sigurnost djece na internetu

Download Sigurnost Djece Na Internetu

Post on 13-Dec-2015

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hh

TRANSCRIPT

 • SIGURNOST DJECE NA INTERNETU

  Internet djec i i mlad ima nud i fantast i ne mo g u nost i otkr iva nja, pove ziva nja i stvara nja.

  No, pr i kor itenju Inter neta postoje i r iz ic i.

  Kako roditelj i mog u djec i pomo i da ub la e te r izike? Nema jed nostavno g odgovora - r izic i s u razli it i i

  ovise o uzrastu d jet eta i pozna va nju rada na ra una r u.

  Na jva nije je l i ne podatke na rauna ru u init i s ig ur nima, t j. zat it i ra una r od virus a i

  stalno nadograivat i sof tver . Postavka ma f irewal la i mog u nost ima f i lt r iranja sadr a ja

  dostup nim u ve ini programa mo ete pobolja t i s ig ur nost podataka koje vaa d jeca

  razmje njuju p utem mre e.

  Internet je djec i i mla dima pr ije s vega drut ve no okr ue nje u koje m mog u srest i pr ijatel je,

  ali i nepo znate osobe. Na mrei mo ete bit i uzne mira va ni, doiv jet i nasi l je i l i ak

  zlo upot rebu. Od presud ne je va nost i djec u oba vijest it i o opas nost ima na internet u tako da

  se ponaa ju na s ig ura n na in te bit i im na raspolaga nju za ra zgo vor o svim proble mima na

  koja djeca nai la ze t okom kor itenja i nter neta.

  Postepeno izgrad ite povjeren je

  Roditel j i se s uoa vaju s ist im i za zo vima be z obzira na to radi l i se o i nternet u i l i drugim djetetovim

  hob ij ima. Iznimno je va no da roditel j i zna ju ime se nj i ho va djeca ba ve i da podra vaju djec u u

  nji ho vim akt i vnost ima.

  Djeca e na jvjerovat nije ht jet i sa uvat i pr i vatnost ve za nu uz kor itenje i nter neta. Moda nee ht jet i da

  roditelj i ima ju uvid u na in na koji se kor iste raunaro m - posebno ako mis le da e im roditel j i

  ograni it i kor ite nje. Va no je zapa mt it i da je i nternet odl ia n resurs s mnogo uzb udl ji v ih i obrazo vnih

  i nformaci ja.

  Vano je i i zbjega vat i nepr imjere ne reakcije i l i pre vel ika ogra nie nja ve za na uz kor itenje i nte rneta od

  st rane djece. Rizike t reba razumjet i tako da djeca ostanu s ig ur na i dob iju na jbol je od tog sjajnog

  alata. Djeca ue eksper ime nt ira njem, metodom pok ua ja i pogreaka. Ako ste zainteres ova ni za

  kor itenje i nterneta i upo znat i sa sjajnim stvar ima koje nudi, bit ete u mnogo bol je m polo aju t okom

  razgo vora s djetetom o kor itenju i nterneta. Bit e vam i l ake usta no vit i kako dijete kor ist i i nter net ,

  to e, nadamo se, dovest i do stalnog d ija loga t i jeko m t inejd erskog ra zdobl ja i vota

  djeteta.

  to vie znate o nainu na ko ji di jete kor ist i inter net , lake e vam bit i prepoznat i i

  objas nit i to je pr ihvat lj i vo i s ig ur no. Vae dijete mo e b it i vr lo sposob no u rad u s

  tehnologi jom, ali i votno isk ustvo odrasle osobe je ne za mje nji vo kada dijete t reba

  shvat it i kako se po naat i u v ir tualnom s vi jet u .

  Postavite raunar u sobu koju korist i itava porod ica

  Na taj nain ra zgo vara nje o inter net u i praenje kor ite nja postaje dio s vakod ne vice. Jednosta vnije je

  razgo varat i o problemima kada je ra unar u za jed niko j prostor ij i.

  Moete i za jed no kor ist it i i nter net .

 • Potivanje prav ila

  Morate se pr idravat i zako na, ak i na internet u.

  Vodite rauna o drug ima i o sebi kada ste na

  mrei.

  Kuna pravi la koriten ja Interneta

  Dobar na in za sma nj i va nje opas nost i na i nter net u je odreiva nje pravila u dogo vor u s djecom. Zajed nika pravi la dobar su poetak razgo vora o s ig ur no m kor itenju i nterneta.

  Vr ije me provede no za ra una rom t rebalo bi ogra ni it i i i z zdravst ve nih razloga.

  Ra una r postavite u dne vni bora vak. Odrasla bi osoba t rebala bit i uz d jec u predkolskog

  uzrasta t okom kor itenja i nterneta.

  Pr istup Inter net u djeci predko lskog uzrasta t rebao bi bit i ograni e n na unapr ijed odree n e web

  sajtove.

  Na jsig urnije r jee nje je stvara nje l i nog radnog okr ue nja za di jete u ko jem je pr ist up i nternet u

  ogranie n samo na odree ne web sajtove.

  Internet sadr i mater ij ale ko ji s u nepr ik lad ni za djec u. Ve i d io t i h mater ija la mo ete

  blokirat i kor ite njem ra znih f i ltara. Imajte na umu da ta te hnolog ija ni je j edini nain

  zat ite djece od nepr ik lad nog sadra ja na mre i.

  Siguran prostor

  Na jsig urnij i nain na koj i djeca mog u ist ra ivat i i nter net jest stvaranje s ig ur nog prostora il i po druja u

  kojem se dop uta kor itenje samo web sajtova koja s u odobr i le po uzda ne odrasle osobe. Postavke

  pre t rai vaa mo ete kor ist it i da biste djetetu dop ust il i pr istup sig ur nim web sajtovima koja sa mi

  odredite. U tom sluaju, ako dijete el i posjet it i no vi web sajt , najpr i je morate na popis dodat i adresu

  no vog odobre nog mjesta.

