sluإ½beni glasnik grada lipika godina xxiii ... sluإ½beni glasnik grada lipika godina xxiii...

Download SLUإ½BENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII ... SLUإ½BENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14

Post on 21-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 1

  1 2 3 3∕1 3/2

  Izvršenje

  1.-6. 2015 Plan 2016

  Izvršenje

  1.-6.2016. Indeks Indeks

  6 8.743.165,45 24.030.797,00 8.886.182,67 102 37

  7 1.796.089,15 2.290.400,00 1.239.576,39 69 54

  3 7.969.652,54 13.123.197,00 6.049.154,52 76 46

  4 1.262.903,32 13.314.000,00 1.655.306,89 131 12

  1.306.698,74 -116.000,00 2.421.297,65 185 -2087

  8 6.634,09 10.000,00 3.755,84 57 38

  5 0,00 20.000,00 20.000,00 - 100

  6.634,09 -10.000,00 -16.244,16 -245 162

  9 -822.867,99 126.000,00 -752.430,82 91 -

  490.464,84 0,00 1.652.622,67 337

  Članak 2.

  Prihodi i rashodi.te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja

  ostvareni su u prvom polugodištu 2016.g.,kako slijedi:

  Vlastiti izvori

  Razlika - višak

  Primici od financijske imovine i zaduživanja

  B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

  C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

  VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

  Prihodi poslovanja

  Izdaci za financijsku imovinu i otpl. zajmova

  Neto zaduživanje/financiranje

  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

  Rashodi poslovanja

  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

  Broj

  konta Vrsta prihoda / rashoda

  Proračun Grada Lipika za 2016.g. ( Službeni glasnik Grada Lipika br. 18/15 i 1/16) ostvaren je u prvom polugodištu 2016.g. kako

  slijedi:

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

  Temeljem članka 108. i 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Lipika (Službeni

  glasnik Grada Lipika br. 03/09, 7/11, 2/13 i 2/14), Gradsko vijeće Grada Lipika na 21. sjednici održanoj 6 . rujna 2016. g., donosi

  POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

  O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LIPIKA

  ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016.GODINU

  I. OPĆI DIO

  Članak 1.

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 2

  BROJ

  KONTA VRSTA PRIHODA/IZDATAKA

  1

  Izvršenje

  1.-6.2015.

  2

  Plan 2016.

  3

  Izvršenje

  1.-6.2016.

  3/1

  Indeks

  3/2

  Indeks

  6 Prihodi poslovanja 8.743.165,45 24.030.797,00 8.886.182,67 102 37

  61 Prihodi od poreza 3.259.369,15 4.895.000,00 3.197.098,88 98 65

  611 Porez i prirez na dohodak 2.847.799,91 4.210.000,00 2.999.340,63 105 71

  6111 Porez na dohodak od nesamost. rada 3.087.096,43 4.800.000,00 2.376.617,23 77 50

  6112 Porez na dohodak od samost. djelat. 72.276,86 1.000.000,00 514.536,18 712 51

  6113

  Porez i prir. na doh. od imovine i

  imov.prava 87.472,02 110.000,00 47.694,88 55 43

  6114 porez na doh od kapitala 12.898,89 20.000,00 19.575,64 152 98

  6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi 0,00 80.000,00 40.916,70 - 51

  6117 Povrat poreza i prireza po god.por.prijavi 411.944,29 1.800.000,00 0,00 - -

  613 Porez na imovinu 366.761,14 515.000,00 146.873,61 40 29

  6131

  Stalni porezi na nepokretnu

  imovinu(zemlju,kuće i dr.) 225,00 15.000,00 0,00 - -

  6134

  Povremeni porezi na imovinu(pp

  nekretnina) 366.536,14 500.000,00 146.873,61 40 29

  614 Porezi na robu i usluge 44.808,10 170.000,00 50.884,64 114 30

  6142 Porez na promet(potrošnju) 30.887,69 90.000,00 35.686,22 116 40

  6145

  Porez na korišt.dobara ili

  izvođ.aktiv.(tvrtka,reklame) 13.920,41 80.000,00 15.198,42 109 19

  63 Potpore 2.771.245,42 13.588.265,00 2.956.833,21 107 22

  633 Potpore iz proračuna 1.955.357,00 6.590.815,00 2.082.090,00 106 32

  6331 Tekuće potpore iz proračuna 1.955.357,00 3.790.815,00 2.082.090,00 106 55

  6332 Kapitalne potpore iz proračuna 0,00 2.800.000,00 0,00 - -

  634

  Pomoći od ostalih subjekata unutar

  općeg proračuna 783.154,03 0,00 815.501,51 104 -

  6341

  Ostale tekuće pomoći unutar općeg

  proračuna 53.525,38 0,00 336.227,60 628 -

  6342 Ost.kapit.pomoći unutar općeg proračuna 729.628,65 0,00 479.273,91 66 -

  635

  Pomoći izravnanja za decentralizirane

  funkcije 32.734,39 60.000,00 27.938,67 85 47

  6351

  Tekuće pomoći izravnanja za

  decentralizirane funkcije 32.734,39 60.000,00 27.938,67 85 47

  636

  Pomoći proračunskim korisnicima iz

  proračuna koji im nije nadležan 0,00 50.000,00 7.305,32 - 15

  6361

  Tekuće pomoći pror.korisnicima iz

  pror.koji im nije nadležan 0,00 10.000,00 2.305,32 - 23

  6362

  Kapitalne pomoći pror.korisnicima iz

  pror.koji im nije nadležan 0,00 40.000,00 5.000,00 - 13

  638

  Pomoći iz DP temeljem prijenosa sred.

