"sarajevo - šume" doo sarajevo

Download

Post on 28-Dec-2016

274 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

  Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

  KANTON SARAJEVO Vlada

  CANTON SARAJEVO Governmen

  Broj: 02-05-21278-6/16 Sarajevo, 16.06.2016. godine Na osnovu lana 26. i 28. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (Slubene novine Kantona Sarajevo, br. 36/14 Novi preieni tekst i 37/14-Ispravka), i lana 6. stav 2. Zakona o javnim preduzeima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Vlada Kantona Sarajevo na 46. sjednici odranoj 16.06.2016. godine, donijela je sljedei

  Z A K L J U A K

  1. Prihvata se Izvjetaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzea za gazdovanje dravnim umama Sarajevo ume d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu.

  2. Izvjetaj iz take 1. ovog Zakljuka dostavlja se Skuptini Kantona Sarajevo na razmatranje i usvajanje.

  P R E M I J E R Elmedin Konakovi Dostaviti: 1. Predsjedavajua Skuptine Kantona Sarajevo 2. Skuptina Kantona Sarajevo 3. Premijer Kantona Sarajevo 4. Ministarstvo privrede 5. Kantonalno javno preduzee za gazdovanje dravnim umama Sarajevo - umed.o.o. Sarajevo (putem Ministarstva privrede) 6. Evidencija 7. A r h i v a

  web: http://vlada.ks.gov.ba e-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba

  Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070 Fax: + 387 (0) 33 562-211

  Sarajevo, Reisa Demaludina auevia 1

 • Na osnovu lana 18. stav 1. taka m) Ustava Kantona Sarajevo (Slubene novine Kantona Sarajevo, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, i 6/13), lana 6. stav2.lana 6. stav 2. Zakona o javnim preduzeima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12)Skuptina Kantona Sarajevo, na sjednici odranoj dana_____________. godine, povodomrazmatranja Izvjetaja o poslovanju Kantonalnog javnog preduzea za gospodarenje dravnim umama Sarajevo - ume d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu, donijela je sljedei

  P r i j e d l o g

  Z A K L J U C A K

  Usvaja se Izvjetaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzea za gospodarenje dravnim umama Sarajevo - ume d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu.

  PREDSJEDATELJICA SKUPTINE KANTONA SARAJEVO

  Prof. Ana Babi

  Broj: 01-05- Sarajevo,

  /16

 • O B R A Z L O Z E N J E

  A- PRAVNIOSNOV

  Pravni osnov za donoenje ovog zakljuka sadran je u lana 18. stav 1. taka m) Ustava Kantona Sarajevo (Slubene novine Kantona Sarajevo, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, i 6/13), lana 6. stav 2.lana 6. stav 2. Zakona o javnim preduzeima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12)

  B - RAZLOZI ZA DONOENJE

  Programom rada Ministarstva privrede za 2016. godinu, u Tematskom dijelu iz nadlenosti Skuptine Kantona Sarajevo, planirana je izrada izvjetaja o poslovanju kantonalnih javnih preduzea iz oblasti privrede za 2015. godinu.

  lanom 6. stav 2. Zakona o javnim preduzeima u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da Skuptina podnosi opinskom vijeu, skuptini kantona, odnosno Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine izvjetaje o radu i poslovanju javnih preduzea najmanje jednom godinje.

  U skladu sa Zakonom o javnim preduzeima u F BiH, u ovom dijelu, izvrna i zakonodavna vlast postupaju po ovom pitanju na nain da usvoje ili ne usvoje poslovne izvjetaje od ega zavisi i odgovornost upravljakih tijela u preduzeima.

  Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, na zahtjev Ministarstva privrede, a u skladu sa Programom rada, sainio je Izvjetaj o poslovanju kantonalnih javnih preduzea za 2015. godinu iz nadlenosti ovog ministarstva, a koja ini sastavni dio ovog izvjetaja.

  KJP Sarajevo ume d.o.o. Sarajevo poslovnu 2015. godinu zavrilo je sa dobitkom u iznosu od 53.864,00 KM. Ukupan prihod ostvaren je u iznosu od 14.401.295,00 KM, dok su rashodi iznosili 14.097.672,00 KM.

