Medicină*1) **) A IF 360 100Medicină (în limba engleză) *1) **) A IF 360 90

Medicină (în limba franceză)*1) **) A IF 360 60

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare**) A IF 180 60

Biologie Biologie**) A IF 180 50

124

Page 125:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

4 Facultatea de Medicină Dentară Sănătate Medicină dentară*1)**) A IF 360 100

Tehnică Dentară A IF 180 30

5 Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie*1) **) A IF 300 75

Nutriție și dietetică AP IF 180 45

6

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educaţie Fizică şi Sport

Istorie Istorie A IF 180 40

Limbă şi literatură

Limba și literatura chineză - Limba și literatura engleză

AP IF 180 30

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (câte două limbi străine dintre: engleză, franceză şi germană)

A IF 180 50

Relații internaționale și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 180 50

Relaţii internaţionale şi studii europene (la Satu mare)

AP IF 180 50

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice**) A IF 180 50

Asistenţă socială Asistenţă socială A IF 180 50

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 50

Psihologie Psihologie A IF 180 50Sociologie Resurse umane AP IF 180 50

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IF 180 50

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Satu Mare)

AP IF 180 50

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Baia Mare)

AP IF 180 50

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Zalău)

AP IF 180 50

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.**) Specializări evaluate de către Agenţia de Acreditare în Domeniul Sănătăţii şi Ştiinţelor Sociale din Germania AHPGS.

16. UNIVERSITATEA "GEORGE BACOVIA" DIN BACĂU

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice și Administrative

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 75

Management Management A IF 180 75Drept Drept A IF 240 90

125

Page 126:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Ştiinţe administrative

Administraţie publică AP IF 180 75

17. UNIVERSITATEA "AVRAM IANCU" DIN CLUJ-NAPOCASpecializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior intră în lichidare începând cu anul universitar 2016 – 2017.

18. UNIVERSITATEA "BOGDAN VODĂ" DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

AP IF 180 100

ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 50

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 150

Management Management A IF 180 100Management A IFR 180 40

2 Facultatea de Drept Drept Drept A IF 240 80

Drept AP IFR 240 50

3Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 90

19. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Teologie Teologie

Teologie protestantă pastorală (în limba maghiară) Ω)

A IF 240 50

Ω) A funcţionat şi înainte de 1989.

20. UNIVERSITATEA "SAPIENTIA" DIN CLUJ-NAPOCA ε)

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Științe și Arte

Cinematografie şi media

Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media)

A IF 180 25

Teatru și artele spectacolului

Artele spectacolului (coregrafie) AP IF 180 15

Drept Drept A IF 240 40

126

Page 127:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Relații internaționale și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 180 40

Ştiinţa mediului Ştiinţa mediului A IF 180 25

2

Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane şi Inginereşti din Miercurea Ciuc

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 240 30

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare A IF 240 40

Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

A IF 240 30

Sociologie Sociologie A IF 180 25Resurse umane A IF 180 25

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 50

Biotehnologii Inginerie genetică AP IF 240 25Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică A IF 180 30

ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 50

EconomieEconomie agroalimentară A IF 180 30

Economie generală A IF 180 30

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză

A IF 180 50

Literatură universală şi comparată - Limba și literatura engleză

A IF 180 30

Marketing Marketing A IF 180 30

3 Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare A IF 240 50

Horticultură Horticultură A IF 240 50Peisagistică A IF 240 40

Silvicultură Silvicultură (la Sfântu Gheorghe) AP IF 240 30

Informatică Informatică A IF 180 75Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată A IF 240 45

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

A IF 240 50

127

Page 128:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

A IF 240 50

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare A IF 180 50

Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 50

Ştiinţe administrative

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)

A IF 180 50

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 50

Agronomie Agricultură (la Sfântu Gheorghe) AP IF 240 30

ε) Activitatea didactică la specializările instituţiei se desfăşoară în limba maghiară.

