laporan jemaah nazir perekayaan tugas gbk

Download Laporan Jemaah Nazir Perekayaan Tugas Gbk

Post on 14-Dec-2015

57 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

abc

TRANSCRIPT

 • ur.9^-ill l;li ai-!^^,. ,.JF .r++.!i d.At+JABATAN PENDIDIKAN NEGERINEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUSJALAN DATO,HAMZAH KARUNG BERKUNCI NO.670990 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUSTel : 06-7653100 Fax:06-7639969

  Rujukon KomiTorikh

  : JPNS.SPPK.HEM.500-15 Jld 7 (47):30 Hb Jun 201402 Romqdhqn 1435H

  Pengetuo / Pengetuo CemerlongGuru Besor,Sekoloh -sekoloh Menengoh / Rendoh,Negeri Sembilon Dorul Khusus.

  Tuon/Puon,

  SURAT SIARAN KPM PELAKSANAAN PEREKAYASAAN PERKHIDMATAN BIMBINGANDAN KAUNSETING DI SEKOIAH.2014

  Dengon segolo hormotnyo surot KP(BPSH-SPKD)601/01 Jld.l0 {7) bertqrikh24Jun 2014 odoloh dirujuk.

  2. Bersomo dengon ini disertokqn surot sioron doripodo BohogionPenguruson Sekoloh Horion KPM , untuk tindokon tuon selonjufnyo .

  3. Kerjosomo don perhoiion tuon omotloh dihoropkon don diucopkonterimo kosih.

  Sekion, terimo kqsih.

  , BERKHIDMAI UNIUK NEGARA'

  Soyo yong menurut perintoh,t)^- dL!,.

  HJ.AM ARIFUDDIN BIN AHMADb.p Pengoroh PelojoronNegeri Sembilon Dorul Khusus.

  Sk: Semuo Pejobot Pelojoron Doeroh

 • BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIANKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAAras 3 & 4, Blnk E2, Kompleks EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 FUTRAJAYAMALAYSIA

  KITMENTEItL{NPNND]DtrKANMALAYS1A

  Tel :03-8884 9000Faks : 03-8884 9315Laman Web :www.moe.

  Ruj Kami: KP(BPSH-SPKD)601i01J|d.10 (? ).

  Tarikh: g ft Jun 2414Semua Pengarah PendidikanJabatan Pendidikan Negeri

  YBhg. Dato'/Tuan, .

  PELAKSANAAN PEREKAYASAAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELINGDI SEKOLAH

  Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

  2, Adalah dimaklumkan bahawa pelaksanaan Perekayasaan PerkhidmatanBimbingan dan Kaunseling di sekolah adalah bertujuan agar setiap Guru Bimbingan danKaunseling memberi fokus kepada pembangunan sahsiah dan peningkatan disiplin dirimurid dalam kalangan murid di sekolah. Perkara initelah ditegaskan melalui $urat SiaranKPM Bil. 12 Tahun 2012: Perekayasaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling diSekolah, bertarikh 16 April 2012 oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Justeruitu, adalah diharap setiap Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBK) terus memberi fokuskepada Perekayasaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah pada setiapmasa.

  3. Hasil Pemeriksaan Khas Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling SekolahMenengah oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti {JNJK) yang dibentangkan dalamMesyuar:at Pengurusan Pendidikan KPPM Bil, 212014 telah mendapati pematuhanpelaksanaan perkhidmatan Guru Bimbingan dan Kaunseling yang berfokus kepadaPerekayasaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling berada pada tahap yang kurangmemuaskan. Dalam hal ini, masih terdapat sekolah yang tidak melaksanaPerekayasaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling secara berfokus dan menyeluruhdi sekolah.

  4. Sehubungan dengan itu, bagi memastikan Perekayasaan Perkhidmatan Bimbingandan Kaunseling dapat dilaksana secara berfokus di semua sekolah, perkara-perkaraber,ikut hendaklah dilaksanakan pada kadar segera dengan penuh komitmen;

  4.1 Semua sekolah hendaklah melaksana Perekayasaan PerkhidmatanBimbingan dan Kaunseling secara menyeluruh dan berfokus. Bagitujuan ituPengetua/Guru Besar herrdaklah memastikan;

  a. Semua GBK dilantik secara sepenuh masa (tidak mengajar subjekakademik).

