strona 3 fatalna wpadka prezydenta andrukiewicza · pdf filenr 23/...

Click here to load reader

Post on 07-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nr 23/ LISTOPAD/GRUDZIE/2017/EK/ K ALINOWO/ PROSTKI/ STARE JUCHY/ NAKAD 10 000/ GAZETA BEZPATNA

  Fatalna wpadkaprezydenta Andrukiewicza

  Ale midzy dziaaniem a zabaw w spin doktora jest bardzo cienka granica, ktrej nie wolno przekro-czy. Praca takiego doktora po-lega na zdolnoci zmanipulowania mediw, w taki sposb, aby infor-macje byy przedstawiane w jak najlepszym wietle. Dobry fachowiec sprzeda nowin mediom w taki sposb, aby mae rzeczy stay si wielkimi. Ale je-eli karmi si swoich mieszka-cw wyborcw informacjami nieprawdziwymi, to ju niestety jest niefajnie. A nawet jest fatal-nie, bo oznacza to by mogo, e nard jest ciemny, wszystko kupi, i nie wyapie pewnych informacji. Wpadk, w mojej ocenie, zaliczy Tomasz Andrukiewicz, kiedy to na stronie elk.wm.pl powiedzia to, czego nigdy chyba powiedzie nie powinien. I gdyby nie czujne oko czytelnika, by moe sprostowanie nieprawdziwej informacji, nigdy nie miaoby miejsca. Bo o wtpli-wociach powiadomi nas miesz-kaniec Eku.Na stronie internetowej lokalnego

  tygodnika pojawi si tekst pt. Sa-morzdowcy do wymiany? Znamy zdanie prezydenta Eku. Prezydent Andrukiewicz krytykuje tam zaoenia nowej ordynacji wy-borczej i OK, do tego ma prawo, ale ju posugiwanie si niepraw-dziwymi informacjami OK nie jest. W tekcie czytamy: Jestem prze-konany, e dwukadencyjno 4-let-nia nie przejdzie. Jestem w Na-rodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP. 27 padzierni-ka odbyo si posiedzenie zespou powicone tej kwestii. Jeeli taki pomys si pojawi, to bdzie weto prezydenckie. Sprawdzamy wic, czy prezydent Eku jest faktycznie w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP, czy stoi wrd dok-torw i profesorw otaczajcych najwaniejsz osob w pastwie. Na stronie internetowej Prezydenta RP prno jednak szuka nazwiska Andrukiewicz. Moe mamy problem z interpreta-cj wypowiedzianego zdania. Kancelaria Prezydenta RP pra-cuje bardzo sprawnie, nie mamy wic problemu z uzyskaniem in-formacji. Przedstawiamy sytuacj i pytamy, jak naley rozumie zda-nie Jestem w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP

  Moe by zaproszony na jakie spotkanie z jakiego zgrupowania i moe poczu si jako czonek tej rady mwi nam w kancela-rii. Jeeli na stronie internetowej w skadzie nie znalaza pani takie-go nazwiska, to w innym miejscu te go pani nie znajdzie tuma-czy nam rozmwczyni. Po kilku godzinach dostajemy te oficjaln informacj. Uprzejmie informujemy, e Pre-zydent Eku Pan Tomasz Andru-kiewicz nie jest czonkiem Narodo-wej Rady Rozwoju. Jednoczenie uprzejmie wyjaniamy, e zarwno rol Prezydenta RP, jak i Kierow-nictwa Kancelarii Prezydenta RP nie jest komentowanie, wyjania-nie, czy prostowanie wypowiedzi czonkw rzdu, przedstawicieli te-renowych organw administracji pastwowej czy innych osb pub-licznych. W zwizku z powyszym ani Prezydent RP, ani Kancelaria Prezydenta nie bd komentowa wypowiedzi Pana Prezydenta To-masza Andrukiewicza.(sic) Zadajemy te pytanie prezyden-towi Eku [...] Czy to bd dzien-nikarza, czy pana przejzyczenie? Odpowied przychodzi po kilku dniach [...] Jestem czonkiem Ze-spou Samorzdowego ds. kaden-cyjnoci, dziaajcego w ramach Narodowej Rady Rozwoju, dele-

