akademik.adu.edu.trakademik.adu.edu.tr/enstitu/sosyal/webfolders/tezli_.docx  · web viewtez, bu...

of 51/51
T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. AMAÇ Bu kılavuzun amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE)’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin sunuluşunda uyulacak kuralların tanıtılması ve bilimsel sunuş standartlarına uygunluğun sağlanmasıdır. Yüksek Lisans veya Doktora tezi hazırlayan öğrencilerin, bu kılavuzda verilen biçim ve içerik ile ilgili kurallara uymaları zorunludur. Ayrıca Tezsiz Yüksek Lisans dönem projeleri, ödev ve seminerlerin de bu kılavuzda verilen kurallara uygun olarak hazırlanması gerekir. Her tez için, tez yazarı tarafından doldurulan ve imzalanan “Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İçin İzin Belgesi” ve “Tez Veri Giriş Formu” hazırlanmalı ve tez ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmelidir. “Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İçin İzin Belgesi” Enstitü Müdürlüğünden temin edilebilir. “Tez Veri Giriş Formu”na ve doldurulmasına ilişkin bilgilere YÖK’ün internet sayfasından ulaşılabilir. 1

Post on 05-Mar-2018

223 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

T.C.

ADNAN MENDERES NVERSTES

SOSYAL BLMLER ENSTTS

TEZ YAZIM KILAVUZU

1. AMA

Bu klavuzun amac, Adnan Menderes niversitesi Sosyal Bilimler Enstits (SBE)ne bal anabilim dallarnda hazrlanan yksek lisans ve doktora tezlerinin sunuluunda uyulacak kurallarn tantlmas ve bilimsel sunu standartlarna uygunluun salanmasdr. Yksek Lisans veya Doktora tezi hazrlayan rencilerin, bu klavuzda verilen biim ve ierik ile ilgili kurallara uymalar zorunludur. Ayrca Tezsiz Yksek Lisans dnem projeleri, dev ve seminerlerin de bu klavuzda verilen kurallara uygun olarak hazrlanmas gerekir.

Her tez iin, tez yazar tarafndan doldurulan ve imzalanan Tezlerin oaltlmas ve Yaym in zin Belgesi ve Tez Veri Giri Formu hazrlanmal ve tez ile birlikte Enstit Mdrlne teslim edilmelidir. Tezlerin oaltlmas ve Yaym in zin Belgesi Enstit Mdrlnden temin edilebilir. Tez Veri Giri Formuna ve doldurulmasna ilikin bilgilere YKn internet sayfasndan ulalabilir.

2. YAZI DL

Tez Trke yazm dilinde, kolay anlalr ve yazm kurallarna uygun olarak yazlmaldr. Anlatm nc ahs azndan yaplmal, tmceler ksa ve zl olmaldr. Tezde Trke zete ek olarak ngilizce yazlm bir zet de yer almaldr.

3. BM VE YAZIM PLANI

3.1. Yazmda Kullanlacak Bilgisayar Program

Tez, bu klavuzda belirtilen kurallara uygun olarak gelimi bir kelime-ilem programyla bilgisayar ortamnda yazlmaldr (rn: Microsoft Word).

3.2. Kt zellikleri

Tez yazmnda kullanlacak ktlar B5 (JIS) boyutunda (182 x 257 mm) ve en az 80 g, en ok 100 g birinci hamur beyaz kt olmaldr.

3.3. Sayfa Dzeni

Metnin yazmnda sayfalarn her iki yz de kullanlmaldr. Bu amala, sayfa yaps ayarlarnda karlkl kenar boluklar (mirror margins) seenei iaretlenmelidir.

3.3.1. Kenar Boluklar

Sayfalarn sol (i) kenarndan 3,3 cm, sa kenardan 2,0 cm, st kenardan 2,5 cm ve alt kenardan 2,5 cm boluk braklmaldr. Dipnotlar da bu snrlar ierisinde kullanlmaldr. Metin, sa ve sol snrlara yaslanarak hizalanmaldr.

3.3.2. Sayfa Numaralar

Sayfa numaralar sayfann alt kenarna 1.5 cm uzaklkta olacak ekilde yerletirilmeli, 11 punto byklnde yazlmal, nnde ve arka yannda ayra, izgi vb. gibi karakterler bulunmamal, tek numaral sayfalarda sa alt kede ve ift numaral sayfalarda sol alt kede yer almaldr.

Giri blmyle balayan tez ana metni 1, 2, 3 eklinde numaralandrlmal, giri ncesindeki ksmlarda ise iii, v, viii eklinde kk Romen rakamlar kullanlmaldr. Tezin n ksmlarnda kullanlmas gereken sayfa numaralar, aadaki formata uygun olarak hazrlanacaktr.

D kapak: Sayfa numaras verilmez; arka sayfa bo braklr.

kapak: Sayfa numaras verilmez; arka sayfa bo braklr.

Kabul ve Onay Sayfas: Sayfa numaras iii olarak verilir; arka sayfa bo braklr.

Bilimsel Etik Bildirim Sayfas: Sayfa numaras v olarak verilir; arka sayfa bo braklr.

zet: Sayfa numaras vii olarak verilir; arka sayfa bo braklr.

Abstract: Sayfa numaras ix olarak verilir; arka sayfa bo braklr.

nsz: Sayfa numaras xi olarak verilir; arka sayfa bo braklr.

indekiler: Sayfa numaras xiii olarak verilir; bir sayfaya smyorsa arka sayfa kullanlr.

indekiler blmnden sonra gelen Simgeler dizini, ekiller dizini, izelgeler dizini ve Ekler dizini gibi ksmlar daima tek numaral yeni bir sayfadan balamal ve gerekiyorsa arka sayfalar da kullanlmaldr.

3.3.3. Blmlerin Numaralandrlmas

Tezlerde tm blm balklar ondalk sistem ile numaralandrlmaldr. Ana blm balklar 1, 2, 3 eklinde, alt blm balklar ise 1.1., 1.1.1., 1.2., 1.2.1., eklinde ok haneli verilmelidir. Birinci derece balklar daima Times New Roman 13 punto, koyu ve byk harflerle; ikinci derece balklar 12 punto, koyu ve sadece kelimelerin ba harfleri byk; nc derece alt balklar 11 punto, koyu ve sadece kelimelerin ba harfleri byk; drdnc derece alt balklar 11 punto, koyu ve sadece ilk kelimenin ba harfi byk olarak yazlmaldr. Tezde drdnc derecenin altnda blm balklar kullanlmamaldr. Alt blm balklarnda eer ve/veya/ile vb. balalar varsa, bunlar kk harflerle yazlmaldr.

