spune-mi daca zambesti - cdn4. daca zambesti - eric آ  - ljite, vine inci unul, spune faith,

Download Spune-mi daca zambesti - cdn4. daca zambesti - Eric آ  - LJite, vine inci unul, spune Faith,

Post on 30-Aug-2019

32 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ERIC tINDSTROM

  7

  SPUNE;MlDACA

  ^^.

  AM

  s'tTontlBOOXS

  BE$TrTraducere din englezd de

  Bogdan Voiculescu

 • a aaaaaaa aa

  UNU

  Marissa plAnge in hohote. Din nou.

  - Apoi... apoi... el nu...

  Vocea ei adinci aproape ci se transformi in grohiit.

  Jalnic. $i e gi fati isteagi, mai pugin in ceea ce il privegte pe Owen.

  - Nu agi putea vorbi cu el?

  Eu nu rispund gi nici Sarah nu o face. Noi oferim sfaturi utile -ba chiar gratuit -, dar nu ne implicim niciodati. I-am spus astaMarissei de nenumirate ori; ar fi o risipi. de oxigen si ii spunem din

  nou. Nu avem decit si agteptlm si lgi verse amarul pini la capit.Oricum nu avem nimic de ftcut p6.ni cA.nd suni clopogelul.

  Anul trecut, scena asta se rePeta o dati la cAteva siptimini. Altfel,

  Marissa imi vorbegte foarte rar. Mi-e greu si-mi amintesc de ea frrisi aud gemete, forniieli, gafhituri, inecat cu lacrimi gi muci si nevoia

  acuti de a-gi sufa nasul.

  Se crede cl, atunci cind igi pierzi vederea, toate celelalte simguridevin mai ascu;ite gi e adevirat, doar c5. nu pentru cl se amplifici.Pur gi simplu scapi de obligagia de a vedea mereu tot ce se intimpli'ceea ce igi distrage in mod covirgitor atenlia. Pe de alti Parte' toati

  cxperienga mea legati de Marissa consti ln ascultatul in detaliu al

  tuturor sunetelor pe care sunt in stare si le produci gura 9i nasul ei.

  Aga imi suni dragostea neimpi.rt{iti. Dezgustitor.

  - Parker? Nu pogi si mi ajugi cumva?

  \r'(iNE-Mr DACA zAMBE$TI

 • - Dar te ajut. I,ti spun si. gisegti pe altcineva.Mi opresc, conform scenariului obignuit, ca si mi poati intrerupe.- Nuuuuuuu!Eu sunt impiriteasa absoluti. a indiferengei cand vine vorba

  despre ceea ce cred altii, dar nepisarea Marissei in mijlocul curtiipline de oameni

  - si tocmai in prima zi de gcoali. - care o urmd.resccum imiti. o fabrici suieritoare de mucozitigi... pini si pe mine mipune la respect.

  -.- Marissa, uite ce e, sufetele-pereche nu existi. Dar, in cazulin care cumva ar exista, ar fi vorba despre doud persoane care sedoresc una pe cealahd. Tir il doregti pe owen, dar owen o dore;te peJasmine, iar asta inseamni ci owen na estesufletul tiu pereche. Egtidoar hirguitoarea lui.

  -_ Stai... Jasmine?savurez acest moment de liniste, Marissa e redusd.la ticere o clipi

  la auzul acestor informa,tii surprihzitoare, pe care i le-am mai spusprimivara trecuti.

  - Dar ea nu e...?

  - Da, lui Jasmine ii plac fetele, dar inci nu a gisit niciunaspeciali., aga ci Owen crede ca un timpit ci are o sansl. prin urmare,faptul ci. umbli dupr ea peste ror e doar pugin mai lipsit de scop girnai trist decit faptul ci. tu te gii scai de el. De f"pr...

  sarah plesciie din limbi gi imi dau seama ce vrea si spuni, darla anumite viteze am prea mult avint si. mi pot opri sau mi.car si.incetinesc.

  - Singurul lucru pe care il ai in comun cu owen este faptul ci.egti indrigostiti de cineva care nu te iubegte, de cineva pe care nicinu-l cunogti. Ai ci.utat micar vreodati. in dic,tionar cuvinte precumdmgoste, suflete-pereche sau micar rekyie?