  gowanym przez Zwizek Miast Polskich. Przygotowuje on opinie, stanowiska, wnioski, ktre s przed-miotem plenarnych posiedze Na-rodowej Rady Rozwoju, do ktrej na bieco mog by delegowani przedstawiciele zgoszonych orga-nizacji. Pierwsze spotkanie zespou odbyo si 27 padziernika. Przytoczone wypowiedzi w mate-riale dziennikarza s moimi opi-niami, zawieraj stanowisko strony samorzdowej, cho stwierdzenia zawarte w tekcie s skrcone i by moe za bardzo uproszczone [] pisze nam w odpowiedzi Tomasz Andrukiewicz.Jednak nasz uwag przykuwa Zesp Samorzdowy ds. kaden-cyjnoci jaki twr nikomu nie-znany. Sprawdzamy prawdziwo i tej informacji.Pierwsze spotkanie zespou od-byo si 27 padziernika to zdanie jest prawdziwie, jest te potwierdze-nie, e Andrukiewicz uczestniczy w spotkaniu z ramienia Zwizku Miast Polskich. Zesp Samorz-dowy ds. kadencyjnoci takowy nie istnieje przy narodowej radzie.

  Moe panu prezydentowi cho-dzio o to, e kwestia kadencyjnoci jest dla niego najistotniejsza i temu powica wicej uwagi moe to mia na myli. Moe to jaka nieci-

  so, trudno mi to ocenia mwi przedstawiciel biura prasowego. Nic mi o takim zespole nie wiado-mo mwi nam w kancelarii. Taka postawa i w zaparte ni-komu chyba nie suy, bo ani to marketingowo wyszo dobrze, ani nikomu na dobre nie wyszo. Cza-sami potrzeba kilku lat, aby zbu-dowa dobry wizerunek, ale wy-starczy minuta, aby go zniszczy. Dowiadujemy si te, e wypo-wied na stronie elk.wm.pl doty-czca art. dotyczcego tematu zo-staa zmieniona. Dzi brzmi tak: Jestem przekonany, e dwuka-dencyjno 4-letnia nie przejdzie. Jestem w zespole samorzdowym ds. kadencyjnoci przy Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP. 27 padziernika odbyo si po-siedzenie zespou powicone tej kwestii. Jeeli taki pomys si po-jawi, to uwaam, e bdzie weto prezydenckie. I dalej w naszej ocenie jest ona nie koca prawdziwa, a moe nie inter-pretujmy tego prawidowo. Przygldamy si te innym wy-powiedziom wodarza Eku w tym artykule. I wyania nam si obraz bekotu pijarowego, bo ten wi-da nie jest ju na najwyszym po-ziomie. Cig dalszy strona ostatnia

  RENATA SZYMASZKOMIASTO-GAZETA.PL

  [email protected]

  gazeta.pl

  Ek jest wany, dlatego o nim piszemy

  Ruchome piaski na Wojska PolskiegoHucznie i szumnie przedstawiana przez wodarzy eckich modernizacja i przebudo-wa ulicy Wojska Polskiego to jak na razie projekt bardzo mglisty i kruchy. Powd? O pienidze na urzdnicy z ratusza dopiero wnioskuj, a nadzr rodowiskowy do-patruje si we zagroe dla Jeziora Eckiego i wzywa do poprawek oraz uzupenie.

  Sta wrd wielkich, to pewnie marzenie niejednego samorzdowca, szczeglnie gdy jest si z maego miasta. Wane jest jednak to, by nie myli marzenia z rzeczywistoci. Kady samorzdowiec, ktry oprcz tego, e ma przed sob zadania, ktre maj zaspokoi potrzeby mieszkacw, dba take o swj pozytywny wizerunek. Bo tylko taki pozwoli mu na kontynuowanie dalszej jego kadencji.

