vrste droga

Download Vrste Droga

Post on 11-Oct-2015

376 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

gg

TRANSCRIPT

 • 5/21/2018 Vrste Droga

  1/77

  VRSTE DROGA I KAKO IH PREPOZNATI

  Duvanje lepka i drugih supstanci

  Marihuana (trava, ganda)

  Hai (ha, it)

  LSD, halucinacione droge, psihodelici

  Ecstasy, dance droge

  Kokain (koka, koks, belo) Heroin (horce, dop, uto)

  DUVANJE LEPKA I DRUGIH SUPSTANCI

  Duvanje lepka i drugih supstanci mnoga deca jo u periodu od 10 do 12 godinazapoinju svoj ulazak u svet drogiranja udisanjem lepka. Najee se udie lepak, aliosim njega koriste se i neka druga sredstva za menjanje stanja svesti. Kod nas je

  dosta raireno udisanje acetona, razliitih boja i lakova. Isto tako, mada ree udiuse benzin, plin za upaljae, lakovi za kosu, razliiti dezodoransi. Svim ovimsredstvima zajedniko je to to su sva ona dostupna , nalaze se u svakomdomainstvu, donjih se jeftino moe doi u prodavnicama, a njihova kupovinapobuuje minimum panje odraslih. Zajedniko im je i to to njihovo udisanje u

  manjoj ili veoj meri, zavisno od strukture deteta, utie na svest i menja je.Veina Snifera eksperimentiu i po pravilu se radi o deci pubertetskog uzrasta. Oni podleu nagovorudrutva iz razreda ili ulice, pa eksperimentiu iz znatielje, iz dosade ili iz elje da probaju neto novo iopasno. Ovakva deca nee dugo uestvovati u ovakvim seanasma, ve posle 4 ili 5 puta njihov emotiv nestati te e se odvojiti od te ekipekoja udie lepak. Duvanje je po pravilu grupna radnja,retko je sresti nekoga ko to radi sam. Iako pojedinci tvrde da se lepkom stie zavisnost, to nije tano.Lepak koji se koristi za udisanje najee se istisne ili naprska u najlonsku kesu. Njome se pokriju nosi usta i na taj nain udiu pare. Ponekad se lepak udie direktno iz pakovanja, a ponekad se najlonskakesa cela stavi na glavu i zavee oko vrata pa se udiu ne samo lepkovi i njegove pare ve i izdahnutiugljen-dioksid.Delovanje sredstava za inhalaciju uslovljeno je nizom inilaca: osobinama linosti, koliinomudahnutog sredstva, oekivanjem od ovog happeninga i slino. Zato se opisi delovanja mogu datisamo naelno.Obino nakon nekoliko udisaja dolazi do povienog uzbuenja, lagane euforije u ponaanju, veselosti ioseaja snage i svemoi pa se ovo delovanje moe uporediti sa prvim efektima alkohola. Nakonotprilike pola sata duvanja korisnik postaje omamljen, oi mu suze, slabije vidi obrise predmeta iljudi oko sebe, u uima mu zuji, poremeti mu se ravnotea. Neki od korisnika tvrde da pritom imajuhalucinacije, ali moda je blie istini da to zapravo sanjaju, jer esto padaju u san. Zanimljivo je daposle ovakvih seansi korisnici esto sanjaju da lete ili lebde. Pojava amnezije, zaborava svega to sedesilo za vreme delovanja udahnutog sredstva, nije esta ali je mogua.Dua upotreba sredstava za duvanje stvara potekoe u pamenju, dovodi do gubitka apetita.Smrtni sluajevi se deavaju vrlo retko, u sluaju gubitka kiseonika zbog prejako vezane kese okovrata.

