smisao vegetarijanske ishrane.pdf

Download Smisao vegetarijanske ishrane.pdf

Post on 21-Oct-2015

21 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Smisao Smisao vegetarijanske vegetarijanske

  ishraneishrane

 • MoMoe li vegetarijanska e li vegetarijanska ishrana poboljishrana poboljati ili ati ili

  povratiti zdravlje?povratiti zdravlje?

  MoMoe li e li dada sprespreii neke neke bolesti?bolesti?

 • Da li vegeterijanci pate zbog nedostatka proteina?

 • NajveNajvee, najjae, najjae i e i najizdrnajizdrljivije ljivije

  ivotinje su biljojediivotinje su biljojedi

  One nikada ne pate zbog One nikada ne pate zbog nedostatka proteinanedostatka proteina

 • Evo nekih ...Evo nekih ...

 • ViViak proteinaak proteina ne mone moeebiti uskladibiti uskladiten u ten u telutelu..

  ViViak proteina ak proteina mora biti mora biti eliminieliminissanan kroz kroz bubrege, bubrege, to ih oto ih oteteuje i smanjuje njihovu uje i smanjuje njihovu

  funkcionalnost.funkcionalnost.

 • Istraivai sa Max Planckinstituta u Nemakoj,

  dokazali sudokazali su da veina voa, povra, semenki, oraastih

  plodova i itarica sadri izvrstan izvor proteina

  neophodnih ljudskom telu.

 • Da li je naDa li je nae e telotelo stvorenostvoreno

  za jedenje za jedenje mesa?mesa?

  Uporedimo nae telo s telima ivotinja

  mesojeda i biljojeda

 • TelesnaTelesna anatomijaanatomija

  Vrlo razvijeniVrlo razvijeniOmoguuju samo iroko

  otvaranje ustaMiii lica

  LjudiBiljojediMesojedi

  Odlina pokretljivost u

  stranu

  Odlina pokretljivost u

  stranu

  Minimalno pokretanje u

  stranu

  Pokretivilice

 • TelesnaTelesna anatomijaanatomija

  iroki i pljosnati

  iroki i pljosnati

  Kratki i iljastiZubi:

  sekutii

  Tupi i kratki

  Tupi i kratki (ili ponekad

  dugaki zbog odbrane)

  Dugaki, otri i savijeni i

  namenjeni za kidanje mesa

  Zubi:

  onjaci

  LjudiBiljojediMesojedi

 • TelesnaTelesna anatomijaanatomija

  PljosnatiPljosnatiOtriZubi:

  kutnjaci

  vakanje i usitnjavanje

  hrane

  vakanje i usitnjavanje

  hrane

  Ne vau. Gutaju komade

  hranevakanje

  LjudiBiljojediMesojedi

 • TelesnaTelesna anatomijaanatomija

  LjudiBiljojediMesojedi

  pH 4 do 5pH 4 do 5

  pH 1 za probavu ilavih miia, tetiva i

  kostiju

  Stomanakiselina

  Kisela, bez enzima za probavu

  karbohidrata

  Alkalna, s enzimima za

  probavu karbohidrata

  Alkalna, s enzimima za

  probavu karbohidrata

  Pljuvaka

 • TelesnaTelesna anatomijaanatomija

  10 do 12 puta duina tela odusta do anusa

  10 do 12 puta duina tela odusta do anusa

  3 do 6 puta duina tela odusta do anusa

  Duina tankogcreva

  Dugako i kompleksno

  Dugako i kompleksno

  Jednostavno i kratko

  Debelo crevo

  LjudiBiljojediMesojedi

 • TelesnaTelesna anatomijaanatomija

  Znojenje kroz milione pora

  na koi

  Znojenje kroz milione pora

  na koi

  Nema pora na koi. Znojenje je preko jezika

  Znojenje

  Pljosnati noktiPljosnati nokti

  ili tupi papci / kopita

  Otre kandeNokti

  LjudiBiljojediMesojedi

 • Slavni Slavni vegetarijancivegetarijanci

 • Da vegetarijanska ishrana ne uskraDa vegetarijanska ishrana ne uskrauje uje mentalnu snagu i inteligenciju, dokazali su mentalnu snagu i inteligenciju, dokazali su mnogi slavni ljudi kroz mnogi slavni ljudi kroz istorijuistoriju: :

