recnik tehnickih termina u novom i globalnom pristup eu

Download Recnik Tehnickih Termina u Novom i Globalnom Pristup EU

Post on 25-Oct-2015

45 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EU Project Funded by European Agency for Reconstruction - EAR „ Strengthening Quality Management, Capabilities and Infrastructures in SCG” Projekat EU finansiran preko Evropske Agencije za rekonstrukciju - EAR „Jacanje menadžmenta kvalitetom, sposobnosti i infrastrukture u SCG”

TRANSCRIPT

 • EU Project Funded by European Agency for Reconstruction - EAR

  Strengthening Quality Management, Capabilities and Infrastructures in SCG

  Projekat EU finansiran preko Evropske Agencije za rekonstrukciju - EAR

  Jaanje menadmenta kvalitetom, sposobnosti i infrastrukture u SCG

  ENGLESKO SRPSKI

  RENIK TEHNIKIH TERMINA U EVROPSKIM DIREKTIVAMA

  NOVOG PRISTUPA I GLOBALNOG PRISTUPA

  ENGLISH - SERBIAN

  GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS IN THE EU DIRECTIVES OF

  NEW APPROACH AND GLOBAL APPROACH

  Beograd, mart 2006.

  1

 • Englesko-srpski renik tehnikih termina u evropskim direktivama Novog pristupa i Globalnog pristupa

  Izdava: Publisher: Danski tehnoloki institut DTI, Danish Technological Institute DTI, koordinator projekta SCG-kvalitet Coordinator of the Project SCG-Quality Ministarstvo za unutranje Ministry of Internal Economic Relations ekonomske odnose SCG of Serbia and Montenegro Autori: Authors: Torben Lindholm Nielsen Borislava Jaksi, M.Sc Ratko Uzunovi, P.Hd. Prevod: Translation: Prof. Dragoljub Dimitrijevi, B.Sc.

  Ovaj document je rezultat zahtevan u Projektnom zadatku projekta SCG-kvalitet, Europe Aid 114680-D-SV-YU, taka 4.2.2 komponenta I: Ukupna politika, 4.2.2.1 Renik tehnikih termina. This document is a deliverable as requested in the ToR of the project SCG-Quality, Europe Aid 114680-D-SV-YU, point: 4.2.2 Component I: Overall Policy, 4.2.2.1 Dictionary of Technical Terms.

  tampa: Print: VIZARTIS Tira: Print-run: 1000 kom/pcs

  2

 • U V O D

  Projekat Evropske unije Strengthening Quality Management, Capabilities and Infrastructure in SCG, (Jaanje menadmenta kvalitetom, sposobnosti i infrastrukture u SCG), skraeno SCG Quality (SCG kvalitet), podrava proces usaglaavanja sa pravnom regulativom EU u oblasti slobodnog protoka roba, odnosno proces tehnike harmonizacije u Srbiji i Crnoj Gori.

  Realizaciju Projekta u ime konzorcijuma institucija iz nekoliko evropskih zemalja, ukljuujui i angaovanje domaih eksperata, koordinira Danski tehnoloki institut, a finansira Evropska agencija za rekonstrukciju - EAR.

  Osnovni ciljevi Projekta su: donoenje zakonskih propisa u oblasti infrastrukture kvaliteta (standardizacije, akreditacije, metrologije i ocenjivanja usaglaenosti proizvoda) koji treba da obezbede preuzimanje i primenu evropske tehnike regulative i odgovarajuih evropskih standarda kao i izgradnja institucija infrastrukture kvaliteta i njihova priprema za ukljuivanje u odgovarajue evropske organizacije ili asocijacije. Istovremeno, Projektom su obuhvaene obuka strunjaka kao i znaajne investicije u opremu institucija infrastrukture kvaliteta u Srbiji i Crnoj Gori.

  U skladu sa postavljenim ciljevima, glavne komponente projekta SCG - kvalitet su ukupna politika u oblasti infrastrukture kvaliteta, standardizacija, akreditacija, metrologija i ocenjivanje usaglaenosti.

