spv edut-ja-sudenkuopat

of 23 /23
Sukupolvenvaihdoksen edut ja sudenkuopat Helsinki 11.3.2017 Jukka Pusa

Author: suomen-metsaekeskus

Post on 11-Apr-2017

97 views

Category:

Education


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Spv edut-ja-sudenkuopat

Sukupolvenvaihdoksen edut ja sudenkuopat

Helsinki 11.3.2017

Jukka Pusa

Page 2: Spv edut-ja-sudenkuopat

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Jukka Pusa mti, LKV, AKA, HHJ, opettaja, kaupanvahvistaja

• Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV, toimitusjohtaja • Mhy-tausta, tj, kehittämispäällikkö • metsänomistaja, yrittäjä • luottamustehtäviä: politiikassa, yrittäjäjärjestössä, yrityksissä

Page 3: Spv edut-ja-sudenkuopat

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Sukupolven-vaihdos

• Omistajanvaihdoksen suunnitelmallisuus – tietoon perustuen, useitakin

oikeustoimia

• Hallittu luovuttaminen - oikeuksien pidätykset ja omistuksien

muotoutuminen hallintaan metsätalouden kannattavuus myös

sukupolvien yli

• Uuden omistajan löytäminen ja innostaminen - metsätilaa ei kannata

työntää perillisille, joita metsänomistaminen ei kiinnosta

• Myös saajan ja koko suvun edut tarkastelussa

• Vero- ym. seuraamukset hallintaan - yhteisomistajien väliset sopimukset

välttämättömiä

Page 4: Spv edut-ja-sudenkuopat

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Sukupolvenvaihdos tulee, oletko valmis - tuleeko suvulle etuja vai ongelmia?

1. Omistajan kuolemassa perimys PK:n mukaan monesti odottamaton ja

hallitsematon, usein lopulta kallis

2. Elinaikana tehtävät luovutukset

- määräämisvaltaisena

- määräämiskuntoisena; oikeustoimikelpoisuus edellytyksenä

- omasta tahdosta (OikTL:n pätemättömyysperusteet)

- sukupolvenvaihdos halutulla tavalla – suvulle etuja

Page 5: Spv edut-ja-sudenkuopat

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Sukupolvenvaihdos tulee, oletko valmis - tuleeko suvulle etuja vai ongelmia?

3. Määrääminen kuoleman varalta

- saanto testamentin perusteella, perintöverot/määräämisvalta

- sukupolvenvaihdosmääräyksiä – käytännössä ainoanakin

- puolisolla avio-oikeus kuolemassa ellei avioehtoa

- elävän henkilön perinnöstä ei voida pätevästi sopia

- Täydentää spv:sta

Page 6: Spv edut-ja-sudenkuopat

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

• Määritelty yhteisomistus - omistusosuudet kiinteistöstä murtolukuperusteisia, puolisoiden

yhteisomistus (lainhuuto ratkaisee)

• Hallitaan yhteisesti yhteisomistuslain mukaan

• Kuolinpesän yhteishallinto perintökaaren mukaan (PK 18:2)

• Pääsääntö kummassakin: Yhteisen omaisuuden käyttöön tai luovutukseen tarvitaan

kaikkien osakkaiden myötävaikutus - vaaditaan yksimielisyyttä elleivät osapuolet ole

muuta sopineet

• Omasta omistusosuudestaan jokainen määrää yksin ellei ole muuta sovittu spv-

luovutuksia mm.

• Yhteisomistus on riski - pitkän päälle ei useinkaan toimi – tarvitaan hyvä sopimus

yhteishallinnosta

• Yhteismetsässä toimii koska menee yhteismetsälain mukaan

Yhteisomistus - määrääminen

Page 7: Spv edut-ja-sudenkuopat

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Riskisaanto perintökaaren mukaan

Perintö jakamattomaan kuolinpesään; osakkaina perillisasemassa olevat, yleistestamentinsaajat ja usein leski

Kaikille yhteiseksi, kaikille saman verran – jos vain yksi osakas, kuolinpesä lakkaa perukirjalla ja sukuselvityksellä (jos leski ositus)

1. Hallitsematon ja ankarakin verotus

2. Yksimielisyysvaatimus käyttö hankalaa - riitelyä

3. Perinnöistä riidellään, jakaminen ei onnistu, ylimääräisiä kustannuksia, juristit, tavanomainen pesänjakopalkkio 15.000-30.000 €, enemmänkin