  "1 Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan"Siia catatkan rujukan Bahagian iniapabila diltubungi

  ;.@..f ,,*-*reil1:f S:"

 • b. 'Semua perkhidmatan GBK berfokus kepada sasaran keql'a utarna(tugas hakiki).

  4,2 Semua sekolah hendaklah memastikan GBK memberi keutamaan kepadaprogram dan aktivitiyang berfokus kepada;

  ,a, Pembangunan dan pengembangan sahsiah diri:murid.b. Peningkatan disiplin diri murid. tc. Pendidikan kerjaya rnuiid.d. Fsikososial dan keseiahteraan mental muiid.

  4.3 Semua GBK hendaklah melaksana Perkhidmatan Bimbingan danKaunseling secara berfokus dengan memberilumpuan keppda aspek:

  .a, Melaksana sesi kaunseling individu (sekurang-kurangnya 5 .,sBSiseminggu) dan 'sesi kaunseling kelompok (sekurang-kurangnya 1 sesiseminggu).

  b. Mengemaskini sistem fail,dan pelaporan secara sistematik.'c. Membstikan Buku Pelapqran Harian'sentiasadikemaskini,.d, Mewujudkan suasana bilik kaunseling yang kondusif'danterapeutik.e. Meningkatkan perkhidmatan pendidikan kerjaya rnurid.f. Mernpunyai penampilan diri dan:personaliti sebagai role madel kepada

  muiid.

  4.4 .Jabatan P,endidikan Negeri (JPN) dan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)hendaklah melaksanakan pemantauan dan bimbingan berterusan disekolah bagi memastikan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling disekolah dilaksana secara berkesan termasuk aktiviti .sokongan seperti;

  a. :Amalan Guru Penyayangb. Program Mentor Menteec. Program Minda Sihatd. DasarWarga Emas Negarae. Sistem e-Profil Keqaya Murid (SePKM)

 • 5. Kerjasama YBhg. Datukffuan dimohon untuk memaklumkan 'PelaksanaanF"trf.Vtl""n Ferkhidiratan Bimbingan d13 Kallselins Di Sekolah'\tP..?d" pegawaiyang bLrtalggUngla;in ai 1"O"tan Fendidikan NegeL Pejabat Pendidikan Daerah,Ferigetualeul,l.BJiar O i bawa h pe ntad bi ran YB h g. Datu kffua n.

  Sekian, Terima kasih.

  ,'BERKH IDilIAT UNTUK NEGARA''

  Saya yang rnenurut,Perintah,

  DATO'FIAJIFengqlah

  ,Bahagian Pengu kolah HarianKementerian Fendi Malaysia

  MOHAMAD D.S.A.P, D.I.M.P

  sk:

  l.-

  2.

  Ketua Pengarah Felajaran Malaysia

  Timbdlan :Ketua,Pengarah Pelajaran Malaysia (Operasi)

  l(etua NazirJemaah Nazir dan Jaminan'Kualitil(ementerian Pendidikan Malaysia

  FengarahBahagian Pendidikan lslamKementerian Pendidikan MalaYsia

  ,PengarahBahagian Pendidikan Khas,Kementerian Pendidikan Malaysia

  :PengafahBahagian Kokurikulunr dan KesenianKementerian Pendidikan MalaYsia

  4,

  _---r+_-

 • '2. rPeRgarah.B'irhe,gian$ukah.lkrnenterian tPendidiken Malqys-ia

  8. ,Peq.qar:a,hiBahagianlPendi{ikqq'Tekn16 Dan Vokasional,Kementerian Pendidikan'Malaysia

  19, :Penge.rtihBahqgian.pengurusqn Sekolah Berasrama,Penuh .dah Sel(olah,Kecefrer1angan'kbmenterian Pendidikan Malaysia