sylvia browne

Download Sylvia Browne

Post on 08-Nov-2014

181 views

Category:

Documents

27 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sylvia Browne

TRANSCRIPT

Ona strana i povratak Sylvia Browne i Lindsay Harrison Naslov izvornika: The Other Side and Back copvright Svlvia Browne, 1999. Syl vi a Brovvne i l_indsay Harrison Prevela: Marina Budimir Lektorirala: Jasenka Ru i Uredila: Marina Kralj Vidaak Naslovnica: Zlatko Havoi Grafika priprema: Renata Risek Tisak: ^KRATI Nakladnik: Biovega d.o.o. Zagreb ONA STRANA POVRATAK Sva prava pridr ava nakladnik. Nijedan dio ove knjige ne smije se upotrebljavati n i reproducirati na bilo koji nain bez pismenog dopu tenja, osim u sluaju kratkih nav oda objavljenih u kritikama ili ocjenjivakim lancima. Za sve obavijesti mo ete se ob ratiti nakladniku. Ovaj i onaj svijet u oima jedne vidovnjakinje CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuili na knji nica, Zagreb UDK 133.3 BROVVNE, Svlvia Ona strana i povratak : Ovaj i onaj svijet u oima jedne vidovnjakinje / Svlvia Br ovvne i Lindsav Harrison ; < prevela Marina Budimir>. - Zagreb : Biovega, 2002. (Makronova edicija) Prijevod djela: The other side and back ISBN 953-6567-37-7 I. Harrison, Lindsav 420403072 Zagreb, 2002. Posveta Od Svlvie: Mojoj obitelji... Angelii, da budem vjetar meu tvojim krilima Kao stoje baka Ada bila meni... I uvijek, Montelu Od Lindsav: Mojoj majci, Fern Underwood, Koja je u moj ivot unijela toliko toga divnoga, I stoje nemogue otplatiti, Ukljuujui i moje poznanstvo sa Svlvijom Sadr aj Zahvale 9 Predgovor Dr. Melvin L. Morse 11 Nekoliko rijei itateljima 17 1. Pomo One strane: na i aneli i duhovno vodstvo 23 2. Svakodnevne arolije i uda: otkrivanje i stvaranje radosti u na im ivotima 47 3. Va osobni ivot: pogled jednog duhovnog medija na odnose i obitelj 71 4. Va e zdravlje: preporuke vidovnjaka za um i tijelo 93 5. ivot poslije ivota: kako otkriti pro le ivote 113 6. Duhovi: to su oni i to mo ete poduzeti 137 7. Mrana strana: kako se za tititi od zla koje nas okru uje 159 8. Deset stvari kojih se bojimo i za to ih se ne bismo trebali bojati 185

