sikaplan g, vg i vgwt

Download Sikaplan G, VG i VGWT

Post on 29-Dec-2015

55 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slobodno položene krovne hidroizolacione membrane s mehanickim pricvrscivanjem

TRANSCRIPT

 • Tehnike InformacijeSikaplan G, VG i VGWTSlobodno poloene krovne hidroizolacione membrane sa mehanikim privrivanjem

 • "RO! Tehnike informacije Sikaplan G, VG i VGWT

  Uvod

  Opte informacije Standard materijala Boja Polja primene Otpornost / kompatibilnost Podloge Stajae vode Direktive / standardi Crtei

  Osnovni principi ugradnje

  Zatitni / izravnavajui irazdvajajui slojevi

  Zatitni, izravnavajui i razdvajajui slojevi Protivpoarni slojevi Slojevi za izravnavanje ispod krovne membrane Slojevi za izravnavanje preko krovne membrane Razdvajajui slojevi

  Standardni naini ugradnjena krovove

  Takasto privrivanje na preklopu Takasto privrivanje na preklopu sa protivpoarnim slojem Takasto privrivanje na preklopu bez termoizolacije Privrivanje Sarnabar trakama

  Mehaniko privrivanje Osnovni principi Takasto privrivanje na preklopu Meuslojno takasto privrivanje Privrivanje Sarnabar trakama

  Privrivanje obodnih povrina radi zatite od horizontalnih sila

  Osnovni principi Takasto privrivanje

  Privrivanje Sarnabar trakama Kontinuirano privrivanje po obodnim povrinama pomou metalnog lima

  Sika-Trocal Metal Sheet Type S Ugradnja

  avovi i spojevi Osnovni principi Detalj T-spoja Zavrivanje vrelim vazduhom automatskim mainama Varenje runim aparatima za zavarivanje Spojevi sa drugim materijalima

  Sadraj:

  Pravna pouka

  Informacije sadrane u ovom tekstu i bilo koji drugi saveti dati su verodostojno i bazirani su na aktuelnim saznanjima koje poseduje kompanija Sika i iskustvima u sluaje-vima kada su proizvodi pravilno uskladiteni, upotrebljeni i kada se njima rukuje pod normalnim uslovima u skladu sa preporukama kompanije Sika. Date informacije odnose se samo na primenu(e) i proizvod(e) koji su posebno navedeni u ovom tekstu i zasnovane su na laboratorijskim ispitivanjima koja ne predstavljaju zamenu za praktina ispi-tivanja. U sluaju izmena parametara primene, kao to su izmene vezane za podloge, itd. ili u sluaju drugaije primene, pre upotrebe Sika proizvoda konsultovati Tehniku slubu kompanije Sika. Bez obzira na informacije sadrane u ovom tekstu korisnik je obavezan da izvri provere da li proizvod odgovara predvienoj upotrebi i svrsi. Sveprimljene porudbine podleu naim tekuim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem Tehnikog lista za eljeni proizvod, ija se kopija moe dobiti na zahtev.

 • Bro 34544, A 06.2008 Tehnike informacije Sikaplan G, VG i VGWT

  Detalji Opte informacije Opiv i krovna lajsna Krovna lajsna sa metalnim limom Sika-Trocal Metal Sheet Type S, Spot Fastened

  takasto privrenim Standardna krovna lajsna, privrena Sarnabar trakama Mehaniki privren opiv po obimu Oluk sa metalnim limom Sika-Trocal -ETAL3HEET4YPE3 Detalj parapeta Uvala Dilatacione spojnice Svetlarnici / prodori na krovu / strukturne komponente Prefabrikovana ivica svetlarnika izraena od PVC-a Svetlarnik sa Sikaplan'OPIVOM Krovni odovod - Slikvnik Ventilacione cevi i stubovi

  Pratei proizvodi Standardni pratei proizvodi Pregled detalja

  Ankerisanje Osnovni principi Odreivanje broja neophodnih fiksera Specifini projektni prorauni Tehnika sluba kompanije Sika za krovne sisteme Osnovni principi prorauna zatite od uticaja sile vetra

