uluslararası leasing

Download Uluslararası Leasing

Post on 21-Jun-2015

275 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Uluslararas D Ticaret Teknikleri -Uluslararas Leasing2004503068 2004503070 irvan YALMAN Glin YILDIRIM

1

1.Leasing ....? (Finansal Kiralama)Bir yat r m mal n n mlkiyeti leasing irketinde kalarak, belirli bir kira kar l nda, kullan m hakk n n kirac ya verilmesi ve yap lan szle mede belirlenen de er zerinden szle me sresi sonunda mlkiyetin kirac ya gemesini sa layan a da bir finansman yntemidir.

Uluslararas D

Ticaret Teknikleri

2

Uluslararas Muhasebe Standartlar Komitesi (IASC)ne gre Kira anla mas nda, kira sresi sonunda mal n mlkiyetinin kirac ya devrinin ngrlmesi. Kira anla mas n n kirac ya kira sresi sonunda mal o tarihteki beklenen piyasa fiyat n n alt nda bir de erden sat n alma hakk n vermesi. Kira sresinin, kiralanan mal n ekonomik mrnn en az %75ine e it olmas .

Uluslararas D

Ticaret Teknikleri

3

Kira demeleri toplam n n kira sresinin ba lang c ndaki bugnk de erinin, mal n piyasa de erinin en az %90 na e it olmas . Kiralama szle mesinin konusu olan gayrimenkul mal n kirac n n belirledi i zel gerekler iin sat n al nm veya in a edilmi ve kirac dan ve ba kalar taraf ndan kullan m olas l d k olmas .

kriterlerinden en az birine sahip olan szle me finansal kiralama olarak kabul edilebilir.

Uluslararas D

Ticaret Teknikleri

4

2.Leasing Tarihi... 1840 l y llarda, ngiltere, demiryolu vagonlar 1877, A.B.D., Bell Telephone Company 1952, A.B.D., ilk leasing irketi (United States Leasing International Inc. ) 1960l y llarda sanayile mi lkelerde kurulmas ve geli imi 1970li y llarda geli mekte olan lkeler 1980li y llarda ise uluslararas bir nitelik kazanm t r.Uluslararas D Ticaret Teknikleri 5

3.Leasingde Taraflar Leasing irketi (Kiralayan) Sat c Kirac

Uluslararas D

Ticaret Teknikleri

6

4.Leasing Konusu MallarKara ula m aralar Hava ula m aralar Deniz ula m aralar ve in aat makineleri retim aralar T bbi cihazlar Paketleme makineleri Laboratuar donan mlar Ses ve grnt ekipmanlar Tekstil makineleri Metal i leme makineleri Turizm ekipmanlar Elektonik ve optik cihazlar Bas n, yay n donan mlar Bro ekipmanlar GayrimenkullerUluslararas D Ticaret Teknikleri 7

5.Leasing Sreci

Uluslararas D

Ticaret Teknikleri

8

5.Leasing SreciNakit, Belge ve Mal Ak

Uluslararas D

Ticaret Teknikleri

9

6.Leasing Szle mesiSzle mede leasing irketinin kirac ya hangi mal , hangi ko ullarda kiralad ve uygulaman n nas l yrtlece i belirtilir. Szle me sresi 4 y ldan k sa olmamaktad r. Teknolojik mr szle me sresinden daha k sa olan ekipmanlarda sre 2 y ld r. Leasing szle meleri her trl resim ve hartan mstesnad r. Buna gre leasing szle mesi iin sadece tescil ve i lem giderleri denmektedir. Bu tutar leasing irketlerinin uygulamas na ba l olarak de i mektedir.Uluslararas D Ticaret Teknikleri 10

7.Leasing MaliyetiKira bedeli Sigorta masraflar Kur farklar Bak m ve onar m giderleri

Uluslararas D

Ticaret Teknikleri

11

8.Leasing e itleri Faaliyet Leasing: K sa sreli leasing olup, kira sresi, leasing konusu olan mallar n ekonomik mrlerinden daha az olmaktad r. Kiralanan mallar n ykmll leasing irketinde olmaktad r. Kirac ya szle meyi iptal etme hakk tan maktad r.

