spory transgraniczne w unii europejskiej

Download Spory transgraniczne w Unii Europejskiej

Post on 31-Oct-2015

142 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rozpoczynam współpracę z kontrahentem z kraju UE. Jak się zabezpieczyć na wypadek sporów? Co mogę zrobić, gdy klient nie chce zapłacić? - infografika przygotowana przez Garski Multimedia na zlecenie e-Punktu - Punktu Kontaktowego dla Usługodawców i Usługobiorców

TRANSCRIPT

 • SPORY TRANSGRANICZNE W UNII EUROPEJSKIEJROZPOCZYNAM WSPPRAC Z KONTRAHENTEM Z KRAJU UE. JAK SI ZABEZPIECZY NA WYPADEK SPORW? CO MOG ZROBI, GDY KLIENT NIE CHCE ZAPACI?

  NEGOCJACJENajlepsz metod rozwizywania sporw s NEGOCJACJE. Jeli nie wystarcz, strony mog

  rozstrzygn spr przed sdem polubownym lub powszechnym albo skorzysta z procedur przewidzianych prawem UE.

  Infografika opracowana w ramach Punktu Kontaktowego dla Usugodawcw i Usugobiorcw e-PUNKT (www.e-punkt.gov.pl).Niniejsze opracowanie nie stanowi informacji prawnej w zakresie prowadzenia sporw transgranicznych. Porady prawne mona otrzyma u prawnika lub w odpowiedniej instytucji.

  POZWANY NIE WNIS SPRZECIWU W CIGU 30 DNISd stwierdza wykonalno ENZ i przekazuje go powodowi, ktry dostarcza go organowi egzekucyjne-mu w pastwie wykonania ENZ.

  GDY KWOTA SPORU NIE PRZEKRACZA 2000 EUR

  2000 GDY KWOTA SPORU JEST WIKSZA NI 2000 EURO

  > 2000

  UMOWY DEROGACYJNEJ wycza jurysdykcj

  sdw wybranego pastwa

  UMOWY PROROGACYJNEJ wyznacza sdy danego

  pastwaNiezalenie od wartoci sporu, moemy skorzysta take z innych moliwoci:

  EUROPEJSKIE POSTPOWANIE W SPRAWACH DROBNYCH ROSZCZE zostao wprowadzone rozporzdzeniem 861/2007. W Polsce stosuje si je na podstawie art. 50521Kodeksu postpowania cywilnego.

  Korzyci postpowania: postpowanie uproszczone krtki czas rozstrzygnicia sporu stosunkowo prosta egzekucja wyroku

  Spr rozstrzyga sd rejonowy po zoeniu pozwu na odpowiednim formularzu i uiszczeniu opaty w wysokoci 100 z.

  Do formularza mona doczy wnioski o: zwrot kosztw przeprowadzenie rozprawy (moliwo przeprowadzenia wideokonferencji) wydanie zawiadczenia dotyczcego wykonania orzeczenia w innym pastwie UE

  Terminy:14 DNI ma sd na przekazanie pozwu stronie przeciwnej 30 DNI ma strona przeciwna na zoenie odpowiedzi lub pozwu wzajemnego 30 DNI ma powd na odnie-sienie si do pozwu wzajemnego 30 DNI ma sd na wydanie orzeczenia po uzyskaniu wszystkich dowodw

  POSTPOWANIE NA PODSTAWIE ROZPORZDZENIA 44/2000 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzecze sdowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

  BRAK ZAPISW W UMOWIE DOTYCZCYCHROZSTRZYGANIA SPORWJeli nie uregulowalimy w umowie zasad rozstrzygania sporw, zastosowanie ma:

  Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 44/2000 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzecze sdowych oraz ich wykonywania w sprawach cywil-nych i handlowych

  "Osoba, ktra ma miejsce zamieszkania na terytorium Pastwa Czonkowskiego, moe by pozwana w innym Pastwie Czonkowskim jeeli przedmiotem postpo-wania jest umowa lub roszczenia wynikajce z umowy" - art. 5 Rozporzdzenia nr 44/2000

  Spr rozstrzyga sd w tym kraju, w ktrym zobowizanie zostao wyko-nane albo miao by wykonane:

  w przypadku sprzeday towarw - w pastwie UE, w ktrym rzeczy te zgodnie z umow zostay dostarczone albo miay zosta dostarczone

  w przypadku wiadczenia usug w pastwie UE, w ktrym usugi zgod-nie z umow byy wiadczone albo miay by wiadczone.

  SD POWSZECHNY

  SD POWSZECHNYStrony mog zapisa w umowie rozstrzyganie sporw przed sdem polubownym i/lub powszechnym. Najwaniejszy zapis w umowie: wybr kraju, w ktrym bdzie rozstrzygany spr.

  Mona tego dokona za pomoc:

  SD POLUBOWNY

  EUROPEJSKIE POSTPOWANIE NAKAZOWE

  EUROPEJSKIE POSTPOWANIE NAKAZOWE (EPN)EPN zostao wprowadzone rozporzdzeniem nr 1896/2006. Jest alternatyw dla innych sposobwrozstrzygania sporu. Postpowanie mona stosowa we wszystkich krajach UE z wyjtkiem Danii.

  Stosowane w przypadku bezspornych roszcze pieninych, o oznaczonej kwotowo wysokoci. Roszczenie musi by wymagalne w chwili wniesienia pozwu

  Kto rozstrzyga? Jeli warto roszczenia:

  100 tys. z sd rejonowy

  > 100 tys. z sd okrgowy

  Pozew naley zoy na odpowiednim formularzu, niektre pastwa UE dopuszczaj zoenie go w formie elektronicznej.

  Elementy obowizkowe pozwu to: oznaczenie stron i sdu kwota roszczenia ewentualne odsetki, koszty, kary umowne wraz z podstaw do ich dochodzenia

  30 DNI ma sd na zbadanie sprawy. Efektem moe by wydanie Europejskiego Nakazu Zapaty (ENZ). Jeli:

  SD POLUBOWNYMoliwo rozstrzygania sporw w sdzie arbitrao-wym naley wczeniej zapisa w umowie podpisywanej z kontrahentem. Brzmienie przykadowego zapisu: Ewentualne spory wynikajce z niniejszej umowy strony decyduj si odda pod rozstrzygnicie sdu polubownego w".

  Zapis ten mona poszerzy o opis procedury wyboru arbitrw, ich kompetencji, regulamin, jzyk rozstrzyga-nia sporu oraz miejsce arbitrau.

  Zalety postpowania polubownego: szybko niski koszt (przy wikszej wartoci przedmiotu sporu) postpowanie bez rozgosu arbitra sprzyja polubownemu rozstrzyganiu sporw, nie przekrela dalszej wsppracy skuteczno egzekucj wyroku reguluje konwencja nowojorska z 1958 r.

  POZWANY WNOSI SPRZECIW W CIGU 30 DNIEuropejski Nakaz Zapaty traci moc, sprawa rozpozna-wana jest w trybie zwykym

  Real

  izac

  ja: G

  arsk

  i Mul

  timed

  ia/M

  arci

  n Po

  kos

  ki

Recommended

View more >