Tm blm balklar sol sayfa boluuna dayal olarak yazlmal ve numaralandrlmaldr. Balklar sayfann son satr olarak yazlmamal, birinci derece Ana Blm Balklar daima yeni bir sayfada balamaldr.

rnek:

1. ANA BLM BALII (1. derece balk, 13 punto, koyu, byk harflerle)

1.1. Alt Blm Bal (2. derece balk, 12 punto, koyu, kelime ba harfleri byk)

1.1.1. Alt Balk (3. derece balk, 11 punto, koyu, kelime ba harfleri byk)

1.1.1.1. Alt balk (4. derece balk, 11 punto, koyu, ilk kelimenin ba harfi byk)

3.3.4. Yaz Tipi ve Boyutu

Metin iindeki yaz tipi, tezin tmnde deimemek koulu ile Times New Roman 11 punto olmaldr. Ancak dipnotlarda 10 punto kullanlmaldr. Tablo ii yazlarda da 10 punto kullanlabilir. Metin dik ve normal harflerle yazlr; balklarda koyu yazm kullanlmaldr. Yazmda her noktalama iaretinden sonra bir karakter boluk braklmaldr.

3.3.5. Satr Aralklar

Tezlerde kullanlacak satr aralklar iin aadaki listelenen deerler kullanlmaldr.

Tezin ana metin ksmnda: 16 nk

Tm blm balklarndan sonra: 18 nk

zet ve abstract metninde: 16 nk

nsz metninde: 16 nk

Kaynaklar listesinde: 12 nk

ekiller ve izelgeler dizinlerinde: 16 nk

Simgeler ve ksaltmalar dizininde: 16 nk

3.2.6. Paragraflar

Tm paragraf ve satr balar sol boluk erevesi kenarndan balamal, satr ba iin paragraf girintisi bir cm olmaldr. Metin blounun sa kenarnda ise, tm satrlar ereve ierisinde ayn hizada bitirilmeli ve tireleme yaplmamaldr. Bir paragrafn ilk satr sayfann son satr olarak ve (ayn ekilde) paragrafn son satr da sayfann ilk satr olarak yazlmamaldr.

4. TEZN DZENLENMES

4.1. DI KAPAK (EK-1)

Tezlerde standart d kapak kullanlacaktr (EK-1). D kapakta kullanlacak kat 300 g mat kue olmal ve parlak selefonla kaplanmaldr. D kapakta yaz tipi NewsGoth BT olmaldr. D kapakta srasyla u bilgiler yer almaldr:

Adnan Menderes niversitesi Amblemi,

niversite, Enstit ve Anabilim Dal,

Tez tr (Yksek Lisans Tezi veya Doktora Tezi) (12 punto, koyu ve hepsi byk harf)

Tez bal -Tezin adnda eer varsa bilimsel isimler kk harflerle ve italik olarak ilgili bilim alannn genel ilkelerine gre yazlr.- (16 punto, koyu, hepsi byk harf)

Tezi hazrlayann ad soyad (14 punto, koyu, sadece soyad byk harflerle)

Tez danmannn (ve varsa ikinci Tez danmannn) unvan, ad soyad (12 punto, koyu, sadece soyad byk harflerle)

Tezin srt ksmnda tez numaras ve tezi hazrlayann ismi yer almaldr. (12 punto, koyu, sadece soyad byk harflerle). Tez numaralarnda birinci drt basamakl say tezin kabul edildii yl; ikinci harf grubu tezin yksek lisans (YL) veya doktora (DR) oluunu; en son basamakl say grubu ise tez sra numarasn ifade eder.

4.2. KAPAK (EK-2)

kapakta srasyla u bilgiler yer almaldr:

niversite, Enstit, ana bilim dal, program(alt program olan blmler iin) ad, tez numaras (12 punto, koyu ve hepsi byk harf),

Tez bal (16 punto, koyu, hepsi byk harf),

Tezi hazrlayann ad soyad (12 punto, koyu, sadece soyad byk harflerle),

Tez danmannn (ve varsa ikinci Tez danmannn) nvan, ad soyad (12 punto, koyu, sadece soyad byk harflerle)

Basm yeri (Aydn) bilgileri yer alr.

kapakta yaz tipi Times New Roman olmaldr.

4.3. KABUL VE ONAY SAYFASI (EK-3)

Tez jrisi ve enstit mdrnn imzalarnn bulunduu bu sayfa Enstit tarafndan hazrlanarak adaya verilir. Tez savunmasndan sonra baarl olan adaylar, bo braklan yerlere danman ile jri yelerinin unvan, isim ve kurumlarn yazmal ve bu sayfadan oaltarak jri yelerine ayr ayr imzalatmaldr.

4.4. BLMSEL ETK BLDRM SAYFASI (EK-4)

Lisansst tez almalarnn bilim standartlarna uygun ekilde, gereken disiplin ve zen gsterilerek yazlmas son derece nemlidir. Akademik etikle badamayan davranlar, ahlak d olduu gibi cezai ilem de gerektiren bir su unsurudur. Temel olarak bilimsel verilerin istemli olarak deitirilmesi (sahtecilik, saptrma veya aldatmaca), aratrma yapmad halde hayali verilerin kullanlmas (uydurmaclk), bakalarna ait verilerin olduu gibi, kaynak gstermeden ve kendi aratrma verileriymi gibi sunulmas (intihal veya arma) bilimsel etie aykr davranlar olarak sralanabilir.

Tezi hazrlayan renciler, almann etik kurallara bal kalnarak yapldn beyan eden EK-4teki formu imzalayacaklardr.

4.5. ZET VE YABANCI DLDE ZET (EK-5 ve EK-6)

Tez konusu, amac, ierii ve veri toplama teknikleri hakknda genel bir bilgiyi ieren blmdr. zet, tamamlanm bir aratrmay tantmaktadr. Bu nedenle de fiilin edilgen atsnn gemi zaman bildirme kipi (-lmtr gibi) kullanlmaldr.

zet sayfasnn bana tezin bal ve yazar ad yazlr. zet, Trke ve yabanc dilde olmak zere ayr ayr sayfalar halinde ve her biri bir sayfay gemeyecek ekilde (en az 100, en fazla 250) hazrlanmaldr. zet metninin altnda 1 satr boluk braklarak en fazla 5 anahtar szck belirtilir. zet sayfas rnei EK-5 ve EK-6da verilmektedir.

