testovi iz kemije

Click here to load reader

Post on 09-Feb-2017

410 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KEMIJA

  1. Relativna atomska masa je: a) masa atoma izraena u gramima b) broj atoma u molekuli c) zbroj masa svih protona u atomu d) omjer mase atoma i 1/12 mase ugljika e) omjer mase atoma i mase atoma vodika

  2. Relativna molekulska masa je: a) masa jedne molekule izraena u gramima b) zbroj masa atoma u molekuli izraen u gramima c) zbroj relativnih atomskih masa d) masa jednog mola molekula e) zbroj atoma u molekuli 3. Homogena tvar je: a) samo tvar koja se sastoji od istovrsnih atoma b) samo tvar konstantne toke kljuanja c) smjesa vie tvari d) tvar koja se moe rastaviti na iste tvari e) tvar koja u svakom svom djeliu ima iste osobine 4. Heterogena tvar je: a) svaka tvar koja nije homogena b) otopina eera u vodi c) tvar koja je sastavljena od meusobno odjeljenih djelia d) tvar sastavljena od dvije ili vie tvari e) tvar koja se sastoji od razliitih elemenata

  5. Otopina je: a) tvar sastavljena od dvije ili vie tvari b) homogena smjesa dvije ili vie tvari c) tvar sa konstantnom tokom kljuanja d) tvar sa konstantnom tokom mrnjenja e) smjesa koja se ne moe rastaviti na sastojke

 • 6. Koja molekula sadri jednu trostruku vezu: a) molekula klora b) molekula kisika c) molekula duika d) molekula metana e) molekula etana

  7. Koja molekula sadri jednu dvostruku vezu: a) molekula acetilena b) molekula kalcij klorida c) molekula kisika d) molekula benzena e) molekula vode

  8. Jedan mol neke tvari je: a) zbroj relativnih atomskih masa b) osnovna jedinica za masu tvari c) mjera za koncentraciju otopina d) masa tvari koja sadri Avogadrov broj estica e) broj molekula plina u 1 dm3 9. Koja od navedenih molekula ima ionsku vezu: a) H2O b) HCl c) C2H5OH d) NaCl e) CH3COOH

  10. U molekuli NH3 imamo: a) koordinativnu vezu b) heteropolarnu vezu c) ionsku vezu d) metalnu vezu e) kovalentnu vezu

 • 11. Koja od navedenih kiselina je jaka: a) acetatna, CH3COOH b) sulfidna, H2S c) fosfatna, H3PO4 d) karbonatna, H2CO3 e) nitratna, HNO3

  12. Koja od navedenih kiselina je slaba: a) acetatna, CH3COOH b) nitratna, HNO3 c) kloridna, HCl d) perkloratna, HClO4 e) sulfatna, H2SO4

  13. Koja od navedenih baza je jaka: a) Fe ( OH )2 b) Mg ( OH )2 c) Pb ( OH )2 d) NH4OH e) NaOH

  14. Koja od navedenih baza je slaba: a) KOH b) NH4OH c) NaOH d) LiOH e) Ba ( OH )2 15. Koja otopina djeluje neutralno: a) otopina HCl b) otopina NaOH c) otopina Ca ( OH )2 d) otopina NaCl e) otopina H3PO4

 • 16. U 1 dm3 otopine se nalazi 1 mol HCl. U otopini je prisutno: a) 100 g HCl b) 73 g HCl c) 36,5 g HCl d) 25 g HCl e) 10 g HCl

  17. Oksidacijski broj klora je 5 u spoju: a) ClO2 b) NaClO2 c) NaClO d) NaClO3 e) NaClO4

  18. Oksidacijski broj sumpora je 6 u spoju: a) Na2S b) Na2SO3 c) Na2SO4 d) CaS e) KHSO3

  19. Elektrolizom vodene otopine natrij klorida na katodi se izdvaja: a) natrij b) klor c) kisik d) vodik e) nita od navedenog

  20. Elektrolizom vodene otopine natrij klorida na anodi se izdvaja: a) klor b) vodik c) kisik d) natrij e) nita od navedenog

 • 21. U jednaini Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 cink je: a) dobio 1 elektron b) izgubio 1 elektron c) dobio 2 elektrona d) ostao nepromijenjen e) izgubio 1 elektron

  22. U jednaini 2 CrO42- + 2H+ Cr2 O72- + H2O krom je: a) izluio se kao metal b) reducirao se c) oksidirao se d) ostao u istom oksidacijskom stanju e) nita od svega navedenog