9. Pretkazanja za novi milenij 2000. - 2099. 211 Dodatak: afirmacije 219 O autorici 223 Zahvale Zahvaljujem darovitim i budnim ljudima, poput Briana Tarta, Bon-nie Solow i Reid a Tracvja, koji su me podr ali, dali mi slobodu i ohrabrili me da izrazim svoju lj ubav prema pisanju. Svom voljenom osoblju, neumornim sveenicima i svojim studijskim skupinama diljem Amerike. Zahvaljujem lanovima medicinske, psihijatrijske i zakonodavne zajednice diljem Am erike koji svojim povjerenjem, pouzdanjem i prijateljstvom prihvaaju ovu odanu sl u kinju dru tva. Svojim klijentima, prijateljima i publici diljem svijeta te svima onima koji e to tek postati. Moja je ljubav poput otvorenih vrata kroz koja uvijek mo ete ui. Zahvaljujem dr. Carolvn Dohertv iz Beverlv Hillsa u Kaliforniji na njezinoj vje ti ni, umijeu i rijetkoj otmjenosti. Svom sinu Christopheru, ija mije velikodu nost omoguila da pi em u prelijepoj kui i ija je ljubav od nje stvorila dom. Svom sinu Paulu na njegovu prijateljstvu i razumijevanju. Svojim prelijepim snahama, Gini i Nancy, koje cijenim i koje su mi dale najvei mo gui dar - Angeliju, Willyja i Jeffreva. Larrvju, koji mi olak ava ivot i ispunjava ga ljubavlju. I na kraju, ali nipo to manje va no, zahvaljujem svom dragom ocu Williamu L. Shoemal eru, koji je volio sve to sam ikad uinila. Svima vama duboko sam i vjeno zahvalna. Predgovor Dr. Melvin L. Morse ast mije i u itak napisati predgovor za ovu knjigu. Svlvia Browne uplela se u moj iv ot u trenutku kad sam odluio napustiti istra ivanja iskustva klinike smrti i potpuno se posvetiti pedijatriji. Napravila mije tumaenje koje je bilo tako precizno i t ako me duboko potreslo da sam posve promijenio svoje gledanje na mogunost ivota po slije smrti. Nakon to sam petnaest godina slu ao prie djece koja su pre ivjela smrt, s hvatio sam da je znanstveno prihvatljivo tvrditi da svijest nad ivi smrt. Svi se raamo sa specifinom biolo kom vezom sa svemirom koji nas voli. Svlvia Browne ima taj dar koji joj omoguava pristup tom izvoru univerzalnog znanja i mudrosti t e o troumnost kako bi drugima tumaila to znanje. Ja znam da bi moj ivot bio bitno dr ukiji daje nisam sluajno sreo u televizijskom ouu prije nekoliko godina. Prouavao sam iskustva klinike smrti u djece jer sam smatrao da su takva iskustva p osljedica raznih lijekova koji se daju te ko bolesnoj djeci. Bio sam mlad i arogan tan lijenik koji je radio na intenzivnoj njezi i istra ivao rak u Djejoj bolnici u S eattleu. Od djece sam uo nekoliko iskustava klinike smrti, ali sam uvijek smatrao da je to od lijekova. Meutim, na a istra ivanja pri Djejoj bolnici u Seattleu zabilje ila su da su iskustva kl inike smrti stvarna i povezana sa specifinom funkcijom odreenog podruja na eg mozga. T o podruje, desni sljepooni re anj, na je Bo ji modul. Svi se raamo s njim. Istra ivan objavili u asopisu Pediatric Journal Amerike udruge, lijenika. Uslijedila je kritika mojih istra ivanja i metoda. Napadi su _ jesto bili osobni, i mao sam privatnu praksu .kap pedijatar i upravo 12 Ona strana i povratak sam zavr io stipendirano istra ivanje tumora mozga kod djece. Smatrao sam svoja istr a ivanja iskustava klinike smrti neim vrlo zanimljivim, ali ne i neim to sam osobno sh vaao ozbiljno. Svoja sam istra ivanja vidio kao nain pojavljivanja u asopisima, to bi lijepo izgledalo u mom ivotopisu i ni ta vi e od toga. Umjesto toga, naletio sam na t emu koja je sve razljutila. Razgovarao sam s ravnateljem bolnice koji mije rekao: To ti je tako, Melvine, kad a razgovara s ljudima o smrti. Taje tema tabu. Dr i se onoga u emu si najbolji. Bavi se pravom medicinom. Ubrzo nakon toga posjetio sam Holandiju na poziv kardiologa Wolfganga von Lummel a na Utrechtskom sveuili tu da odr im predavanje. On je takoer prouavao iskustva klinik

