Recorregut per la història

Download Recorregut per la història

Post on 30-Jul-2015

960 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p> 1. GRUP CLASSEDURADA PERODE CURS ESCOLAR MESTRE/A 12 sessionsDel 27/04/11 al 23/05/11I Nivell Cicle Superior 2010-2011MontserratAREA Connexions ambaltres TTOL I JUSTIFICACI DE LA UNITAT rees LA PREHISTRIA I LEDAT ANTIGAC. del Medi Natural,Social i Llenges.En aquesta U.D. farem un recorregut per les diferents etapes de la Prehistria (Paleoltic,Neoltic i Edat dels Metalls) i dCultural.Matemtiques.algunes civilitzacions antigues (Egipte,Grcia i Roma); lobjectiu final s tenir una visi de com vivien,sorganitzaven,comconcebien la cultura,lart i la religi. Per aconseguir-ho es far un projecte col.lectiu,a travs del blog de laula.COMPETNCIA PRPIA DE LREA: Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic.Competncia social i ciutadana.OBJECTIUS DAPRENENTATGECOMPETNCIES BSIQUES AVALUACI DELS ALUMNESA- Identificar la caracteritzaci de les societats de la1- COAVALUACI:Prehistria mitjanant lestudi de les maneres de viure,l 1- C. Comunicativa,lingstica i audiovisual: capacitat de - Comentar els articles dels companys al blog,de formaorganitzaci social,i les seves produccions artstiques. saber comunicar oralment,per escrit i amb els llenguatges constructiva,sadir,afegint propostesdeB- Identificar la caracteritzaci de les principals civilitzacionsaudiovisuals,fent servir les tecnologies de la comunicaci. millora,demanant aclariments sobre algun aspecteantigues,a travs de la vida i la societat,la cultura i lart i la2- Tractament de la informaci i c. Digital: capacitat en laque no ha quedat prou clar,establint enllaos oreligi.cerca,tractament i comunicaci de la informaci i ampliant la informaci donada.C- Utilitzar diversos llenguatges (oral,escrit,audiovisual) per transformar-la en coneixement.2- AUTOAVALUACI:expressar i comunicar els continguts. 3- C. En autonomia i iniciativa personal:capacitat perEls infants hauran domplir una fitxa amb preguntes del tipus:D-Cercar,seleccionar,processar,interpretar,elaborar i plantejar-se i resoldre qestions,en la presa de decisions i -Amb aquesta activitat he aprs que....representar informacions. la realitzaci de projectes. -Aquest tema mha semblat....D- Participar activament en el treball en grup i individual.4- C. Daprendre a aprendre: capacitat daprendre cada -El que ms mha costat ha sigut...E- Utilitzar de manera responsable les TIC. vegada de forma ms efica i autnoma. (...)F- Aprendre a treballar amb els blogs i conixer els elements 5- C. Matemtica: capacitat en ls de les datacionsbsics per treballar-hi.convencionals,quan parlem de la Histria.6- C. Artstica i cultural: capacitat de conixer,comprendre ivalorar les diferents manifestacions culturals i artstiques enles diferents etapes de la Histria treballades.CONTINGUTSBLOC : CANVIS I CONTINUTATS EN EL TEMPS1- La Prehistria:1.1.- Comprensi del temps cronolgic ; s i comprensi dels eixos cronolgics per situar les diferents etapes de la Prehistria.1.2.- El Paleoltic: alimentaci,manera de viure,organitzaci,avenos tecnolgics i produccions artstiques.1.3.- El Neoltic: alimentaci,manera de viure,organitzaci,avenos tecnolgics i produccions artstiques.1.4.- Edat dels Metalls: alimentaci,manera de viure,organitzaci,avenos tecnolgics i produccions artstiques.2- LEdat Antiga:2.1- s i comprensi dels eixos cronolgics per situar les diferents etapes de lEdat Antiga.2.2.- Egipte: vida i societat,art i cultura,religi.2.3.- Grcia: vida i societat,art i cultura,religi. 2. 2.4.- Roma: vida i societat,art i cultura,religi.BLOC : ENTORN,TECNOLOGIA I SOCIETAT1- s responsable de les TIC.2- s dInternet per a la cerca dinformaci (imatge,text i audio).3- s de programes: Word,Power Point.4- s del blog de laula: conixer els elements del blog,publicaci darticles de text,imatges,presentacions,comentaris,etc.METODOLOGIA I SEQNCIA DIDCTICA 3. DESCRIPCI DE LES ACTIVITATS Materials Org.Temps RecursosSocial1En la primera sessi el mestre explicar en qu consistir el projecte i es formaran els grups:-Es formaran grups de 4 nens.Ordinador Grup1h.