sikaplan g - g- instrukcja... · instrukcja monta¿u . membrana dachowa - sikaplan ... blachy...

Download Sikaplan G - G- instrukcja... · Instrukcja monta¿u . Membrana dachowa - Sikaplan ... blachy trapezowej

Post on 28-Feb-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Sikaplan G

Membrana dachowa, ukadana swobodnie mocowana mechanicznie do podoa

Instrukcja montau

Membrana dachowa - Sikaplan G

Instrukcja montau dla nastpujcychtypw materiaw:

Sikaplan G

Sikaplan VG(podwyszona odporno: ogniowa)

Sikaplan VGWT (podwyszona odporno: ogniowa oraz na niskie temperatury)

Uwaga !Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu,podane s w oparciu o nasz aktualny stanwiedzy i nabyte dowiadczenia w praktyce. Naley upewni si, czy broszura, z ktrejPastwo korzystacie, jest najnowszym jejwydaniem. W razie wtpliwoci prosimy o kontakt.

1. Informacje oglne 1.1 Normy dotyczce materiaw 1.2 Kolorystyka 1.3 Zastosowanie 1.4 Kompatybilno 1.5 Zastoiny wody 1.6 Rysunki

2. Podstawowe zasady montau

3. Warstwy ochronne i rozdzielajce3.1 Warstwy ochronne 3.1.1 Warstwy ogniochronne 3.1.2 Warstwy ochronne pod membran

dachow 3.1.3 Warstwy ochronne na membranie

dachowej 3.2 Warstwy rozdzielajce

4. Typowe ukady warstw 4.1 Z izolacj termiczn oraz z warstw

rozdzielajc / ogniochronn, 4.2 Z izolacj termiczn z weny

mineralnej bez warstwy rozdzielajcej / ogniochronnej,

4.3 Bez izolacji termicznej, membrana montowana bezporednio do podoa konstrukcyjnego z warstw rozdzielajc / ogniochronn

5. Mocowanie mechaniczne membrany5.1 Zasady podstawowe 5.2 Mocowanie mechaniczne

na zakadach 5.3 Mocowanie mechaniczne poza liniami

zakadw

6. Mocowanie brzegowe 6.1 Zasady podstawowe 6.2 Mocowanie punktowe6.3 Blacha powlekana PCW:

Sika-Trocal typ S 6.3.1 Zastosowanie 6.3.2 Monta 6.4 Mocowanie liniowe6.5 Mocowanie profili drewnianych

na krawdziach dachu

3

7. czenie membrany 7.1 Zasady podstawowe 7.2 Poczenie typu T7.3 Zgrzewanie gorcym powietrzem przy uyciu automatu

do zgrzewania 7.4 Zgrzewanie gorcym powietrzem przy uyciu

zgrzewarki rcznej 7.5 Zgrzewanie z innymi materiaami

8. Detale8.1 Informacje podstawowe 8.2 Obrbki pionowe i krawdzie 8.2.1 Obrbka ciany attyki z zastosowaniem blachy

powlekanej PCW 8.2.2 Obrbka ciany attyki bez zastosowania blachy

powlekanej PCW 8.2.3 Obrbka ciany attyki z obrbk blacharsk obc,

membran klejon 8.2.4 Obrbka krawdzi dachu: pas nadrynnowy z blachy

powlekanej PCW 8.2.5 Obrbka ciany attyki z zakoczeniem

listw - profilem metalowym 8.3 Obrbki pachwin (linii zaama poaci dachowej) 8.4 Przerwy dylatacyjne 8.5 Obrbka detali dachowych (przebi w poaci) 8.5.1 Obrbka wietlika z obudow z twardego PCW 8.5.2 Obrbka wietlika z mocowaniem punktowym

u jego podstawy, 8.5.3 Wpust dachowy z konierzem z twardego PCW 8.5.4 Wpust dachowy z konierzem z mikkiego PCW8.5.5 Obrbka przepustw rurowych