Uygulanma sebepleri: letmenin byk veya geici bir i dolay s yla ortaya kan ara ve gerelerin kar lanmas , H zl bir teknolojik geli ime ba l mallarda, i letmenin yeni teknolojiye uyum sa lamas d r.

Uluslararas D

Ticaret Teknikleri

12

8.Leasing e itleri Finansal Leasing: Makine ve tehizat n mlkiyet hakk leasing irketinde kalmas na ra men, kiralanan varl k zerindeki kontrol kirac ya devreden ve kirac y varl n finansal sahibi haline getiren uzun sreli bir leasing e ididir.

Uluslararas D

Ticaret Teknikleri

13

Finansal ve Faaliyet Leasing Farklar :Faaliyet Leasing Genellikle k sa ve orta vadelidir. Kiralanan ekipman, ilk kiralama Finansal Leasing Genellikle orta ve uzun vadelidir.

dneminde, kiralama creti ile yaln zca Kiralanan ekipman genellikle ilk kiralama k smi olarak amortismana tabi dneminde amortismana tabi tutulmal d r.

tutulabilir. Bylece ilk dnemi takip Bu nedenle bu yntem tam demeli eden kiralama dnemine, tabi tutulmas kiralama olarak da adland r l r. gereken tutar kal r. malat veya tccar n kendisi bu Genellikle banka ve finansal kiralama irketleri bu hizmeti sa lar. Kiralama szle mesi bak m ve sigorta masraflar hari yaln zca mali konular kapsar.Ticaret Teknikleri 14

kiralama hizmetini sunabilir. Kiralama szle mesi bak m, sigorta ve temin masraflar n kapsar.Uluslararas D

8.Leasing e itleri Do rudan Leasing:

Dolayl Leasing:

Uluslararas D

Ticaret Teknikleri

15

8.Leasing e itleriDi er Leasing e itleriSzle menin yklenilmesi yoluyla leasing Sat ve geriye leasing Tam demeli Tam demesiz leasing Tek yat r mc l ok yat r mc l leasing Kapal ulu A k ulu leasing Brt Net leasing Yurtii Uluslararas leasing Ta n r Ta nmaz leasing Yat r m mallar Tketim mallar leasingi zel leasing Sat a yard mc leasing Vergi leasingi Yzde leasingiUluslararas D Ticaret Teknikleri 16

8.Leasing e itleriDi er Leasing e itleriK sa sreli Uzun sreli leasing Dner Devresel leasing Trampa leasing yile en leasing Tesis leasingi Geni kapsaml leasing Deneme sresi leasingi ortakl ile leasing Sermaye leasing Sat n alma tercihli leasing Kirac ya mal n hurda de eri zerinden hak tan yantan mayan leasing zel ki i leasingiUluslararas D Ticaret Teknikleri 17

9.Hak ve Ykmllkler 9.1.Kiralayan n Hak ve YkmllkleriFinansal kiralama konusu olan mal kiralayan kurumun mlkiyetindedir. Szle mede farkl belirtilmedi i srece sigortay da kiralayan taraf yapt rmak zorundad r.

9.2.Kirac n n Hak ve YkmllkleriKirac szle me sresince finansal kiralama konusu mal n kullan m hakk na sahip olup szle menin amac na uygun olarak her trl fayday elde edebilir. Bunun yan nda bak m ve onar m giderleri kirac ya aittir.

Uluslararas D

Ticaret Teknikleri

18

10.Leasingin Avantajlar ve Dezavantajlar10.1. Leasingin Avantajlar10.1.1.Leasingin Kirac a s ndan Avantajlar Az formalite Yat r m n %100 finansman Az teminat Mal n mlkiyetine sahip olabilme Kredi de erlili i K.D.V. Avantaj Likit kaynaklar n alternatif kullan m demede esneklik D k maliyet

Uluslararas D

Ticaret Teknikleri

19

10.Leasingin Avantajlar ve Dezavantajlar10.1.2.Leasingin Kiralayan A s ndan Avantajlar Karl l k oran yksektir Risk oran n d ktr Te viklerden yararlanmaya olanak sa lar

