sytuacje szczególne

Download Sytuacje szczególne

If you can't read please download the document

Post on 14-Apr-2017

115 views

Category:

Health & Medicine

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Podstawowe zabiegi reanimacyjne

Sytuacje szczeglneKurs zaawansowane zabiegi reanimacyjne2016

1

Stan astmatyczny

AstmaChoroba ukadu oddechowego charakteryzujca si nadwraliwoci oskrzeli na rne bodce i przejawiajca si obturacj drg oddechowych.

Stan astmatycznyObjawy:Duszno (napadowa);wisty;Kaszel (suchy);Ucisk w klatce piersiowej;Dolegliwoci w nocy i nad ranem.

Stan astmatycznyStan astmatyczny: lekooporny, przeduajcy si napad dusznoci astmatycznej zagraajcy yciu.

Zaostrzenia stopnie cikociNiestabilna:Zmienno PEF w cigu dnia o 40%;Cikie napady u pacjenta dotychczas dobrze kontrolowanego.Zaostrzenie umiarkowane:PEF pomidzy 75 - 50%;Brak objaww cikiej astmy.

Zaostrzenia stopnie cikociOstra cika: PEF pomidzy 33 50%;Czsto oddechw >25/min;Czsto pracy serca >110/min:Niemono wypowiedzenia caego zdania na jednym wydechu.Ttno paradoksalne (spadek cinienia skurczowego podczas wdechu) >25mHg;

Zaostrzenia stopnie cikociZagraajca yciu:PEF < 33%;Sat O2 60 mmHg. ( 8 kPa)Konieczno mechanicznej wentylacji ze zwikszonym cinieniem wdechowym.

Stan astmatycznyDiagnostyka rnicowa:Przewleka obturacyjna choroba puc (POChP);Zapalenie oskrzeli i puc;Rozstrzenia oskrzeli;Ciao obce;Obstrukcj na poziomie tchawicy;Obrzk puc, zatorowo pucna.

Stan astmatycznyPostpowanie podstawowe:

Tlenoterapia;

-mimetyki stosowane wziewnie;

Glikokortykosterydy.

Stan astmatycznyPostpowanie wspomagajce:Wziewne leki antycholinergiczne;-mimetyki stosowane pozajelitowo;Leki rozszerzajce oskrzela:Magnez;Metyloksantyny;Pyny;Heliox.

Postpowanie podstawoweTlenoterapia: przepyw celem utrzymania SatO2 na poziomie 94-98%, nawilenie (lub PaO2 > 8 kPa.).Wziewne -mimetyki:Salbutamol 5 mg/5ml powtarzane co 15-20 minut, tak czsto jak zachodzi konieczno;Rwnoczesne stosowanie tlenu;Hipowentylacja obnia skuteczno terapii.

Postpowanie podstawoweGlikokortykosterydy:Wczesne podanie w formie doylnej lub doustnej, kontynuacja leczenia przez 7 10 dni;Zmniejszaj ilo hospitalizacji;Droga doylna moe by preferowana z uwagi na wymioty lub kopoty z poykaniem.

Postpowanie podstawoweGlikokortykosterydy:

Prednizolon 30 -60 mg. po;Hydrocortison 200 mg. iv;Metylprednisolon 125 mg. iv;Dexametason 10 mg iv.

Postpowanie wspomagajceWziewne leki antycholinergiczne:Zawsze w poczeniu z -mimetykami;Bromek ipratropium 0,5 mg/5 ml w nebulizacji (co 4 6 godzin);Wolny pocztek dziaania (po 20 min.), szczytowe (po 60-90 min).

Postpowanie wspomagajce:Magnez (siarczan):Wolno (ok. 20 min.) doylnie w dawce 1,2 2,0 g;Powoduje CTK, uczucie gorca;Powoduje rozszerzenie drobnych oskrzeli;Badania nad stosowaniem wziewnym (roztwory izotoniczne).

Postpowanie wspomagajce-mimetyki - adrenalina: 0,3 mg (1:1000) podana podskrnie, co 20 minut, maksymalnie 3-krotnie - dobrze tolerowana;Moe przyspieszy akcj serca, spowodowa niedokrwienie minia serca;Zwiksza zapotrzebowanie tlenowe;Zalecana w zaostrzeniach astmy zwizanych z reakcjami uczuleniowymi.

Postpowanie wspomagajce-mimetyki - salbutamol: W poczeniu z terapi wziewn;Wyniki bada niejednoznaczne;Wlew z prdkoci 3- 20 g/min;Wlew moe by poprzedzony wolnym podaniem 250 g. i.v.

