strategi penambahbaikan pengajaran

Upload: sadisz

Post on 05-Jul-2018

237 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 Strategi Penambahbaikan Pengajaran

  1/9

   erkemb ng n rofesion l DP Jilid   Bi . 112005

  Kajian Tindakan: Strategi Penambahbaikan Pengajaran

  Hashimah Mohd. Yunus

  [email protected]

  Ahmad Ramli Saad

  [email protected]

  Pendahuluan

  Kajian tindakan membekalkan guru-guru dengan kemah iran yang diperlukan untuk

  mengatasi masalah yang spesifik terhadap bilik darjah mereka sekaligus sekolah mereka.

  Melalui penggunaan prosedur kajian yang betul, guru-guru penyelidik dapat menyelesaikan

  cabaran-cabaran terhadap pengajaran mereka sendiri. Mereka akan dapat mempelajari

  dan memahami cara menyoal soalan berfokus, memberi definisi terhadap istilah,

  mengumpul data yang relevan, menggunakan proses analisis yang dapat mengatasi

   bias

  serta metodologi yang menjaga kesahan dan kebolehpercayaan. Dapatan kajian akan,

  dengan serta merta, diaplikasikan terhadap keadaan individu tersebut.

  Penyelidikan pendidikan tradisional hanya mempunyai kegunaan yang terhad. Penyelidikan

  jenis ini biasanya dijalankan untuk projek penyelidikan spesifik yang tidak termasuk

  pengajaran. Apabila pendidik berbincang tentang penyelidikan guru atau pengajaran

  sebagai kajian, mereka melihat guru melebarkan peranan mereka dengan memasukkan

  refleksi yang kritikal terhadap pengajaran mereka. Sesetengah contoh pengajaran sebagai

  kajian melibatkan pendidik yang ingin menjalankan kajian di dalam bilik darjah atau sekolah

  mereka bagi tujuan menambah baik pengajaran, menguji teori pendidikan atau untuk

  menilai dan melaksanakan pelan pendidikan. Guru-guru penyelidik menggunakan label

   kajian tindakan untuk menjelaskan pendekatan tertentu bagi penyelidikan bilik darjah.

  Makalah ini akan membincangkan sedikit sejarah berkaitan kajian tindakan, prosedurnya

  dan akhir sekali beberapa contoh kajian tindakan yang dilaksanakan guru bagi menambah

  baik pengajaran mereka dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

  Sejarah Kajian Tindakan

  Cetusan idea berkaitan kajian yang dilaksanakan guru telah dibentuk dalam pendidikan

  menengah pada tahun awal60-an dan lewat 70-an. Istilah kajian tindakan digunakan

  untuk menjelaskan penyelidikan berskala kecil yang dilaksanakan oleh guru kelas. Kemmis

  (1983) menjelaskannya sebagai satu bentuk inkuiri reflektifkendiri yang dijalankan oleh

  peserta dalam situasi sosial (termasuk pendidikan) untuk memperbaiki rasionaliti dan

  mengadili amalan sosial dan pendidikan mereka sendiri serta situasi amalan mereka

  dilaksanakan.

  Kajian tindakan boleh memberikan dua manfaat utama. Pertama, kajian jenis ini

  menggalakkan guru untuk membuat refleksi akan amalan mereka dan seterusnya

  menggalakkan perubahan terhadap amalan tersebut. Kajian tindakan memainkan peranan

  penting dalam pengajaran reflektif. Hal ini akan membantu perkembangan personal dan

  profesional guru apabila guru-guru melihat kembali pengalaman mereka dengan cara

   

 • 8/16/2019 Strategi Penambahbaikan Pengajaran

  2/9

  DP Jilid 5, Bil 112 5  erkemb ng n rofesion l

  yang sistematik. Keduanya, guru diberi kuasa yang membebaskan mereka daripada

  kebergantungan daripada amalan yang diturunkan oleh mana-mana pihak yang lebih

  tinggi dalam pendidikan. Melalui percubaan-percubaan kaedah dan bahan yang

  dilaksanakan sendiri dalam bilik darjah, dapatlah guru-guru menghasilkan kaedah atau

  bahan yang paling berkesan untuk mereka sendiri.