Tez bal ve zet sayfalar, tez veri tabannn taranabilir alanlarna yklenmektedir. Bu nedenle buralarda yatk yaz tipi, izelge, ekil, formller, semboller, alt ve st simge veya karakterler kullanlmamaldr.

4.6. NSZ

Bu blmde, tezi hazrlayan tarafndan vurgulanmak istenen alma ile ilgili ek bilgilerden, almay kstlayc ve/veya olumlu etkenlerden sz edilir. Bu blm bir sayfay gememelidir. Gerekiyorsa bu blmn son ksmnda, tez almasnda ve tezin hazrlanmasnda dorudan katks bulunan kiilerle, dorudan ilgili olmad halde olaan grevi dnda katkda bulunmu kii ve kurululara teekkr edilmelidir. Teekkr edilen kiilerin varsa unvan, ad soyad, parantez iinde grevli olduu kurulu ve almaya olan katks ksa ve z biimde belirtilmelidir.

Tez almas bir proje kapsamnda gerekletirilmi ise, projenin ad ve numaras ile ilgili kuruluun ad da bu blmde belirtilmelidir.

4.7. NDEKLER DZN (EK-7)

Tezde yer alan tm balklarn srasyla yazld sayfadr. Blm ve alt blm balklarnn karsna o baln tezdeki balang sayfasnn numaras yazlr. indekiler sayfasnn bir rnei EK-7de verilmektedir.

4.8. KISALTMALAR VE SMGELER DZN (EK-8)

Metin iinde kullanlm olan ksaltmalar ve simgeler bir liste oluturularak alfabetik sraya gre hazrlanr. Metin ierisinde ksaltmalar ve simgeler ilk kullanldklar yerde parantez ierisinde aklanmaldr. Ksaltmalar iin Trk Dil Kurumunun Yazm Klavuzuna baklabilir. Ksaltmalar ve Simgeler dizinin bir rnei EK-8de verilmektedir.

4.9. EKLLER DZN (EK-9)

ekiller Dizini EK-9daki rnekte belirtildii gibi ana blm balklarna gre numaralandrlarak hazrlanmaldr. rnekteki yazm kurallar, byk / kk harf ilikileri, sayfa dzenine dikkat edilerek, ayn kurallar erevesinde bu dizin oluturulmaldr. lk sayfada EKLLER DZN bal olmal, eer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve dier sayfalara balk yazlmamaldr.

4.10. ZELGELER DZN (EK-10)

izelgeler Dizini EK-10daki rnekte belirtildii gibi ana blm balklarna gre numaralandrlarak hazrlanmaldr. rnekteki sayfa dzeni ve yazm kurallarna dikkat edilerek bu dizin oluturulmaldr. lk sayfada ZELGELER DZN bal olmal, eer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve dier sayfalara balk yazlmamaldr.

4.11. EKLER DZN (Varsa) (EK-11)

Tezin EKLER blmnde yer alan eklerin numaralar ve bal listelenir. lk sayfada EKLER DZN bal olmal, eer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve dier sayfalara balk yazlmamaldr. Ekler dizini rnei EK-11de verilmektedir.

4.12. EKLER

Metin iinde yer almalar halinde konuyu datc ve okumada sreklilii engelleyici nitelikteki ve dipnot olarak verilemeyecek kadar uzun aklamalar, istatistik analiz hesaplamalar (F, Ki kare tablolar), izimler, ekiller vb. bu blmde verilmelidir.

Bu blmde yer alacak her bir aklama iin uygun bir balk seilmeli ve bunlar sunu srasna gre EK 1, EK 2, EK 3, ... eklinde, her biri ayr bir sayfadan balayacak ekilde sunulmaldr. Birden fazla EK verilmesi durumunda, EKin balnn yazld ayr bir EKLER kapa konulmaldr.

Ekler blmnn sayfa numaralar, KAYNAKLAR blmnn bitiini izleyen sayfa numaras ile devam etmelidir. EKLER, indekiler Dizininde srasyla ve eksiksiz olarak verilmelidir.

4.13. ZGEM (EK-12)

Tezi hazrlayan yksek lisans veya doktora rencisi zgemiini, EK-12de verilen rnee uygun olarak hazrlamal ve tezin en son sayfasnda yer vermelidir.

5. TEZ ER

Tez; Giri, Aratrma Hakknda Aklamalar, Kuramsal ve Kavramsal ereve, Aratrma Bulgular, Tartma ve Sonu ksmlarn ierecek ekilde blmlere ayrlmaldr. Tezin arkasnda Kaynaklar blm bulunmaldr.

Tezin GR blmnde okuyucuyu teze hazrlayc nitelikte genel bilgilere ksaca deinilmelidir.

5.1. ARATIRMA HAKKINDA AIKLAMALAR

Bu blmde tezin yaplma gerekesi anlatlmal, tezde yer alan balca blmler tantlmaldr.

Bu blmde aadaki bilgilere yer vermelidir:

almann Konusu: Bu blmde, almann konusu ayrntl olarak ifade edilmelidir. almann ana varsaym ve alt varsaymlarna yer verilmeli, tezin blmleri ksaca tantlmal ve blmlendirmenin gerekeleri aklanmaldr.

almann Amac: Bu blmde, almann yaplma, konunun seilme gerekesine ve amacna ynelik bilgilere yer verilmelidir.

almann nemi: Bu blmde, aratrmann nemi gerekeleriyle ortaya konulmaldr. Yaplan almann zgnlne ve salayaca yararlara yer verilmelidir.

almann Varsaymlar: Tezin konu, ama ve belirlenen sorunsallar erevesinde dayand temel kabuller, dorulanmaya allan varsaym veya varsaymlar belirtilmelidir.