Postpowanie wspomagajceMetyloksantyny: Nie stosowane rutynowoNieleczeni - dawka wysycajca 5mg/kg (20 min.)Wlew 0,5 0,7 mg/kg/godz.Stenie terapeutyczne niewiele mniejsze od toksycznego;Kontrola ste w surowicy (nieznacznie poniej 20 g/ml).

Postpowanie wspomagajcePyny:Tylko w przypadku odwodnienia lub hipowolemii;Wyrwnanie zaburze jonowych zarwno -mimetyki, jak i sterydy mog prowadzi do hipokalemii.

Postpowanie wspomagajceInne:Heliox - mieszanka 30% tlenu z 70 % helu, uatwia penetracj rodkw wziewnych ale nie zalecany gdy konieczne s stenia O2 powyej 30%;Antagonici receptora leukotrienowego np. Montelukast, Zafirlukast ( w Polsce brak preparatw do podawania i.v.).

Kryteria intubacji i sztucznej wentylacjiSpadek stopnia wiadomoci lub utrata przytomnoci;Narastajca kwasica oddechowa;Narastajcy niepokj, pobudzenie, walka z mask;Postpujce wyczerpanie chorego;Przeduajca si lub narastajca hipoksja.

Stan astmatyczny - intubacjaProblemy przy wentylacji:Wentylacja dodatnim cinieniem kocowowydechowym (znacznie wysze ni cinienie dolnego zwieracza przeyku);Skrcona faza wdechowa;Puapka powietrzna.

Stan astmatyczny - intubacjaZalecenia:Wykonywana przez osob dowiadczon;Uycie rurek o duej rednicy (min. 8-9 mm);Natychmiastowe potwierdzenie pooenia poprzez uycie kapnografii (-metrii), oraz wykonaniem rtg. klatki piersiowej.

Stan astmatyczny - intubacjaZapobieganie problemom po:Stosowanie mniejszych objtoci oddechowych;Przeduenie fazy wydechowej (wdech/wydech 1:4 - 1:5;Odczenie worka samorozpralnego lub respiratora w fazie wydechu;Usuwanie wydzieliny z drg oddechowych.

Przyczyny zatrzymania kreniaCika hipoksja;Zaburzenia rytmu wywoane niedotlenieniem i przedawkowaniem lekw (-mimetykw i pochodnych teofiliny);Odma prna;Zaburzenia jonowe (hipokalemia).

Stan astmatycznyModyfikacje BLS/ALS:Wczesne definitywne zabezpieczenie drg oddechowych;Modyfikacja wentylacji celem uniknicia puapki powietrznej ( hyperinflacji puc);Niewielka hypowentylacja (dopuszczalna lekka hyperkapnia).

Anafilaksja

DefinicjaNaga oglnoustrojowa reakcja wystpujca u osoby uczulonej w odpowiedzi na obc substancj, wywoan przez przeciwciaa IgE, prowadzca do uwolnienia mediatorw z mastocytw oraz bazofilw.

Reakcja anafilaktoidalnaReakcja anafilaktoidalna nastpuje wtedy, gdy czynnik przyczynowy powoduje uwalnianie mediatorw bez porednictwa IgE.Klinicznie nie mona odrni reakcji anafilaktycznej od anafilalaktoidalnej.

Przyczyny anafilaksjiAlergiczne:Leki;Jad owadw bonkoskrzydych;Pokarmy;Biaka podawane pozajelitowo;Alergeny wziewne;Lateks;

Przyczyny anafilaksjiNiealergiczne:Bezporednie uwalnianie mediatorw (opioidy, rodki zwiotczajce, koloidy);Kompleksy imunologiczne;Zmiana mechanizmu kwasu arachidonowego;Wystpowanie mediatorw w pokarmach;Obniona aktywno enzymw (hydrolizujcych mediatory).W 30 % przyczyna nieznana.

Reakcja anafilaktycznaUdzia poszczeglnych narzdw w reakcji anafilaktycznej:Skra i tkanka podskrna (83%),Ukad oddechowy (50%),Ukad krenia (35%),Ukad pokarmowy (30%).

Ciko reakcji 0 o Reakcja miejscowa - w miejscu kontaktu (ograniczona reakcja skry);I o Reakcja oglna lekka - pokrzywka, wid, niepokj, nudnoci, ble gowy:II o Reakcja oglna rednia - obrzk naczynioruchowy, chrypka, zawroty gowy, wymioty, biegunka, ble brzucha.