  Nega i odravanje Redovno odravanje Specifini aspekti odravanja Pristup Kontrole Rastinje Odvodi kinice - Slivnici Dobitak toplote od sunevog zraenja Farbanje Popravke Izmene ienje

  Sanacija Opti aspekti - Pregled Procena stanja krova Prekrivanje postojeih slojeva Priprema povrine Izdignuti opivi

  Reciklaa i program Responsible Care

 • "RO! Tehnike informacije Sikaplan G, VG i VGWT

  Uvod

  Sikaplan G membrana je krovni pokriva za hidroizolaciju u skladu sa standardom EN 13956 Plastini i gumeni pokrivai za

  Standard materijala

  Standardne boje pokrivnog sloja su svetlo siva i kriljac-siva. Donji sloj je tamno sive boje.

  Boja

  Sikaplan G membrane se koriste za primenu slobodno poloenih krovnih pokrivaa sa mehanikim privrivanjem na otvorenom.Sikaplan G membrane posebno odgovaraju krovnim konstrukcijama koje su pod uticajem

  Polja primene

  hidroizolaciju krovova. Izraena je od visoko-kvalitetnog termoplastinog PVC-a ojaanog sintetikim vlaknima.

  jakih vibracija. Sikaplan G membrane nisu po-godne za optereene krovove (npr. ljunkom)ili krovne bate i servisne krovove.

  Sikaplan G membrane nisu otporne kao ni kompatibilne sa: Materijalima koji sadre ulje ili rastvarae Komponentama katrana Bitumenom i materijalima koji sadre bitumen Izolacionim materijalima od vrstog polistirena ili vrstog poliuretana / poliizocijanuratne pene bez zatite Plastikom koja spada u druge grupe materijala

  Otpornost / kompatibilnost Za impregnaciju drvenih dasaka moraju da se koriste sredstva na bazi soli. Izmeu membrane i nekompatibilnih podloga obavezno se ugrauje razdvajajui sloj.

  Za svaki projekat, pogotovu za projekte sanacije, preporuujemo da se unapred konsultuje tehnika sluba kompanije Sika u oblasti krovnih sistema (vidi 4. poglavlje: Zatitni / izravnavajui i razdva-jajui slojevi).

  Ove Tehnike informacije slue za prikaz najbolje prakse u ugradnji membrana Sikaplan G, Sikaplan VG i Sikaplan VGWTi prateih proizvoda na krovnu konstrukciju.

  Ovaj prirunik predstavlja najnovijii stepen naeg iskustva u ugradnji i upotrebi naih krovnih membrana. Ovim nije obuhvaen detaljni aspekt planiranja krovova. Date info-rmacije pruaju uvid u principe koji su releva-ntni za primenu membrana, koji u nekim

  sluajevima mogu biti drugaiji od nacionalnihpropisa za primenu. Skice u ovom priruniku samo ilustruju nae smernice za primenu me- mbrana i potrebno je preraditi ih u projektne detalje kada postanu sastavni deo tenhike do-kumentacije. Postupanje u skladu sa smernicamadatim u ovom priruniku ili bilo koji drugi pismeni dogovor predstavlja osnovu naih garantnih obaveza u vezi sa naim proizvodima. Ukoliko imate pitanja u vezi sa ovim Tehnikim informa-cijama ili ako vam je potrebna pomo oko odre-enog projekta, obratite se Tehnikoj slubi kompanije Sika zaduenoj za krovne sisteme.

  Opte informacije

  Sikaplan G standardna membranaSikaplan VG poveana otpornost na poarSikaplan VGWT poveana otpornost na poar i poboljane karakteristike na niskim temperaturama

  Napomena:Tehnike informacije u ovom priruniku gene-ralno vae za membrane Sikaplan G,Sikaplan VG i Sikaplan VGWT. Radi lakeg ra-zumevanja, u ovom priruniku se koristi termin Sikaplan G koji vai za sva tri tipa membrana, osim ako je drugaije naglaeno.