  Kaj ian tindakan dewasa ini adalah satu genre yang penting dalam pendidikan yang masih

  dan berterusan mengalami evolusi. Kurt Lewin 1946) pada zamannya sangat prihatin

  terhadap masalah sosial diberikan penghargaan kerana menggabungkan istilah kajian

  tindakan pada tahun-tahun selepas Perang Dunia Kedua. Beliau berpendapat

  perkembangan teori kajian tindakan yang selari dengan keperluan perubahan sosial maka

  kedua-duanya boleh dicapai bersama-sama bagi menyelesaikan masalah-masalah sosial.

  Lewin menjelaskan kajian tindakan sebagai satu lingkaran atau gelungan penyelidikan

  yang bermula dengan huraian perkara yang berlaku di kawasan tindakan diikuti oleh

  rancangan tindakan. Pergerakan daripada kawasan tindakan kepada rancangan tindakan

  memerlukan perbincangan, perundingan, eksplorasi peluang, penilaian kemungkinan dan

  kekangan, Rancangan tindakan pula diikuti oleh langkah tindakan yang sentiasa diawasi.

  Pembelajaran, perbincangan, refleksi, pemahaman, memikir semula dan merancang

  semula berlaku semasa tindakan dan pengawasan. Langkah akhir lingkaran kajian

  tindakan adalah penilaian terhadap kesan dan tindakan terhadap kawasan tindakan.

  Penilaian ini pula membawa kepada rancangan tindakan yang baru dan ini akan memulakan

  lingkaran kajian yang baru. Nilai kajian tindakan dalam situasi pendidikan dapat dilihat

  denganjelas secara cepat. Hal ini dijelaskan oleh Stephen Corey 1953) dalam bukunya

  Research to Improve School Practice yang mempengaruhi bidang pendidikan dengan

  kajian tindakan.

  Sehingga kini, temp at kaj ian tindakan dalam pendidikan sangat jelas. Selepas lima puluh

  tahun semenjak Lewin memperkenal idea kajian tindakan, genre ini telah berkembang

  dan berubah. Kajian tindakan dilihat sebagai kajian yang berfungsi sebagai satu

  komplementari dan boleh bergabung dengan kaedah inkuri yang lain. Sebagai contoh,

  Lawrence Stenhouse 1975) menyatakan bahawa kajian tindakan dan idea guru sebagai

  penyelidik adalah satu idea beliau yang memperkenal cara untuk memperbaiki pendidikan

  melalui pemberian kuasa kepada guru dengan melibatkan mereka dalam pembentukan

  kurikulum.

  Maka suatu dasar boleh digunakan oleh guru-guru untuk mernilih kajian dalam bilik darjah

  seperti berikut:

  Peranan utama guru melibatkan pengajaran maka apa-apa projek

  penyelidikan tidak patut mengganggu komitmen ini.

  Metodologi pengurnpulan data tidak perlu mengambil banyak mas a

  guru.

  Metodologi yang digunakan guru mestilah ada kebolehpercayaan

  bagi membantu guru membentuk hipotesis dengan yakin serta

  membentuk strategi yang boleh diaplikasikan dalam situasi bilik darjah

  95

 • 8/16/2019 Strategi Penambahbaikan Pengajaran

  3/9

   erkemb ng n rofesion l

  DP Jilid 5, Bil. 112005

  Guru mestilah komited terhadap masalah kajian yang dikaji

  Guru mestilah mengikut prosedur etika apabila menjalankan kajian

  • Kajian bilik darjah seboleh-bolehnya mengambil perspektifbahawa

  semua ahli dalam komuniti sekolah membina dan berkongsi visi

  yang sama.

  Kebiasaannya bahagian yang paling sukar bagi guru dalam menjalankan kajian bilik

  darjah ialah membuat keputusan tentang fokus kajian. Penyelidikan guru tidak memerlukan

  hipotesis yang tertentu. Sebenamya guru tidak perlu untuk bermula dengan satu masalah.

  Guru-guru hanya perlu satu idea yang umum bahawa sesuatu patut ditambah baik. Idea

  guru boleh bermula daripada menjanjikan idea baru atau pengenalpastian amalan yang

  wujud sudah tidak dapat memberikan aspirasi lagi terhadap pengajaran. Apabila fokus

  kajian sudah diputuskan, perancangan pengumpulan data, diikuti dengan pengumpulan

  data sebenar serta analisis akan dilaksanakan.