9. Materiay uzupeniajce

10. Mocowanie mechaniczne do podoa10.1 Zasady mocowania mechanicznego 10.1.1 Informacje podstawowe 10.1.2 Okrelenie iloci elementw mocujcych 10.1.3 Obliczenie iloci elementw mocujcych

dla okrelonego obiektu 10.2 Pomoc techniczna Sika Poland 10.2.1 Kalkulacja iloci elementw mocujcych -

informacje oglne

11. Naprawa membrany / prace renowacyjne 11.1 Naprawa membrany 11.2 Prace renowacyjne

Membrana dachowa - Sikaplan G

1. Informacje oglne

1.1 Normy dotyczce materiaw Membrany dachowe speniaj warunkinastpujcych norm: DIN 16734, NORM B 3671, SIA V 280,

1.2 KolorystykaKolory standardowe to: warstwa wierzchnia-jasnoszary, warstwa spodnia-ciemnoszary.Na yczenie, dostpne s take inne kolorymembran.

1.3 Zastosowanie Membrany dachowe Sikaplan G stosowane s jako powoki do wierzchniego krycia dachwpaskich. Powoki te ukada si swobodnie i mocuje mechanicznie do podoa.Pokrycia dachowe Sikaplan G s szczeglniedostosowane do konstrukcji poddawanych silnejwibracji. Pokrycia dachowe Sikaplan G nie powinny bystosowane na dachach balastowych. (dachachzielonych lub docionych np. wirem).

1.4 KompatybilnoMembrany dachowe Sikaplan nie s odporne na bezporedni kontakt z nastpujcymimateriaami:

olejami oraz zwizkami zawierajcymirozpuszczalniki,zwizkami zawierajcymi smo,zwizkami bitumicznymi,materiaami izolacyjnymi wykonane z twardego polistyrenu, twardej pianki poliuretanowej,tworzywami sztucznymi; inne ni PCWimpregnowanymi elementami drewnianymi

W przypadku uycia w/w materiaw, naleyzastosowa warstw rozdzielajc.

W przypadkach szczeglnych, np. podczas pracremontowych zaleca si konsultacj z przedstawicielem Sika Poland. (Patrz rozdzia 3."Warstwy ochronne i rozdzielajce")

1.4.1 Zastoiny wody Woda, ktra okresowo zbiera si na izolacjidachowej nie ma znaczcego wpywu na prawidowe funkcjonowanie membranydachowej Sikaplan.

1.5 Rysunki Ilustracje zamieszczone w niniejszymopracowaniu nie s wykonane w skali.

2. Podstawowe zasady montau Membran dachow ukada si swobodnie i mocuje mechanicznie do podoa.Membran dachow ukada si jasnoszar warstw do gry. Membran dachow zawsze ukada si prostopadle do kierunku ukadania profili blachy trapezowej (lub desek drewnianych).Bezporednie podoe pod membran dachow powinno by rwne i gadkie, pozbawione ostrych krawdzi oraz nierwnoci. Dachy o spadku poniej 2 % naley traktowa jako konstrukcje specjalne.

Wszelkie odstpstwa od w/w zasad naleykonsultowa z przedstawicielem Sika Poland.

5

3. Warstwy ochronne i rozdzielajce

3.1 Warstwy ochronne

3.1.1 Warstwy ogniochronne Podczas montau membrany dachowej na warstwie izolacji termicznej z polistyrenu(styropian lub polistyren ekstrudowany) naleyzastosowa pod ni warstw ogniochronn z fizeliny szklanej o gramaturze 120 g/m2.

3.1.2 Warstwy ochronne pod membran dachow

Warstw ochronn naley zainstalowa przedmontaem membrany dachowej, jeli:- membrana dachowa ma by uoona

bezporednio na nierwnym podou,- membrana dachowa ma by uoona

na ostrych krawdziach.

Jako warstw ochronn pod membran dachowmona wykorzysta:

Sika Trocal typ P(geowknina poliestrowa o gramaturze 300 g/m2)geowkniny dostpne na lokalnym rynku (utwardzane termicznie lub mechanicznie)geowknin polipropylenow o gramaturze 300 g/m2

geowknin poliestrow o gramaturze 300 g/m2

arkusze izolacji termicznej, np. weny mineralnej, lub styropianu z dodatkow warstw rozdzielajc z welonu szklanego o gramaturze 120 g/m2.