  Bro 34544, A 06.2008 Tehnike informacije Sikaplan G, VG i VGWT

  Stajae vode

  Podloge

  Kompatibilna sa Sikaplan G

  DaDaDa

  Ne

  NeNe

  Ne

  DaNo

  DaDaDaNeNeNe

  Ne

  Ne

  NeNe

  Podloge

  Krovna ploa

  Metalni lim Beton liven na licu mestaDrvena graa i proizvodi od drvene grae

  Termoizolacija

  Ekspandirani polistiren (EPS)

  EPS sa opivom od bitumenaEkstrudirani polistiren (XPS)

  Poliuretan (PUR)

  PUR sa opivom od staklenih vlakanaPoliisiocijanurat (PIR)

  PIR sa opivom od staklenih vlakanaPIR sa opivom od folijeMineralna vlaknaPenasto stakloPerlitFenolna smola

  Bitumenske trake

  Bitumenske trake posute sitnei ili peskom

  "ITUMENSKETRAKESA0%SLOJEM

  Sanacija krova

  Starije bitumenske trakePVC / FPO / EVA /EPDM /ECB / i ostale jednoslojne membrane

  Dodatni uslovi

  -Sloj za izravnavanje, npr. S-Felt T 300Sloj za izravnavanje, npr. S-Felt T 300Pridravati se protivpoarnih propisa.Mogu da se koriste samo vodena zatitna sredstva na bazi soli.Iverica ne odgovara.

  Razdvajajui / protivpoarni sloj, npr. S-Glass Fleece 120

  Razdvajajui sloj, npr. S-Felt T 300Razdvajajui / protivpoarni sloj, npr. S-Glass Fleece 120

  Razdvajajui / protivpoarni sloj, npr. S-Glass Fleece 120

  -Razdvajajui / protivpoarni sloj, npr. S-Glass Fleece 120

  ---Razdvajajui sloj, npr. S-Felt T 300Razdvajajui sloj, npr. S-Felt T 300Nije pogodna za mehaniko privrivanje

  Razdvajajui sloj, npr. S-Felt T 300

  Razdvajajui sloj, npr. S-Felt T 300

  Razdvajajui sloj, npr. S-Felt T 300Razdvajajui sloj, npr. S-Felt T 300

  Voda koja se povremeno skuplja na povrini membrane ne utie loe na funkciju Sikaplan G membrana.

  Sadanja izdanja sledeih dokumenata ine osnovu za primenu Sikaplan G membrana:

  - EN 13956- Domae direktive, propisi i zakoni

  Direktive / standardi

 • Bro 34544, A 06.2008 Tehnike informacije Sikaplan G, VG i VGWT

  Stajae vode

  Podloge

  Kompatibilna sa Sikaplan G

  DaDaDa

  Ne

  NeNe

  Ne

  DaNo

  DaDaDaNeNeNe

  Ne

  Ne

  NeNe

  Podloge

  Krovna ploa

  Metalni lim Beton liven na licu mestaDrvena graa i proizvodi od drvene grae

  Termoizolacija

  Ekspandirani polistiren (EPS)

  EPS sa opivom od bitumenaEkstrudirani polistiren (XPS)

  Poliuretan (PUR)

  PUR sa opivom od staklenih vlakanaPoliisiocijanurat (PIR)

  PIR sa opivom od staklenih vlakanaPIR sa opivom od folijeMineralna vlaknaPenasto stakloPerlitFenolna smola

  Bitumenske trake

  Bitumenske trake posute sitnei ili peskom

  "ITUMENSKETRAKESA0%SLOJEM

  Sanacija krova

  Starije bitumenske trakePVC / FPO / EVA /EPDM /ECB / i ostale jednoslojne membrane

  Dodatni uslovi

  -Sloj za izravnavanje, npr. S-Felt T 300Sloj za izravnavanje, npr. S-Felt T 300Pridravati se protivpoarnih propisa.Mogu da se koriste samo vodena zatitna sredstva na bazi soli.Iverica ne odgovara.

  Razdvajajui / protivpoarni sloj, npr. S-Glass Fleece 120

  Razdvajajui sloj, npr. S-Felt T 300Razdvajajui / protivpoarni sloj, np

Recommended

View more >