rph jemaah nazir

Download Rph Jemaah Nazir

Post on 21-Jan-2016

120 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1

TRANSCRIPT

 • KURSUS INDUKSI JURULATIH UTAMA KEBANGSAANKSSR DAN PBS TAHUN DUA, 2011

  TARIKH : 6 - 10 JUN 2011

  TEMPAT : GLORY BEACH RESORT PORT DICKSON

  AnjuranBAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA*

 • *PENYEDIAAN REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

  Oleh :

  JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITIKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • FOKUS PEMBENTANGAN

  Pengenalan2. Punca Kuasa 3. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) 20104. Penyediaan Rancangan Pelajaran Harian(RPH)5. Penutup

  *

 • 2. PUNCA KUASA(SEKSYEN 117 134)

  TANGGUNGJAWAB, KUASA, FUNGSI DAN BIDANG TUGAS KETUA NAZIR SEKOLAH DAN NAZIR SEKOLAH DALAM AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550) Sub Seksyen 117(a) : Ketua Nazir Sekolah bertanggungjawab dengan kerjasama mana-mana pihak yang berkuasa yang dilantik oleh Menteri bagi memastikan bahawa TARAF PENGAJARAN YANG MEMUASKAN DIWUJUDKAN DAN DI KEKALKAN di institusi pendidikan

  *

 • *

  Seksyen 118: Ketua Nazir atau Nazir Sekolah boleh MEMBERIKAN NASIHAT kepada pengelola atau mana-mana orang lain yang bertanggungjawab ke atas pengurusan sesuatu institusi pendidikan dan kepada guru-guru tentang perkara yang berhubungan dengan pengajaran dan kaedah pengajaran.

 • *

  Sub-Seksyen 120(1): Ketua Nazir hendaklah MENGEMUKAKAN SUATU LAPORAN kepada Menteri tentang tiap-tiap institusi pendidikan yang diperiksanya menurut seksyen 117, dan jika laporan itu dibuat oleh Nazir Sekolah, dia hendaklah mengendorskan apa-apa ulasan yang disifatkannya sesuai pada laporan itu

 • *

  Seksyen 134: Kesalahan dan penalti berhubungan dengan Nazir

  Seseorang yang(a)menghalang dan menggendalakan KN atau NS dalam menjalankan mana-mana kuasa yang diberikan kepadanya oleh seksyen 121;(b)enggan mengemukakan mana-mana jadual waktu, sukatan pelajaran, rekod, buku, bahan, dokumen atau barang, atau enggan memberikan maklumat dengan melanggar subperenggan 121(b)(ii); atau(c)memberikan apa-apa maklumat yang palsu dalam apa-apa perkara yang material atau yang dia tahu adalah palsu atau yang dia tidak percayai adalah benar,

  adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi tiga puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya sekali

 • *PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR

  Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:Perkara 8: Buku Rekod GuruSeseorang guru dalam suatu sekolah, kecuali sekolah gaya pos atau PJJ, hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat daripada hari akhir persekolahan setiap minggu dalam suatu penggal persekolahan, bahagian atau bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan dengan suatu mata pelajaran, dan buku rekod hendaklah dengan serta-merta diadakan untuk pemeriksaan.

 • *PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJARPeraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:Perkara 11: Penalti(1) Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran yang diluluskan dan suatu jadual waktu yang diluluskan dan mana-mana guru yang mengajar murid atau mana-mana orang yang membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya.(2) Seseorang guru besar, pengetua atau guru yang melanggar peraturan 6, 7, 8, 9 atau 10 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ratus ringgit .

 • *SURAT PEKELILING IKHTISAS (SPI), SURAT SIARAN KPMCONTOH : SPI Bil. 3/1999 : Penyediaan Rekod P&P SPI Bil 3-1999.docSPI Bil. 3/1987 : Penyeliaan P&P Dalam Kelas oleh Pengetua/Guru Besar SPI Bil 3-1987.docSPI Bil. 4/1986 : Panitia Mata Pelajaran SPI Bil 4-1986.doc

 • *JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITIKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 • *APAKAH SKPM Alat atau instrumen untuk menentukan satu nilai tara atau sukatan aras atau tahap kecemerlangan sekolah.