  1) Platon, 2) Sveti Jovan Chrysostom(hrianski mistik), 3) Klement Alexandrijski(ranohrianski crkveni otac), 4) Ovidije, 5)Sokrat, 6) Pitagora, 7) Leonardo Da Vinci, 8)Isaac Newton, 9) William Shakespeare, 10)Thomas Edison, 11) Albert Einstein, 12)Ralph Waldo Emerson, 13) Lav Tolstoj, 14)Martin Luther, 15) Nikola Tesla, 16) FranzKafka, 17) Mahatma Gandhi, 18) GeorgeBernard Shaw, 19) Anthony Robbins i mnogi drugi.

 • Slavni Slavni sportistisportistikoji su prihvatili koji su prihvatili

  vegetarijansku ishranuvegetarijansku ishranu

 • Bill PearlBill Pearl(Mr. Universe)(Mr. Universe)

  Andreas Andreas CahlingCahling(Mr. International)(Mr. International)

 • Al Beckles((vrhunski vrhunski bodybody builderbuilder 60tih60tih))

  Jack LaLanne((elitni elitni fitnessfitness trenertrener))

 • Larry Bird((popularni kopopularni koarkaarka))

  Carl Lewis(elitni atleti(elitni atletiar)ar)

 • Edwin MosesEdwin Moses(400m (400m s s

  Preponama Preponama

  svetskisvetski rekordrekord))

  Martina NavratilovaMartina Navratilova((svetskasvetska ampionka u tenisuampionka u tenisu))

 • Killer KowalskiKiller Kowalski((bivbivi i svetskisvetski ampion u ampion u

  rvanjurvanju))

  Chris CampbellChris Campbell((bivbivi i svetskisvetski ampion u ampion u

  rvanjurvanju))

 • Evo nekih Evo nekih injenica koje vlasnici mesne injenica koje vlasnici mesne industrije industrije papaljivo skrivajuljivo skrivaju od vas.od vas.

 • Medicinski razloziMedicinski razlozivegetarijanskevegetarijanske

  ishraneishrane

 • SrSrani udarani udar

  Jedenje mesa Jedenje mesa povepoveava rizik bolesti srca 2.3 puta.ava rizik bolesti srca 2.3 puta.

 • Bolesti srca su Bolesti srca su odgovorne za odgovorne za otprilike 50% otprilike 50%

  smrtnih slusmrtnih sluajeva u ajeva u Velikoj Britaniji, a Velikoj Britaniji, a

  ubicaubica br.1br.1 u u Sjedinjenim Sjedinjenim AmeriAmerikim kim DrDravama.avama.

  Vegetarijanci imaju Vegetarijanci imaju 14% manji14% manji nivo nivo

  krvnog krvnog holesterolaholesterolanego mesojedi.nego mesojedi.

 • Meso sadrMeso sadri puno vei puno vei i procenatprocenat masnomasnoa (naroa (naroito ito zasizasiene masnoene masnoe) nego biljna hrana. e) nego biljna hrana. Biljke ne sadrBiljke ne sadre e

  holesterolholesterol koji zakoji zaepljuje krvne sudove.epljuje krvne sudove.

 • JoJo 1961. godine u 1961. godine u Journal Journal ofof thethe AmericanAmericanAssociationAssociation je pisalo: je pisalo:

  90% 90% -- 97% bolesti srca mogu biti 97% bolesti srca mogu biti sprespreeneenevegetarijanskom ishranom.vegetarijanskom ishranom.

 • U U prosekuproseku, od , od etiri osobe sa previsokim etiri osobe sa previsokim krvnim pritiskom krvnim pritiskom tritri su mesojedi.su mesojedi.

