službeni glasnik grada lipika

Download službeni glasnik grada lipika

Post on 13-Feb-2017

218 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • S L U B E N I G L A S N I K GRADA LIPIKA

  Godina: XXI. Lipik, 27. studeni 2014. god. Broj: 9

  AKTI GRADSKOG VIJEA

  1. Odluka o uvjetima, cijeni i postupku prodaje graevinskog zemljita u Poduzetnikoj zoni 4 ..................... 1

  2. Odluka o prodaji nekretnine u vlasnitvu Grada Lipika ............................................................................................. 3

  AKTI GRADONAELNIKA

  3. Zakljuak o utvrivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije obnove obiteljskih kua

  u okviru Programa "Poticanje koritenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kuama na

  podruju Grada Lipika" za 2014. godinu ......................................................................................................................... 4

  4. Zakljuak o utvrivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije obnove obiteljskih kua

  u okviru Programa "Poveanje energetske uinkovitosti u obiteljskim kuama na podruju

  Grada Lipika" za 2014. godinu ........................................................................................................................................... 5

  5. Zakljuak o utvrivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije obnove obiteljskih kua

  u okviru Programa "Poticanje koritenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kuama na

  podruju Grada Lipika" za 2014. godinu ......................................................................................................................... 7

  6. Odluka ....................................................................................................................................................................................... 8

  JAVNI NATJEAJI

  7. Drugi ponovljeni javni natjeaj za prikupljanje ponuda za subvencioniranje fizikih osoba u

  okviru Programa "Poticanje koritenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kuama na

  podruju Grada Lipika" ........................................................................................................................................................ 8

  IZDAJE: Jedinstveni upravni odjel

  Glasnik izlazi prema potrebi. Cijena se odreuje prema koliini tiskanog materijala.

  IBAN: HR 75 2402006 1823100001 Erste&Steiermrkische Bank d.d.

 • SLUBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXI; Lipik, 27.11.2014. g. Broj 9 str. 1

  Na temelju lanka 35.stavka 2. i lanka 391. stavka 1. Zakona o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), lanka 32. Statuta Grada Lipika (Slubeni glasnik Grada Lipika 3/09, 7/11, 2/13, 2/14), Gradsko vijee Grada Lipika na svojoj 9. sjednici odranoj 27. studenog 2014. godine, donijelo je

  ODLUKU o uvjetima, cijeni i postupku prodaje graevinskog zemljita

  u Poduzetnikoj zoni 4

  I. UVODNI DIO

  lanak 1. Poduzetnika zona 4 osnovana je Odlukom o osnivanju poduzetnikih zona u Gradu Lipiku (Slubeni glasnik Grada Lipika br. 5/04, 8/07 i 2/11) u k.o. Gaj i ukljuuje slijedee katastarske estice: Ovom Odlukom utvruju se uvjeti, cijena, poticajne mjere i postupak prodaje graevinskog zemljita u vlasnitvu Grada Lipika na podruju Poduzetnike zone 4. Organizacija, koritenje i namjena prostora te ostali urbanistiki uvjeti na podruju poduzetnike zone 4 odreeni su Prostornim planom Grada Lipika (Slubeni glasnik Grada Lipika br. 6/07, 1/10 i 6/11).

  II. UVJETI RASPOLAGANJA ZEMLJITEM

  a) Kupoprodajni uvjeti

  lanak 2.

  Grad Lipik e zemljite prodati putem javnog natjeaja temeljem uvjeta utvrenih ovom Odlukom. Graevinsko zemljite iz lanka 1. ove Odluke prodaje se u stanju koje podrazumijeva mogunost prikljuka na sustav vodoopskrbe i odvodnje, elektroenergetsku mreu i prometnice.

  lanak 3.

  Poetna cijena za graevinske estice k..br.1021, 1022/1 i 1022/2 k.o. Gaj navedene u l.1. ove odluke je 35,00 kn po m2. Poetnu cijenu za graevinska esticu k..br. 1020 k.o. Gaj utvrdit e ovlateni sudski vjetak.

  lanak 4.

  Ponuditelj prilikom javljanja na natjeaj uplauje jamevinu u iznosu 10% od poetne cijene navedene pri raspisivanju natjeaja. Najpovoljnijem ponuditelju jamevina se uraunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima jamevina se vraa u roku 15 dana od datuma odabira najpovoljnijeg ponuditelja. U roku 30 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja sklopit e se kupoprodajni ugovor koji ne sadrava tabularnu ispravu. U sluaju da se s najpovoljnijim ponuditeljem ne sklopi Kupoprodajni ugovor u za to navedenom roku, Kupoprodajni ugovor e se sklopiti sa sljedeim najpovoljnijim ponuditeljem. Kupac je duan prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora uplatiti dodatnih 10% kupoprodajne cijene. Grad Lipik e izdati kupcu tabularnu ispravu po uplati preostalog iznosa kupoprodajne cijene i dostavi projektne dokumentacije za izdavanje akta za gradnju za obavljanje djelatnosti navedene u poslovnom planu. Kupac zemljita duan je uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene i dostaviti projektnu dokumentaciju za izdavanje akta za gradnju najkasnije u roku 1 (jedne) godine od dana zakljuenja kupoprodajnog ugovora.