  (dan dapat memerihalkan secara eksplisit maksud frasa taraf (atau standard) pengajaran yang memuaskan seperti yang disebut dalam Akta Pendidikan 1996 - Subseksyen 117(a))

 • *

 • **PKS-SKPMPenarafan Kendiri Sekolahmengukur standard semasa di sekolah.mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan isu.menyediakan program penambahbaikanSkor PKS-SKPM Sebahagian skor ranking sekolah program NKRA

 • *KANDUNGAN SKPM 2010 (5 STANDARD)

 • *Bilangan Aspek & Wajaran Skor

  StandardJumlah AspekWajaran1. Kepimpinan dan Hala Tuju810%2. Pengurusan Organisasi815%3. Pengurusan Kurikulum, Kokurikulum dan Sukan, dan Hal Ehwal Murid1520%4. Pembelajaran dan Pengajaran1220%5. Kemenjadian Murid5035%

 • *

  STANDARD 4:PEMBELAJARAN DAN PENGAJARANASPEK 4.1PENGLIBATAN MURID ASPEK 4.2PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURIDASPEK 4.3HASIL KERJA MURIDASPEK 4.4PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURUASPEK 4.5KAEDAH PENYAMPAIAN ASPEK 4.6KEMAHIRAN KOMUNIKASIASPEK 4.7PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKANASPEK 4.8PENILAIANASPEK 4.9TEKNIK PENYOALANASPEK 4.10PENGUASAAN ISI KANDUNGANASPEK 4.11PENGURUSAN KELAS (BILIK DARJAH/ MAKMAL/ BENGKEL / PADANG)ASPEK 4.12AMALAN PROFESIONALISME KEGURUAN

 • * STANDARD 4.4 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU

  Kriteria kritikalPERANCANGAN DAN PERSEDIAAN YANG RAPI MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN.Skor 5Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) yang disediakan meliputi sepanjang tahun persekolahan berdasarkan sukatan dan huraian sukatan pelajaran (standard kurikulum) terkini dan sesuai dengan takwim persekolahan.Rancangan Pelajaran Harian (RPH) yang disediakan berdasarkan RPT. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan, boleh diukur dan sesuai dengan keupayaan murid. Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran.Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran dengan merujuk kepada objektif pelajaran.Refleksi P&P digunakan sebagai panduan untuk merancang RPH yang seterusnya.

 • * RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 1.Berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum iaitu Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran2.Merangkumi sepanjang tahun sesi persekolahan berdasar takwim sekolah3.Diolah mengikut kesesuaian kelas dan potensi murid

 • *DRAF CADANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN Mata Pelajaran, Kelas dan MasaTema/TajukStandard Pembelajaran (Kod Sahaja)Objektif PembelajaranAktiviti Pengajaran dan PembelajaranElemen Merentas Kurikulum (EMK)Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. EMK sedia ada seperti Bahasa, Sains dan Teknologi, Pendidikan Alam Sekitar, Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P&PBahan Bantu BelajarPenilaian P&PRefleksi :i. nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P&Pii. Tindakan susulan (pemulihan, pengukuhan dan pengayaan)

 • *DRAF CONTOH PENULISAN RPH KSSR MATA PELAJARAN

 • *PENUTUP

  Pendidikan tidak boleh berterusan dengan cara yang lama atau membuat lebih banyak perkara yang serupa, kerana kesannya akan membuahkan hasil yang serupa atau lebih banyak hasil yang serupa.Oleh itu, kita perlu mencari cara yang baru atau ubahsuai yang lama ,atau cipta yang baru, supaya kita dapat sesuatu yang baru, yang lama akan nampak baru dan akan lebih banyak benda yang baharu. ..Tan Sri Dato Dr Wan Zahid Mohd Nordin

 • *

 • * SEKIAN

  *