Ciko reakcji III o Reakcja oglna nasilona - duszno, skurcz krtani, skurcz oskrzeli, zaburzenia mowy i poykania, lk, osabienie, zamroczenie,IV o Reakcja oglna zagraajca yciu - spadek cinienia ttniczego, utrata wiadomoci, nietrzymanie stolca i moczu, sinica, zatrzymanie krenia i oddechu.

Anafilaksja - ukad oddechowyDrono drg oddechowych obrzk jzyka, garda i krtani, ochrypy gos, stridor;Problemy z oddychaniem: duszno, wisty, hipoksja (wynikajce z niej zaburzenia wiadomoci), zatrzymanie oddechu, zagraajcy yciu atak astmy oskrzelowej.

Anafilaksja - ukad kreniaBlada i spocona skra;Przyspieszenie akcji serca;Spadek cinienia ttniczego;Obnienie poziomu wiadomoci;Niedokrwienie minia sercowego;Zatrzymanie krenia.

Anafilaksja skra i luzwkiSubtelne lub uoglnione;Wystpuj w 80 - 90% przypadkw;Mog dotyczy tylko skry, tylko luzwek lub obu rwnoczenie;Zazwyczaj maj posta rumienia, pokrzywki (skra) lub obrzku naczyniopochodnego.

Anafilaksja - dusznoEmocje;Obrzk jzyka i garda;Obrzk krtani;Skurcz oskrzeli;Ostra niewydolno lewokomorowa.

Anafilaksja - postpowanieNaley uoy pacjenta w pozycji dla niego wygodnej.Unika zmian pozycji (wstawanie, siadanie);Przy niskim cinieniu ttniczym pozycja leca (ewentualne uniesienie ng)

Anafilaksja - postpowanieUsunicie czynnika alergizujcego:Usunicie da;Przerwanie podawania leku doylnie;Ewentualna prowokacja wymiotw przy alergii pokarmowej.

Anafilaksja - postpowanieDrono drg oddechowych:Nale zapewni jak najwczeniej;Moe wymaga duego dowiadczenia; Lepiej zaintubowa chorego za wczenie ni nie zaintubowa pno;Tlenoterapia - due przepywy (utrzymanie PaO2 na poziomie 8 kPa lub SatO2 powyej 90%).

Anafilaksja - postpowanieAdrenalina:W przypadku zagroenia ycia;Droga dominiowa (atwiejsza, szybsza, z wikszym marginesem bezpieczestwa);Dawki:>12 lat 500 g im. (1:1000)6-12 lat 300 g im. (1:1000)< 6 lat 150 g im. (1:1000)

Anafilaksja - postpowanieAdrenalina:Jak najwczeniejsze monitorowanie pacjenta (AS, CTK, EKG, SatO2);Droga doylna - dowiadczony personel;Zagroenia: zaburzenia rytmu, przeom nadcinieniowy, niedokrwienie minia serca,;Dawka powtarzana do efektu leczniczego:doroli 50 g iv. (1:10 000), wlew 1-10 g /min;dzieci 1 g/kg mc iv. (1:10 000).

Anafilaksja - postpowaniePynoterapia:1000 ml pynw, powtarzane do osignicia skurczowego cinienia ttniczego 90 mm Hg. w bolusie;Brak rekomendacji krystaloidy koloidy;W przypadku zatrzymania krenia objto przetaczanych pynw moe wynosi 4-8 l.

Anafilaksja - postpowanieSterydy:Nie maj znaczenia w ostrej fazie anafilaksji;Skracaj czas i zapobiegaj nawrotowi;Szczeglne korzyci w przebiegu skurczu oskrzeli;Nie jest okrelona optymalna dawka.Metyloprednizolon 1- 2 mg/kg. i.v. co 6 godz;Hydrocortison 200 400 mg potem 100 mg co 6 godz.

Anafilaksja - postpowanieLeki antyhistaminowe:Antyhistaminiki H1 Clemastyna (2 mg w 10 ml.) , antazolina (200mg w 10 ml.);Ograniczaj zalene od histaminy rozszerzenie oyska naczyniowego i skurcz oskrzeli;Antyhistaminiki H2Przynosz take korzyci.

Anafilaksja - postpowanieGlukagon:Wskazania chorzy leczeni -blokerami, niereagujcy na leczenie adrenalin;Wlew 1 -5 mg w cigu 5 minut, a nastpnie 5-15 g/min;Objawy uboczne: nudnoci, wymioty, hiperglikemia.

Anafilaksja - postpowanie-mimetyki podawane wziewnie: SalbutamolIpratopiumAmin

Recommended

View more >