  Prosedur Kajian Tindakan

  Berikut adalah cadangan praktikal bagi proses penyelidikan guru:

  Putuskan terhadap satu fokus

  • Mulakan dengan satu data autobiografikal dengan mencari keprofesionalan

  diri sendiri. Soalan-soalan yang boleh ditanya - Apakah bidang minat anda

  dalam pengajaran dan pembelajaran? Apakah minat anda secara spesifik?

  Apakah soalan-soalan yang boleh diuruskan? Pilih sesuatu yang anda minati

  dan perlu dikaji  passionate .

  Berikan justifikasi bahawa projek itu adalah penyelesaian terbaik anda

  terhadap masalah anda.

  Membentuk perancangan untuk memperoleh celik akal  insight

  • Rancangjangka masa bagi mengumpulkan bukti atau data untuk menyemak

  perkara yang ingin dicapai/selesaikanllakukan terhadap perkara yang tidak

  diketahui lagi.

  Putuskan bukti yang ingin dikumpul. Bukti termasuk perkara seperti soal

  selidik/tinjauan, pemerhatian video atau nota yang ditulis , kolaboratif

   rakaman video atau audio mesyuarat atau pengajaran rakan sebaya , temu

  bual, ujian atau rekod, hasil kerja murid, transkrip video atau audio,jumal

  peribadi serta bacaan dari perpustakaan dan lain-lain.

    nalisis data dengan melihat kepada pola atau tema merentasi bukti

  Menyimpan log dan jumal, baca bukti-bukti secara berkala, kodkan data-

  data daripada tema dan pola, lukiskan atau cartakan pola, cuba simpulkan

  perkara yang dipelajari sepanjang kajian dengan mengenal pasti mesej,

  metafora atau soalan-soalan yang baru.

   

 • 8/16/2019 Strategi Penambahbaikan Pengajaran

  4/9

  DP Jilid 5, Bil 112 5

   erkemb ng n rofesion l

  • Pastikan pemahaman kendiri dengan membuat triangulasi bukti tema, kod,

  pola yang sarna timbul dalam lebih daripada dua jenis data dan dengan

  bercakap dengan rakan sebaya, murid dan rakan.

  Laporkan perkara yang dipelajari

  Kepada rakan sejawat, ibu bapa, dalam seminar dan jurnal.

  Simpulkan perkara yang dipelajari - dalam karangan, naratif, poster, video

  atau puisi.

  • Beritahu cara masalah berubah, tidak berubah, atau bertambah teruk

  disebabkan perubahan dalam amalan anda

  Satu komponen utama dalam kajian tindakan ialah mengongsikan perkara yang telah

  dipelajari. Terdapat banyak teknik yang boleh digunakan bagi tujuan perkongsian laporan

  kajian tindakan.

  Berikut adalah beberapa audiens yang berpotensi untuk berkongsi laporan kajian:

  1. rakan sejawatan pada hari perkembangan staff

  2. ibu bapa dan murid

  3. e-mel dan kumpulan perbincangan lihat sumber dalam Internet

  4. penerbitan daripada organisasi professional

  5. jurnal berkaitan kajian guru.

  Contoh Kajian Tindakan yang Dilaksanakan Guru bagi Thjuan

  Penambahbaikan Strategi Pengajaran

    Ayub untuk Pendidikan Khas

  Anna, guru tahun tiga memerhati Ayub dengan sudut hujung matanya. Walaupun Ayub

  sedang duduk membaca dengan senyap, Anna tahu Ayub berupaya dan selalu dengan

  tiba-tiba menunjukkan letupan emosi yang sangat kuat. Pada hari tersebut, letupan tersebut

  berlaku sebaik sahaja selepas waktu rehat. Tiba-tiba sahaja Ayub melompat, menolak

  semua kertas yang berada di atas mejanya, menolak mejanya sebingga terbalik. Gurunya

  dapat membawanya keluar daripada bi1ik darjah dan menghantarkanya ke bilik kaunselor

  sementara rakan kelasnya mengemas semula meja dan kertasnya. Walaupun dengan

  kecekapan mereka, setengah jam terbuang sebelum guru dapat menyediakan kelas dan

  memulakan kerja semula.