  Jedan od najvanijih zadataka u okviru ukupne politike (Overall policy) je pomo Srbiji i Crnoj Gori u prenoenju dela evropske tehnike regulative u domae zakonodavstvo, ukljuujui izradu Renika termina koji obuhvata kljune pojmove iz direktiva Novog i Globalnog pristupa.

  Radi boljeg razumevanja ukupnog pravnog i institucionalnog okvira evropskog drutva, ova publikacija je upotpunjena najznaajnijim pojmovima koji se odnose na funkcionisanje kljunih evropskih institucija i unutranjeg evropskog trita. Renik je pripremljen u formi leksikona pojmova koji daje ne samo direktan prevod ve i objanjenje termina, u skladu sa aktuelnim definicijama i tumaenjima iz evropskih standarda i drugih dokumenata.

  Osnovna namena Renika je da pomogne svima koji posluju na tritu Evropske unije, ili se bave procesima harmonizacije sa tehnikim zakonodavstvom EU, unapreenjem infrastrukture kvaliteta i direktivama

  3

 • Novog pristupa i Globalnog pristupa, da pravilno koriste specifinu terminologiju i pojmove u ovim oblastima.

  Oni koji primenjuju evropsko tehniko zakonodavstvo u praksi, posebno u preduzeima prilikom razvoja i pripreme proizvoda za izvoz na trite EU, mogu u ovom Reniku nai kljune rei, izraze i definicije iz odgovarajuih evropskih publikacija.

  Renik se sastoji iz dva dela. U prvom delu se daje izvesan broj pojmova radi razumevanja naina funkcionisanja evropskog drutva i uloge najznaajnijih evropskih institucija na engleskom i srpskom, sa irim objanjenjima samo na srpskom jeziku. Takoe se objanjavaju i neki pojmovi bitni za procese pristupanja novih zemalja u lanstvo Evropske unije, ukljuijui i one koji se odnose na funkcionisanje jedinstvenog trita EU.

  Drugi deo Renika sadri nazive termina u tehnikom zakonodavstvu EU sa detaljnim objanjenjima. Ovaj deo renika obuhvata, uglavnom, tri kategorije termina. Prva kategorija ukljuuje osnovne termine i objanjenja naziva evropskih institucija ili pojmova povezanih sa evropskim pravnim tekovinama (Community Acquis), druga kategorija je iz oblasti unutranjeg trita EU, (EU internal market), a trea sadri terminologiju iz oblasti infrastrukture kvaliteta (quality infrastructure). esto je veoma teko rei da neki termin pripada samo jednoj od navedenih kategorija, ve se moe pojaviti u sve tri oblasti.

  Svi engleski termini su oznaeni masnim slovima i poreani su po abecednom redosledu u prvoj koloni, sa objanjenjima na engleskom jeziku. U drugoj koloni su odgovarajui prevodi termina na srpski jezik, takoe oznaeni masnim slovima, sa tumaenjma.

  Terminologija koja se esto koristi u tehnikim standardima, na koje se pozivaju direktive EU, moe se nai na web-stranici Instituta za standardizaciju Srbije i Crne Gore, ranije Zavoda za standardizaciju SCG, na adresi: www.jus.org.yu.

  4

 • I DEO VANIJI EVROPSKI POJMOVI

  Acceding - country - Pristupna zemlja To je zemlja kandidat koja je zadovoljila kriterijume iz Kopenhagena i koja je zavrila pregovore za pristupanje Evropskoj uniji.

  Acquis Communautaire - Pravne tekovine Francuski izraz koji u sutini znai EU kakva jeste, ili drugim reima, prava i obaveze koje dele drave EU. Acquis ukljuuje sve ugovore i zakonodavstvo EU, deklaracije i rezolucije, meunarodne sporazume o pitanjima EU i praksu Suda EU. Ovaj pojam obuhvata i mere koje vlade EU zajedniki preduzimaju u oblasti pravosua i unutranjih poslova i zajednikoj spoljnoj i bezbednosnoj politici. Prihvatanje tekovina stoga znai prihvatanje prakse EU kakva jeste. Drave kandidati moraju da prihvate tekovine pre nego to pristupe EU, kao i da zakonodavstvo EU ugrade u svoje domae zakonodavstvo.