  23. Metil acetat nastaje reakcijom: a) CH3CHO + C2H4OH b) CH3CH2OH + CH3COCH3 c) CH3OH + CH3COOH d) C2H5OH + CH3COOH e) nijedna reakcija nije tona

  24. Dvostruku vezu ima sljedei spoj: a) etilen b) etil alkohol c) etan d) etin e) propan

  25. M elektronska ljuska moe primiti maksimalno: a) 32 elektrona b) 8 elektrona c) 18 elektrona d) 2 elektrona e) nita od navedenog

  26. Hidrolizom metil acetata nastaje:

 • a) etanol b) metanol c) acetaldehid d) formaldehid e) metan

  27. Hidrolizom etil acetata nastaje: a) acetaldehid b) etil ester c) etanol d) formaldehid e) etan

  28. Za neutralizaciju 1 mola KOH treba: a) 1,5 mol HCl b) 1 mol H2SO4 c) 1 mol HNO3 d) 0,5 mola CH3COOH e) 0,5 mola H3PO4

  29.Koji od slijedeih elemenata ima najveu gustou: a) bakar b) zlato c) iva d) eljezo e) aluminij 30.Butil alkohol moe imati: a) 1 izomer b) 2 izomera c) 3 izomera d) 4 izomera e) 5 izomera

 • 31.Masena koncentracija je dana omjerom: a) mase otopljene tvari i volumena otopine b) omjerom masa otopljene tvari i otapala c) omjerom relativnih atomskih masa d) masenim procentima e) molskim udjelima tvari 32. Ugljik ima oksidacijski broj + 4 u spojevima: a) Fe3C b) CaC2 c) C2H4 d) C2H2 e) C2H6 33.Bakar je prisutan u molekuli: a) galenita b) hematita c) halkopirita d) fluorita e) magnetita 34.eljezo je prisutno u rudama: a) kromitu b) limonitu c) sfaleritu d) bemitu e) galenitu 35.Za neutralizaciju 0,5 mola H3PO4 potrebno je: a) 2 mola NaOH b) 0,5 mola KOH c) 1 mol Ca ( OH )2 d) 1,5 mol KOH e) 1 mol NaOH

 • 36.Grijanjem CaCO3 dobije se: a) ugljik ( IV ) oksid b) ugljik ( II ) oksid c) gaeno vapno d) gips e) vapneno mlijeko 37.Grijanjem CaCO3 dobije se: a) karbonatna kiselina b) ugljik ( II ) oksid c) gaeno vapno d) gips e) vapneno mlijeko 38.Reakcije kojima se cijepa dvostruka veza zovu se: a) pirolize b) redukcije c) esterifikacije d) hidrlize e) adicije 39.Soli nastaju: a) otapanjem metalnih oksida u vodi b) otapanjem ne metalnih oksida u vodi c) reakcijom kiselina i baza d) oksidacijom kiselih otopina e) nijedno od navdenog 40.Vodikova veza je: a) jaa od ionske veze b) homeopolarna c) ostaje ne promijenjena isparavanjem d) znatno slabija od Van der Waals-ove e) znatno jaa od Van der Waals-ove

 • 41.Koja molekula nije polarna: a) H2O b) CCl4 c) CH3Cl d) CHCl3 e) NH3 42.Normalni heksan ima izomera: a) 4 b) 3 c) 5 d) 2 e) 6 43.Koja od navedenih reakcija je oksido-redukciona: a) CaO + H2O Ca ( OH )2 b) BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl c) Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O d) Mg ( OH )2 + 2HCl MgCl2 + 2H2O e) Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2 44.Koja od reakcija nije oksido-redukciona: a) BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl b) Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2 c) 2NaCl 2Na + Cl2 d) 4KClO3 3KClO4 + KCl e) Cl2 + H2O HCl + HclO 45.Koja od navedenih reakcije nije mogua: a) CaCO3 CaO + CO2 b) 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O c) Na2SO4 + 2H2O 2NaOH + H2SO4 d) Fe + 2HCl FeCl2 + H2 e) H3PO4 + NaOH NaH2PO4 + H2O