- Cada grup sencarregar duna etapa de la Histria: Paleoltic,Neoltic,Edat dels Metalls,Civilitzaci Pissarraclasse. egipcia,grega i romana.En total,es formaran 6 grups. Lobjectiu final s la de tenir una visi global daquestesdigital. etapes o periodes de la Histria.-Els grups hauran de buscar,seleccionar,processar i expressar la informaci de forma senzilla i clara,amb ls de diferents suports,presentar-la a la resta de companys i publicar-la al blog de laula.- Les primeres sessions les dedicarem a conixer qu s un blog,quins sn els seus elements,com es publiquen articles escrits,com sinsereixen altres recursos,etc.- El mestre comentar tamb com ser lavaluaci.- Formaci dels integrants de cada grup.2 - En aquesta sessi delimitarem els continguts que han de treballar cada grup:1- En els grups de la Prehistria han de buscar i donar resposta a les preguntes sobre: com salimentaven?,onOrdinador.Grupvivien?,com sorganitzaven?,els avenos tecnolgics i les produccions artstiques. Pissarraclasse.2- En els grups de lEdat Antiga han de buscar i donar resposta a les preguntes sobre: vida i societat,lart i ladigital.cultura i la religi. En els dos casos,els grups hauran de buscar informaci,processar-la,editar-la,presentar-la,..i publicar-la al blog de l aula. - Presentaci del blog de laula. Anirem descobrint els diferents elements: 3h.1- Les diferents parts dun blog.2- Els descriptors.Aula3- Edici de continguts: leditor,larticle,la pgina, la categoria i les etiquetes. informti-4- Inserci de continguts: activitats Jclic,audiovisuals de lEDU3.cat,presentacions Slideshare i imatges. ca.5- Personalitzaci: els widgets. Pissarra6- Publicar comentaris dels articles i pgines al blog.digital. -Practicarem: publicar articles,comentaris,inserir imatges,presentacions,..tot el que abans sha anomenat.3 La mestra introduir els temes a treballar presentant un eix cronolgic amb les diferents etapes i periodes de la Histria.A continuaci cada grup comenar a treballar el seu apartat.1h.Abans dacabar la sessi,la mestra recordar als infants del primer grup (Paleoltic),que a la propera sessi hauran d 1h.exposar oralment la seva part,i penjar-la al blog. Tamb,caldr recordar als altres la importncia de fer comentaris,etc. 1h.en el blog.Aula Informti-ca.1h.4 Exposici oral,correcci dels textos abans de publicar-los al blog. Publicaci al blog (Paleoltic). 1h.5 Exposici oral,correcci dels textos abans de publicar-los al blog. Publicaci al blog (Neoltic). Pissarra digital. 1h.6 Exposici oral,correcci dels textos abans de publicar-los al blog. Publicaci al blog (Edat dels Metalls).1h.7 Exposici oral,correcci dels textos abans de publicar-los al blog. Publicaci al blog (Civilitzaci Egipcia). Grup classe (grups8 Exposici oral,correcci dels textos abans de publicar-los al blog. Publicaci al blog (Civilitzaci Grega). de 4).9 Exposici oral,correcci dels textos abans de publicar-los al blog. Publicaci al blog (Civilitzaci Romana).1 Visionat de tots els articles publicats al blog,i els comentaris per fer-nos una visi global del projecte.30 min.0 4. AVALUACI PER PART DEL DOCENT MOLTBASTANT POC GENSEl grup ha expressat oralment i per escrit la seva part, de forma clara ientenedora?El grup ha publicat larticle al blog utilitzant els diferents elementscorrectament (categories,etiquetes,inserci darticles,presentacions,..).?El grup ha utilitzat arxius multimedia per complementar la informaci?El grup contesta els comentaris deixats al blog pels altres companys?Els recursos i materials han estat adequats per realitzar el projecte?Els resultats obtinguts,en el projecte, han resps als objectius inicialmentproposats?La temporalitzaci,del projecte, ha estat adequada?</p>