Materyal ve Yntem: Materyal, zerinde allan ya da almada kullanlan objedir. Materyalin zellikleri, kullanlma ekli vb. bilgiler bu blmde yer almaldr. Yntem ise aratrmann amacna ulamasnda kullanlan teknik ya da tekniklerdir. Kullanlan yntem ya da yntemlerin ak ve anlalr bir ekilde bu blmde anlatlmas gereklidir. Eer kullanlan yntem uluslararas dzeyde standartlam bir yntemse, yntemin yalnzca kaynak gsterilerek adnn verilmesi yeterlidir. Ancak standart bir yntemde herhangi bir deiiklik yaplmsa ayrntl olarak verilmelidir.

Kaynak zetleri (Literatr zeti): zerinde allan konu ile ilgili olarak daha nce yaplm olan almalarn ksa zetler halinde tantld blmdr. Bu blmde ayn konudaki kaynaklara tarih veya nem srasna gre deinilmelidir.

Kapsam ve Snrllklar: allan konu ile ilgili genel kapsamn ve almann alan snrlamasnn belirtildii blmdr.

5.2. KURAMSAL VE KAVRAMSAL EREVE

Aratrma Hakknda Aklamalar Blmnde belirtilen konu, ama ve varsaymlar erevesinde konunun ilenmeye baland, bu amala tezin dayand kuramsal erevenin, tezde kullanlan temel kavramlarn tantld, birbirleriyle ilikilendirildii tezde kullanl eklinin belirtildii ve genel olarak tezin kavramsal erevesinin izildii blmdr.

5.3. ARATIRMA BULGULARI

Bu blmde tez almasndan elde edilen bulgular olabildiince z fakat ak ve seik olarak yazlmaldr. Eer bulgular bu blmde tartlyorsa, blm bal BULGULAR VE TARTIMA biiminde olmaldr.

5.4. TARTIMA VE SONU

Tez almas ile elde edilen bulgularn tartlmasnda yntem ve bulgularda izlenen sra takip edilerek literatrdeki almalar ile karlatrlarak, aratrcnn yorumu ile birlikte bu blmde belirtilir. Bu blmn sonunda tez almasndan elde edilen sonular deerlendirilerek tezin uygulamaya ve bilime katklar, ilerde aratrlmas gereken konular zl ak bir biimde yazlr. Eer bulgular bir nceki blmde Bulgular ve Tartma bal altnda tartlmsa bu blm bal SONU olarak verilmelidir.

5.5. KAYNAKLAR

Tez metninde gnderme yaplan ya da alntlanan kaynaklarn tm kaynaklar blmnde verilmelidir. Kaynaklar, yaznn sonunda yer almal, referans formatna uygun olarak hazrlanmaldr. Yararlanlan eserlerin tm KAYNAKLAR bal altnda alfabetik sraya gre ve numarasz verilmelidir.Kaynaklar girdisinin birinci satr hari dier tm satrlar 1 cm ieriden yazlr.

Eserde yararlanlan kaynaklar metin iinde yazar, yl ve sayfa numaras esasna gre (rnek: Gen, 2007: 38) verilmelidir.

Metin iinde genel bir referans sz konusuysa ve metnin btnne gnderme yaplyorsa (yazarn soyad, yl) yazmak yeterlidir. rnein (ztrk, 2004).

veya daha fazla yazarl kaynaklara yaplacak atflarda makale Trke ise vd., ngilizce ise et al. ksaltmas kullanlmaldr.

Ayn yerde birden fazla kaynaa atf yaplacaksa, kaynaklar tarih srasna gre verilmelidir.

Ayn yazarn ayn tarihli birden fazla eserine atfta bulunulacaksa, yla bitiik biimde a, b eklinde harflendirme yaplmaldr.: (Erdem, 2009a) ve (Erdem, 2009b).

Yazar says ile be arasnda ise, ilk gndermede tm isimler yazlr, daha sonra sadece ilk yazar belirtmek yeterlidir. rnein, kaynak ilk getiinde (Kejanlolu, Adakl & elenk, 2004) sonraki geiinde (Kejanlolu vd., 2004) olarak yer alr.

Yazar says alt ya da daha fazlaysa o zaman ilk kullanmda da sadece ilk isim ve dierleri eklinde ksaltma yaplr (Abisel vd., 2005).

Ksaltmalar metinde ilk kez sunulurken paranteze alnr, sonraki kullanmnda alnmaz. rnein Sonuta 1957 ylnda d borlarn karlanabilmesi iin Uluslararas Para Fonuna (IMF) bavurmak zorunda kalnmtr. IMF, bu borlanmayla Trk ekonomisine nemli bir figr olarak girmitir.

Hi yazar olmayan bir kaynaktan aktarma yaplyorsa, kaynakada gsterilen ekliyle ve genellikle de baln bir ksmn ieren bir referansl kullanm uygundur. rnein: Trkiyede fen bilimleri alanndaki akademisyenler, sosyal ve beeri bilimlerdeki akademisyenlerden daha fazla yurt d bursu ile yksekrenimlerini tamamlama frsat bulmulardr (Trkiye Bilimler Akademisi Raporu, 2005, s.20).

Kiisel mektuplar, grmeler, e-posta gibi kaynaklarla elde edilen bilgilerdir. Yalnzca metin ierisinde kaynak gsterilir, kaynaka listesine eklenmez. Kaynak verirken tarih mmkn olduunca kesin verilmeye allr. rnein: T. K. Lutes (kiisel iletiim, 18 Nisan, 2011).

5.1.1. Metin iinde ve kaynaklarda kaynak gsterme ekli:

Kitap:

Tek Yazarl Kitap:

Metin inde: (zbudun, 2002: 56).,

Kaynaklarda:

zbudun, E. (2002). Trk Anayasa Hukuku (9. bask). Ankara: Yetkin Yaynlar.

Blalock, H. M. (1987). Social statistics (7th ed.). NY: McGraw- Hill.

ki Yazarl Kitap:

Metin inde: (Kkdemir ve Demirutku, 2000: 121)

Kaynaklarda:

Kkdemir, D. ve Demirutku, K. (2000). Akademik yazm kurallar kitap. Ankara: Bakent niversitesi ktisadi ve dari Bilimleri Fakltesi Yaynlar.

Garnham, A., & Oakhill, J. (1997). Thinking and reasoning

(4th ed.). Oxford: Blackwell.

kiden Fazla Yazarl Kitap:

Metin inde: (nder vd, 1993: 45)

Kaynaklarda:

nder, ., Trel, O., Ekinci, N. ve Somel C. (1993). Trkiyede Kamu Maliyesi, Finansal Yap ve Politikalar. stanbul: Tarih Vakf Yurt Yaynlar.