4. Pelko omaisuuden hävittämisestä tai häviämisestä

5. Perillisten riitautuminen eliniäksi

TÄSTÄ SYYSTÄ TARTTIS TEHDÄ JOTAIN – luovutuksia eläessä

• Luovuttajan jaksaminen ja kiinnostus määrää ajankohtaa

Page 8: Spv edut-ja-sudenkuopat

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Luovutukset elinaikana

• Lahjoja tai kauppoja

• Seuraamukset määrittyvät luovutuskirjan osapuolten ja ehtojen perusteella

• Verot ja määräämisvalta tarkastelussa

• Tarvittaessa useita oikeustoimia

• Varautuminen tulevaisuuteen - yhteisomistuksien ja määräysvallan jakamisen hankaluudet tiedostettava, ennakkoperintölausumat luovuttajan asiana

• Kuolemanvaraismääräykset tarpeen järjestelyn täydentäjänä

Page 9: Spv edut-ja-sudenkuopat

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Lahja

• vastikkeeton luovutus

• Arvostetaan luovutushetken käypään arvoon – lahjaveroseuraamus (8-20 % I vl) – kolmen vuoden kumulaatioaika – yhden vuoden sääntö lahjoitetun myynnistä

• Mahdollinen metsälahjavähennysoikeus, raja-arvot

• Mahdollisuus sulkea pois lahjan saajan puolison avio-oikeus

• Lahja huomioidaan perintöverotuksessa, jos lahjanantaja kuolee kolmen vuoden kuluessa luovutuksesta

• Käyttämätön metsävähennys siirtyy lahjan saajan käyttöön

• Lahjan pilkkominen alentaa veroja

• Sukupolven ylitys verotuksellisesti edukkain

Page 10: Spv edut-ja-sudenkuopat

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Hallintaoikeuden pidättäminen

• Sopimuksenvarainen vaikutuksiltaan

• Elinikäinen tai määräaikainen

• Oikeuden arvo vähennetään luovutetun omaisuuden

arvosta lahjassa lahjaveron määrä alenee

• Haltijan oikeudet murskaavia omistajan kannalta

• Ristiriitoja ja määräämisongelmia

• Harkittava tarkasti, aina riski

• Oikeudesta voi luopua myöhemmin, tappiota verotuksessa

määräaikaiseen verrattuna

Page 11: Spv edut-ja-sudenkuopat

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Metsän hallinta: tuottoa, vastuuta - ongelmiakin?

• Selvitettävä heti alussa – mitä merkitsee

• Haltija määrää metsän käytöstä ja saa tuoton – ei saa kajota pääomaan

• Metsän osalta haltija verovelvollinen (y-tunnus puukauppaa varten) - omistajan

metsäkulut eivät ole vähennyskelpoisia

• Oikeus tilan tuottoon – hallinta-ajan arvokasvun nautinta – puukauppatulot

haltijalle – jos annetaan omistajalle, katsotaan lahjaksi

• Hoitovelvollisuus (max tilan tuotto) asiapaperit allekirjoittaa ja esim.

kemeravarat saa haltija

• Oikeuksien valvonta haltija/omistaja– toisinaan ongelmia

• Oikeustoimikelpoisuusriskit – ei suositella elinikäisiä pidätyksiä

• Ei sukupolvenvaihdosta jos hallintaoikeus pidätetty

Page 12: Spv edut-ja-sudenkuopat

Meillä metsänomistajat päättävät ja ammattilaiset toteuttavat Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Ennakko-perintö

• Luovutuksia ja muita oikeustoimia voidaan tarkastella jälkikäteen

• Perinnönjättäjän lahja vaadittaessa otettava huomioon perinnönjaossa ellei toista näytetä – lahjan antaja voi määrätä asiasta luovutuskirjassa - testamentilla määrättävissä myös

• Mitä perittävä eläessään on antanut rintaperilliselle, on ennakkona vähennettävä perinnöstä, ellei muuta ole määrätty tai otaksuta tarkoitetun (PK 6:1.1)

• Lahjat riitauttavat jos eivät ole ennakkoperintöä

• Jos tavanomainen lahja, jonka arvo ei epäsuhteessa antajan oloihin ei vähennystä perinnöstä (PK 6:4)

