svijet ispod svijeta

Download Svijet ispod svijeta

Post on 16-Dec-2016

245 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • hbsd

  Svijet ispod svijetaBioraznolikost piljske faune Ogulina i Kamanja - podzemna batina od svjetske vanosti sakrivena u Karlovakoj upaniji

  World under world Cave Fauna Biodiversity in Ogulin and Kamanje - Globally Important Subterranean Heritage Hidden in Karlovac County

 • 2 CBSS | World Under World

  Svijet ispod svijeta: Bioraznolikost piljske faune Ogulina i Kamanja podzemna batina od svjetske vanosti sakrivena u Karlovakoj upaniji / World Under World: Cave Fauna Biodiversity in Ogulin and Kamanje Globally Important Subterranean Heritage Hidden in Karlovac County

  Katalog izlobe / Exhibition Catalogue

  Nakladnik / Publisher: Hrvatsko biospeleoloko drutvo/ Croatian Biospeleological SocietyAutori izlobe / Exhibition Authors: Jana Bedek, Hrvoje Cvitanovi, Krunoslav MlaakTekst / Text: Jana Bedek, Helena Bilandija, Daniela Hamidovi, Hrvoje Cvitanovi, Tvrtko Draina, Branko Jali, Vedran Jali, Petra Kova Konrad, Marko Luki, Kazimir Miculini, Roman Ozimec, Martina PavlekLektura/ Proofreading: Marta LukiPrijevod na engleski/ English Translation: Hrvoja HefferFotografije/ Photography: Kazimir Miculini, Jana Bedek, Marko Luki, Branko Jali, Hrvoje Cvitanovi, Petra Kova Konrad, Daniela Hamidovi, Boris Krstini, Helena Bilandija, Roman Ozimec, Vedran Jali, Krunoslav Mlaak, Martina Pavlek, Sonja BaurinTopografski snimci/Maps: Sreko Boievi, Marijan epelak, Branko Jali, Vedran Jali Likovno oblikovanje/ Graphic Design: Jadranka LadavacTisak/Print: Kerschoffset d.o.o.Naklada/Edition: 500 primjeraka/500 copiesFotografija na naslovnici/Cover Photograph: vrparka/ ribbon diploplode (Jana Bedek); veliki imi/greater mouse-eared bat (Boris Krstini); ovjeja ribica /cave salamander (Boris Krstini); Langhofferov golema/ Longhoffers giant cave ground beetle (Jana Bedek)

  ISBN 978-953-99931-2-0

  CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 718654A CIP catalogue record for this book is available from the National and University Library in Zagreb under 718654

  Zagreb, 2009.

  Ova je publikacija proizvedena uz pomo Europske unije. Sadraj istog iskljuiva je odgovornost Hrvatskog biospelolokog drutva i ni u kojem sluaju se ne moe smatrati da odraava stajalita Europske unije.This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Croatian Biospeleological Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

  Zahvaljujemo Borisu Krstiniu na pomoi oko ureivanja fotografija kao i svima koji su sudjelovali u realizaciji ove publikacije, posebno onima koji su nam pomogli korisnim savjetima i ustupanjem fotografija.We would like to thank Boris Krstini for help with photo editing as well as everyone who participated in the preparation of this publication, particularly those who helped us with their useful counsel and photographs.

 • Svijet ispod svijetaBioraznolikost piljske faune Ogulina i Kamanja - podzemna batina od svjetske vanosti sakrivena u Karlovakoj upaniji

  World under world Cave Fauna Biodiversity in Ogulin and Kamanje - Globally Important Subterranean Heritage Hidden in Karlovac County

  Katalog izlobe / Exhibition Catalogue

 • 4 CBSS | World Under World

  A Short Project Description

  Title: Biodiversity of Subterranean Fauna of Karlovac County

  Beneficiary: Croatian Biospeleological Society

  Partners: VRLOVKA Mountaineering Society URSUS SPELAEUS Speleological Club KAMANJE Municipality Public Institution for Management of Protected Natural Values in KARLOVAC COUNTY

  Financing: European Union through PHARE 2006 PROGRAMME

  Duration: December 2008 October 2009

  Overall Objective: To contribute to nature and environmental protection and sustainable use of natural resources in the region of Karlovac County

  Specific Objectives:

  This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Croatian Biospeleological Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

  To encourage conservation of subterranean fresh water supplies and subterranean fauna biodiversity in Karlovac County

  To develop cross-sector cooperation in the area of nature and environmental protection, with a special emphasis on ground waters

  To collect scientific data on ground waters and fauna in order to establish professional grounds for legal protection of the region and protection of specific sites

  To educate local community and raise awareness about Karlovac County subterranean fauna biodiversity and threats to its endangered species, and

  To promote Karlovac County subterranean fauna biodiversity

 • 5HBSD | Svijet ispod svijeta

  Osnovni podaci o projektu

  Ime: Bioraznolikost podzemne faune Karlovake upanije

  Projekt provodi: Hrvatsko biospeleoloko drutvo

  Partneri: Planinarsko drutvo VRLOVKA Speleoloki klub URSUS SPELAEUS Opina KAMANJE Javna ustanova za upravljanje zatienim prirodnim vrijednostima KARLOVAKE UPANIJE