Mosteller, F., Rourke, R. E. K., & Thomas, G. B. (1967). Probability and statistics (2nd ed.). Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.

Editrl Kitap:

Metin inde: (Karanc, 1997: 55)

Kaynaklarda:

Karanc, A. N. (Ed.). (1997). Farkllkla yaamak aile ve toplumun farkl gereksinimleri olan bireylerle birliktelii. Ankara: Trk Psikologlar Dernei Yaynlar.

Posner, M. I. (Ed.). (1998). Foundations of cognitive science (6th ed.). Massachusetts: MIT Press.

Editrl Kitaptan Blm:

Metin inde: (Sucuolu, 1997: 44)

Editrl bir kitaptan blme atf yaparken blm yazarna atf yaplr.

Kaynaklarda:

Sucuolu, B. (1997). zrl ocuklarn aileleriyle yaplan almalar. A. N. Karanc, (Ed.), Farkllkla yaamak aile ve toplumun farkl gereksinimleri olan bireylerle birliktelii iinde (35-56). Ankara: Trk Psikologlar Dernei Yaynlar.

Pinker, S. (1998). Language acquisition. In M. I. Posner, (Ed.), Foundations of cognitive science (6th ed.) (pp. 359-400). Massachusetts: MIT Press.

Makale:

Tek Yazarl Makale:

Metin inde: (Gen, 2010:148)

Kaynaklarda:

Gen, F. N. (2010). Yeni Kamu Hizmeti Yaklam. Trk dare Dergisi,.82 (4), 145-160.

Coren, S. (1986). An efferent component in the visual perception of direction and extent. Psychological Review, 93(4), 391-411.

ki Yazarl Makale:

Metin inde: (Zeren ve zmen, 2010:168)

Kaynaklarda:

Zeren, H. E. ve zmen A. (2009). Halkn belediye faaliyetlerine katlma duyarll ve hizmet memnuniyeti: Karaman Belediyesi rnei. KM Sosyal ve Ekonomik Aratrmalar Dergisi. 12 (19), 165-173.

Kirkman, B. L., & Rosen, B. (1999). Beyond self-management: Antecedents and consequences of team empowerment. Academy of Management Journal, 42, 58-74.

kiden ok Yazarl Makale:

Metin inde: (za vd, 2002:38)

Kaynaklarda:

za, F., Atan, M. ve Kaya, S. (2002). D ticaret rejimindeki deiimlerin ithalatn fiyat ve gelir esneklikleri zerine etkisi. Gazi niversitesi BF Dergisi, 5 (3), 29-43.

Gren, S. G., Welsh, M. A., & Dehler, G. E. (2003). Advocacy, performance, and threshold influences on decisions to terminate new product development. Academy of Management Journal, 46(4), 419-434.

Yazar Belli Olmayan Rapor vb. Yazlar:

Metin inde: (DPT, 2000:74)

Kaynaklarda:

Devlet Planlama Tekilat. (2000). Kamu Mali Ynetiminin Yeniden Yaplandrlmas, zel htisas Komisyonu Raporu (Yayn no 3052). Ankara: DPT Yaynlar.

National Insttute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness (DHHS Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC: U. S. Government Printing Offi ce.

eviri Eserler:

Metin inde: (Hollingsworth and Hoover, 1991/1999:135)

eviri kitaplardan yaplan alntlar metin iinde gsterilirken yazarn soyadndan sonra, srasyla orijinal tarih ve eviri tarihi verilir.

Kaynaklarda:

Hollingsworth, P.M. and Hoover, K.H. (1999). lkretimde retim Yntemleri (ev. T. Grkan, E. Gke ve D.S. Gler). Ankara niversitesi Rektrl Yaynlar No 214. (Eserin orijinali 1991de yaymland).

Tezler:

Metin inde: (Bulut, 1998:13)

Kaynaklarda:

pek, C. (1999). Resmi liseler ile zel liselerde rgtsel kltr ve retmen-renci ilikisi. Yaynlanmam doktora tezi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits.

Hughey, A. C. (1933). The treatment of the Negro in South Carolina fi ction. Unpublished masters thesis, University of South Carolina.

Bildiriler:

Metin inde: (Klkaplan, 1998:135)

Kaynaklarda:

Klkaplan, S. (1998, Kasm). Uluslararas rekabet gcnn llmesinde aklanm karlatrmal stnlk indeksine alternatif bir yaklam. Szel Bildiri, DE, Aratrma Sempozymu98, Ankara, 134-143.

nternet Kaynaklar:

Metin inde: (Hazine Mstearl, 2000)

Kaynaklarda:

Hazine Mstearl. (2000). Aylk statistikler. 25.05.2010, http://www.hazine.gov.tr/yayin.htm.

lter, H. K. (9 ubat 2004). kilter.online. 11 ubat 2004, http://www.baskent.edu.tr/~kilter.

lba, . (Mart, 2004). Siber dnyann bombaclar. Pivolka, 3(13), 5-6. 24 Eyll 2004, http://www.elyadal.org/pivolka/13/siber.htm.

Lee, D. S., Austin, P. C., Rouleau, J. L., Liu, P. P., Naimark, D., & Tu, J. V. (November 19, 2003). Predicting mortality among patients hospitalized for heart failure. The Journal of the American Medical Association, 290(19), 2581-2587. Retrieved November 23, 2003, from http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/290/19/2581.

Bilali, R. (2010). Assessing the internal validity of image theory in the context of Turkey-U.S. relations, Political Psychology, 31(2), 275-303. 25 Ekim 2011, JSTOR.