  ERICLINDSTROM

 • Lin\tea care se atterne exemplifici perfect aspectul cel mairrcplicut al faptului ci sunt oarbi: nu Pot si vid cum reactioneazl.oamenii la ceea ce sPun.

  - Dar... forniie Marissa intr-un sens productiv, dacl am putea si

  l)etrecem putin timp impreu...

  Salvagi de clopo;el. $i eu, gi ea. Dar mai mult ea.

  - Ca si vezi, e chiar PG-13., impreuni. cu cdinele ei ghid

  :ltotvd.zi"tor.

  Bine cunoscutul gipit strident vine din stinga mea ;i estelcompaniat de zinginitul qii unui dulipior gcolar cafe se deschide.

  - Spune-mi, te rog, ci dulapul ei nu e tocmai acolo, ii goptesc

  regizord lui Sarah. Am aflat pe Parcursul verii ci sunt alergici lal'VP Acum sunt nevoiti si umblu cu seringa de EpiPen.. in geanti.

  -Ah, da? spune Faith pe tonul ei certireg. Eu sunt PVP? Adici...

  l)ersoane... Persoane...

  - Polivinilpirolidoni. Folositi in compozigia fixativelor, a gelului

  rle pir, lipiciului gi placajului.

  - Ei bine, eu cred ci PVP vine de la Persoane... Voarte Populare!

  Izbucnesc in ris, ie;ind din rol.

  - Fay-Fay!Ai scos-o acum, pe loc?

  - Bine-ngeles! Nu sunt atet de proasti pe cit pari tu.

  Mirosul de kiwi ;i cipgune imi spune ce urmeazi sI' se intimple

  i;i mi pregi.tesc. imbrigigarea e atet de strinsi de parci a sirit un urs

  * Categorie de filme considtrate neadecvate pentru viziontrea de citre copiii sub 13 ani; fbce parte din sistemulrumcrican de clasificare a filmelor ln firnclie de maturitatea conlinutului (n.t.)'

  ** Monodozi injectabila de adrenalinn (epinefrini), utilizatd de obicei pentru tratarea unor alergii grave (n.t.).

  sPUNE-MI DACA ZAMBE$TI l3

 • pe mine' cu toate cr Faith e prea firavi. ca si o compar cu un urs inorice privinEi. Mi gin de ea putin prea mult;i apoi ii dau drumul.

  - Chiar ai un EpiPen?, mi. intreabi..- Fii serioasl, Fay spune Sarah. $tii micar ce e aia?- Nepotul meu e alergic la alune. Dar tu ;tii ce javri. ingimfati

  egti?

  - Da, qtiuaufvalul de aer ;i ri.spunsul lui sarah imi indici faptul ci. Faith aimbrS.Eigat-o gi pe ea.

  - ili vine si crezi cit de mul,ti striini sunr?, spune Faith, ftri, aincerca micar si. o spuni in goapti. Locul ista e o gridini zoologici..

  - Micar ne invadeazi, ei pe noi, spune Sarah, si nu invers.E adevirat. ora;elul coaswiew nu mai poare intre,tine doui licee,

  aga ci JefFerson s-a inchis si toati lumea a venit aici,laAdams. suntatat de mul;i oameni care nu;tiu Regulile ingrrmiditi pe culoare, gi nudoar bobocii, incit a trebuit si mi,tin de mana lui sarah ca si rraverseztot haosul pini la dulapul meu. va fi o bi.taie de cap si. ii dresez petoEi incepitorii igtia, dar micar nu sunr nevoiti si. mi obignuiesc cucompartimentarea unei alte gcoli.

  - LJite, vine inci unul, spune Faith, apropiindu-se mai mult givorbind mai incer, amintindu-;i de data asta de Regura Numirul 2,gi mi imbri,tigeazi din nou.

  - imi p"r. .iu ci nu am putur pleca din vermonr toati. vara. $tiici a; fi venit daci. ag fi putut, nu?'- Sunt bine, spun repede, sperand si pun astfel capi.t discugiei.-v-am vizut cumva vorbind cu Marissa azi-dimineagi? plangea

  cumva?

  - inci. un an, aceleagi prostii, spune Sarah.- Spune-mi, te rog, ci e vorba despre alt tip. pe bune? Nu se poare...