smrti u odraslih. Koristei se istim metodama kao mi, do ao je do slinih zakljuaka. K ad sam zavr io govor, jedna je Holandanka inzistirala da razgovara sa mnom. Nije b ila meu uzvanicima, ali je molila dr. von Lummela da joj dopusti da prisustvuje. Rekla je da ima va nu poruku za mene. Preko prevoditelja rekla mije daje medij. Rekla mije da mi jedno dijete s kojim sam razgovarao i koje je poslije umrlo alje poruku. Izvadila je sliku koju je nac rtala. Rekla je: Ovo je ta djevojica. eli da vidite njezinu sliku kako biste mi vje rovali. Prepoznao sam dijete. ena je nastavila: Imate njezin crte koji niste pokazali na predavanju. Ja u vam ga n acrtati. Tad mije prenijela djevojiinu specifinu poruku - da nastavim istra ivati isku stvo klinike smrti te da e me dva anela uvati i pomagati mi. Poruka je sadr avala i ne ke osobne detalje koji su samo meni ne to znaili. Cijela mije scena bila prilino zabavna. Oekivao sam da e me poslije tra iti novac. Mi slio sam da eli privui pozornost na sebe, da je istra ila moju pro lost i daje imala s reu stoje neke stvari pogodila. Nestala je, a da nije rekla svoje ime i nikad mi se vi e nije javila. Vratio sam se u New York i zaboravio cijeli dogaaj. Svrstao sam to pod udne stvari koje se dogaaju i koje ne mo emo objasniti, no koje ne shvaamo ozbiljno. Moj me izdava zamolio da nastupim sa Svlvijom Browne u televizijskom ouu koji se e mitira diljem Amerike. Uzdahnuo sam i pomislio kako je to posljednja kap i kako nikad vi e neu moi imati bilo kakav ugled na sastancima u Djejoj bolnici. Svlviju sam sreo neposredno prije nastupa. Moj je prvi dojam bio daje vrlo prize mljena i normalna. Shvaam daje takva pomisao Predgovor 73 bila nepristojna, ali oekivao sam luckastu osobu odjevenu u odjeu Novog doba koja drobi pseudopsiholo ke fore. Umjesto toga, dok smo zajedno sjedili u zelenoj sobi, osjeao sam se posve opu teno. Imao sam potrebu da joj ispriam to sam sve pro ao tijeko m protekle godine te kako sam elio biti pedijatar i kako sam htio prestati mislit i o nadnaravnim sposobnostima i smrti. Nisam mogao govoriti, samo sam htio plaka ti. Olak ala mi je tako to smo razgovarali o mom rancu s konjima i o mojoj djeci. Iznenada mije rekla: Melvine, znam da ti nije bilo lako. elim da zna , ona djeca koj oj si pomogao na tvojoj su strani. Govorila je o istoj djevojici za koju mije reka o holandski medij. Rekla je da ima poruku za mene. I onda je od rijei do rijei pon ovila poruku koju mije prenijela Holandanka. Poruka je sadr avala iznimno osobne d etalje koje je bilo te ko izmisliti ili pogoditi i za koje smo znali samo ta djevo jica i ja. Ignorirao sam Holananku, ali Svlviju nisam mogao. Bila je potpuno iskrena i nepat vorena. Nakratko sam pomislio kako je to neka nevjerojatna sluajnost ili pak luka v plan Holananke i Svlvije Browne da me nasamare. Koji bi im bio motiv? pitao sam s e. Sav taj trud kako bi me nagovorile da nastavim istra ivati iskustva klinike smrt i? Sjetio sam se to me moj mentor John Hopkins nauio: Melvine, ako pone vjerovati kako j edna od milijun sluajnosti mo e objasniti ovo to se dogaa, onda e tvoji izgledi da ima pravo biti jedan prema milijun! Rekao mije to, uvjeren kako je sluajnost utoi te za l ijene mozgove; za znanstvenika sluajnost ne postoji. Vratio sam se doma posve osvje en. Oito je obja njenje bilo da su oba medija, neovisn o jedna o drugoj, dobila identinu poruku koja je imala znaenje samo za mene. One s u bile pasivni prijenosnici poruke djeteta koje je umrlo. Kao medicinski znanstv enik vrsto sam odluio otkriti kako je takav prijenos mogu. Mo da je injenica to nisam mao nikakav sustav uvjerenja o duhovnom, osim to sam nedjeljom gledao nogomet, bi o razlog za to sam trebao nastaviti na tom podruju. Moje je istra ivanje pokazalo da su iskustva klinike smrti stvarna, ali i da prouava njem mehanizma tih iskustava uimo da su sva ljudska bie povezana sa svemirom i sa svime u njemu stoje bilo i to e, ikad biti. Uimo kako zapravo postoji vrsta znanstve na baza kojom se mo e objasniti kako mediji mogu razgovarati s mrtvima i kako mogu omoguiti duhovno i fiziko iscjeljenje. 14 Ona strana i povratak Polazi te mije bilo osnovno pitanje, koje mi je jednom jedan djeak postavio o svom iskustvu klinike smrti. Zamalo da se nije utopio u automobilskoj