Treball I Salut

Download Treball I Salut

Post on 20-Nov-2014

5.639 views

Category:

Travel

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Coses interessants relacionades amb la prevenci en el treball.

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. TREBALL I SALUT</li></ul> <p> 2. INTRODUCCI </p> <ul><li>El lloc de treball pot representar un perill pel treballador ja que hi ha risc de patir accidents o contreure malalties laborals.</li></ul> <ul><li>Cal fomentar i desenvolupar una prevenci davant aquets riscos laborals per tal que tots els treballadors estiguin protegits. </li></ul> <ul><li>Cada dia es produeixen ms de 800.000 accidents i moren 5.480 treballadors arreu del mon.</li></ul> <p> 3. RISCOS LABORALS Possibilitat que te un treballador de patir un determinat dany derivat del treball. Conseqncies delsriscos Lesionat : Empresa Societat Genera costos per : Que poden ser: Humans Econmic s Sofriment fsic Psicolgic 4. CONDICIONS DE TREBALL </p> <ul><li>Tot el que envolta el lloc de feina (s a dir, caracterstiques, condicions, situacions, installacions,mobiliari...) fa que es presentin riscos diferents. </li></ul> <p>Condicions de treball </p> <ul><li>Caracterstiques del local: </li></ul> <ul><li>Installacions</li></ul> <ul><li>Equips</li></ul> <ul><li>Productes </li></ul> <ul><li>Altres eines </li></ul> <p>Naturalesa dels agentsfsics, qumics i biolgics Procedimentsds Altres caracterstiquesdel treball(organitzaci i ordenaci) 5. NORMES QUE REGULEN LA PREVENCI DE RISCOS </p> <ul><li>Qu sn? </li></ul> <ul><li><ul><li>Activitats i mesures necessries per a prevenir i minimitzar els riscos laborals. </li></ul></li></ul> <ul><li>Quines sn? </li></ul> <ul><li><ul><li>Llei de Prevenci de Riscos Laborals, prov de: </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Constituci espanyola de 1978. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Tractat de la Uni Europea. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Organitzaci Internacional del Treball. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Altres normes, fan referncia a : </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Seguretat i higiene. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Disposicions legals </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Convenis collectius. </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 6. DRETS I OBLIGACIONS DELS EMPRESARIS I TREBALLADORS </p> <ul><li>OBLIGACIONS DE LEMPRESARI: </li></ul> <ul><li>Protegir els treballadors. </li></ul> <ul><li>Facilitar equip de treball i mitjans de protecci adequats. </li></ul> <ul><li>Informar, consultar i participar en lacci preventiva. </li></ul> <ul><li>Formaci terica i prctica als treballadors. </li></ul> <ul><li>Mesures demergncia i riscos greus,. </li></ul> <ul><li>Vigilar la salut. </li></ul> <ul><li>Documents davaluaci de riscs i resultats de controls. </li></ul> <ul><li>Coordinaci entre empreses. </li></ul> <ul><li>Protegir menors i embarassades . </li></ul> <ul><li>OBLIGACIONS DEL TREBALLADOR: </li></ul> <ul><li>Utilitzar correctament dispositius de seguretat. </li></ul> <ul><li>Informar al superior i treballadors designats per activitats de prevenci. </li></ul> <ul><li>Compliment dobligacions. </li></ul> <ul><li>Cooperar per unes condicions segures. </li></ul> <ul><li>DRETS DELS TERBALLADORS </li></ul> <ul><li>Ser informats i consultats, i adopci de mesures. </li></ul> <ul><li>Equips de protecci individuals. </li></ul> <ul><li>Rebre formaci terica i prctica adequades.</li></ul> <ul><li>Interrompre i abandonar activitat i lloc de treball en cas de risc. </li></ul> <ul><li>Vigilncia de lestat de salut. </li></ul> <ul><li>Protecci especfica de treballadors sensibles a determinats riscos. </li></ul> <ul><li>Protecci de treballadors temporals i dels de les ETT. </li></ul> <p> 7. COM AFECTA EL TREBALL A LA SALUT </p> <ul><li>Els riscos professionals influeixen en la nostra salut. </li></ul> <p>Tot plegat : Promou i mant un bon grau de benestar fsic, mental i social dels treballadors. La salut en el treball Depn de les condicions de: Seguretat en el treball: Tcniques i procedimentsper evitar o disminuir els riscos laborals Higiene en el treball: Eliminar o disminuir agents contaminants . Conseqncies: Negatives: Desajust fsic o psquic(fatiga fsica, mental,estrs...) Positives: Benestar fsic, psquic i social. 