romania ministerul aparariinajionaleneclasificat 3.titirca lucretia - "breviar de explorari...

ROMANIA MINISTERUL APARARIINAJIONALENECLASIFICAT 3.TITIRCA LUCRETIA - "Breviar de explorari funcjionale
ROMANIA MINISTERUL APARARIINAJIONALENECLASIFICAT 3.TITIRCA LUCRETIA - "Breviar de explorari funcjionale
ROMANIA MINISTERUL APARARIINAJIONALENECLASIFICAT 3.TITIRCA LUCRETIA - "Breviar de explorari funcjionale
ROMANIA MINISTERUL APARARIINAJIONALENECLASIFICAT 3.TITIRCA LUCRETIA - "Breviar de explorari funcjionale
Download ROMANIA MINISTERUL APARARIINAJIONALENECLASIFICAT 3.TITIRCA LUCRETIA - "Breviar de explorari funcjionale

Post on 24-Jun-2020

13 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ANUNT privind organizarea concursurilor de incadrare a posturilor vacante de execu^e

  -publicat in data de 20.06.2019 pe site-ul http//:cmdta.mapn.ro-

  Unitatea Militara 02412 Bucureti organizeaza concurs pentru incadrarea imui post vacant de execu^e - personal civil contractual, perioada nedeterminata de asistent medical generalist, debutant (studii postliceale) in cabinetul medicina intema - maxim 6 luni vechime in specialitate.

  Condi(iile necesare ocuparii postului scos la concurs, conf. art. 3 din H.G. 286/2011 cu

  modificarile ;i completarile ulterioare: -definerea cetateniei romane, a cetateniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

  apartin^nd Spafiului Economic European $i a domiciliului in Romania; -cunoa^terea limbii romane serfs, $i vorbit; -varsta minima reglementata de prevederile legale; -de^inerea capacitafii depline de exercifiu; -detinerea tmei stari de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza

  adeverinjei medicale eliberate de medicul de familie sau de unita{ile sanitare abilitate; -indepline^te conditiile de studii i dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit

  cerintelor postului scos la concurs; - candidatul sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savar^irea unei infractiuni contra umanitaiii,

  contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justifiei, de fals ori a unor fapte de corup^ie sau a unei infracliuni savarite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea postului, cu exceptia situa^iei in care a intervenit reabilitarea.

  Cond^^iile generale $i specifice necesare pentru ocuparea postului scos la concurs: -nivelul studiilor: $coala Sanitara Postliceala sau diploma de studii postliceale prin echivalare,

  conform HG 797/1997 — asistent medical, specialitatea medicina generala; -maxim 6 luni vechime in specialitate; -comunicare; lucru in echipa; rezistenta la stres.

  Pentru inscrierea la concurs, candida^^i vor prezenta: -cerere de inscriere la concurs adresata comandantului U.M. 02412 Bucure^ti - se completeaza

  odata cu depunerea dosarului; -copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

  -copia actului de stare civila, daca este cazul; -copii ale documentelor care sa ateste nivelul studiilor ?i calificarii precum ^i ale altor acte care

  atesta efectuarea unor specializari; -copiile documentelor care atesta indeplinirea condiliilor specifice ale postului solicitate de

  institutie (certificat de membru cu avizul anual pentru autorizarea exercitarii profesiei, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. $i poli{a de asigurare de MALPRAXIS in perioada de valabilitate la data desfaurarii

  concursului);

  1 din4

  APROB COMANDANTUL UNITATH MILITARE 02412 BUCURETI

  Colonel medic Madalina MAXIM

  ROMANIA MINISTERUL APARARIINAJIONALENECLASIFICAT

  Unitatea Militara 02412Exemplar UNIC Nr. A 3665 din 14.06.2019

  -Bucure^ti-

 • NECLASIFICAT -carnetul de munca ^i/sau dupA caz, o adeverinja care sA ateste vechimea in specialitatea studiilor,

  in munca ?i/sau in meserie, in copie; -certificat de cazier judiciar sau o declara^ie pe propria raspundere c3 persoana care dore?te sa

  candideze nu are antecedente penale care sA o faca incompatibila cu postul pentru care candideaza. Candidatul declarat admis la selec^ia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, eel mai tarziu panA la data desfasurArii primei probe a concursului;

  -adeverinja medicala ($tampilata de unitatea emitenta) care sA ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinja care atesta starea de sanatate con{ine in clar numarul, data $i numele emitentului $i calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul

  Sanata^ii; -curriculum vitae -model European; -acordul scris al persoanei care dore^te sa candideze privind verificarea in vederea objinerii

  autoriza{iei de acces la informatii clasificate sau a certificatului de securitate - se completeaza odata cu depunerea dosarului;

  -dosar cu ?ina.

  Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau snccializarile. documentele care atesta vechimea in munca se prezinta si in original in vederea verifiearii conformitatii cu acestea.

  Dosarele pentru inscrierea la concurs se vor depune la sediul U.M. 02412 Bucure^ti, microstructura personal, etaj 1, camera 116, strada Grigore Cobalcescu nr. 26, Sector 1, Bucure^ti, pana la data de 28.06.2019, ora 15.00.

  Concursul consta in urmAtoarele etape: -selecjia dosarelor de inscriere la concurs; -proba scrisa - din bibliografia i tematica indicata; -proba practicA — testarea abilitatilor conform tematicii indicate; -interviu.