  Strona 3

  Czy to ju polityka ciepej wody w kranieStrona 9

 • 2 Bdcie samoukami, nie czekajcie, a was nauczy ycie/ Stanisaw Jerzy Lec

  Redakcja nie zwraca niezamwionych tekstw oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania skrtw w publikacjach nadesanych. Wydawca nie odpowiada za tre reklam i ogosze

  Miasto-gazeta.plRedakcja

  [email protected]

  Miasto-gazeta.plRedaktor naczelnyRenata SzymaszkoTel: 796-569-130

  Miasto-gazeta.plWydawca

  Diaspora Media

  DrukarniaPOLSKA PRESS Sp. Z O.O

  IgnatkiProjekt graficzny

  Renata Szymaszko

  miasto-gazeta.pl listopad/grudzie 2017

  MIASTO EK: POD NAPICIEM

  Ja si pytam- Ireneusz Dzienisiewicz

  Zakaz sprzeday alkoholu wnocy wgodz. od 22 do 6.00, zmniejszenie iloci pozwole na sprze-da czy ograniczenie miejsc ze sprzeda napojw alkoholowych to m.in. jedne znarzdzi, jakie otrzymay samorzdy do walki zalkoholizmem. Sejm wanie uchwali ustaw oograniczeniu sprzeday alkoholu.

  Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi wprowa-dza nowe przepisy, ktre maj umoliwi gminom ograniczenie dostpu do alkoholu, take tego zzawartoci 4,5 proc. alkoholu. To oznacza, e samorzd bdzie mg ograniczy take punkty ze sprzeda piwa. Bdzie mg take zakaza sprzeday alkoholu wnocy. Co wicej, gminy bd mogy zastosowa szerszy krg ogranicze spoywania alkoholu wmiejscach publicznych.

  Zmieni si take sposb reklamowania piwa. Do tej pory mogo ono by reklamowane od godz. 20.00. Po wejciu przepisw wycie emisja reklamy bdzie moliwa dopiero po godzinie 23.00. do 6.00. rano. Wdalszym cigu obowizuje zakaz reklamy napojw alkoholowych wnieograniczonej prze-strzeni publicznej - Internecie. Nowelizacja przepisw ma wej wycie 1 stycznia 2018 roku.

  (MySZ)

  Zakaz sprzeday alkoholu noc w rkach samorzdu

  Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi wprowadza przepis, ktry pozwala samorzdom na ograniczeniu sprzeday alkoholu w godzinach od 22:00 do 6:00 (nie dotyczy lokali gastronomicznych). Czy Rada Miasta Eku powinna zakaza sprzeday alkoholu w sklepach nocnych ? Czy waniejsze jest utrzymanie swobody prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, czy utrzymanie porzdku w okolicach punktu sprzeday alkoholu ?

  Artur UrbaskiZ-ca prezydenta Eku

  Samorzd miasta Eku nie zajmo-wa si do tej pory t spraw. Faktem jest, e docieraj do nas go-sy mieszkacw na temat zakca-nia porzdku i haasu w godzinach nocnych w okolicach sklepw z al-koholem. Myl, e przed podj-ciem decyzji zapyta naley naszych mieszkacw, co o tym sdz. Przyj-rzymy si te bliej funkcjonowaniu sklepw z alkoholem, ktre otwar-te s po godzinie 22. Zapytamy te suby odpowiedzialne za porzdek w miecie, jak i komisj zajmujc si rozwizywaniem problemw alkoho-lowych w Eku o ich opini. Wane jest dla nas, aby okolice takich skle-pw byy miejscami bezpiecznymi. Pytaniem jest rwnie, czy w sytuacji wprowadzenia takiego zakazu nie po-wrc dawne praktyki tzw. sklepw u babci w bramie, gdzie odbywa si kiedy handel czsto bardzo niebez-piecznymi substancjami oferowany-mi jako alkohol. Temat z pewnoci wymaga analizy.

  Temat wprowadzenia czciowej prohibicji (bo tak naleaoby na-zwa te pomys) ma wicej wad ani-

  eli zalet. Nie trzeba powica duo czasu, aby po wpisaniu w przegl-dark internetow sowa *prohibicja znale wiele ciekawych odniesie do historii nowoytnej wiata. I nie-stety, z przykroci trzeba przyzna, e nigdzie nie odnioso to zamierzo-nego skutku, co wicej bardzo cz-sto prowadzio to do tworzenia si kolejnych problemw/patologi spo-ecznych np. budowania majtku or-ganizacji przestpczych. Nie zmienia to faktu, e naleaoby przeanalizo-wa skuteczno dotychczasowych dziaa w rnych programach pro-filaktyki antyalkoholowej i rozway ewentualne zmiany. Od