8. QU POT AFECTAR A LA SALUTLABORAL? Mediambiental Agents fsics Agents qumics Agents biolgics Segons laorganitzaci del treball Organitzaci feina Crrega laboral Caracterstiquesdel treballador De seguretat estructurals localsinstallacions Maneigdequips Equips eines 9. LES CONDICIONS DE TREBALL PODEN AFECTAR LA SALUT </p> <ul><li>El nostre entorn contelementshostilsque poden afectarla salut o produir un accident </li></ul> <ul><li>Quan treballem estem exposats a uns determinats riscs,soroll, calor,substancies txiques.. </li></ul> <ul><li>Les condicions del lloc de treball i la organitzaci seran factors determinants en la seguretat personal. </li></ul> <p> 10. QU SN ELS FACTORS DE RISC? </p> <ul><li>s el conjunt delements que poden causar accidents o danys a les persones en el seu lloc de treball. </li></ul> <p> 11. EFECTES DELS FACTORS DE RISC Segons els factors causantses poden donar: Accident de treball Malaltia laboral 12. ACCIDENTS DE TREBALL </p> <ul><li>FACTORS: </li></ul> <ul><li>Derivats de les condicions de seguretat:</li></ul> <ul><li>Estructurals:Escales, Espais de treball </li></ul> <ul><li>Maneig dequips:eines, elements fixos o mbils</li></ul> <ul><li>Derivats de lorganitzaci del treball: </li></ul> <ul><li>Treball:nocturn, per torns, amb incentius,fatiga, estrs, prdua datenci</li></ul> <ul><li>monton i repetitiu </li></ul> <p>caigudes,enganxades,cops talls, torades 13. </p> <ul><li>Derivats de la crrega del treball: </li></ul> <ul><li>Crrega de treball :Fsica:postura,esforfatiga, marejos,dolors </li></ul> <ul><li>Mental:treball, excessiuestrs, depressions, insomnis </li></ul> <ul><li>Derivats del factor hum: </li></ul> <ul><li>Condici personal del treballador:edat, salut, formacino adaptaci del </li></ul> <ul><li>treballador </li></ul> <ul><li>Actuacions perilloses i insegures : negligncia, imprdencia..Distraccions,</li></ul> <ul><li>comportaments </li></ul> <ul><li>temetraris </li></ul> <p> 14. MALALTIES LABORALS </p> <ul><li>FACTORS : </li></ul> <ul><li>Dervivats de les condicins mediambientals : </li></ul> <ul><li>Agents fsics:soroll, humitat, temperaturasordesa,distracci,cremades </li></ul> <ul><li>Agents qumics:contaminants qumics , marejos, vmits, afeccions </li></ul> <ul><li>substncies </li></ul> <ul><li>Agents biolgics:bacteris,virus, fongsafeccions respiratries, malalties </li></ul> <p> 15. </p> <ul><li>Derivats de la crrega del treball: </li></ul> <ul><li>Factors psicosocials : condicions de la feina, tipusproblemes psicolgics:</li></ul> <ul><li>contracte,retribuci,ambient social,relacionsansietat, agressivitat, </li></ul> <ul><li>jerrquiques, conflictes socialsenvelliment premtaur.. </li></ul> <p> 16. AVALUACI DE LES CONDICIONS DE TREBALL </p> <ul><li>LPRL obliga a lempresari avaluar les condicions que es donen en el lloc de treball.</li></ul> <ul><li>La principal tasca de lempresari s planificar lacci preventiva. </li></ul> <p>Procs davaluaci Recopilar informaci:de les condicions i caracterstiques del lloc de treball.Identificar i valorar : factors de risc i treballadors afectats.Prendre decisions:Per eliminar els riscos evitables. Avaluar els factors que no es poden evitar:prendre mesures adients per disminuir el risc. 17. NOTICIES SOBRE ACCIDENTS LABORALS </p> <ul><li>Cada ao mueren 2,2 millones de personas en el mundo en accidentes laborales.</li></ul> <ul><li>1.145.000 trabajadores sufrieron accidentes laborales en los ltimos doce meses.</li></ul> <ul><li>Los accidentes laborales se cobran la vida de 838 personas en lo que va de ao. </li></ul> <ul><li>Las muertes en el trabajo han aumentado un 63% en los 8 primeros meses de este ao. </li></ul> <ul><li>Un total de 23 personas han perdido la vida en su puesto de trabajo este ao. </li></ul> <ul><li>La reduccin de accidentes laborales en 2008 ha sido mnima en Salamanca. </li></ul> <ul><li>EL 90% de las muertes en el trabajo son por enfermedades profesionales.</li></ul> <ul><li>Baleares encabeza la siniestralidad laboral. </li></ul> <ul><li>Los forneos sufren el triple de siniestralidad laboral que los de aqu. </li></ul> <ul><li>Piden ms dureza contra los empresarios para reducir la siniestralidad laboral.</li></ul> <ul><li>Dos accidentes laborales en un solo da. </li></ul> <ul><li>Los accidentes laborales cobran nueve vctimas en las ltimas 24 horas.</li></ul> <ul><li>Reconocen como accidente laboral un infarto tras una discusin con el jefe. </li></ul> <p> 18. VOCABULARI </p> <ul><li>Risc laboral:Possibilitat que un treballador experimenti un determinat dany (malaltia, patologia o lesi) derivat de la feina que exerceix.</li></ul> <ul><li>LPRL:Llei de Prevenci de Riscos Laborals. Te per objecte promoure la seguretat i la salut dels treballadors. </li></ul> <ul><li>Lloc de treball:s lrea de centre de treball, edificada o no, en la qual els treballadors han de romandre o a la qual poden accedir per ra de la feina.</li></ul> <ul><li>QMP:Quadre de Malalties Professionals. Es tracta duna llista de malalties professionals, amb la relaci de les principals activitats que les poden provocar.</li></ul> <ul><li>Servei de prevenci:Entitat que proporciona assessorament i suport a lempresari per avaluar els factors de risc. </li></ul> <ul><li>Avaluaci de risc:Procs per estimar la magnitud dels riscos que no es poden evitar, obtenint la informaci necessria perqu lempresari pugui prendre una decisi adequada i adopti les mesures preventives oportunes per reduir el perill.</li></ul>