  Kecewa dengan kehilangan waktu mengajar yang berulang-ulang, Anna mengambil

  keputusan untuk menjalankan kajian tindakan terhadap Ayub.

  Mula-mula, persoalannya: Dalam kes ini, persoalannya adalah mudah. Apakah yang

  menyebabkan Ayub menjadi marah?

   

 • 8/16/2019 Strategi Penambahbaikan Pengajaran

  5/9

   erkemb ng n rofesion l

  DP Jilid 5 Bil 112 5

  Kemudian pengumpulan data: Sukar sedikit untuk memastikan cara mengumpul

  maklurnat yang boleh memberi respon kepada soalan tersebut. Agak mudah sekiranya

  mengatakan masalah ini bermula dari rumah di taman permainan ataupun emosi

  psikologinya sendiri. Walaupun ada kemungkinannya tetapi tanggapan ini tidak akan

  membantu di dalam bilik darjah. Sebaiknya Anna mengambil nota ringkas perkara yang

  berlaku sebaik sebelum masalah itu berlaku.

  Seterusnya analisis data: Selepas pengumpulan beberapa data Anna boleh

  membentangkan data yang telah dikumpul iaitu nota-nota tadi membacanya berulang-

  kali serta mencari pola. Akhimya Anna menjurnpai jawapan kepada masalahnya.

  Dapatan: Ayub mengamuk apabila Anna mengedarkan kertas mengarahkan murid

  mempelajari konsep baru.

  Pelan Tindakan: Secara lembut Anna berjumpa Ayub dengan buktinya yang menuju

  kepada penyiasatan awal yang tidak mendedahkan maklumat. Ayub sambil menangis

  mengaku bahawa dia sentiasa berasa takut sekiranya dia tidak dapat membuat tugasan

  yang baru. Anna dan Ayub bersama-sama merancang satu pelan. Apabila guru

  mengedarkan kertas bagi tugasan baru dia berjanji akan memberi Ayub kertas tugasan

  yang seronok untuk dibuat.

  Mulai dari saat itu Anna akan memastikan seluruh kelas boleh bekerja kemudian ke

  meja Ayub dan membantunya sehingga dia memahami konsep baru yang diajar dan

  Ayub tahu perkara yang perlu dilakukan. Langkah ini berjaya. Letupan emosi semakin

  berkurangan secara signifikan sebingga akhirnyaAnna menarik balik cadangannya untuk

  menghantar Ayub ke kelas Pendidikan Khas.

    Murid tercicir telah membuat keputusan untuk berhenti sekolah sewaktu

  di sekolah menengah rendah

  Proses yang sama juga boleh digunakan untuk situasi yang lebih besar. Sebagai contoh

  seorang guru sekolah menengah rendah sedang duduk di bilik guru sambil membelek

  dan membaca sebuah majalah. Dalam pembacaannya beliau terbaca sebuah makalah

  kajian yang mendapati murid-murid sekolah menengah atas telah membuat keputusan

  untuk berhenti sekolah semasa mereka di sekolah menengah rendah. Guru tersebut

  tidak dapat mengeluarkan tuduhan tersebut daripada fikirannya dan berulang kali soalan

  ini ditanya Bagaimana perkara tersebut boleh berlaku? Apa yang boleh kita buat?

  Maka beliau pun bertekad untuk melaksanakan satu kajian tindakan.

  Mula-mula persoalannya: Selepas beberapa perbincangan dan perdebatan beliau

  memilih: Apakah yang boleh sekolah ini lakukan untuk membuat transisi daripada sekolah

  rendah ke sekolah menengah rendah secara mesra pengguna ?