  Red.br. Zemljina estica (k.br.) Oznaka zemljita Povrina (m2)

  1. 1020 Kua i zemljite 953

  2. 1021 Panjak 586

  3. 1022/1 Panjak 7.114

  4. 1022/2 Panjak 15.940

 • SLUBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXI; Lipik, 27.11.2014. g. Broj 9 str. 2

  Ukoliko kupac ne ispuni uvjet naveden u stavku 3. ovog lanka, Grad Lipik e zadrati do tada uplaena sredstva na ime kupoprodajne cijene i raskinuti ugovor. Iznimno, ukoliko kupac zemljita zbog objektivnih okolnosti ne izvri u roku radnje iz st. 4. ovog lanka, Grad Lipik e raskinuti ugovor i izvriti povrat sredstava uplaenih prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora.

  b) Kriteriji za odabir ponude

  lanak 5.

  Temeljni kriteriji za odabir ponuda je ponuena cijena. U sluaju ponude iste kupoprodajne cijene od dva ponuditelja prednost e imati ponuditelj koji e obavljati proizvodnu djelatnost, posebice proizvodnja koritenjem obnovljivih izvora energije(Prema Stratekom plana za pametan, odriv i ukljuiv rast Europa 2020 i inicijativi ispunjenja klimatsko-energetskih ciljeva "20/20/20": Smanjiti emisiju staklenikih plinova za najmanje 20% u odnosu na razine iz 1990. godine ili za 30% dopuste li to uvjeti, poveati udio obnovljivih izvora energije u naoj konanoj potronji energije na 20% te postii poveanje od 20% u energetskoj uinkovitost).

  III. POTICAJNE MJERE

  lanak 6.

  Pogodnosti koje se nude poduzetnicima u Poduzetnikoj zoni 4 jesu: a) Komunalna naknada - poduzetnici koji kupe zemljite i organiziraju gospodarsku aktivnost oslobaaju

  se komunalne naknade kako slijedi: a. U prvoj godini nakon izgradnje objekta oslobaaju se 100% komunalne naknade b. U drugoj godini nakon izgradnje objekta oslobaaju se 50% komunalne naknade c. U treoj godini nakon izgradnje objekta oslobaaju se 25% komunalne naknade

  b) Komunalni doprinos - Grad Lipik oslobaa 100% komunalnog doprinosa za sve poduzetnike c) Elektrina energija - svaki poduzetnik se oslobaa plaanja naknade za prikljuenje na sustav

  elektrine energije do 25 kW, d) Porez na tvrtku poduzetnik se oslobaa plaanja poreza na tvrtku prve tri godine od poetka radova

  na izgradnji objekta. IV. OBVEZE KUPCA

  lanak 7.

  Kupac zemljita duan je zapoeti radove na izgradnji objekta predvienog ponudom za kupnju najkasnije u roku 18 (osamnaest) mjeseci od dana zakljuenja kupoprodajnog ugovora. Kupac zemljita duan je prije poetka radova na izgradnji objekta registrirati tvrtku sa sjeditem na podruju grada Lipika. Kupac zemljita duan je zapoeti obavljati gospodarsku djelatnost predvienu ponudom za kupnju najkasnije u roku od 3 (tri) godine od dana zakljuenja kupoprodajnog ugovora.

  V. RASKID UGOVORA

  lanak 8. Ako kupac zemljita ne ispuni sve kriterije, uvjete i rokove odreene u lanku 4. i 7. ove Odluke, Grad Lipik e zadrati do tada uplaena sredstva na ime kupoprodajne cijene i jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji bez odgovornosti za eventualnu tetu kupca. Grad Lipik zadrava pravo prvokupa zemljita koje je predmet kupoprodajnog ugovora te se isto upisuje u zemljinu knjigu.

  VI. RASPISIVANJE I PROVEDBA NATJEAJA

  a) Raspisivanje i objava natjeaja

 • SLUBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXI; Lipik, 27.11.2014. g. Broj 9 str. 3

  lanak 9. Ovlauje se gradonaelnik Grada Lipika da raspie javni natjeaj, uz uvjete i kriterije odreene ovom odlukom. Javni natjeaj provodi se sustavom zatvorenih ponuda. Javni natjeaj objavljuje se u dnevnom tisku, na oglasnoj ploi Grada Lipika i internet stranici Grada Lipika. Prijave za natjeaj podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natjeaja u dnevnom tisku. Javni natjeaj mora sadravati podatke o zemljitu koje se nudi na prodaju, poetnu kupoprodajnu cijenu kao i odgovarajue uvjete i kriterije propisane ovom odlukom. Ponuda minimalno mora sadravati: Poslovni plan s naznakom djelatnosti koja e se obavljati, dokaz o pravnoj sposobnosti, kupoprodajnu cijenu koju ponuditelj nudi kao i dokaze ispunjenja odgovarajuih uvjeta i kriterija propisanih natjeajem.

  b) Provedba natjeaja

  lanak 10.

  Provedbu natjeaja, te postupak otvaranja i pregleda ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu natjeaja koje e imenovati gradonaelnik Grada Lipika. Povjerenstvo ima predsjednika i dva lana.

  lanak 11.

  Na prijedlog povjerenstva za provedbu natjeaja, gradonaelnik Grada Lipika donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude ili ponitenju javnog natjeaja. Gradonaelnik moe ponititi natjeaj u svakom trenutku.

  lanak 12.

  Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Slubenom g