 • 46.Elektronegativnost: a) raste u skupini sa porastom mase atoma b) je energija potrebna da se otrgne jedan elektron c) je energija koja se izdvoji primanjem elektrona d) opada u skupini sa porastom mase atoma e) nijedna od navedenih tvrdnji 47.Elektronegativnost je: a) sposobnost da molekula disocira b) energija elektronskog prijelaza c) mjerilo sposobnosti atoma da primi elektron d) energija koja je potrebna da se atom inoizira e) nita od navedenog 48.Energija ionizacije: a) energija potrebna da se atomu otrgne elektron b) opada u periodi porastom rednog broja elementa c) raste u skupini porastom rednog broja elementa d) energija potrebna da se reducira ion e) energija potrebna da se raskine veza u molekuli 49.Cikloheksan je: a) aromatski ugljikovodik b) alifatski ugljikovodik c) zasieni ugljikovodik d) monosupstituirani derivat benzola e) produkt oksidacije heksana 50.Dikloretan ClH2C CH2Cl je: a) spoj sa dvije dvostruke veze b) spoj sa jednom trostrukom vezom c) produkt esterifikacije alkohola d) produkt polimerizacije e) produkt halogerinjanja ugljikovodika

 • 51.U L ljusku atoma moe stati najvie: a) 2 elektrona b) 8 elektrona c) 10 elektrona d) 16 elektrona e) 4 elektrona 52.Pri elektrolizi aluminija: a) na katodi se izluuje CO2 b) na anodi se izluuje kisik c) na katodi se izluuje aluminij u tenom stanju d) kao elektrolit slui rastopljena glinica e) elektrode su napravljene od bakra i cinka 53.Volumni udio kisika u zraku je: a) oko 80 % b) oko 20% c) oko 50 % d) oko 15 % e) nijedno od navedenog nije tono 54.Svi elementi 17. grupe: a) imaju isto agregatno stanje na 25% b) su ili plinovi ili tekuine na sobnoj temperaturi c) daju samo pozitivne stupnjeve oksidacije d) daju samo negativne stupnjeve oksidacije e) imaju veliki afinitet prema elektronima 55.Formijatna ( mravlja ) kiselina se dobije: a) oksidacijom metanola b) oksidacijom etanola c) oksidacijom glicerola d) hidrogeniranjem etina e) redukcijom dvovalentnih alkohola

 • 56.Esteri se dobivaju: a) reakcijom izmeu razliitih alkohola b) redukcijom benzaldehida c) hidrogeniranjem aldehida d) reakcijom alkohola i kiselina e) reakcijom etera i alkohola 57.Acetaldehid nastaje: a) oksidacijom metanola b) oksidacijom glicerola c) redukcijom etana d) oksidacijom estera e) oksidacijom etanola 58.Neutron ima: a) jedan pozitivan naboj b) masu neto veu od mase protona c) masu jednako masi 1000 elektrona d) 1836 puta manju masu od elektrona e) naboj jednak naboju elektrona ali suprotnog predznaka 59.Elektroni: a) su jedini nosioci naboja u atomu b) popunjavaju maksimalni broj orbitala iste energije c) imaju paralelne spinove u istoj orbitali d) ima ih u svakoj orbitali po jedan e) ima ih u svakoj orbitali po dva 60.Izotopi: a) svaki kemijski element ima 2 ili 3 izotopa b) imaju razliite kemijske osobine c) imaju razliitu masu a isti redni broj d) se mogu dobiti samo vjetakim putem e) nijedno od navedenog nije tono

 • 61.Izobari: a) su atomi istog elementa a imaju razliitu masu b) imaju isti broj protona a razliit broj neutrona c) su atomi razliitih elemenata a iste mase d) su radioaktivni elementi e) imaju iste kemijske osobine 62.Energija ionizacije je: a) energija potrebna da se izoliranom atomu otrgne elektron b) energija koja se oslobodi prilikom stvaranja + iona c) energija koja se oslobodi prilikom nastajanja aniona d) raste u istoj skupini sa porastom atomske mase e) opada u istoj periodi sa porastom atomske mase 63.2,5 molova litij hidrida ( LiH ) zagrijavanjem oslobodi pri ( SU ): a) 22,4 dm vodika b) 11,2 dm vodika c) 44,8 dm vodika d) 28 dm vodika e) 33,6 dm vodika 64.Vodikova veza je: a) jaa od kovalentne veze b) jaa od Van der Waals-ove veze c) jaa od inske veze d) jaa od metalne veze e) veza meu atomima vodika 65.Amonijak nastaje: a) redukcijom hidrazina b) endotermnom reakcijom duika i vodika c) egzotermnom reakcijom duika i vodika d) rastapanjem duikovih oksida e) hidriranjem duikovih oksida