3.1.3 Warstwy ochronne na membranie dachowej

Nie ukada si warstw ochronnych na pokryciudachowym, gdy membrana dachowa Sikaplan

G stosowana jest jako powoka wierzchnia.

UWAGA !Jeli w pniejszym czasie nastpi zmiana ukaduwarstw na dachu i planowane jest na nimpowstanie "dachu zielonego", lub uoeniedodatkowego balastu, naley najpierwzainstalowa warstw rozdzielajc (geowknino gramaturze 300 g/m2), a nastpnie now,odpowiedni membran, np. Trocal typ SGmA.

MembranadachowaSikaplan Sikaplan Walkway,

zgrzewany zgrzewem cigym

CIEKI KOMUNIKACYJNE (Sikaplan Walkway)Monta Sikaplan Walkway

3.2 Warstwy rozdzielajce Zadaniem warstw rozdzielajcych jestuniemoliwienie bezporedniego kontaktupomidzy membran Sikaplan, a materiaami z ni niekompatybilnymi (patrz Rozdzia 1.4) Jako warstw rozdzielajc (pomidzymembran dachow a materiaami zawierajcymizwizki bitumiczne / smoowe lub drewnemimpregnowanym mona zastosowa:

Sika Trocal typ P (geowknina poliestrowa o gramaturze 300 g/m2

geowkniny dostpne na lokalnym rynku (utwardzane termicznie lub mechanicznie): geowknin polipropylenow o gramaturze 300 g/m2

geowknin poliestrow o gramaturze 300 g/m2

izolacj termiczn z weny mineralnej ,arkusze izolacji termicznej, np. twardej pianki poliuretanowej, lub styropianu z dodatkow warstw rozdzielajc z welonu szklanego o gramaturze 120 g/m2.

Membrana dachowa - Sikaplan G

1

2

3

5

4

1

2

43

4. Typowe ukady warstw:

4.1 Z izolacj termiczn oraz z warstw rozdzielajc / ogniochronn, stropodach niewentylowany

1 Membrana dachowa Sikaplan , mocowana mechanicznie 2 Warstwa rozdzielajca ogniochronna welon szklany 120 g/m2

3 Izolacja termiczna , np. styropian PS 20 SE4 Paroizolacja 5 Podoe konstrukcyjne, np. blacha trapezowa

4.2 Z izolacj termiczn z weny mineralnej bez warstwy rozdzielajcej / ogniochronnej, stropodach niewentylowany

1 Membrana dachowa Sikaplan mocowana mechanicznie2 Izolacja termiczna: wena mineralna 3 Paroizolacja 4 Podoe konstrukcyjne, np. blacha trapezowa

7

1

2

3

> 1 cm

min. 5 cmmaks. 10 cm

4.3 Bez izolacji termicznej, membrana montowana bezporednio do podoa konstrukcyjnego z warstw rozdzielajc / ogniochronn

1 Membrana dachowa Sikaplan mocowana mechanicznie2 Warstwa rozdzielajca geowknina poliestrowa o gramaturze 300 g/m2

3 Podoe konstrukcyjne, np. gazobeton, deski drewniane lub istniejce podoe bitumiczne

5. Mocowanie mechaniczne membrany

5.1 Zasady podstawowe Mocowanie punktowe jest najczciejstosowanym (preferowanym) sposobemmocowania mechanicznego membrany. Naley rozrni pojcia:

"mocowanie punktowe" (niem. Linearer Befestigung) elementy mocujce mocowane s prostoliniowo w rwnych odstpach oraz"mocowanie liniowe" (niem. Linienbefestigung) przy uyciu profila metalowego lub z blachy powlekanej PCW.

5.2 Mocowanie mechaniczne na zakadachElementy mocuje si w taki sposb, abymocowana membrana wystawaa co najmniej1.00 cm spoza podkadki cznika. Odlegopomidzy liniami mocowa limitowana jestszerokoci rolek. W strefach: brzegowej i naronej moe okaza si koniecznezmniejszenie odlegoci pomidzy liniami

zamocowa. Jeli wymagana ilo cznikw jestwiksza ni mona j zamocowa na zakadach,naley:

zmniejszy odlego pomidzy liniamizamocowa (zastosowa wsze rolki) i / lubczniki mocowa poza