  Applicant country Zemlja podnosilac zahteva za pristupanje To je zemlja koja je podnela molbu za ulazak u Evropsku uniju. Kada se zahtev jednom zvanino prihvati, podnosilac zahteva postaje zemlja kandidat.

  Civil society Civilno drutvo Ovo je zajedniki naziv za sve vrste organizacija i udruenja koje nisu vezane za dravnu upravu ve predstavljaju profesije, interesne grupe ili delove drutva. Obuhvata, na primer, sindikate, saveze poslodavaca, lobiste, pokrete za ouvanje ivotne sredine i pokrete ena, poljoprivrednike, invalide i druge. Poto su ovakve organizacije veoma strune i u nekim oblastima uestvuju u primeni i praenju politike Evropske unije, EU redovno trai miljenje civilnog drutva i eli da ono bude jo vie ukljueno u izgradnju evropske politike.

  Comitology Komitetologija (Odborovanje) Ovaj pojam znai postupak rada po odborima. On oznaava obavezu Komisije da mora da konsultuje posebne savetodavne odbore sainjene od strunjaka iz zemalja EU pre prelaska na primenu propisa Zajednice.

  Common market Zajedniko trite Kada je 1957. stvorena Evropska ekonomska zajednica, ona je bila zasnovana na zajednikom tritu. Drugim reima, ljudi, robe i usluge mogle su da se slobodno kreu kroz zemlje lanice kao da su sve one jedna zemlja, bez kontrole na granicama i bez plaanja carine. Meutim, za ovo je trebalo vremena: carine meu zemljama Evropske ekonomske zajednice nisu potpuno ukinute sve do 1. jula 1968. Ostale prepreke trgovini koje je trebalo ukloniti, takoe su dugo opstale i tek krajem 1992, uspostavljeno je jedinstveno trite, kako se od tada naziva.

  5

 • Community bridge Most Zajednice Ovo je postupak za prenos odreenih poslova sa treeg stuba EU (videti nie) na prvi stub kako bi se oni mogli obavljati koristei metod Zajednice. Odluku o korienju mosta Savet donosi na osnovu jednoglasnosti, a nju mora da ratifikuje svaka drava lanica.

  Community method Metod Zajednice Predstavlja uobiajeni metod odluivanja EU, po kome Komisija podnosi predlog Savetu i Parlamentu, koji zatim razmatraju predlog, predlau izmene i na kraju ga usvajaju kao zakon EU. U tom procesu, oni esto konsultuju druga tela kao to su Evropski ekonomski i socijalni komitet i Komitet regija.

  Competencies Nadlenosti Ovaj izraz je evroargon za ovlaenja i odgovornosti. esto se koristi u politikim raspravama o tome koja ovlaenja i odgovornosti treba da imaju organi EU a koja treba prepustiti nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima.

  Candidate country Zemlja kandidat To je zemlja podnosilac zahteva za lanstvo u Evropskoj zajednici, iji je zahtev zvanino prihvaen. Pre nego to zemlja kandidat pristupi EU, mora da zadovolji kriterijume iz Kopenhagena.

  Constitution of the EU Ustav EU Sada se EU zasniva na etiri osnovna ugovora koji propisuju pravila po kojima ona deluje. Ovi ugovori su obimni i sloeni, a lideri EU bi eleli da ih zamene jedinstvenim, kraim, jednostavnijim dokumentom koji utvruje zadatke i ciljeve EU i jasno razgraniava ta ko radi. Ovaj novi dokument (koji se tehniki oznaava kao Ustavni ugovor) bie veoma slian ustavu neke zemlje mada EU to nije, niti ima cilj da bude jedna zemlja. Predlog Evropskog ustava izradio je 2003. Konvent o budunosti Evrope, ali o njegovoj sadrini tek treba da se dogovore lideri EU.