 • 66.Kovalentnom vezom povezani su atomi u molekuli: a) CaF2 b) NaCl c) HJ d) HBr e) H2O 67.Ionskom vezom povezani su atomi u molekuli: a) CO2 b) NaF c) CH4 d) NH3 e) NO2 68.Metalnom vezom povezani su atomi: a) alkalnih metala b) zemnoalkalnih metala c) halogenih elemenata d) elementarnog aluminija e) halkogenih elemenata 69.U kojoj je od navedenih reakcija jod redukcijsko sredstvo: a) 3J2 + 6KClO3 6KJO3 + 3Cl2 b) 4HJ + O2 2J2 + 2H2O c) KJO3 + H2O KJO4 + 2H+ + 2e d) H3PO4 + NaJ 3NaJ + Na3PO3 e) PJ3 + 3H2O H3PO3 + 3HJ 70.U kojoj od navedenih reakcijaje sumpor redukcijsko sredstvo: a) SO2 + H2O H2SO3 b) SO3 + H2O H2SO4 c) 2 SO2 + O2 2SO3 d) 2 H2SO4 + Cu CuSO4 + 2H2O + SO2 e) CaSO4 + 4C CaS + 4CO

 • 71.U kojoj od navedenih reakcija nastaje acetilen: a) C2H4 + H2 b) CH3COOH + CH3OH c) HCOOH + C2H5OH d) C2H5OH + H2 e) CaC2 + 2H2O 72.Heptan ima strukturnih izomera: a) 10 b) 9 c) 8 d) 6 e) 4 73.Natrijev acetat CH3COONa se dobije: a) reakcijom NaOH sa octenom kiselinom b) hidrolizom Na alkoholata c) reakcijom elementarnog natrija sa otopinom octene kiseline d) uvoenjem CO2 u otopinu metanola e) nijednim od navedenih postupaka 74.Amfoterni spojevi: a) uvijek se ponaaju kao kiseline i kao baze b) u kontaktu sa kiselinama reagiraju kao kiseline c) u kontaktu sa bazama reagiraju kao kiseline d) nemaju kiselih svojstava e) nemaju bazinih svojstava 75.Fruktoza je: a) sastojak maltoze b) eer netopiv u vodi c) aldoza d) spoj sa etiri stereo izomera e) spoj koji ima 8 stereo izomera

 • 76.Koji volumen vodika treba za hidrogeniranje 52 g C2H2: a) 22,4 dm3 b) 44,8 dm3 c) 89,6 dm3 d) 11,2 dm3 e) nita od navedenog 77.Poveanjem rednog broja unutar periode: a) povea se broj elektrona samo u zadnjoj ljusci b) ne povea se broj ljusaka c) smanjuje se energija ionizacije d) poveava se metalni karakter elemenata e) ne poveava se naboj atomske jezgre 78.U reakciji 2KMnO4 K2O + 2MnO2 + 3/2 O2: a) mangan je oksidirao b) kisik se reducirao c) nema promjene oksidacijskog broja d) manga se reducirao e) nita od navedenog nije tono 79.Nezasiene masne kiseline: a) hidrogeniranjem prelaze u zasiene b) oksidacijom postaju zasiene c) su palmitinska i stearinska d) nastaju iz masti kuhanjem sa luinama e) nijedna tvrdnja nije tona 80.Kalcij karbonat: a) grijanjem nastaje gaeno vapno b) otapanjem u luini daje kalcijev hidroksid c) zagrijavanjem se oslobaa CO2 d) je spoj lako topljiv u vodi e) nita od navedenog nije tono

 • 81.eljezo: a) je drugi element po zastupljenosti u prirodi b) ima ga 28% u zemljinoj kori c) u najveoj mjeri je meteorskog podrijetla d) iskljuivo se javlja u metalnom obliku e) toka topljenja mu je vea od 1500 C 82.Proton ima: a) pozitivan elektrini naboj u iznosu 6,02 x 10-23 C b) nema nikakvog elektrinog naboja c) pozitivan naboj u iznosu od 1,6 x 10-19 C d) pozitivan elektrini naboj od 1,6 x 10-19 faradeja e) ima pozitivan naboj od 1 kulona 83.Sljedea tvrdnja je tona: a) destilacija je odvajanje vrste tvari od tene b) filtriranje je odvajanje tvari razliitih gustoa c) tlak para vodene pare postoji i iznad leda d) filtriranjem moemo separirati i homogene otopine e) poveanjem tlaka tekuine kljua na nioj temperaturi 84.Sljedea tvrdnja je pogrena: a) destilacijom moemo razdvojiti samo dvije tekuine b) centrifugiranjem odvajamo tvari razliitih gustoa c) smjesa se sastoji samo iz dvije razliite tvari d) zbroj svih oksidacijskih brojeva u molekuli je nula e) sve navedeno je tono 85. Prilikom elektrolize NaCl 2 faradeja e izdvojiti: a) dva mola klora na anodi b) dva mola klora na katodi c) dva mola natrija na anodi d) dva mola natrija na katodi e) jedan mol vodika na katodi