  Se pot prezenta la urmatoarea etapa/proba numai candidajii declara{i admi?i la etapa/proba precedenta.

  Probele de concurs se vor desf3;ura la sediul U.M. 02412 Bucure^ti, strada Grigore Cobalcescu, nr. 26, Sector 1, Bucure^ti, astfel:

  Proba scrisa in data de 12.07.2019, incepand cu ora 11.00; Proba practica in data de 18.07.2019, incepand cu ora 11.00; Interviu in data de 24.07.2019, incepand cu ora 11.00.

  BIBLIOGRAFIE ?i TEMATICA - proba scrisS pentru incadrarea unui post vacant de execu^e - personal civil contractual, perioadS nedeterminatS

  de asistent medical generalist, debutant (studii postliceaie) in cabinetul medicina intern^

  BIBLIOGRAFIE 1.TITIRCA LUCRE^IA ^i COLABORATORII - "Ghid de nursing cu tehnici de evaluare $i ingrijiri corespunzatoare nevoilor fundamentale", ed. Viaja Medicala Romaneasca, 2007 2.TITIRCA LUCREJIA ?i COLABORATORII - "Tehnici de evaluare ?i ingrijiri acordate de asistenjii medicali", ed. Viaja Medicala Romaneasca, 2008 3.TITIRCA LUCRETIA - "Breviar de explorari funcjionale ?i ingrijiri speciale acordate bolnavului", ed. Viaja Medicala Romaneasca, 2001 4.TITIRCA LUCREflA - "Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali" , ed.

  Viaja Medicala Romaneasca, 2008 5.TITIRCA LUCRETIA ?i COLABORATORII - "Urgenjele medico-chirurgicale" , Editura Medicala, 2011 6.COORDONATOR PROF. DR. DOCENT NICOLAE CRANGULESCU - "Medicina internA ?i specialitaji inrudite", ed. ^tiin^ifica ?i TehnicA, 1998 (Mioara Mincu) 7.DASCHIEVICI SILVIAN , MIHAILESCU MIHAI - "Chirurgie pentru cadre medii" , Editura Medicala, 2007 8.DOROBANTU ELENA 5I COLABORATORII - " NURSING - 1150 DE TESTE ", Ed. Viaja Medicala Romaneasca, 2008

  NECLASIFICAT 2 din 4

 • NECLASIFICAT 9.TESTE PENTRU EVALUAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE, ed. Elapis Ploiesti, 2014 10.BOCARNEA CONSTANTIN - "Boli infec{ioase si epidemiologie", ed. Info-Team, 1995 11.COD DE ETICA PENTRU ASISTENJH MEDICALI 12.CARLOS MOZES - Tehnica ingrijirii bolnavului, Editura medicals 2002 13.Legea nr. 46/2003 - Legea drepturilor pacientului, cu modificSrile ^i completSrile ulterioare 14.Ordonanja de urgen^S nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moa$5 ^i a profesiei de asistent medical, precum ?i organizarea i funcjionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generali^ti, Moa^elor i Asisten^ilor Medicali din Romania, cu modificSrile i completSrile ulterioare 15.Ordinul ministrului sSnStSJii nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea de^eurilor rezultate din activitajile medicale, cu modificSrile i completSrile ulterioare 16.Ordinul ministrului sSnStStii nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curS^area, dezinfectia i sterilizarea in unitafile sanitare publice i private, tehnicii de lucru $i interpretare pentru testele de evaluare a eficien^ei procedurii de cur&tenie $i dezinfec^ie, procedurilor recomandate pentru dezinfeclia mainilor, in fiincjie de nivelul de rise, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeazS sS fie tratat $i a metodelor de evaluare a derulSrii $i eficienjei procesului de sterilizare,, cu modificSrile i completSrile ulterioare 17.Ordinul ministrului sSnStSfii nr. 1101/2016 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire ?i limitare a infecpilor asociate asisiten^ei medicale in unitS^ile sanitare, cu modificSrile ;i completSrile ulterioare 18.HotSrarea OAMGAMR nr. 2/2009 - Codul de eticS deontologies profesionalS al asistentului medical ^i al moa$ei din Romania.

  TEMATICA Bazele ;tiin(ei nursing-ului

  •Procesul de ingrijire •Rolurile $i func^^ile asistentei medicale

  Fiinta umanS $i nursing-ul Tehnici de nursing $i investiga{ii Protecfia ?i securitatea in muncS Administrarea medicamentelor Pneumologie ^i nursing specific Cardiologie ^i nursing specific Gastroenterologie ^i nursing specific Nefrologie $i nursing specific Chirurgie generals ^i nursing specific

  •Semne ^i simptome prezente in chirurgia generals •HemostazS •PISgi •Arsuri •Soc •Ingrijiri pre $i postoperatorii

  Boli infecto-contagioase i nursing specific •Seroterapia •Vaccinoterapia

  Boli metabolice, de nutrijie ?i nursing specific Deontologie $i eticS profesionalS Neurologie i nursing specific Psihiatrie ^i nursing specific Conduita in urgen^e medico-chirurgicale ^i nursing specific Metode si tehnici de dezinfectie si sterilizare in cabinetul de medicinS interns Lucrul in sistemul informatic SIUI

  TEMATICA - proba practicS

  NECLASIFICAT 3 din 4

 • NECLASIFICAT 4 din 4

  INTOCMIT ef al personalului

  Col. Isuf Gabriel 021/3138805 int.

View more