  ERIC LINDSTROM

 • imi inchipui diverse expresii de fegei gi semne flcute cu capul ;iridiciri din sprincene Grre umplu golurile verbale.

  - Despre asta afi vorbit toati dimineaEa? Cam egoist din partea

  ei... Stai.

  Aud ci Faith s-a intors 9i mi privegte.

  - $tie micar? Nu i-agi sPus?

  - f)a, ai dreptate, spun eu. ,$h, da, Marissa, pe cind tu gi-ai

  petrecut toati vara jelind dupi un tip pe care nu il cuno;ti deloc,mie mi-a murit tatil, iar familia mltugii mele s-a mutat aici, deoarece

  casa mea e mai buni decAt a lor."

  - Agadar... spune Faith. Asta ai gAndit in sinea ta sau chiar asta

  i-ai spus?

  - Doamne, Fay. Oi fi sincerl., dar nu sunt riuticioasi.

  - Existi unele excepgii, sPune Sarah.

  - Tlebuie si plec.

  imi desfac bastonul. Cu to;i nou-venigii igtia care imi stau in cale,

  imi va lua ceva timp si ajung laThigo.

  - Nu i-au desemnat un partener nou?, o intreabi Faith pe Sarah

  ln timp ce mi indepirtez cu bastonul inainte. Pe cine au ales? Petranu s-a mutat in Colorado sau undeva pe acolo?

  Sunt recunoscitoare ci pot vorbi despre partenerul meu frrLienl.Nu are cum si fie vorba despre vreuna din ele -

  Faith are prea multe

  obligagii sociale (a se citi: e popukrd), iar Sarah nu indepline;te toate

  condigiile, penffu ci nu urmeazAsuficiente cursuri AP. 9i cum laude..

  dintre cele la care particip eu. Dar exista o f*i de la Jefferson cafe

  * Acronim pentru Aduanced. Placement, cursuri avansate oferite ln Statele Unite liceenilorcu rezulrate Ei aspiralii academice remarcabile, care pot inlesni acceptarea lor ulterioari lninstituEiile de lnvigimlnt superior (n't.).

  ** cursuri la care participi studengii de top ai unui liceu, care permit absolvirea cucalificativul curn lzudc (n.t.).

  SPUNE-MI DACA ZAMBE$TI

 • urmeazd. toate cursurile meleasa ci alegerea aproape ci. s-a

  gi care era dispusi si imi fie partener,ftcut de la sine.

  Imediat ce mi asez ln locul meu obisnuit de la fiecare curs - incolgul drept din spate, rezervatcu o pli"cuEi cu numele meu - incepe.

  - Deci esti oarbi.?imi indrept capul inspre vocea necunoscuti de biiat care vine fixdin faga mea, din primul rind. O voce groasi, cu vocale cam neclare.vocea unui sportiv, dar las concluzia asta la nivelul de iporezi. carecere dovezi suplimentare.

  - Egti sigur ci te afli la cursul potrivit?, spun eu. CalculeMatematice pentru Genii are loc mai incolo pe hol. Aici se face doartrigonometrie.

  - Binuiesc ci participi la cursul lui Kensington? Nu e camdevreme si faceEi aga ceva?

  Nu stiu ce lnseamni asta sau cine e Kensington. poate un profesorde la Jefferson.

  - Bii, dobitocule, spune o voce de biiat din st6.nga Dobitocului.Chiar e oarb5..lnteresanr. A doua voce e mai blandi gi mai calmi.. Nu suni. in

  genul vocilor de sportivi corpolenti pugi pe insultat. imi e cunoscuti,

  Interesant. A doua

  dar nu pot si imi dau seama de ce.

  - Nu, doamna Kensington organizeaz| chestia asra in caretrebuie si te prefaci.

  - $tiu, si nu imparte elevilor bastoane. Mai mult, e prima oridin prima zi.

  - Dar, dacl chiar e oarbi, de ce si se lege la ochi...

  ERIC LINDSTROM

 • - Ai incredere, frate; taci odati.Cuvinte dure, dar spuse pe un ton prietenos.Astizi am ales qarfa albi de mi.tase, cu cite un X gros si negr