5.1.2. Kaynaka Blmnn Dzenlenmesi

Tez iinde verilen her kaynak, tezin Kaynaka blmnde mutlaka yer almaldr. Kaynaklar bal, sayfann sol kenar boluundan balayarak byk harflerle yazlmal ve balk ile ilk kaynak arasnda 18 nk/pt boluk braklmaldr. Tm kaynaklar, sayfann sol kenar boluu hizasndan balanarak yazlmaldr. Metin ierisinde vd. ile ksaltlan yazar adlar da kaynak listesinde tam olarak verilmelidir. Kaynaklarda kullanlan periyodiklerin uluslararas ksaltmalar konmaldr. Eer bu ksaltmalar bilinmiyorsa periyodik orijinal adyla yazlmaldr. Kaynaklar ksmnda yer alan periyodik isimleri koyu punto ile gsterilmelidir. Her bir kaynan ilk satr sayfann sol kenar boluu hizasndan, ikinci ve sonraki satrlar ise 1 cm ieriden balamaldr.

almada elektronik dergi dnda, dier Internet kaynaklarndan alnm yazl ve/veya grsel ve iitsel belgelerden yararlanlm ise bu belgeler de kaynaklar dizininde yer almaldr. Ancak on-line olarak eriilebilen bu tr belgelerin sk sk gncellenmesi nedeni ile belirli ise en son gncelletirildii tarihin, bu kaynaa hangi tarihte eriildiinin, ay ve gn de belirterek bildirilmesi gerekmektedir.

5.1.3. Alntlar

Tezde baka kaynaklardan yaplan alntlar ya aynen aktarlr (dorudan alnt) veya z deitirilmemek kaydyla tezi yapann kendi cmleleriyle zetlenerek veya yorumlanarak yazlr. Her iki durumda da, alnt yaplan kaynaa mutlaka atfta bulunulmaldr.

Dorudan alntlarda ifadeler ift trnak ( ...... ) iaretiyle belirlenir ve daima yazar soyad, yayn tarihi ve alntlanan metnin yapttaki sayfa numaralar verilir. Bu konuda aadaki ilkeler uygulanr:

rnekler:

1) Yldrm (1966:16)a gre varsaym, aratrmacya bir nevi k tutma nitelii tayorsa deerli saylmaldr.

2) Varsaym aratrmacya bir nevi k tutma nitelii tayorsa deerli saylmaldr (Yldrm, 1966:16).

Dorudan alntlar, alntlanan metni olduu gibi yanstmaldr. zgn metnin tm noktalama zellikleri, yanl dahi olsalar, korunmaldr. Ancak alntlarda u tarz deiiklikler yaplabilir:

Alntnn ilk harfi, metne uydurmak amacyla kk ya da byk harfle balayabilir.

Alnt metnindeki tek trnaklar, ift trnaa evrilebilir.

Alntlanan cmleler zerinde yaplan btn deiiklikler (vurguyu belirten yatk yazlar, silinen szckler vb.) belirtilmelidir.

Alntlanan cmleden gerekli olmad iin alnmayan szckler, keli ayra ierisinde nokta ile gsterilir. [...]

ki cmle arasnda alnmayan cmleler, ayra kullanmadan drt nokta ile gsterilir.

Alntlanan cmleye yaplan tm eklemeler, keli ayra ierisinde verilir.

40 szc aan dorudan alntlar, metin ierisinde ayr bir paragraf halinde, trnak ierisine alnmadan ancak yatk yazlarak verilebilir. Bu tr alntlar iin yeni paragrafa balanr ve bu paragraf metinden ayr olarak soldan ve sadan en az 1 cm boluk braklarak bir blok halinde yazlr, yaz boyutu 11 punto olmaldr.

Dolayl Alntlarda, ana dnce deimeksizin, zgn biimde ve ierie uyma zorunluluu olmadan, tezi hazrlayann kendi anlatmyla yaplan baka kaynaklardan bilgi aktarmalardr. Dolayl aktarmalarda trnak iaretleri kullanlmaz, ancak kaynaa mutlaka atf yaplr. Dorudan alntdan farkl olarak alntnn yapld sayfa numaras belirtilmez.

5.1.4. Dipnotlar

Tezin herhangi bir sayfasnda metnin iinde yazlmas halinde konuyu datc ve okumada sreklilii engelleyici nitelikteki ok ksa ve z aklamalar birka satr halinde ayn sayfann altna dipnot olarak verilebilir. Dipnotlar sayfa sonunda ana metinden sonra iki aralk braklarak, soldan saa sayfann ortasna kadar izilen srekli bir izgi ile ayrlmaldr. Dipnotlar sayfann alt kenarnda braklmas gereken bolua tamamaldr.

Dipnot numaras simge olarak seilmeli ve dipnotun ilk satr ile arasnda bir karakter boluk bulunmaldr. Dipnotun aklamas 10 punto olmaldr ve 12 nk satr aralnda yazlmaldr. Dipnotlar her sayfa iinde belirme srasna gre kelimenin sa st kesine 1 den balayarak numaralandrlmal ve sayfa sonunda yer alan dipnot aklamas mutlaka deinmenin getii sayfada yer almaldr.

5.1.5. Simgeler, Ksaltmalar ve Birimler

Tezde standart ksaltmalar dndaki ksaltmalara ancak ok gerektiinde bavurulmaldr. Metin iinde ok geen, birden fazla szckten oluan terimler iin ba harfleri kullanlarak ksaltma yaplabilir. Ancak harfler arasna nokta konulmamaldr (FAO, PDA, TBTAK vb). Ksaltma, metin iinde ilk getii yerde yalnzca bir kez aklanmaldr.

Tezde simgeler, SMGELER DZN bal altnda alfabetik sraya gre verilmelidir. Simgeler sol ereve boluundan sonra alt alta olmaldr. Simgelerin tanmlar veya aklamalar simgeden sonra 18 nk boluk braklarak blok halinde yazlmaldr.

Birimler ve simgelerin kullanm ve yazmnda Uluslararas Standartlara ve Trk Standartlarna uyulmaldr. Birimlerin simgeleri iin de ayn standartlardan yararlanlmal, birim gsteren simgenin sonuna nokta konulmamaldr.

Tezde ok kullanlan birden fazla szckten oluan terimler iin ba harfleri kullanlarak ksaltma yaplabilir. Bu durumda yaplan ksaltma ilk getii yerde ayra iinde yalnz bir kez aklanmaldr. Bunlar Simgeler Dizininde Ksaltmalar alt bal altnda alfabetik srayla sunulmaldr.