 • Upotreba antibiotika i hormona rasta u stoUpotreba antibiotika i hormona rasta u stoarstvu, arstvu, ivinarstvuivinarstvu, itd. jedan , itd. jedan jeje od osnovnih faktora od osnovnih faktora

  odgovoran za razvoj odgovoran za razvoj itave armije novih patogena itave armije novih patogena protiv kojih moderna nauka protiv kojih moderna nauka nema nema lekaleka..

 • RakUbica br.2

  Crveno meso i riba sadre kancerogene elemente koji ponekad napadaju genetski materijal DNK

  elija i tako razvijaju rak.

 • Kada se termiki obrauje, veina mesa proizvodi veliki broj benzena i drugih kancerogenih komponenti.

 • Patogeni organizmi

  U mesu postoji nebrojeno mnogo bakterija i virusa koji su uobiajeni kod ivotinja. Mikro-organizmi se nalaze i

  u biljnoj hrani, ali njihov broj i opasnost koju predstavljaju ne moe da se uporedi s onima u mesu.

 • Toksini i patogeni elementi u mesu esto puta uzrokuju mnoge bolesti kao to su na primer

  osteoporoza, bubreni i uni kamenci, dijabetes, multiple skleroza, artritis, itd.

 • Kod nekih ljudi je i ovo posledica masnoa,holesterola i hormona u mesu.

 • CrevnaCrevna ToxemiaToxemia. . Kada dospe u Kada dospe u crevnicrevnitrakt, trakt, meso pomeso pone da ne da

  trulitruli i izlui izluuje uje toksine, toksine, to ponekad to ponekad

  dovodi do pojave dovodi do pojave raka, najraka, najeee u e u debelom debelom crevucrevu. .

  CrevnaCrevna flora je od flora je od velike vavelike vanosti za nosti za

  dobro zdravlje. dobro zdravlje.

 • Kontaminacija Kontaminacija mlekamlekaza dojenza dojenad zbog ad zbog pesticida koji se pesticida koji se nalaze u mesu i nalaze u mesu i

  mesnim mesnim preraevinamapreraevinama, kod , kod

  dojilja koje jedu meso dojilja koje jedu meso je je 35 puta35 puta veveaa nego nego kod dojilja koje su kod dojilja koje su

  vegetarijanke.vegetarijanke.

 • Meso sadrMeso sadri i 14 puta14 puta vivie pesticida i e pesticida i ostalih ostalih hemikalijahemikalija nego biljna hrana.nego biljna hrana.

 • Nedostatak vlakana. Vlakna apsorbuju suvine masnoe, iste probavni trakt i pomau peristaltiku (miinu aktivnost probavnog trakta). Veina biljne hrane obiluje vlaknima dok ih meso nema uopte.

  Meso ne sadri karbohidrate, naruito skrob koji je od velike vanosti za dobro zdravlje.

  Nedostatak vitamina. Osim b-kompleksa, u mesu skoro da i nema vitamina.

  Jo neke injenice ...

 • Ako su ljudi Ako su ljudi zaista stvoreni zaista stvoreni da jedu meso, da jedu meso,

  zazato ga ne love to ga ne love i jedu sirovo bai jedu sirovo bakao kao to to rade to to rade

  mesomesoderi?deri?

  ivotinje mesoivotinje mesoderi deri nemaju potrebe da nemaju potrebe da kuvajukuvaju, pr, pre i peku e i peku meso kako bi mogli meso kako bi mogli

  da ga svare.da ga svare.

 • Glad u svetuGlad u svetu

 • ViVie od 20 e od 20 milionamiliona ljudi ljudi godigodinje umre od gladi.nje umre od gladi.

  2/3 od toga su2/3 od toga su decadeca..

  Svakih 3,6 sekundi neko umre u svetu od gladi

 • ......konzumiranje mesa u konzumiranje mesa u bogatim zemljama je kljubogatim zemljama je kljuni ni

  faktor za glad u svetu.faktor za glad u svetu.

Recommended

View more >