  Kemudian pengumpulan data: Guru tersebut membina satu soal selidik yang mudah

  dengan menyoal pelbagai pengalaman murid semasa proses transisi yang diedarkan

  kepada murid tingkatan satu beliau sendiri. Terkejut dengan respon murid guru tersebut

  meminta bantuan guru kaunselor. Bersama-sama mereka membuat tinjauan secara

  menyeluruh di sekolah terse but dan memilih kumpulan secara rawak. Satu kumpulan

   

 • 8/16/2019 Strategi Penambahbaikan Pengajaran

  6/9

  DP me

   

  BU 112 5

   erkemb ng n rofesion l

  yang terdiri daripada murid paras bahaya dan kumpulan kedua terdiri daripada murid

   sederhana dengan kumpulan yang mewakili j antina dan etnik.

  Seterusnya analisis data: Guru-guru menyemak dengan teliti tinjauan tersebut untuk

  mendapatkan satu pola daripada responden dan kemudian menyenaraikan

   rubrics

  untuk pola tersebut yang selalunya dipanggil tema. Kemudian mereka menyemak sekali

  lagi tinjauan tersebut untuk melihat respon yang sesuai dengan setiap pola satu pertalian

  yang dapat mereka grafkan.

  Dapatan: Satu bilangan murid yang signifikan dalam kedua-dua kumpulan berasakan

  terlalu sukar dengan cabaran sosial yang membuatkan mereka berasakan diri mereka

  terlalu kecil dalam persekitaran sekolah yang besar.

  Pelan tindakan: Guru kaunselor dan guru besar berkongsi maklumat tersebut dengan

  seluruh sekolah yang seterusnya juga mengejut semua guru. Respon murid seperti

   Tiada

  seorang guru pun yang tahu nama saya dan  Tiada siapa pun yang bercakap

  dengan saya

  telah menyentuh hati guru-guru. Kumpulan guru tersebut bukan sahaja

  menghadapi cabaran untuk membina pelbagai rancangan untuk memberi respon kepada

  maklumat yang terserlah daripada respon murid mereka juga membina tinjauan tambahan

  pada tahun tersebut danjuga tahun berikutnya sebagai melihat semula kejayaan mereka

  dalam merujuk kepada dapatan pada peringkat awal tinjauan. Ibu bapa yang sangat

  kagum dengan usaha kajian tindakan memohon kerjasama sekolah membuat tinjaun

  terhadap ibu bapa tentang isu yang sarna. Akhimya sekolah menengah rendah yang lain

  juga meminta maklumat dan seterusnya mengubahsuai rancangan transisi mereka pula.

  3. Isu-isu dalam kurikulum

  Proses inijuga boleh digunakan untuk isu-isu berkaitan kurikulum. Sebagai contoh dua

  orang guru yang membuat dua projek yang berbeza pada waktu yang berbeza serta

  tahap yang berlainan ingin mengetahui khabar angin yang mengatakan murid yang menulis

  proses pemikiran yang mereka gunakan apabila mereka menyelesaikan masalah matematik

  dapat membuat penyelesaian matematik dengan lebih baik. Guru sekolah rendah

  membandingkan mas a yang diambil oleh murid tertentu untuk menguasai kemahiran

  tertentu apabila dia mengajar dengan kaedah biasa dengan kaedah yang meminta murid

  menuliskan pemikiran mereka. Bagi guru sekolah menengah pula beliau membandingkan

  tiga kelas yang berlainan yang dikumpulkan kepada kumpulan murid lemah sederhana

  dan pandai. Pada tahun pertama beliau meminta kumpulan lemah untuk menulis pemikiran

  mereka. Pada hujung tahunnya kelas tersebut mendapatkan skor ujian yang lebih baik

  daripada kumpulan sederhana. Pada tahun berikutnya dia meminta ketiga-tiga kumpulan

  menulis pemikiran mereka dan ketiga-tiga kumpulan menunjukkan kemajuan yang lebih

  baik daripada biasa. Walau bagaimanapun kumpulan lemah menunjukkan kemajuan

  yang lebih baik berbanding kedua-dua kumpulan tersebut. Kedua-dua guru tersebut

  tertanya-tanya sejauh manakah kemajuan murid itu disebabkan oleh keupayaan guru

  sendiri untuk melihat halangan dalam pemikiran murid yang dapat membantu mereka

  untuk respon kepada murid berkenaan dengan pedagogi yang sesuai.