5.6.7. ekiller ve izelgeler

Tez iinde anlatma yardmc olacak biimde ekiller ve izelgeler konmaldr. ekil ve izelgelerde yer alacak tm izgi, iaret, simge, rakam ve yazlar, bilgisayar programlar, rapido vb. kullanlarak yaplmal, bunlarn okunacak kadar byk olmasna dikkat edilmelidir.

izelgeler ve ekiller, sayfa dzeni esaslarna uymak kayd ile metin ierisinde ilk sz edildikleri yere mmkn olduu kadar yakn yerletirilmelidir. Bunlarn yerletirilmelerinde sayfa kenarlarnda braklmas gerekli boluklar kesinlikle almamaldr. Tama durumunda olanlar ya kltlmeli ya da EK olarak sunulmaldr. izelge ve ekillere her ana blmn numaras ile balayan ve o blmn kanc izelgesi / ekli olduunu gsterecek ekilde numara verilir. rnein 3. blmn 2. izelgesi ise "izelge 3.2.", 4. blmn 5. ekli ise "ekil 4.5." olarak yazlr ve aklamas yazlr. Aklamalar izelge veya ekil numarasndan sonra bir karakter boluk braklarak szcklerin ilk harfi byk, dier harfler kk olacak ekilde 11 punto ile yazlr. Aklamalar olabildiince z olmaldr. izelge numaras ve aklamas, izelgenin stne; her eklin numaras ve aklamas, eklin altna yazlmaldr. Aklama ve izelge (veya ekil) arasnda 18 nk satr aral braklmaldr. Aklamalarn bir satr amas halinde, ikinci ve dier satrlar birinci satr ba ile ayn stundan balamal, blok yazm yaplmal ve satrlar arasnda 12 nk satr aral olmaldr. izelge ve ekil aklamalarnn sonuna nokta veya virgl konulmamaldr.

Bir yayndan aynen alnan izelgelerde izelgenin kayna, izelgenin altnda Kaynak: yazldktan sonra referans olarak gsterilmelidir. Katlanm ekil veya izelgeler ekte verilmeli ve cilde girmelidir. Tezin ekinde cilde giremeyecek nitelikte belgeler varsa bunlar iin arka kapak iine bir cep dzenlenebilir. Bir sayfadan uzun olan izelgeler tez metni iinde bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutunda uygun bir yerden blnmelidir. izelgenin devam bir sonraki sayfada ayn ise izelge numaras ve aklamas yazlmal ancak aklama ksmnn sonuna parantez iinde (devam) ifadesi yer almaldr.

6. TEZN OALTILMASI

Tezin oaltlmas ile ilgili kurallar (say v.b.) Adnan Menderes niversitesi Lisansst Eitim retim Ynetmeliinde belirlenmitir.

Tezin pdf dosyalarna dntrlmesi iin ilgili balantlara Yksekretim Kurulunun internet sayfasndan ulalabilir. Enstitye teslim edilen tez ile ilgili dosyalar sktrlmam ve ifresiz olmaldr. Dosyalar isimlendirilirken Trke karakterler kullanlmamaldr.

Veri taban iin hazrlanan dosyalara isim verirken ana bilim dal kodu, tezi hazrlayann ad ve soyadnn sonuna hangi bilgiyi ierdii de eklenmelidir:

rnekler: referans numaras.pdf (Tezin tamam)

ad_soyad_ozet.pdf

ad_soyad_abstract.pdf

Trke ve yabanc dildeki zet sayfalar her biri ayr pdf dosyas olarak ayrca CDde yer alacaktr. Metin formatndaki veya oaltma (fotokopi) ile hazrlanm olan tez ekleri, tezin tam metninin bulunduu pdf dosyas iinde yer alacaktr.

Tezde resim, harita, bilgisayar programlar, grnt veya ses kaytlar da kullanlm ise bu durum Tez Veri Giri Formunda ve zette dosya adlar da verilerek belirtilmelidir. Resim, grnt ve ses kaytlar iin tercih edilen formatlar aada belirtilmitir. Farkl bir program kullanlm ise bunun okuyucularn eriimine izin verecek ekilde lisansl olarak tezle birlikte CDde yer almas gerekmektedir.

Resim Formatlar: GIF(.gif), TIFF(.tif), JPEG (.jpg), PNG (.png)

Video Formatlar: MPEG (.mpg), Quick Time-Apple (.mov), Audio Video Interleave Microsoft (.avi)

Ses Formatlar: Wav (.wav), MIDI (.midi), MP3 (.mp3), AAC (.aac), AIFF

34

1

EK 1: D Kapak rnei

Tezlerin d kapak dzenlemeleri enstitmzn web sayfasnda bulunan D Kapak Corel Format yardmyla yaplacaktr.

EK 2: Kapak rnei

T.C

ADNAN MENDERES NVERSTES

SOSYAL BLMLER ENSTTS

ETM BLMLER ANABLM DALI

ETM PROGRAMLARI VE RETM PROGRAMI

2013-YL-001

RGT KLTRNN PERFORMANSA ETKS:TEKSTL FABRKASINDA BR UYGULAMA

HAZIRLAYAN

Ahmet ELK

TEZ DANIMANI

Yrd.Do. Dr. Mehmet DEMR

AYDIN-2013

EK 3: Kabul ve Onay Sayfas rnei

T.C

ADNAN MENDERES NVERSTES

SOSYAL BLMLER ENSTTS MDRLNE

AYDIN

(Anabilim Dal Ad) Anabilim Dal (Yksek Lisans / Doktora) Program rencisi (rencinin Ad Soyad) tarafndan hazrlanan (Tezin Bal) balkl tez, (savunma tarihi ) tarihinde yaplan savunma sonucunda aada isimleri bulunan jri yelerince kabul edilmitir.

nvan, Ad Soyad Kurumu mzas

Bakan:..................................................................................

ye:..................................................................................

ye:..................................................................................

ye:..................................................................................

ye:..................................................................................

Jri yeleri tarafndan kabul edilen bu (tezin tr) tezi, Enstit Ynetim Kurulunun Sayl kararyla ..(tarih) tarihinde onaylanmtr.

Do. Dr. Fatma Neval GEN

Enstit Mdr

EK 4: Bilimsel Etik Bildirim Sayfas

T.C

ADNAN MENDERES NVERSTES

SOSYAL BLMLER ENSTTS MDRLNE

AYDIN

Bu tezde sunulan tm bilgi ve sonularn, bilimsel yntemlerle yrtlen gerek deney ve gzlemler erevesinde tarafmdan elde edildiini, almada bana ait olmayan tm veri, dnce, sonu ve bilgilere bilimsel etik kurallarn gerei olarak eksiksiz ekilde uygun atf yaptm ve kaynak gstererek belirttiimi beyan ederim.