  U operat i vno m sistemu morate stvor it i l i ni kor is niki ra un (user acco unt ) za dij ete. Na taj ete nain

  djetetu def inis at i prava pr ist upa i postavke inter netskog pre t rai vaa.

  Programi za f ilt r iranje

  Programi za f i lt r ira nje omog u uju ogra nia va nje pr ist upa i nter netskim mjest ima na teme lju sad raja. To

  zna i da program spr jea va pr istup mjest ima ko ja sadr e mater i jale def inira ne ka o tetne

  (pornograf ija, nasi lj e itd. ) .

  Ograniavanje dolazn ih kontakata

  Broj osoba s kojima d ijete ko ntakt ira putem inter neta mo ete ograni it i p utem f ilt ra i l i tehno log ija

  blokira nja.

  Histor i ja pos jeen ih st ranica

  Opcija histor ija posjee nih st ranica (v is ited pages history) inter net pret raivaa (browser) omogu uje

  pregleda va nje mjesta koja s u ostali kor is nic i neda vno posjet i l i. ( Ovdje pa zite, histor ij u pos jee nih

  st ranica e spretno dijete lako i zbr isat i) .

 • Savjet :

  ta uinit i ako vae di jete na ie na ne ugoda n i l i nepr ik lada n mater i jal na Inter net u?

  - I zbjega vajte ne pr imjere ne reakcije da bi vam d ijete i u bud u nost i skrenulo pa nju na sl i ne si tuaci je.

  - Na glas ite djetetu da to ni je njego va kr i vica.

  - I zbr i ite t rago ve nepr ik la d nog mater ija la ukl j u ujui reference i z pred me mor ije pregled nika (cashe) ,

  kolaie (cookies) i histor ij u pos jee nih st ra nica.

  - Razgo varajte s djetetom o nainima i zbjega va nja s l i nih isk ustava u b ud u nost i ukl j u ujui

  pret raivae pr ilago e ne djec i i br isa nje por uka e -pote od st rane nepo znat ih osoba.

  RASPRAVE NA MREI (chat ) populara n su na in komunikaci je i zme u djece. U

  sobama (c hat room) za ra zgo vor uvijek je neko s k im mog u ra zgo varat i. Ra zgo vor na

  mrei mo e bit i zaba va n i s ig ura n ako znate br inut i se o svo joj s ig ur nost i. Pr ije nego

  ponu razg o varat i na mre i, d jeca moraju b it i s vjes na mog u ih r i z ika i znat i kako

  komunic irat i s drugima da mogla zat it i s voj ide nt itet .

  Nadimc i garantuju zat itu

  Ljudi esto kor iste nadimke na i nternetu da bi zat it i l i svoj pravi ide nt itet . Razgo vor uz kor itenje

  nad imka je s ig ura n: nit ko ne mo e stupit i u ko ntakt s vama ako ne otkr ijete svoje l i ne podatke za

  kontakt . No, takva a no nim nost mo e l j ude na vest i da se ponaa ju nedol i no te da kor iste nedolia n

  je zik. Grupe za raspravu esto podra zumije va ju sk up redov nih kor is nika.

  Lozinke su tajne

  Da bi sud jelo val i u ra zgo vor ima na mre i, kor isnic i esto moraju stvor it i l i ni prof il i l i ide nt itet . To je

  opis kor is nika, na pr imjer , i de nt if ikator i l i nadimak ko ji se kor ist i u razgo voru. Prof i l i s u o bi no

  zat ie ni lo zinka ma radi spr jea va nja kor ite nja ide nt iteta dr ugih oso ba. Lozinke uvijek moraju bit i

  tajne.

  Lina pr ivatnost - to t reba, a to ne t reba rei o sebi?

  Razgo vor na mre i omog u uje djeci ra zgo vor s ostalom djeco m i st jeca nje no vih pr ijatel ja, a to

  podrazumi je va i di jel je nje nek ih informaci ja o sebi. Na mrei ne bi t rebalo otkr ivat i l i ne podatke koji

  omog u uju ide nt if ikac ij u djeteta nit i i nformac ije o ko ntaktu (p uno ime, adres u i broj telefona) . Da biste

  zat it i l i s voju pr i vat nost na mrei, morate znat i i kako se informaci je koje na vedete mog u kor is t it i.

  Osoba se mo e ide nt if ic irat i i po ve ziva nje m ra zl i it i h vrsta p odataka k oje pruite ( na pr imjer , ime

  kole, spor tski k lub, podru je u ko jem iv ite i ostalo) .

  Bud ite oprezni kada otkr ivate podatke za ko ntakt i l i dr uge l i ne podatke. Sve fotograf ije koje

  poaljete i l i l i ni podac i koje o tkr ijete nepo znatoj osobi mog u lako postat i dostup ni s vima na internetu.

  Zapisi na mre i mog u se u init i dost up nim za ja vnost u it l j i vo m obl ik u d ugi ni z god ina. Kada se tekst

  i l i fotograf ija obja ve na inter netu, g ubite ko nt rolu nad njima. Mogue ih je j ed nostavno kopirat i na

  mnoga razli ita mjesta, a obino ih se nik ad vie nee moi uklo nit i.

  Zapamtite:

  Razgo varajte s djecom o opas nost i koju nosi oda va nje l i nih podataka.

  Preporu uje se da se lini podaci u mnog im ra zl i it im sit uaci jama ne di jele.

  Ne mo jte nik ome oda vat i s voju lo zink u, ak ni dobr im pr i jatelj ima. Pot reb no je i redov no

  mi je njat i l o zink u.