  Financira: Europska unija u sklopu programa PHARE 2006

  Razdoblje: od prosinca 2008. do listopada 2009. godine

  Glavni cilj: zatita prirode i okolia te odrivo koritenje prirodnih resursa na podruju Karlovake upanije

  Konkretni ciljevi:

  Ova je publikacija proizvedena uz pomo Europske unije. Sadraj istog iskljuiva je odgovornost Hrvatskog biospelolokog drutva i ni u kojem sluaju se ne moe smatrati da odraava stajalita Europske unije.

  poticanje zatite podzemnih voda i bioraznolikosti podzemne faune Karlovake upanije razvoj meusektorske suradnje na podruju zatite prirode i okolia, s posebnim

  naglaskom na podzemne vode prikupljanje znanstvenih podataka o podzemnim vodama i fauni radi izrade strunih

  podloga za zakonsku zatitu regije i pojedinih lokaliteta edukacija lokalnog stanovnitva i podizanje svijesti o bioraznolikosti podzemne faune

  Karlovake upanije i prijetnjama koje ju ugroavaju te promocija bioraznolikosti podzemne faune Karlovake upanije

 • 6 CBSS | World Under World

  Introduction

  The Karlovac County has always been characterised by a turbulent history, which is also discernible in the name of its largest region Kordun. The name derives from the French expression cordon militaire, that is, military borderland. The legacy of this regions population and visitors is comprised not only of a rich historical and cultural heritage, but also of nature, conserved to a large extent. The Karlovac County has its own pearls: river-streaked hilly landscape, forested mountain peaks, karst fields and a plethora of castles and fortresses, all bearing witness to this turbulent history.

  Uvod

  Burna prolost Karlovake upanije obiljeava taj kraj sve do dananjih dana. O tome svjedoi i naziv najvee regije Kordun, ije ime potjee od francuskog izraza cordon militaire, odnosno vojna krajina. Stanovnitvo i posjetitelji toga kraja ostavili su nam u nasljedstvo bogatu povijesnu i kulturnu batinu, kao i jo uvijek u velikoj mjeri ouvanu prirodu. Biseri Karlovake upanije njezine su rijeke koje presijecaju breuljkasti krajobraz, umoviti planinski vrhovi, krka polja te brojni dvorci i utvrde kao svjedoci turbulentne povijesti.

  Zagorska Mrenica: zaboravljena rijeka/ Zagorska Mrenica: forgotten riverfoto/photo: K. Miculini

 • 7HBSD | Svijet ispod svijeta

  The Karlovac County is a part of Continental Croatia. It covers an area of 3 622 km2, which makes it one of the largest counties in the country. This county is one of the most important counties owing to its transit-, transport- and geostrategic position. Geographically, the county is mainly situated in the Kordun region. However, some of its smaller parts belong to Lika, Gorski Kotar, Pokuplje and Banovina. Concerning the relief, the Karlovac County is a transition zone between the Dinaric Mountain region (Gorski Kotar, Lika) and the Central Croatian lowlands. The terrain is mostly hilly, with smaller, but gradually rising elevations (200-300 m), whereas the highest peaks, which are more than 1000 m in altitude, are situated in the Gorski Kotar region.

  There are 14 natural values declared protected in the Karlovac County. The special Cret Botanical Reserve in Banski Moravci has the highest level of protection. The Plitvika Jezera National Park is also partially in this region, as well as the umberak Samoborsko Gorje Nature Park. The geomorphologic nature monuments of this region are Visibaba, an extremely attractive pear shaped cliff, and two speleological objects, including Vrlovka, situated along the Kupa River nearby Kamanje, and pilja u Kamenolomu Tounj (a cave), preventively protected in 2008. The protected landscapes are Klek, the Ozalj surroundings, Petrova Gora Biljeg

  Karlovaka upanija dio je kontinentalne Hrvatske te je sa svojih 3 622 km2 jedna od veih upanija u dravi. Zahvaljujui svom tranzitnom, prometnom i geostratekom poloaju jedna je od najvanijih upanija. Geografski najveim dijelom nalazi se na podruju Korduna, meutim manji dijelovi pripadaju Lici, Gorskom kotaru, Pokuplju i Banovini. Reljefno, Karlovaka upanija prijelazna je zona izmeu dinarskog planinskog podruja (Gorski kotar, Lika) i ravniarskog prostora sredinje Hrvatske. Teren je uglavnom breuljkast s manjim uzvisinama (200-300 m) koje se postupno poveavaju prema jugu, a najvii vrhovi visoki preko 1000 m n. v. nalaze se na podruju Gorskog kotara.

  U Karlovakoj upaniji proglaeno je 14 zatienih prirodnih vrijednosti. Poseban botaniki rezervat Cret u Banskim Moravcima ima najvii stupanj zatite. Na podruju upanije je i dio nacionalnog parka Plitvika Jezera te dio parka prirode umb