21. UNIVERSITATEA "ANDREI ŞAGUNA" DIN CONSTANŢA

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Drept Drept A IF 240 75Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 75

2

Facultatea de Ştiinţele Comunicării şi Ştiinţe Politice

Relații internaționale și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 180 50

Ştiinţe ale comunicării Jurnalism A IF 180 75

3 Facultatea de Psihosociologie Psihologie Psihologie A IF 180 100

4Facultatea de Ştiinţe Economice

ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 50

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 150Management Management A IF 180 200Marketing Marketing AP IF 180 30

22. UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALAŢI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Drept Drept

Drept A IF 240 200Drept A IFR 240 75Drept A ID 240 100

2 Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 60

128

Page 129:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A ID 180 100

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 50

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IFR 180 75

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 50Finanţe şi bănci A ID 180 100

3

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaționale

Psihologie Psihologie AP IF 180 50Relații internaționale și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 180 50

Relaţii internaţionale şi studii europene AP ID 180 50

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 75

Comunicare şi relaţii publice A ID 180 75

4 Facultatea de Ştiinţe Aplicate Informatică Informatică AP IF 180 30

23. UNIVERSITATEA "MIHAIL KOGĂLNICEANU" DIN IAŞISpecializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior au intrat în lichidare începând cu anul universitar 2014 - 2015.

24. UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IAŞI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Drept Drept Drept A IF 240 100

2 Facultatea de Economie

ContabilitateContabilitate și informatică de gestiune

A IF 180 50

Finanţe Finanţe și bănci A IF 180 30Marketing Marketing A IF 180 25

3

Facultatea de Psihologie, Ştiinţele Educaţiei și Asistență Socială

Psihologie Psihologie A IF 180 100

Asistenţă socială Asistenţă socială A IF 180 125

4Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative

Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 180 100

25. UNIVERSITATEA "APOLLONIA" DIN IAŞI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

129

Page 130:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

1 Facultatea de Medicină Dentară Sănătate

Asistență medicală generală*1) AP IF 240 40

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare AP IF 180 20

Medicină Dentară AP IF 360 50Tehnică Dentară A IF 180 25

2Facultatea de Științe ale comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 25

Jurnalism A IF 180 25*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

26. UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Drept Drept Drept A IF 240 50

2Facultatea de Ştiinţe Economice

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 90

27. UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1Facultatea de Ştiinţe Economice

ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 100

Management Management A IF 180 50

2Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Drept Drept A IF 240 100Ştiinţe administrative Poliţie locală A IF 180 80

28. UNIVERSITATEA "EMANUEL" DIN ORADEA

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Teologie

Asistenţă socială Asistenţă socială A IF 180 40

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză

A IF 180 20

Muzică Muzică A IF 180 20

Teologie Teologie baptistă pastorală A IF 240 40

2 Facultatea de Management

Management Management A IF 180 40Cibernetică, statistică și informatică economică

Informatică economică AP IF 180 40

130

Page 131:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

29. UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "PARTIUM" DIN ORADEA ε)

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Litere și Arte

Limbă şi literatură

Limba şi literatura engleză A IF 180 40

Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană

A IF 180 35

Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura engleză

A IF 180 35

Limba şi literatura germană A IF 180 35

Limba şi literatura maghiară A IF 180 30

Arte vizuale Arte plastice (grafică) A IF 180 35

MuzicăMuzică A IF 180 25Interpretare muzicală - canto AP IF 180 10

2

Facultatea de Ştiinţe Economice și Sociale

Asistență socială Asistență socială A IF 180 50

Sociologie Sociologie A IF 180 35

Științe ale educației

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

A IF 180 35

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 60

Finanţe Finanțe și bănci A IF 180 50Management Management A IF 180 50

ε) Activitatea didactică la specializările instituţiei se desfăşoară în limba maghiară.

30. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DIN PITEŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1

Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice

Management Management A IF 180 100Management A IFR 180 100

Marketing Marketing A IF 180 100

2Facultatea de Finanţe - Contabilitate

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 60

Contabilitate şi informatică de gestiune

A IFR 180 100

3 Facultatea de Drept Drept A IF 240 80

131

Page 132:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării

Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 100

4

Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice din Brăila

ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 75

Management Management A IF 180 100Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 60

5

Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A IF 180 90

ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiune

A IF 180 100

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 100Management Management A IF 180 90Ştiinţe administrative

Administraţie publică A IF 180 60

31. UNIVERSITATEA "ROMÂNO-GERMANĂ" DIN SIBIU - Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior intră în lichidare începând cu anul universitar 2020 - 2021

32. UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREŞ

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Drept Drept Drept**) A IF 240 200

2Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor**)

A IF 180 120

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba engleză)

AP IF 180 100

ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiune

AP IF 180 150

Finanţe Finanţe şi bănci**) A IF 180 100

3

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Psihologie Psihologie**) A IF 180 100

4 Facultatea de Geografie Geografie Geografia

turismului**) A IF 180 100

5 Facultatea de Medicină dentară Sănătate

Medicină dentară*1)**) AP IF 360 72

Asistență de profilaxie stomatologică

AP IF 180 60

132

Page 133:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

6

Facultatea de Balneofiziokineto-terapie şi Recuperare Medicală

Sănătate Balneofiziokinetoterapie şi recuperare**) AP IF 180 40

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.**) Specializări evaluate de către Agenţia de Acreditare în Domeniul Sănătăţii şi Ştiinţelor Sociale din Germania AHPGS.