../../2013

mza

Ad ve Soyad

EK 5: Trke zet Sayfas rnei

ZET

EKONOMK KRZ DNEMLERNDE UYGULANAN VERG POLTKALARI

znur DEMR

Yksek Lisans Tezi, Sosyoloji Anabilim Dal

Tez Danman: Do. Dr. Ramazan KILI

2013, 125 sayfa

Gemiten gnmze lkelerin uygulad ekonomi politikalar incelendiinde ncelikli amalarn ele alnd grlmektedir. Bu temel amalarn; ekonomik bymenin ve kalknmann salanmas, fiyat istikrar ve tam istihdamn salanmas, gelir dalmnda adaletin salanmas ve en nemlisi bu amalarn gereklemesiyle birlikte toplum refahnn maksimum dzeye karlmas eklinde olduu ifade edilmelidir. Fakat uygulanan politikalar her zaman istenildii gibi sonular vermemektedir. Gerek lkelerin kendi yapsal sorunlarndan kaynaklanan gerekse d basklar (kreselleme, sermaye akmlar vb.) sonucu ortaya kan ekonomik krizler, politikalarn etkin bir ekilde uygulanmasn engellemekte ve ekonomik dengeleri bozmaktadr.

Gerekleen veya gereklemesi muhtemel ekonomik dengesizliin ortadan kaldrlmasnda, ekonomik ve sosyal hayatn her alannda etkili olduu bilinen vergi uygulamalar nemli bir aratr. Vergiler, bir lkedeki yatrmlar, tasarruflar ve arz-talep dengesi zerinde nemli etkiler brakabilmektedir. Bu etkiler sebebiyle, vergi politikalar gelir dalmnda adaletin salanmas, kaynaklarn etkin kullanm ve fiyat istikrarnn salanmas gibi konularn zmnde tercih edilmektedir. Ekonomi zerinde ortaya kard etkiler dikkate alndnda, ekonomik kriz dnemlerinde de krizin etkilerini azaltmak ve piyasalara yeniden ilerlik kazandrmak iin lkelerin vergi politikalarna bavurmas kanlmaz bir durumdur.

Anahtar szckler: Ekonomik Kriz, Vergi Politikalar, Etkinlik.

EK 6: ngilizce zet Sayfas rnei

ABSTRACT

APPLIED TAX POLICY IN TIMES OF ECONOMC CRISIS

ZNUR DEMR

M.sc. Thesis, at Finance

Supervisor: Dr. Ramazan KILI

Past and present economic policies implemented by the countries examined, the primary objectives are discussed. This is a basic objectives of economic growth and development, to ensure price stability and full employment, equality in income distribution to ensure the realization of these goals, and most importantly the welfare of the community must be expressed in the form of removal of the maximum level. However, as the results of the policies implemented do not always required. Both countries due to their structural problems and external pressures (globalization, capital flows etc.) Resulting from the economic crisis, the effective implementation of policies to prevent and disrupt economic stability.

Actual or possible elimination of economic imbalance, economic and social life is an important tool in the field of tax practices known to be effective. Taxes in a country investments, savings and cause more significant effects on the supply-demand balance. These effects are due to the establishment of justice in the distribution of the income tax policies, resolving issues such as effective use of resources and ensuring price stability is preferred. Considering the effects on the economy posed by the economic crisis periods to minimize the effects of the crisis countries' tax policies to give effect to re-apply to the markets is inevitable.

KEYWORDS: Economic Crisis, Tax Policies, Events.

EK 7: indekiler Sayfas rnei

NDEKLER

KABUL VE ONAY SAYFASIiii

BLMSEL ETK BLDRM SAYFASIv

ZETvii

ABSTRACTix

NSZxi

SMGELER DZNxiii

EKLLER DZNxv

ZELGELER DZNxvii

EKLER DZN (Varsa)xix

GR.1

1. ARATIRMA HAKKINDA AIKLAMALAR ..5

1.1. Alt Balk 1 .....5

1.2. Alt Balk 2.25

2. KURAMSAL VE KAVRAMSAL EREVE50

2.1 Alt Balk 151

2.2.1. Alt Balk 252

3. ARATIRMA BULGULARI63

TARTIMA VE SONU64

KAYNAKLAR145

EKLER160

ZGEM165

EK 8: Ksaltmalar ve Simgeler Sayfas rnei

SMGELER DZN

AB : Avrupa Birlii

ABGS : Avrupa Birlii Gei Sreci

ABD : Amerika Birleik Devletleri

ATV : Akaryakt Tketim Vergisi

BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

DB : Dnya Bankas

DPT : Devlet Planlama Tekilat

GSMH : Gayri Safi Milli Hasla

GSYH : Gayri Safi Yurtii Hasla

IMF : Uluslararas Para Fonu (International Monetary Fund)

MKB : stanbul Menkul Kymetler Borsas

KDV : Katma Deer Vergisi

KKDF : Kaynak Kullanmn Destekleme Fonu

OECD :Ekonomik birlii Ve Kalknma rgt

EK 9: ekiller Dizini Sayfas rnei

EKLLER DZN

ekil 1.1. Ekonomik Krizlerin Olutuklar Piyasalara Gre Snflandrlmas..... 12

ekil 1.2. Ekonomik Krizin Trkiye Piyasalarna Yansmas 15

EK 10: izelgeler Dizini Sayfas rnei

ZELGELER DZN

izelge 1.1. 1997 - 2001 Yllar Arasnda Gerekleen Faiz Oranlar..2

izelge 2.1. ubat 2001 Krizine Genel Bir Bak10

EK 11: Ekler Dizini Sayfas rnei

EKLER DZN (Varsa)

Ek 1.1. Kamu Denetilii Kurumu Kanunu 12

Ek 2.1. Kamu Denetilii Kurumu Kanununun lkelere Gre Durumu 15

EK 12: zgemi Sayfas rnei

ZGEM

KSEL BLGLER

Ad Soyad:

Doum Yeri ve Tarihi:

ETM DURUMU

Lisans renimi:

Yksek Lisans renimi:

Bildii Yabanc Diller:

BLMSEL FAALYETLER

Makaleler

-SCI :

-Dier :

Bildiriler

-Uluslararas :

-Ulusal :

Katld Projeler :

DENEYM

alt Kurumlar ve Yl:

LETM

E-posta Adresi:

Telefon :

Tarih :