   

 • 8/16/2019 Strategi Penambahbaikan Pengajaran

  7/9

   erkemb ng n rofesion l

  DP Jilid 5. Bil 112 5

  Dalam sebuah sekolah yang lain, seorang guru sekolah rendah yang baru setahun

  mengajar serta belum lagi dapat membina soalan pedagogi begitu yakin tentang program

  mengeja beliau serta ingin mendokumentasikan kejayaannya. Beliau begitu pasti yang

  beliau mempunyai satu kaedah yang berkesan untuk mengajar murid mengeja. Beliau

  telah mengumpul data seperti senarai, carta dan profil ejaan danjuga cerita dan pembinaan

  ayat oleh murid-murid. Dalam bulan tertentu beliau telah memberikan ujian ejaan bagi

  penggal pertama. Dengan rasa terkejut, beliau dapati kebanyakan murid telah gagal.

  Beliau menyemak semula data dan akhirnya pasti bahawa program yang digunakan

  sememangnya dapat membantu murid menggunakan perkataan yang banyak dan boleh

  menghasilkan satu cerita yang bagus, Walaubagaimana pun beliau dapati fokus terhadap

  pengajaran yang membantu murid untuk mengingat dengan lebih lama perlu

  dipertingkatkan.

  Kadang-kadang, sesetengah sekolah pula menjadi sebagai pusat inkuiri. Sebagai contoh,

  seorang guru besar baharu bagi sekolah rendah yang kelihatan begitu muda berhadapan

  dengan stafyang terdiri daripada kalangan guru senior telah ditanya oleh seorang guru

  sarna ada beliau datang daripada sekolah menengah untuk menjadi tutor kepada murid-

  murid. Menghormati pengalaman dan keyakinan guru-guru tersebut, guru besar berkenaan

  memulakan penambahbaikan sekolahnya melalui projek kajian tindakan. Sebagai contoh,

  seorang guru yang kembali daripada rehat duduk dengan menghenyakkan punggungnya

  serta terus menunjukkan reaksi yang kecewa dan bertanya Mengapalah murid-murid

  mengambil mas a yang lama untuk bersedia untuk belajar selepas rehat? Guru besar

  tersebut mengambil sedikit ruang masa sebelum menyambut soalan tersebut supaya

  dapat menunjukkan respon yang kredibel, membalas, Itu satu soalan yang baik.

  Mengapakah agaknya murid-murid tersebut mengambil mas a yang lama untuk bersedia

  belajar selepas waktu rehat? Bagaimana boleh kita tahu .... ya?

  Guru-guru yang berkumpul di situ memberikan cadangan-cadangan untuk mengumpul

  maklumat yang relevan, iaitu sumber data yang baik. Pada mesyuarat guru berikutnya

  mereka menganalisis maklumat terse but dan membina satu perancangan tindakan

  berasaskan dapatan awal tadi. Masalah diselesaikan dengan mengubah prosedur waktu

  rehat. Pada hujung tahun kedua, pada bila-bila masa, sekurang-kurangnya sebahagian

  daripada guru menjalankan projek kajian tindakan dengan soalan berkisar daripada,

   Mengapa murid-murid kita tidak dapat skor yang baik dalam ujian bacaan mereka?

  kepada Bagaimana kita boleh membuat murid-murid makan semasa waktu rehat?

  Sebagai hasil sampingan, tidak ada seorang guru pun yang tidak hadir mesyuarat guru

  ataupun datang lewat. Perkara yang relevan telah berlaku disana

  Dengan kata-kata daripada seorang guru (projek awalnya pun tidak boleh dipanggil

  kajian tindakan), Saya mula dapat melihat kesan jangka panjang mengenai ini. Kita

  bukan hanya tahu jawapan kepada masalah kita dalam projek ini malahan kita akan

  sedar tentang sikap kita terhadap pengajaran. Apabila kita menghadapi masalah dalam

  sekolah ini, kita tidak lagi hanya duduk dan komplen mengenainya lagi. Kita hadapinya.

  Kita menyoal mengenainya. Kita kumpulkan maklumat. Kita selesaikan masalah kita.

  Dengan cara ini, kita mempunyai kawalan dan autonomi terhadap kehidupan profesional

  kita sendiri .