33. UNIVERSITATEA "TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1Facultatea de Științe Economice

Contabilitate

Contabilitate și informatică de gestiune

A IF 180 50

Contabilitate și informatică de gestiune

A IFR 180 100

2

Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată

Informatică Informatică A IF 180 75

3

Facultatea de Drept și Administrație Publică

Drept Drept A IF 240 100

4 Facultatea de Psihologie Psihologie Psihologie A IF 180 75

34. UNIVERSITATEA "ADVENTUS" DIN CERNICA înfiinţată prin Legea nr. 227/2017

Nr. crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

1Facultatea de Teologie și Științe Sociale

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A IF 180 30

Asistenţă socială Asistenţă socială A IF 180 30

Teologie Teologie adventistă pastorală A IF 240 30

Universitatea "Adventus" din Cernica este monitorizată în baza Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3020/08.01.2018; instituția a funcționat până la apariția Legii nr. 227/2017 ca instituție autorizată sub denumirea „ Institutul Teologic Adventist din Cernica Ilfov”.

*A - Pentru specializarea/programul de studiu unde nu este menţionată, în paranteză, locaţia, respectiv limba de predare, aceasta se desfăşoară în locaţia instituţiei de învăţământ superior/facultăţii, în limba română.

133

Page 134:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Anexa nr. 4Specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 20211. INSTITUTUL TEOLOGIC CREŞTIN DUPĂ EVANGHELIE "TIMOTHEUS" DIN BUCUREŞTI

Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare

provizorie (AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de studii

transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

Teologie Teologie creştină după evanghelie pastorală A IF 240 50

2. FUNDAŢIA LUMINA - INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT – UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD EST – LUMINA

Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare

provizorie (AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de studii

transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor A IF 180 50Administrarea afacerilor (în limba engleză - Business administration)

AP IF 180 60

Calculatoare și tehnologia informației

Tehnologia informaţiei A IF 240 50

Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune AP IF 180 60

Finanțe Finanțe și bănci (în limba engleză) AP IF 180 50

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii AP IF 240 50

Relații internaționale și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene A IF 180 50

Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză) AP IF 180 25

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (turcă-franceză, în limba engleză)

AP IF 180 50

Științe ale educației Pedagogie AP IF 180 25

InformaticăInformatică aplicată (în limba engleză - Applied computer sciences)

AP IF 180 30

3. FUNDAŢIA "GAUDEAMUS" - UNIVERSITATEA "TOMIS" DIN CONSTANŢA

Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare

provizorie (AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de studii

transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

Administrarea Administrarea afacerilor A IF 180 100

134

Page 135:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

afacerilor Economia comerţului, turismului, serviciilor A IF 180 75

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75

4. FUNDAŢIA "ŞTEFAN LUPAŞCU" - INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE DIN IAŞI

Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare

provizorie (AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de studii

transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

Ştiinţe administrative Administraţie publică A IF 180 50

Management Management A IF 180 505. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN

Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare

provizorie (AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de studii

transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

Teologie Teologie romano-catolică pastorală A IF 240 25

6. FUNDAŢIA "ACADEMIA COMERCIALĂ" DIN SATU MARE

Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior intră în lichidare începând cu anul universitar 2017 - 2018.

7. FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ "ALMA MATER" - UNIVERSITATEA "ALMA MATER" DIN SIBIU

Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior intră în lichidare începând cu anul universitar 2016 - 2017.

8. FUNDAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT "IOAN SLAVICI" - UNIVERSITATEA "IOAN SLAVICI" DIN TIMIŞOARA

Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare

provizorie (AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de studii

transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 100

Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune AP IF 180 75

Calculatoare și tehnologia informației

Tehnologia informaţiei A IF 240 75

135

Page 136:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Anexa nr. 5Structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 20211. ȘCOALA NORMALĂ SUPERIOARĂ - BUCUREȘTI (S.N.S.B.)