 • 86.U vodenoj otopini crveni lakmus poplavi: a) u otopini natrij acetata b) otopini natrij klorida c) otopini HCl d) otopini Na2SO4 e) otopini etanola 87.Natrij hidroksid: a) slabo apsorbira vodu iz zraka b) vodena otopina apsorbira CO2 c) reagira sa alkalnim hidroksidima d) pH vrijednost otopine < 7 e) nijedna tvrdnja nije tona 88.Tvari iji su kristali izgraeni od molekula: a) imaju visoka vrelita b) dobri su provodnici toplote c) veza meu molekulama je ionska d) u njih spada sumpor i selen e) veza meu molekulama je kovalentna 89.Kovalentne veze imamo kod kristala: a) NaCl b) fosfora c) sumpora d) magnezij oksida e) fosfor klorida ( PCl3 ) 90.Bjelanevine se denaturiraju : a) djelovanjem HNO3 b) na sobnoj temperaturi c) djelovanjem 0,5% otopine NaCl d) dodatkom 1% NaHCO3 e) nita od navedenog nije tono

 • 91.U enzime spadaju: a) diastaza b) albumin c) pepsin d) glicin e) celuloza 92.Za benzen moemo tvrditi: a) ne mijea se sa vodom u svim omjerima b) je tenost bez mirisa i okusa c) nije zapaljiv ni otrovan d) ne podlijee reakcijama supstitucije e) ne reagira sa nitratnom kiselinom 93.Za alkohole moemo tvrditi: a) sa sadrajem 1-4C atoma su netopivi u vodi b) sa sadrajem vie od 11C atoma su topivi u vodi c) vodena otopina im reagira kiselo d) vodena otopina im reagira lunato e) ne postoje u vrstom stanju na sobnoj temperaturi 94.Svi elementi 17 grupe: a) na sobnoj temperaturi su plinovi ili tekuine b) nemaju veliki elektronski afinitet c) nisu tetni po zdravlje d) nemaju karakteristian miris e) nita od navedenog nije tono 95.Ugljik ( IV ) oksid ( CO2 ): a) nije tei od zraka b) gori i ne potpomae gorenje c) je jako otrovan d) otapa se u vodi pod visokim tlakom e) se oksidira u ugljik ( II ) oksid

 • 96.vrsti organski spojevi: a) imaju vea vrelita od anorganskih b) ima ih mnogo vie od anorganskih c) dobro se otapaju u vodi d) zagrijavanjem na vie od 300C polimeriziraju e) nijedna od tvrdnji nije tona 97.Svojstva soli imaju: a) NH4Cl b) Na2HPO4 c) ZnOHCl d) COCl2 e) sve navedeno je netono 98.Pri elektrolizi otopine NaCl za izdvajanje jednog mola klora: a) anodu treba napustiti 6,02 x 1023 elektrona b) na anodu treba doi 6,02 x 1023 elektrona c) kroz elektrolit treba proi 96500 C d) anodu treba napustiti 12,04 x 1023 elektrona e) nita od navedenog nije tono 99.Kalij: a) ima elektronsku konfiguraciju 1S22S22P63S23P64S1 b) je alkalni metal c) halogenidi su mu topivi u vodi d) oksid sa vodom daje jaku bazu e) svi odgovori su toni 100.Esterifikacijom nastaje: a) etil formijat b) karbamid c) fenol d) amonij acetat e) sve to je navedeno

 • 101.Metil skupinu u molekuli ima: a) brom benzen b) trinitro toluen c) cikloheksan d) fenol e) nijedan o navedenih spojeva 102.krob: a) molekulska masa ( relativna ) mu je manja od 200 b) ne reagira sa otopinom joda c) ne pokazuje reakcije na aldehide d) otapa se dobro u vodi na sobnoj temperaturi e) ne moe se razloit na jednostavne spojeve 103.Spoj koji ima formulu CH3CH2CH2OH: a) je jedan od aldehida b) ne otapa se u vodi c) ima sposobnost oksidacije d) na sobnoj temperaturi je krutina e) sublimira prilikom zagrijavanja