• Suosiolahjasäännös lakiosaa määritettäessä

Page 13: Spv edut-ja-sudenkuopat

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

TVL 55 a §

Metsälahjavähennys

• Luonnollisella henkilöllä oikeus metsälahjavähennykseen - metsätalouden puhtaasta pääomatulosta (kulujen vähentämisen jälkeen mutta ennen tappion ja korkojen vähentämistä) - lahjana tai lahjanluonteisella kaupalla saadusta metsästä maksetun lahjaveron perusteella

• Vähennyksen kokonaismäärä (vähennyspohja) on se suhteellinen osa metsämaahan ja samalla luovutettuun joutomaahan kohdistuvasta lahjaverosta, joka kohdistuu lahjana saadun metsän varojen arvosta-misesta verotuksessa annetun lain 7 §:n mukaisen arvon 30 000 euroa (tai sata hehtaaria) ylittävään osaan kerrottuna luvulla 2,4.

• Arvostamislaki 7 §: - metsän vertailuarvoksi katsotaan metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrottuna luvulla 10 - verohallinto vahvistaa vuosittain metsän keskimääräisen vuotuisen tuoton kunnittain hehtaarilta

Page 14: Spv edut-ja-sudenkuopat

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

PerVL 55 b §

Metsälahjavähen-nyksen tekeminen

• Vähennystä käytetään myymällä tilalta puuta verotta

• Vähennyksen vuosittaisessa käytössä maksimi- ja minimirajat

• Verovelvollisen vaadittava vähennystä ennen verovuodelta toimitettavan verotuksen valmistumista – verottajalle tehtävä selvitys vähennyksen edellytyksistä

• Vähennyspohja on käytettävä viimeistään viidentenätoista verovuotena sen vuoden jälkeen, jona lahjoitus on tehty

• Vähennysoikeus etukäteen selvitettävissä verottajalta pyydettävällä ennakkoratkaisulla

Page 15: Spv edut-ja-sudenkuopat

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Metsäkiinteistön kauppa

• Luovutus osapuolten sopimaa vastiketta vastaan

• Kauppahinta maksettava, muutoin katsotaan lahjaksi/valeoikeustoimi

seuraamuksia – maksutapa ja maksuaika osapuolten sopimalla tavalla

• Tilakaupan verohyödyt - metsävähennysoikeus muodostuneiden hankintakulujen

perusteella – verotonta myyntiä – edellyttää hakkuumahdollisuuksia

• Myyjä saa rahaa – kauppahinta ei saa jäädä tilille perittäväksi rahavaroja

järjesteltävä edelleen, esim. toisille sisaruksille?

• Ostaja saa omaisuutta ja määräämisvaltaa sopimuksen ehtojen mukaan –

veroetuuksien käyttö

• Myyjällä luovutusvoittovero 30-34 %, huom. TVL 48 §

• ostajalla varainsiirtovero 4 % vastikkeesta

• Kaupan lahjanluontoisuus, ¾ rajana - mahd. lahjavero?

Page 16: Spv edut-ja-sudenkuopat

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

TVL 48 § Luovutusvoiton verovapaus, kun…

1. verovelvollinen luovuttaa harjoittamaansa maa- tai

metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta

2. ostajana sisaret tai suoraan alenevassa polvessa olevat puolisoineen

3. omaisuus ollut yhteensä 10 vuotta verovelvollisen tai sellaisen

henkilön omistuksessa, jolta se on saatu vastikkeettomasti

• Kuolinpesän osuuden kaupat ovat aina luovutusvoitto-verollisia

(irtainta) – kp:n muuttaminen määritellyksi yhteisomistukseksi

perinnönjakosopimuksella – harjoitettu metsätaloutta yhdessä

• Viiden vuoden sääntö edelleen myynnissä

• Merkittävä spv-huojennus – ei koske asuinrakennuksia

Page 17: Spv edut-ja-sudenkuopat

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Metsävähennys-oikeus tilan ostajan etuna - kannattavuutta

• Oikeus myydä tilalta puuta verovapaasti • Metsävähennyspohjana 60% 1.1.1993 jälkeen hankitun

metsätilan hankintakustannuksista – myös omistusosuudesta tilaan

• Kuolinpesän osuus tai hallintaoikeus irtainta – ei metsävähennysoikeutta kaupassa

• Tilan ostaja saa myydä puuta verotta metsävähennyspohjan arvon verran

• Tilan ostaja ei voi tehdä metsävähennystä, jos myyjä on pidättänyt itselleen hallintaoikeuden metsävähennys-oikeus jää lepäämään kunnes myös hallintaoikeus on omistajalla