10.1.3. Leasingin lke Ekonomisi A s ndan Avantajlar Finansman maliyetlerinin d mesini sa lar sizli in azalmas na katk da bulunur Yabanc sermayeden yararlan lmas n sa lar

Uluslararas D

Ticaret Teknikleri

20

10.Leasingin Avantajlar ve Dezavantajlar10.2. Leasingin Dezavantajlar Kullan m serbestli inin k s tlanmas Kur riski Hurda de erinden yararlanamama Yeniden de erlemeden yararlanamama Taraflar n sorumlulu u konusu Kaynak savurganl na yol aabilme Vergilendirme sorunlar Kredi almada dezavantaj

Uluslararas D

Ticaret Teknikleri

21

11. Leasing Uygulamalar11.1. Dnyada Leasing UygulamalarLeasingin dnya i lem hacmi bykl u anda 500 milyar USD dir. Geli mekte olan lkelerde, birok kk veya yeni kurulmu irket, leasing'le yat r mlar n finanse ediyorlar. Geli mi lkelerde ise insanlar i e ba lamalar ndan itibaren ev, ara vb ihtiyalar iin leasing den faydalanabiliyor.

Uluslararas D

Ticaret Teknikleri

22

11. Leasing Uygulamalar11.2.Leasing Hayat E risiLeasing'in bir lkede ilk uygulamalar ndan itibaren evriminde, hayat e risi olarak genel kabul grm alt dnemi vard r.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Finansal Kiralama Esnek / Yarat c Finansal Kiralama Operasyonel Kiralama Yeniliki kiralamalar/rnler Olgunluk Olgunlu un tesi

Uluslararas D

Ticaret Teknikleri

23

11. Leasing Uygulamalar11.2.Leasing Hayat E risiAmerikan n ilk fazdan olgunlu a gei i 120 y l alm t r. ngiltere'de ise, ilk fazdan drdnc faza gei 30 y lda tamamlanm t r. Trkiye'ye bakt m zda ise, ilk faza giri tarihi olarak 1985 y l nda finansal kiralama kanununun devreye girmesini takiben, ilk leasing irketlerinin faaliyete geti i 1986 y l d r.

Uluslararas D

Ticaret Teknikleri

24

11. Leasing Uygulamalar11.3. Trkiyede Leasing Uygulamas Uygulanmaya 1985 y l nda ba lanm t r. nceleri kara aralar iin yayg n olarak kullan lan leasing, her geen gn daha ok sanayide kullan lan makine ve gerelere kaymaktad r. Geli im iin gerekli hukuki ve mali altyap de i iklikleri tamamland ka ve rekabet artt ka, sunulan leasing hizmetleri daha esnek, daha yarat c ve daha m teriye zg rnler haline gelecektir.

Uluslararas D

Ticaret Teknikleri

25

12. Trkiye' deki Leasing e itleri

Ulusal Leasing Sat a Yard mc Leasing Sat ve Geri Leasingletmenin nakit ihtiyac n kar lamak iin ba vurdu u bir kiralama e ididir

Te vikli veya te viksiz lke ii kiralamalard r

Leasing irketi ile retici, ithalat veya sat c firman n i birli i sz konusudur.

Uluslararas Leasing

Uluslararas D

Ticaret Teknikleri

26

13. Uluslararas LeasingKirac n n ve kiralayan n farkl lkelerde bulunmas durumunda yap lan leasing szle meleridir.

malat firma yabanc lkelerdeki i letmelere devretmek istedi i mal n leasing yoluyla finansman n yerli bir leasing irketinden talep etmektedir. Bu irket de, yabanc lkedeki kirac n n kredi de erlili ini, mal n finansal kiralamaya yatk nl n ve d lkedeki siyasal ve ekonomik durumu etrafl ca ara t rd ktan sonra olumlu sonuca var rsa, yabanc kirac ile leasing szle mesini kurar ve imalatc dan sat n alaca girer. mal ona devretmek borcu alt na

Bu finansman rizikos