  MARIHUANA (TRAVA, GANDA)

  Marihuana je jedan od preparata koji se dobija od biljke kanabis(lat. Cannabis sativa) koja uspeva u mnogim zemljama saumerenom ili tropskom klimom. Indijska konoplja uspeva poredprimorskih oblasti i renih obala i u gradskim iprigradskimvrtovima, balkonima i saksijama. Mnogi roditelji su saiznenaenjem konstatovali da im se deca okreu vrtlarstvu icvearstvu ne slutei ta se krije iza te naglo probuene ljubaviprema okopavanju.Kanabis raste grmovito a zrela biljka dostie visinu od oko metar i

  http://narkovodic.tripod.com/narkotici.htm#lepakhttp://narkovodic.tripod.com/narkotici.htm#lepakhttp://narkovodic.tripod.com/narkotici.htm#marihuanahttp://narkovodic.tripod.com/narkotici.htm#marihuanahttp://narkovodic.tripod.com/narkotici.htm#hasishttp://narkovodic.tripod.com/narkotici.htm#hasishttp://narkovodic.tripod.com/narkotici.htm#psihohttp://narkovodic.tripod.com/narkotici.htm#psihohttp://narkovodic.tripod.com/narkotici.htm#xtchttp://narkovodic.tripod.com/narkotici.htm#xtchttp://narkovodic.tripod.com/narkotici.htm#koxhttp://narkovodic.tripod.com/narkotici.htm#koxhttp://narkovodic.tripod.com/narkotici.htm#heroinhttp://narkovodic.tripod.com/narkotici.htm#heroinhttp://narkovodic.tripod.com/narkotici.htm#heroinhttp://narkovodic.tripod.com/narkotici.htm#koxhttp://narkovodic.tripod.com/narkotici.htm#xtchttp://narkovodic.tripod.com/narkotici.htm#psihohttp://narkovodic.tripod.com/narkotici.htm#hasishttp://narkovodic.tripod.com/narkotici.htm#marihuanahttp://narkovodic.tripod.com/narkotici.htm#lepak
 • 5/21/2018 Vrste Droga

  2/77

  po mada moe da izraste i vie. Donji listovi imaju karakteristian oblik, malo nazubljenih rubova, kojipodsea na ljudsku ruku veoma ispruenih i reirenih prstiju. Na jednoj peteljci najee je pet listovato im zajedno i daje izgled ake, gornji delovi biljke imaju nejee samo po tri listie na jenojzajednikoj stabljici. Na vrhu biljke u cvatu ili kad je plod ve zametnut, nalazi sedlakava hrapavasmolasta i lepljiva materija koja koja sadri najaktivniji deo biljke. Listovi pri dnu biljke imajunajmanje aktivne supstance, a semenke, stablo i peteljke nemaju gotovo nikakvu vanost uproizvodnji droge.

  Marihuana ili kako se popularno zove trava, ganda priprema se od sasuenih listova kanabisakojima se odstranjuju peteljke, stablo i deblje ile, a esto se u smesu stavlja vrh biljke, ali bezsmolaste mase. To to je marihuana pripremljena na ovaj nain zapravo znai da se radi onajslabijempreparatu kanabisa.

  Marihuana se po pravilu pui. Sasueni listovi se seku ili melju i meaju sa duvanom, zatim se motajuu cigarete doint iji su krajevi paljivo zavijeni u pic. Marihuana nije pogodna za motanje pa seupravo zato mea sa duvanom, a krajevi se zavijaju kako sadraj ne bi ispao van. Iseeno liekanabisa pakuje se u kesice. Marihuana se moe vakati, od nje se mogu praviti ajevi i drugi napitci,ali puenjem se njeno delovanje osea snanije i do tri puta.Puenje marihuane poinje se grupno tako to doint ide od ruke do ruke, usta do usta, a efekat seosea ve nakon nekoliko dimova. Marihuanu niko osim poetnika ne puka ve se dim to duezadrava u pluima, a ne u ustima. Delovanje jednog dointa traje oko trisata, a najjai efekatosea se nakon pola sata.Prvi oiti efekti puenja marihuane su suzne i ponekad lagano zacrvenjene oi, ubrzan puls, suvo grlo iusta. Psihiki uinci puenja toliko su razliiti od osobe do osobe da ih je teko potpunije opisati.Mnogipuai marihuane prvi put nisu osetili apsolutno nita, mnogi tvrde da nisu osetili nita ni poslenekoliko puenja, a mnogi se odmah otkae.Pri puenju marihuane stvara se euforino raspoloenje, veselost, govorljivost, esti su napadismeha, a pojam o vremenu zna da bude nerealan pa se moe initi da vreme tee mnogo bre ilipuno sporije nego to je to stvarno. Pri veim dozama koordinacija pokreta esto je oteana, a irazmiljnje je poremeeno. Osoba koja se napuila deluje kao da je pripita, ali umesto tipinogmirisa alkohola kod nje se osea diskretan miris koji podsea na zapaljeno seno.