• Käyttämättä oleva metsävähennys siirtyy vastikkeettomissa saannoissa uudelle omistajalle

• Käytetty metsävähennys lisätään luovutusvoittoon tilaa myytäessä

Page 18: Spv edut-ja-sudenkuopat

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Verovaikutuksia esimerkki

• Tilan hankintakulut 111 000 € (yli ¾), arvo 147.000 € • Metsävähennyksen verotusta vähentävä vaikutus:

60 % x 111 000 € x 30 %= 19 980 € (nettoverohyöty) • Varainsiirtovero 4 440 € • Kokonaisverotustulos – 15 540 € - kauppahinta maksettava! • Vrt. tila lahjoitetaan, lahjavero 15 740 € (I verol.) • Metsälahjavähennys 14.509 €, nettoverovaikutus 4 352 € • Kokonaisverotulos 11 388 € • Mahd. käyttämättömän metsävähennyksen vaikutus lahjassa? • • Rahaa voidaan järjestellä verottomasti esim. ostajalle, puolisolle ja

kahdelle lapselle; vanhemmat lahjoittavat 2017 2x4x4999 = 39.992 € ja 2020 saman noin 80.000 kauppahinnasta verottomasti takaisin kolmessa vuodessa, lisäksi elantokustannukset mm.

• Kaupassa neljännes (36.000) tilan arvosta lahjoitettu verotta

Page 19: Spv edut-ja-sudenkuopat

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Testamentti, kuoleman varalta

• Perinnönjättäjän viimeinen tahto – ainoa spv-määräys?

• Perillisten tasapuolisuuden varmistaminen – täydentää

elinaikana tehtyjä oikeustoimia – halu estää perintöriitelyä

• Puolison aseman turvaaminen, yhteisomistusten välttäminen

• Määräämisvallan järjestelyt, toissijaiset saajat

• Perillisen etukäteishyväksyntä joskus tarpeen

• Lakiosavaatimus voi rajoittaa täytäntöönpanoa

• Perillisten puolisoiden avio-oikeuden sulkeminen

• Vaikutukset veroseuraamuksiin

Page 20: Spv edut-ja-sudenkuopat

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

SPV-vertailuun vaikuttavia seikkoja

• Taloudelliset mahdollisuudet – osapuolten varallisuus

vaihdoksen rahoitusjärjestelyt

• Metsien rakenne – metsävähennysoikeuden ja metsälahjavähennysoikeuden merkitys

• Veroseuraamusten laskeminen ja painoarvo

• Sukulaisuus osapuolten välillä – suvussa säilyminen

• Omaisuusmassa kokonaisuutena - tasapuolisuustarve ja mahdollisuudet – yhteisomistuksen riskit

• Metsätalouden tuloksentekomahdollisuudet –määräämisvallan järjestelyt

Page 21: Spv edut-ja-sudenkuopat

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Virheet

• muodostetaan yhteisomistus vain pakosta ja vaatii yhteishallintasopimuksen

• hallintaoikeuden pidätys tavoitteena toimiva ratkaisu

• lahja, jota ei pidetä ennakkoperintönä

riidanaiheuttaja

Page 22: Spv edut-ja-sudenkuopat

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

MHY auttaa

• kaikki palvelut spv:n liittyen:

• tila-arviot

• vaihtoehtojen kartoittamiset

• asiakirjat, sopimukset

• metsätilojen myynti, mikäli siihen päädytään

Page 23: Spv edut-ja-sudenkuopat

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

LOPUKSI

• Vanhenemiseen kannattaa varautua • Vaikuttavat tekijät tilakohtaisia ja yksilöllisiä • Metsätilan omistajan tai haltijan oikeustoimikelpoisuuden

menetys on riski koko suvulle - edunvalvontavaltuutus vähimmäisvaatimuksena

• Suvun edun mukaista olisi luovuttaa omaisuutta perillisille elinaikana

• Rahaa ei kannata kerätä tilille – on turhaakin turhempaa maksattaa perintöveroa tilillä olevasta rahasta, kun elinaikana sitä voisi monin keinoin järjestellä perillisille jopa verotta

• Kannattaa yrittää ehkäistä perillisten riitelyä vanhempien kuoleman jälkeen

• Aktiivisuus ja osaaminen suvun palkitsee