  iz EU 0,00 6.887.450,00 23.997,71 - -

  6381

  Tekuće pomoći iz drž.proračuna

  temeljem prijenosa EU 0,00 84.450,00 23.997,71 - 28

  6382

  Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

  temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 6.803.000,00 0,00 - -

  64 Prihodi od imovine 1.343.175,37 2.252.350,00 1.469.613,97 109 65

  641 Prihodi od financijske imovine 2.550,71 42.500,00 1.654,00 65 4

  6413

  Kamate na oročena sr. i depozite po

  viđenju 218,19 19.000,00 663,01 304 3

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 3

  BROJ

  KONTA VRSTA PRIHODA/IZDATAKA

  1

  Izvršenje

  1.-6.2015.

  2

  Plan 2016.

  3

  Izvršenje

  1.-6.2016.

  3/1

  Indeks

  3/2

  Indeks

  6414 Prihodi od zateznih kamata 2.332,52 20.000,00 990,99 42 5

  6416 Prihodi od dividendi na dionice 0,00 3.500,00 0,00 - -

  642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.340.353,89 2.209.350,00 1.467.746,79 110 66

  6421 Naknade za koncesije 770.566,80 900.000,00 665.512,68 86 74

  6422

  Prihodi od iznajmljivanja i zakupa

  imovine 490.325,74 1.006.350,00 690.730,29 141 69

  6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 36.929,70 203.000,00 93.264,18 253 46

  6429

  Ost.prih.od nef.imovine-naknada za

  nez.izg.zgrade 42.531,65 100.000,00 18.239,64 43 18

  643 Prihodi od kamata na dane zajmove 270,77 500,00 213,18 79 43

  6436

  Prihodi od kta na dane zajm.trg.druš. I

  obrtnicima izvan jav.sek. 270,77 500,00 213,18 79 43

  65

  Prihodi od administrat.prist. i po

  posebnim propisima 1.140.587,92 2.825.182,00 1.260.768,21 111 45

  651 Administrativne(upravne)pristojbe 3.941,63 18.000,00 3.283,03 83 18

  6513

  Ostale upravne pristojbe-prodaja

  drž.biljega 2.392,10 15.000,00 2.116,06 88 14

  6514

  Ostale prist. I naknade

  (boraviš,pren.polj.zemljišta 1.549,53 3.000,00 1.166,97 75 39

  652 Prihodi po posebnim propisima 200.051,70 537.182,00 272.237,35 136 51

  6522 Vodni doprinos 2.728,12 63.000,00 4.742,90 174 8

  6524 Doprinos za šume 117.208,85 300.000,00 204.893,45 175 68

  6526 Ostali nespom.prihodi(ugovorne obveze) 80.114,73 125.000,00 47.188,74 59 38

  6526

  Ostali nespomenuti

  prihodi(član,tenderi,volonteri) 0,00 49.182,00 15.412,26 - 31

  653 Komunalni doprinosi i naknade 936.594,59 2.270.000,00 985.247,83 105 43

  6531 Komunalni doprinosi 83.338,64 250.000,00 97.301,48 117 39

  6532 Komunalna naknada 853.095,95 2.000.000,00 887.946,35 104 44

  6533 Komunalni priključci 160,00 20.000,00 0,00 - -

  7

  Prihodi od prodaje nefinancijske

  imovine 1.796.089,15 2.290.400,00 1.239.576,39 69 54

  71

  Prihodi od prodaje neproizvedene

  imovine 1.778.562,02 1.101.400,00 824.099,48 46 75

  711

  Prihodi od prodaje materijalne

  imovine 1.778.562,02 1.101.400,00 824.099,48 46 75

  7111 Zemljište 1.778.562,02 1.101.400,00 824.099,48 46 75

  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine17.527,13 1.189.000,00 415.476,91 2370 35

  721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 17.527,13 1.189.000,00 415.476,91 2370 35

  7211 Stambeni objekti 17.527,13 489.000,00 415.476,91 2370 85

  7212 Poslovni objekti 0,00 200.000,00 0,00 - -

  7214 Ostali građevinski objekti 0,00 500.000,00 0,00 - -

  3 Rashodi poslovanja 7.969.652,54 13.123.197,00 6.049.154,52 76 46

  31 Rashodi za zaposlene 2.011.501,04 4.874.757,00 2.306.765,68 115 47

  311 Plaće 1.729.567,27 4.159.226,00 1.946.863,84 113 47

  3111 Plaće za redovan rad 1.729.567,27 4.159.226,00 1.946.863,84 113 47

 • SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 4

  BROJ

  KONTA VRSTA PRIHODA/IZDATAKA

  1

  Izvršenje

  1.-6.2015.

  2

  Plan 2016.

  3

  Izvršenje

  1.-6.2016.

  3/1

  Indeks

  3/2

  Indeks

  312 Ostali rashodi za zaposlene 7.667,85 0,00 31.574,40 412 -

  3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.667,85 0,00 31.574,40 412 -

  313 Doprinosi na plaće 274.265,92 715.531,00 328.327,44 120 46

  3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 245.200,04 644.765,00 295.876,47 121 46

  3133 Doprinos za zapošljavanje 29.065,88 70.766,00 32.450,97 1

Recommended

View more >