  HAI (HA, IT)

  Hai se dobija od smolaste, smee ili smeezelenkaste mase koja sesakuplja na vrhovima biljke kanabis u cvetu, to se od ostatka biljke

  odvaja mehaniki. Na nae trite hai dolazi iz drugih zemalja,preteno sa Istoka i iz Albanije, a sadraj aktivne supstance kod njega

  je ak deset i vie puta vei nego kod marihuane. Na trite haidolazi u takozvanim pogaama ili u tablama. S obzirom da semodeli dopremanja stalno menjaju, ovaj se oblik takoe stalno

  premesi u razliite druge oblike, zavisno od potreba krijumara.Hai se kao i marihuana pui, a za puenje haia narkomani koristeposebno izraene lule, koje ilisami izrauju od razliitihmaterijala ili upotrebljavajuobine lule produenogkamia. Hai je jaa i skupljadroga od marihuane, adelovanje im je slino. Kad je

  delovanje u pitanju, hai, kaoi druge takozvane lake droge, deluju zavisno o strukturilinosti, ambijentu, oekivanjima i slino.Prvi fiziki efekti puenja haia slini su delovanju marihuanesvrab oiju, oteano gutanje, suva usta. Neki puai haiatvrde da ova droga za razliku od marihuane proizvodi laganuletargiju, oputenost i elju za mirovanjem. Nezvanino, hainavodi na filozofiranje odnosno promiljanje na ono to onipodrazumevaju pod filozofskim kategorijama. Postoji teorijada pod dejstvom haia, ali i marihuane u blaoj formi, na

 • 5/21/2018 Vrste Droga

  3/77

  povrinu izbijaju glavne osobine oveka. Drugim reima, ako si prirodno veseo ovek, droga terazveseljava i nasmejava. Ako si prirodno tunjikav, onda te droga baca u melanholiju.Povremene ili stalne puae marihuane ili haia gotovo je nemogue prepoznati, sigurnu dijagnozumogu dati samo krvni nalazi i nalazi urina, dakle lekari. Zato svi znakovi delovanja droge o kojima se

  govori moraju biti uzeti s krajnjim oprezom, to znai da roditelji nikako ne smeju uriti saneutemeljenim optubama.

  LSD, HALUCINACIONE DROGE, PSIHODELICI

  Od halucinacionih droga na naem tritu glavni primat ima LSD premda seu ogromnoj meri koristi i sveta peurka, biljka koja na naem podrujumoe uspeti samo na iskljuivo na uskom podruju juga. Sveta peurkapotie poreklom iz June Amerike, a i danas je koriste neka indijska plemenau ritualno-religijske svrhe.Halucinogene droge su izdvojeni skup unutar psihostimulativnih droga i

  osnovna im je osobina da deformiu oseaj stvarnosti proizvodei vizije,iluzije i halucinacije. Haluciogene droge nemaju nigde nikakvu medicinskiopravdanu primenu pa se njihova upotreba uvek smatrala zloupotrebom.LSD je droga koja kao takva u prirodi ne postoji, a proizvodi sepolusintetikim putem iz lizerginske kiseline. LSD je droga koja je sluajno

  pronaena u u laboratoriji vajcarskog naunika Alberta Hofmana 1938. godine, ali se za njenohaluciogeno delovanje zna tek od 1943.LSD je beli prah koji je lako topljiv u svim tenostima i nema ni mirisa ni ukusa. Njegovo delovanje jeizuzetno jako pa je i nain dostave ove droge do krajnjeg korisnika prilagoen tome da za jedan tripdovoljna koliina od pedeset mikrograma, odnosno dvadeset hiljaditi deo grama. Obino se taj deligrama kapne na komadi papira, ne ve