  Najznaajniji dio prihoda ine poslovni prihodi u iznosu od - 14.401.295,00 KM

  Najznaajniji dio rashoda odnosi se:Plate, iMaterijalne trokove,

  Prosjean broj zaposlenih iskazan na bazi asova rada u izvjetajnom periodu je iznosio 426 uposlenih radnika, od toga je u stalnom radnom odnosu 362, a 60 uposlenika je na odreeno vrijeme.

  Prema miljenju Drutva za reviziju i usluge ZUKO d.o.o. Sarajevo koje je obavilo reviziju finansijskih izvjetaja na dan 31.12.2015. godine, finansijski izvjetaji prikazuju realno i objektivno u svim znaajnim aspektima finansijski poloaj KJP Sarajevo-ume d.o.o. Sarajevo na dan 31.12.2015. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na kapitalu

 • za period tada zavren u skladu s Meunarodnim standardima finansijskog izvjetavanja. Neovisni revizor je u svom izvjetaju skrenuo panju na: biljeku broj 10., uz finansijske izvjetaje, a u vezi da Drutvo nije u cijelosti izvrilo prijenos

  prava upravljanja ili raspolaganja odnosno vlasnitva nad imovino.

  Skuptina KJP Sarajevo - ume d.o.o. Sarajevo dana 08.03.2016. godine je donijela Odluku o usvajanju Izvjetaj o poslovanju za period od 01.01.2015. - 31.12.2015.godine, broj: 0103-540-1/16.

  S obzirom na navedeno, predlae se Skuptini Kantona Sarajevo da donese Zakljuak kojim se usvaja Izvjetaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzea za gospodarenje dravnim umama Sarajevo - ume d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu.

 • ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

  Izvjetaj o poslovanjukantonalnih javnih preduzea iz oblasti privrede

  za 2015. godinu u Kantonu Sarajevo

  r, BirektOK

  iA ^ i''- -Si /i iA . .o//

  ^ f* ^ >V5'

  amd^aiEfendi, dipl.ing.gra.

  Sarajevo, Juni/lipanJ 2016. godine

 • ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVOwww.zavodzpr-sa.ba

  Direktor:Hamdija Efendi, dipl. ing. grad.

  Koordinacija i obrada:SEKTOR ZA PLANIRANJE DRLTVENO-EKONOMSKOG RAZVOJAe-mail: ecc_sektor@zavodzpr-sa.ba

  Pomonik direktora za planiranje drutveno ekonomskog razvoja: mr. sc. Maida Fetahagi

  ef slube za istraivanje i razvoj:Emina Kamo, dipl. ecc.

  ef slube za upravljanje i koordinaciju sredstava razvoja KS: Ermina Cati, dipl.ecc.

  Priprema i obrada:Amsal Sobo, dipl.ecc.Nihada Smaji, ekonomski tehniar Edin Trgo, IT

  http://www.zavodzpr-sa.bamailto:ecc_sektor@zavodzpr-sa.ba

 • Sadraj

  Uvod.......................................................................................................................................................................... 4

  1. Finansijski rezultati poslovanja....................................................................................................................... 5

  1.1. Prihodi..........................................................................................................................................................6

  1.2 Rashodi.........................................................................................................................................................8

  1.3. Dobit.......................................................................................................................................................... 11

  1.4. Gubitak.......................................................................................................................................................13

  2. Sredstva budeta.............................................................................................................................................. 13

  3. Investicije......................................................................................................................................................... 17

  4. Zaposlenost i plae..........................................................................................................................................20

  5. Elementi bilansa stanja................................................................................................................................... 24

  5.1 .Poslovna sredstva - imovina....................................................................................................................24

  5.2. Izvori sredstava - pasiva..............................................................................................................................26

  6. Izvedeni pokazatelji poslovanja....................................................................................................................28

  7. Uporedni i izvedeni pokazatelji poslovanja KJP-a i KS........................................................................... 30

  Rezime.................................................................................................................................................................. 31

 • Spisak tabela

  Tabela 1. Ostvareni finansijski rezultati poslovanja KJP-a u KM........................................................................................................5

  Tabela 2. Ostvareni finansijski rezultati poslovanja KJP-a struktura u %........................................................................................... 6

  Tabela 3. Ukupni prihodi KJP-a nominalna struktura u KM................................................................................................................ 7

  Tabela 4. Ukupni prihodi KJP-a - struktura u %....................................................................................................................................7

  Tabela 5. Ukupni rashodi KJP-a- nominalna struktura u KM............................................

Recommended

View more >