  100

 • 8/16/2019 Strategi Penambahbaikan Pengajaran

  8/9

  DP Jilid

   

  u 112 5

  Perkembangan Profesional

  Dalam setiap penerangan kes di atas, guru-guru mengenal pasti masalah, guru memilih

  soalan, mengumpul dan menganalisis data dan guru membentuk pelan tindakan berasaskan

  dapatan awal mereka. Kajian tindakan ialah untuk guru menilai amalan sendiri serta

  dapat menyelesaikan masalah sendiri.

   enutup

  Kajian tindakan membekalkan guru-guru dengan peluang memperoleh pengetahuan dan

  kemahiran dalam menjalankan kajian serta menjadi lebih sedar terhadap pilihan dan

  kemungkinan untuk perubahan. Guru-guru yang terlibat dengan kajian tindakan menjadi

  lebih kritikal dan reflektifterhadap amalan mereka. Penyelidikan guru ini akan memaksa

  guru menilai semula teori semasa dan secara signifikannya akan mempengaruhi perkara-

  perkara yang diketahui tentang pengajaran, pembelajaran dan sekolah. Pemah dikatakan

  guru-guru sering meninggalkan kesan kepada murid mereka, tetapi jarang sekali

  meninggalkan kesan kepada profesion mereka. Maka melalui proses dan hasil kajian

  tindakan, guru-guru akan meninggalkan kesan kepada kedua-duanya.

    ujukan

  Anderson, G. L., Herr, K.

   

  Nihlen,A. S. (1994). Studying your own school: An educators guide

  to qualitative practitioner research Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

  Brooks, A. Watkins, K. E. (Eds.) (1994). The emerging power of action inquiry technologies

  San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

  Corey, S (1953). Action research to improve school practice New York: Teachers College Press.

  Elliott, 1. (1991). Action research for educational change Milton Keynes: Open University

  Press.

  Glanz, Jeffrey. (2003). Action research: An educational leader   guide to school improvement

  Christopher-Gordon.

  Glesne, C. Peshkin, A. (1992). Becoming qualitative researchers: An introduction Urbana

  Champaign: Longman.

  Hopkins, D. (1993).

  A teacher  guide to classroom research

  (2nd ed.). Bristol, PA: Open University

  Press.

  Hubbard, Ruth Shagoury and Brenda Miller Power. (1993), The art of classroom inquiry

  Portsmouth, New Hampshire: Heinemann.

  Jaeger, R. (1988). Complementary methods for research in education Washington, DC: American

  Educational Research Association.

  Kemmis, S. McTaggart, R. (1988). The action research planner (3rd ed.). Victoria: Deakin

  University Press [1st ed., 1981].

  Kemmis, S. (1983). Action research. In T. Husen T. N. Postlethwaite (Eds.) International

  encyclopedia of education: Research and studies Oxford: Pergamon.

  Livingston, C. Castle S. (1989).

  Teachers and research in action

  Washington, DC: National

  Education Association

  McKernan, 1. (1991). Curriculum action research: A handbook of methods and resources for the

  reflective practitioner New York: St. Martins Press.

  101

 • 8/16/2019 Strategi Penambahbaikan Pengajaran

  9/9

   erkemb ng n rofesion l

  DP Ji/id 5, Bi/ 112005

  McLean, 1.E. 1995 . Improving education through action research: A guide for administrators

  and teachers Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

  Nodie, Oja, S.   Smulyan, L. 1989 . Collaborative action research: A developmental approach

  New York: The Falmar Press.

  Olson, M. W. Ed. . 1990 Opening the door to classroom research Newark, DE: International

  Reading Association.

  Reed, Carol. 2000 . Teaching with power: Shared decision making and classroom practice

  New York: Teachers College Press.

  Richardson, V 1994 . Conducting research on practice. Educational Researcher 23. 510.

  Sagor, R. 1992 . How to conduct collaborative action research Alexandria, VA:ASDC

  Shulman, L.S. 1987 . Knowledge and teaching: Foundations of new reform. Harvard Educational

  Review 57 1 ,1- 22.

  Stenhouse, L. 1975 . An introduction to curriculum research and development London:

  Heinemann.

  Whyte, W. F. 1991 . Participatory action research Newbury Park, CA: Sage Publications.

  102