Domeniul de studii universitare de masterat/studii postuniversitare

Programul de studii universitare de master (locația geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare

provizorie (AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de studii

transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

Biologie Chimie biologică A IF 120 10

Matematică

Analiză și modelare prin ecuații diferențiale și stocastice

A IF 120 10

Logică și specificații formale A IF 120 10

Structuri fundamentale cu aplicații în algebră, geometrie și topologie

A IF 120 10

*A - Pentru specializarea/programul de studiu unde nu este menţionată, în paranteză, locaţia, respectiv limba de predare, aceasta se desfăşoară în locaţia instituţiei de învăţământ superior/facultăţii, în limba română.

136

Page 137:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Anexa nr. 6Specializări/Programe de studii universitare care intră în lichidare începând cu anul universitar 2020 – 2021UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Limbă şi literatură

O limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura română/Limba şi literatura neogreacă

A IF 180 0

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare

provizorie (AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

Facultatea de Moașe și Asistență Medicală

Sănătate Moașe*1) A IF 240 0

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

Facultatea de Istorie şi Filologie

Istorie Arheologie A IF 180 0

Limbă şi literatură

Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză

A IF 180 0

Limba şi literatura română - Limba şi literatura

francezăA IF 180 0

UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

Facultatea de Biologie şi Geologie

Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului IF A 180 0

Facultatea de Geografie Geografie Geografie (în limba

germană) IF A 180 0

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Ştiinţa mediului Geografia mediului IF A 180 0

Facultatea de Psihologie şi

Ştiinţe ale Educaţiei

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în

limba maghiară, la Târgu Secuiesc)

IF A 180 0

137

Page 138:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Gestiunea Afacerilor

Marketing Marketing (la Sfântu Gheorghe) IF AP 180 0

Facultatea de Ştiinţe Politice,

Administrative şi ale Comunicării

Ştiinţe politice Ştiinţe politice ID A 180 0

Facultatea de Teologie

Romano-CatolicăTeologie

Studii religioase (în limba maghiară) IF A 180 0

Teologie romano-catolică asistență socială (în limba

maghiară)IF A 180 0

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

Facultatea de Geografie,

Turism şi Sport

Educaţie fizică şi sport

Sport şi performanţă motrică AP IF 180 0

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IFR 180 0

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCUREŞTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

Facultatea de Ştiinţe ale

Comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 0

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

Facultatea de Relaţii

Comerciale şi Financiar -

Bancare Interne şi Internaţionale

Finanţe Finanţe şi bănci A IFR 180 0

UNIVERSITATEA "BIOTERRA" DIN BUCUREŞTI

138

Page 139:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

Facultatea de Controlul şi Expertiza

Produselor Alimentare din

Alexandria

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare A IF 240 0

Facultatea de Ingineria

Produselor Alimentare

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare A IF 240 0

Facultatea de Management

Agroturistic din Focşani

Inginerie şi management în agricultură și

dezvoltare rurală

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi

agroturismA IF 240 0

UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DIN PITEŞTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

Facultatea de Management, Marketing în

Afaceri Economice

Management Management (în limba engleză) AP IF 180 0

Facultatea de Finanţe -

Contabilitate

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 0Cibernetică, statistică și informatică economică

Informatică economică AP IF 180 0

Facultatea de Ştiinţe Juridice,

Administrative şi ale Comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 0

Jurnalism A IF 180 0

Facultatea de Management, Marketing în

Afaceri Economice din

Brăila

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 0

Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune A IFR 180 0

Management Management A IFR 180 0Facultatea de Management, Marketing în

Afaceri Economice din

Râmnicu Vâlcea

Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune A IFR 180 0

Management Management A IFR 180 0

UNIVERSITATEA "ROMÂNO-GERMANĂ" DIN SIBIU

139

Page 140:  · Web viewStructura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau

Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite de

studii transferabile

Număr maxim de studenți

care pot fi școlarizați

Facultatea de Drept și Ştiinţe

Economice

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii

A IF 180 0

Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune A IF 180 0

Management Management A IF 180 0Drept Drept A IF 240 0

*A - Pentru specializarea/programul de studiu unde nu este menţionată, în paranteză, locaţia, respectiv limba de predare, aceasta se desfăşoară în locaţia instituţiei de învăţământ superior/facultăţii, în limba română.

140